Wykaz ulic i obszar Cieślina

      Na terenie Cieślina znajdują się następujące ulice:

– Jurajska,

– Kamyk,

– Leśna,

– Olkuska,

– Polna,

– Sosnowa,

– Stawowa,

– Turystyczna,

– Zdrojowa.

Ponadto do wsi Cieślin należą dwa przysiółki: Bagno (potocznie zwane Bagna) oraz Pustki.

Położenie powyższych ulic i przysiółków przedstawione jest na poniższym planie miejscowości oraz mapce z zaznaczonym obszarem miejscowości. Ulica Olkuska, należąca do miejscowości Bydlin, na pewnym swoim odcinku przecina obszar Cieślina, natomiast ulica Turystyczna (należąca również do Bydlina), nie biegnie obszarem Cieślina, jedynie znajdują się przy niej zabudowania położone na obszarze Cieślina. Dokładny przebieg tych ulic na terenie Cieślina przedstawiono przy omawianiu granic oraz obszaru wsi Cieślin.

Plan CieślinaCieślin - granice obszaru miejscowości z naniesionymi ulicami

Obszar Cieślina graniczy od północy z wsią Krzywopłoty, od północnego wschodu z wsią Bydlin, od południowego wschodu z wsią Kolbark, od południa z wsią Golczowice oraz od zachodu z wsiami Kwaśniów Dolny oraz Kwasniów Górny.

Położenie obszaru Cieślina w sąsiedztwie graniczących z nim sąsiednich miejscowości

 

 

 

 

 

 

 

Położenie obszaru Cieślina w sąsiedztwie graniczących z nim sąsiednich miejscowości (fragment mapy z zasobów Starostwa Powiatowego w Olkuszu).

 

 

 

 

PRZEBIEG GRANICY POMIĘDZY OBSZARAMI WSI CIEŚLIN I KRZYWOPŁOTY.

CKr/1

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Krzywopłoty (CKr/1)

Granica pomiędzy miejscowościami Cieślin i Krzywopłoty rozpoczyna się od sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 141 (Cieslin) i 191/1 (Krzywopłoty) i dalej biegnie na wschód, wzdłuż rzeki (rejon.tzw. Sutorowskie). Swój bieg kończy na granicznych działkach nr ew. 168 (C.) i 196/2 (Kr.). Zabudowania znajdujące się się na działce nr ew. 168 w obrębie Cieślina (tzw. łąki pod Bydlinem, Stawiska) położone są przy ulicy Turystycznej, która przebiega ze wschodniej strony na obszarze Bydlina. Na niektórych mapach, ich autorzy łączą ulicę Turystyczną w Bydlinie drogami leśnymi z ulicą Leśną w Cieślinie (rejon cmentarza) nadając całemu traktowi nazwę ulicy Turystycznej.

 

PRZEBIEG GRANICY POMIĘDZY OBSZARAMI WSI CIEŚLIN I BYDLIN.

CB/1Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Bydlin (CB/1) CB/2Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Bydlin (CB/2)

Granica pomiędzy miejscowościami Cieślin i Bydlin rozpoczyna się od sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 168 (C.) i 341/1 (B.) i dalej biegnie łąkami w kierunku południowo-wschodnim (dawniej widoczne było w tym miejscu zagłębienie, będące najprawdopodobniej śladem po starym korycie rzeki Tarnówki). Od wysokości działek nr ew. 200 (C.) i 1744 (B.), aż do drogi asfaltowej Bydlin – Cieślin, granicą pomiędzy miejscowościami staje się koryto rzeki. Następnie granica kieruje się na zachód, by dalej pomiędzy działkami nr ew. 207/4 (C.) i 942/2 (B.) oraz 139/1 (C.) i 942/3 (B.) zmienić kierunek na południowo-wschodni.

CB/3 Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Bydlin (CB/3)  CB/4 Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Bydlin (CB/4)

Podążając dalej na południowy wschód, na wysokości działek nr ew. 234/1 (C.) i 941/18 (B.) granica przecina ulicę Olkuska na kierunku północ – południe. Po przejściu ulicy Olkuskiej granica podąża dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działki nr ew. 235 (C.) oraz sąsiadujących z nią od strony wschodniej działkami (B.). Na wysokości działki nr ew. 921 (B.) granica ta osiąga granicę miejscowości Kolbark. Budynki mieszkalne położone po zachodniej stronie ulicy Olkuskiej uwzględnione zostały w ewidencji Cieślina (rejon tzw. Dołki), natomiast po stronie wschodniej (rejon “trójkąta”) – Bydlina, mimo zlokalizowania na terenie należącym do Cieślina.

 

PRZEBIEG GRANICY POMIĘDZY OBSZARAMI WSI CIEŚLIN I KOLBARK.

CKo/1Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kolbark (CKo/1)CKo/2Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kolbark (CKo/2)

Granica pomiędzy miejscowościami Cieślin i Kolbark rozpoczyna się od sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 235 (C.) oraz 110/1 (Ko.) i podąża w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Olkuskiej. Po osiągnięciu ulicy Olkuskiej na wysokości granicy działek nr ew. 252/2 i 252/3 (C.), podąża w kierunku południowym wzdłuż ulicy Olkuskiej (droga asfaltowa Bydlin – Kolbark). Na wysokości działek nr ew. 258 (C.) i 104/1 (Ko.) granica zmienia kierunek na południowo-zachodni, podążając śladem rozgraniczającym niegdyś działki rolne (po stronie Cieślina) i działkę leśną (po stronie Kolbarku) do ulicy Stawowej. Po osiągnięciu ulicy Stawowej na wysokości działek nr ew. 336 (C.) i 104/2 (Ko.) podąża lasem wzdłuż obecnej ulicy Spacerowej w kierunku pól. Wszystkie zabudowania znajdujące się na ulicy Stawowej, ewidencyjnie należące do Kolbarku, leżą wobec powyższego na terenie należącym do Cieślina.

