Okres II wojny światowej (1939-1945)

      Okres ten to czas największego i najkrwawszego konfliktu zbrojnego w historii, rozpoczętego atakiem III Rzeszy Niemieckiej na Polskę w dniu 1 września 1939 (operacja Fall Weiss). Wojna w Europie zakończyła się kapitulacją Berlina w dniu 2 maja 1945 roku oraz podpisaniem aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej w dniu 8 maja 1945 roku. W kraju działania zbrojne prowadziły oddziały partyzanckie, zorganizowane jako wojsko konspiracyjne, wchodzące w skład struktur polskiego państwa podziemnego. Wielu Polaków walczyło także w armiach koalicji antyhitlerowskiej i oddziałach partyzanckich okupowanych państw. Mieszkańcy Cieślina brali czynny udział w walce z najeźdźcą, walcząc na froncie oraz w miejscowych oddziałach partyzanckich, składając przy tym często ofiarę życia. Cieślin przez cały okres okupacji wchodził w skład Generalnego Gubernatorstwa, granicząc praktycznie z terenami wcielonymi do Rzeszy Niemieckiej (granica na Białej Przemszy w Kobylicy najbliżej). Wieś należała do dystryktu krakowskiego, w powiecie miechowskim. Jako Kreis Miechów składał się z byłego powiatu miechowskiego oraz z części powiatów pińczowskiego i olkuskiego. Władzę sprawował tu landrat czyli starosta, od 1940 r. tzw. Kreis-Hauptman. Na ludność nakładano duże obowiązkowe dostawy żywności, które ściągano stosując policyjne metody. Za nieoddawanie kontyngentów umieszczano w zbiorczych obozach karnych lub wobec braku własnej siły roboczej masowo wywożono Polaków na roboty do Rzeszy.   

      Chronologicznie informacje historyczne odnoszące się do tego okresu:

– 05.09.1939 – wkroczenie wojsk niemieckich do Cieślina i innych okolicznych wsi,

– 05/06.09.1939 – w odwecie za otwarcie ognia z karabinu podczas wkraczania wojsk niemieckich do Cieślina przez jednego z żołnierzy wycofującego się oddziału wojsk polskich, odpoczywającego na „księżej łące”, Niemcy zgonili wszystkich mieszkańców Cieślina do kościoła i zamknęli kościół. Zgromadzeni wewnątrz świątyni ludzie, spodziewając się najgorszego (spalenia w kościele), całą noc spędzili na modlitwie przed figurą Madonny z Dzieciątkiem. Wczesnym rankiem 06.09.1939 roku z niewyjaśnionego powodu, drzwi kościoła zostały otwarte i mieszkańcy mogli powrócić do swoich domów,

– 18.09.1939 – w wyniku ran postrzałowych zadanych w dniu 05.09.1939 roku przez niemieckiego okupanta, umiera Stanisław Dąbrowski (ur. 02.02.1917 r.). Jest to pierwsza ofiara II wojny światowej na terenie Cieślina,

Grób 3 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku

Grób 3 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku. Pomnik zrekonstruowano na cmentarzu w Cieślinie staraniem ŚZŻ AK i Gminy Klucze w 2008 roku.

– 26.10.1939 – na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z dnia 12 października 1939 r. (z mocą obowiązującą od 26 października 1939 r.), Cieślin znalazł się na terenie Generalnego Gubernatorstwa (czasem  zwanego Generalna Gubernia, w skrócie GG; niem. Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, dosłownie Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich). Wchodził w skład dystryktu krakowskiego w powiecie miechowskim (Kreis Miechow). W skład Kreis Miechow weszło 2/3 byłego powiatu olkuskiego oraz powiaty miechowski i pińczowski. Gminy i sołectwa to jedyne jednostki samorządowe pozostawione w Generalnym Gubernatorstwie bez zmian. Cieślin w okresie okupacji należał do gminy Dłużec,

Mapa niemiecka z 1944 roku (pas Żarki – Jędrzejów – Olkusz – Miechów) z zaznaczoną granicą pomiędzy Generalną Gubernią i Rzeszą (fragment)

Mapa niemiecka z 1944 roku (pas Żarki – Jędrzejów – Olkusz – Miechów) z zaznaczoną granicą pomiędzy Generalną Gubernią i Rzeszą (fragment).

– 09.12.1940 – w niemieckim obozie Braunschweig (Oflag XIB Braunschweig) zmarł mieszkaniec Cieślina, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, Bronisław Pielka. Zmarły urodził się w Cieślinie w dniu 24.08/06.09.1909 roku, jako s. Piotra i Katarzyny zd. Gałszczyk (prywatnie był stryjem ks. Pawła Pielki),

– 20.09.1941 – od ostrzy niemieckich bagnetów ginie mieszkaniec Cieślina Władysław Paniczek (44 lata),

– 13.11.1941 – rekwizycja dzwonów św. Stanisław i św. Stanisław Kostka wykonanych w odlewni Bracia Felczyńscy w Kałuszu z kościoła w Cieślinie dokonana przez hitlerowskiego okupanta,

– 16.04.1942 – w trakcie nielegalnego przekraczania granicy między GG a Rzeszą Niemiecką w rejonie Golczowic, zastrzelona została przez niemieckich celników mieszkanka Cieślina Zofia Stajniak z domu Bromblik (48 lat). Osoba ta trudniła się handlem,

– 04.1942 – z połączenia grupy ZWZ–AK z osady fabrycznej Klucze, którą dowodził Stanisław Szreniawa ps. „Grom” z Kwaśniowa Górnego oraz istniejącego oddziału ZWZ–AK zorganizowanego przez harcmistrza Edwarda Michała Nowaka ps. „Jodła” z Bydlina i działającego w gminie Dłużec, powstał Oddziału AK Bydlin,

– 01.03.1943 – według spisu wykonanego przez władze Generalnego Gubernatorstwa na terenie Cieślina zamieszkiwały 264 osoby. Spis ten obejmował wszystkich, którzy w danej miejscowości zamieszkiwali co najmniej od 2 miesięcy,

– 16.04.1943 – w dzienniku inwigilacyjnym wydawanym przez Dowódcę Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dla Generalnego Gubernatorstwa w Krakau (Krakowie) umieszczony został Tadeusz Bromblik s. Ignacego, urodzony w dniu 08.12.1919 roku w Cieślinie. Na osobie tej ciążyło przestępstwo ciężkiej kradzieży (schwerer Diebstahl) w placówce zamiejscowej Miechów (SchwDbst AußDst Miechow V A 308/43),

– 01.12.1943 – w wykazie poszukiwanych dla Generalnego Gubernatorstwa wydawanym z rozkazu Głównodowodzącego SP. i SD. (Grupa V) w Krakau (Krakowie) umieszczony został Tadeusz Bromblik s. Ignacego, urodzony w dniu 08.12.1919 roku w Cieślinie. Na osobie tej ciążyło przestępstwo ciężkiej kradzieży (schwerer Diebstahl) w placówce zamiejscowej Miechów (SchwDbst AußDst Miechow V A 308/43), co pociągało za sobą aresztowanie celem dalszego postępowania. Osoba ta pojawiła się również na kolejnych wykazach opublikowanych w dniach 01.01.1944 roku oraz 01.04.1944 roku,

– 26.06.1944 – w następstwie przeprowadzonych rozmów na spotkaniu w lasku bydlińskim pomiędzy por. Gerardem Woźnicą „Hardym”, harcmistrzem Edwardem Nowakiem „Jodłą” i Stanisławem Szreniawą „Gromem” doszło do przekształcenia dotychczasowego Oddziału AK Bydlin w rezerwowy oddział partyzancki. Dowódca Oddziału Partyzanckiego „Surowiec” OR 23 DP AK, Gerard Woźnica ps. „Hardy”, pismem z tegoż samego dnia zaakceptował zawarte porozumienie i wyraził zgodę na utworzenie oddziału rezerwowego. Tymże samym pismem mianował „Jodłę” dowódcą oddziału, a zastępcą „Groma”. Na wskutek energicznej akcji werbunkowej, w stosunkowo krótkim czasie stan oddziału podniósł się z 35 do 72 osób. Jego skład osobowy wyglądał następująco: Bydlin – 15 ludzi, Cieślin – 9 ludzi, Hucisko – 6 ludzi, Klucze osada fabryczna – 10 ludzi, Kolbark – 5 ludzi, Krzywopłoty – 3 ludzi, Kwaśniów Dolny – 8 ludzi, Kwaśniów Górny – 13 ludzi, Lgota Wolbromska – 1 człowiek oraz Załęże – 2 ludzi,

– lato 1944 – w celu zatrzymania spodziewanej ofensywy radzieckiej, Niemcy pośpiesznie zaczęli rozbudowywać umocnienia obronne. Do kopania okopów przeciwczołgowych zmuszana była okoliczna ludność oraz w niedziele załogi miejscowych fabryk. Pozostałości po okopach zachowały się do dzisiejszych czasów na wzgórzu za „organistówką”, w lesie za cmentarzem (przy drodze na „kwaśniowskie”)  oraz na Górze Golczowskiej, w rejonie drogi polnej do Kobylicy,