CKo/3

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kolbark (CKo/3)

Następnie granica osiąga drogę polną w rejonie pól zwanych Kamyk, biegnącą w kierunku Pustek oraz Borku i podąża jej śladem zmieniając jednocześnie kierunek na zachodni. Na wysokości działek nr ew. 314 (C.) i 108 (Ko.), w rejonie skrzyżowania z drogą polną w kierunku Kobylicy i dalej Zalesia Golczowskiego, dociera do granicy z Golczowicami.

 

PRZEBIEG GRANICY POMIĘDZY OBSZARAMI WSI CIEŚLIN I GOLCZOWICE.

CG/1

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Golczowice (CG/1)

Granica pomiędzy miejscowościami Cieślin i Golczowice rozpoczyna się od sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 314 (C.) i 236/1 (G.) i biegnie drogą polną u podnóża tzw. Góry Golczowskiej w kierunku zachodnim. Następnie granica kieruje się starą drogą do Pustek, by po przekroczeniu rzeki Tarnówki biec dalej łąkami w kierunku północno-zachodnim.

CG/2

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Golczowice (CG/2)

Biegnąc dalej w kierunku północno-zachodnim, między działkami leśnymi po stronie Cieślina, a łąkami od strony Golczowic, granica na wysokości działek nr ew. 347/2 (C.) i 203 (G.) osiąga istniejącą drogę asfaltową relacji Cieślin – Golczowice (w rejonie Borku).

CG/3  

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Golczowice (CG/3)

W dalszym biegu granica podąża wzdłuż drogi asfaltowej, by następnie na wysokości działek nr ew. 338/3 (C.) i 170/3 (G.) opuścić pobocze drogi i zmienić mocno kierunek na północno-zachodni. Podążając pomiędzy działkami rolnymi (po stronie Golczowic) i leśnymi (od strony Cieślina) na wysokości graniczących ze sobą działek nr ew. 338/3 (C.) i 173 (G.) osiągamy granicę z Kwaśniowem Dolnym.

 

PRZEBIEG GRANICY POMIĘDZY OBSZARAMI WSI CIEŚLIN I KWAŚNIÓW DOLNY.

CKd/1 Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/1)     CKd/2 Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/2)

Granica pomiędzy miejscowościami Cieślin i Kwaśniów Dolny rozpoczyna się od sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 338/3 (C.) i 717 (Kd.) i biegnie w kierunku północno-wschodnim. Na wysokości sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 2/3 (C.) oraz 716 (Kd.) osiąga drogę asfaltową relacji Cieślin – Kwaśniów.

CKd/3

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/3)

Następnie granica kieruje się na zachód, biegnąc wzdłuż drogi relacji Cieślin – Kwaśniów. Na wysokości sąsiadujących działek nr ew. 1/1 (C.) oraz 732 (Kd.) osiąga ona rejon ulicy Kamyk. W rejonie stojącego krzyża zmienia ona kierunek na północny i podąża wzdłuż drogi polnej, będącej przedłużeniem ulicy Kamyk w kierunku północnym (jest to prawdopodobnie stary, średniowieczny trakt prowadzący od Olkusza, przez Bogucin, Golczowice i dalej w kierunku Złożeńca).

CKd/4 Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/4)     CKd/5 Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/5)

Podążając w kierunku północnym granica dociera do skrzyżowania dróg polnych w rejonie sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 14 (C.), 397/3 (Kd.), 398 (Kd.) oraz 1608 (Kg.). W miejscu tym granica skręca w kierunku południowo-wschodnim. Biegnąc drogą polną otacza ona swoistą “enklawę” należącą do terenu Kwaśniowa Dolnego, która od strony południowej i wschodniej otoczona jest obszarem należącym do Cieślina, zaś od północy i zachodu obszarem należącym do Kwaśniowa Górnego. W miejscu tym znajdowały się pola nazywane Kwaśniowskie, uprawiane dawniej głównie przez mieszkańców Cieślina, zaś obecnie są to w większości ugory i działki porośnięte samosiejkami sosny.

CKd/6

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/6)

Biegnąc początkowo w kierunku południowo-wschodnim, a następnie w kierunku wschodnim, granica na wysokości działek nr ew. 33/1 (C.) i 436/1 (Kd.) osiąga drogę polną biegnącą wzdłuż pól od strony cmentarza w Cieślinie (przedłużenie ulicy Leśnej).

CKd/7 

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/7)

Następnie granica podąża drogą leśną w kierunku północno-wschodnim, by na wysokości sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 65 (C.) i 439 (Kd.) dotrzeć do terenu należącego do Kwaśniowa Górnego.

 

PRZEBIEG GRANICY POMIĘDZY OBSZARAMI WSI CIEŚLIN I KWAŚNIÓW GÓRNY.

CKg/1

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Górny (CKg/1)

Granica pomiędzy miejscowościami Cieślin i Kwaśniów Górny rozpoczyna się od sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 65 (C.) i 1836 (Kg.) i biegnie dalej drogą leśną w kierunku północno-wschodnim, a następnie w kierunku wschodnim. Dobiega ona w rejon pól zwany potocznie Kątami, gdzie na wysokości działek nr ew. 79 (C.) i 1793 (Kg.) zmienia kierunek na północny.

CKg/2   Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Górny (CKg/2)       CKg/3  Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Górny (CKg/3)

Następnie granica podążając wzdłuż działek leśnych w kierunku północnym, osiąga w rejonie sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 141 (C.), 1792 (Kg.) oraz 191/1 (Kr.) obszar wsi Krzywopłoty.