– 30.07.1944 – partyzanci AK oddziału „Jodły” zdemaskowali i ujęli w Cieślinie niemieckiego agenta. Agent ten zbierał w okolicy wiadomości natury dywersyjno–partyzanckiej, zaś szczególnie interesował się osobami por. „Hardego”, „Twardego” oraz „Tadka”,

– 15.08.1944 – przed kościołem w Cieślinie zastrzelona została przez niemieckiego okupanta Teofila Habrzyk (ur. 06.03.1916 r. w Kwaśniowie), która zamiast do pracy przy okopach, poszła na Mszę św. do kościoła,

– 16.08.1944 – podczas łapanki do pracy przy okopach rozstrzelany został przez żandarmerię niemiecką młynarz z Cieślina Ludwik Kwiatkowski (ps. „Zdrój” z plutonu „Jodły”). Zwłoki zamordowanego zakopano najpierw w ziemi, a dopiero potem po sprowadzeniu trumny pochowano je na cmentarzu w Cieślinie,

– 16.08.1944 – w trakcie prac przy kopaniu okopów zastrzelona została kobieta o nieznanym imieniu i nazwisku,

– 08.12.1944 – w Cieślinie poległ pochodzący z Chechła, kapral Stanisław Płonka ps. „Bimber” (s. Antoniego i Julianny z Senkalów, ur. 21.04/04.05.1912 r. w Chechle) – partyzant AK, 

– 1944 – wraz z rozbudową oddziałów partyzanckich AK utworzono 5 punktów szkoleniowych. Dwa z tych punktów znajdowały się na ternie należącym do Cieślina – w młynie oraz w niewykończonym schronisku turystycznym (tzw. „Domu Narciarza”) przy granicy z Bydlinem. Pozostałe punkty zlokalizowane były w Bydlinie, w rejonie kapliczki na Wymysłowie oraz w młynie Wnuka na Stokach Kwaśniowskich,

– 17.01.1945 – do Cieślina wkroczyli żołnierze 80 Lubańskiej Dywizji Piechoty pułkownika Dymitra Kuźmina 59 Armii generała pułkownika Iwana Korownikowa, wchodzącej w skład I Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa. Krwawa bitwa z wojskami niemieckimi stacjonującymi w Zalesiu Golczowskim toczona była w dniach 17-18 stycznia 1945 r. w okolicach Kobylicy (za rzeką Biała Przemsza). Były powiat olkuski (w granicach sprzed 01.06.1975 roku) wyzwolony został przez korpusy armijne 59 Armii I Frontu Ukraińskiego w zasadzie w ciągu 5 dni. Jednakże w trakcie zaciętych walk poległo na tym terenie 1500 żołnierzy Armii Radzieckiej

– 01.1945 – polegli „na pobojowisku na wzgórzu z polami ornym pomiędzy lasami 500 m za Cieślinem” żołnierze Armii Czerwonej na rozkaz komendanta wojsk radzieckich zostali zwiezieni na cmentarz parafialny w Cieślinie i pochowani w jednym zbiorowym grobie (36 osób). Wszelkie dokumenty poległych zabrane zostały przez dowództwo wojsk radzieckich. Inne przekazy podają, że na cmentarzu w Cieślinie pochowano 36 Rosjan, z czego 11 żołnierzy z pobojowiska w Cieślinie, natomiast pozostali zostali przywiezieni furmankami z Golczowic 15 żołnierzy i z Kwaśniowa 10 żołnierzy. W Cieślinie zginęło również 2 Niemców. Pochowani zostali tam gdzie zginęli – w lesie 300 m za wsią przy drodze do Kolbarku,

– 04.1945 – na cmentarzu w Cieślinie kosztem gromady oraz staraniem zarządu cmentarza i sołtysa urządzono wspólny grób żołnierzy radzieckich. Grób ogrodzono sztachetami i ozdobiono drewnianym pomnikiem. Grób miał ok. 50 m2. Cmentarz w Cieślinie był wtedy jeszcze nie ogrodzony,

– 1939-45 – oprócz wyżej wymienionych osób w czasie II wojny światowej z rąk niemieckiego okupanta śmierć poniósł również Ignacy Bromblik, którego Niemcy wywieźli furmanką z Cieślina i według nie do końca potwierdzonych informacji, zginął w obozie koncentracyjnym. Ponadto w bezpośredniej walce z okupantem w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku zginął mieszkaniec Cieślina Roman Myszor.