Ogłoszenia i Komunikaty

 

========================================================================================================

30.12.2023 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – OKRES I – XII 2024 ROKU

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I - XII.2024Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I - XII.2024 (Gabaryty)

========================================================================================================

26.06.2023 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – OKRES 01.07.2023 – 31.12.2023 ROKU

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 01.07.2023 - 31.12.2023========================================================================================================

20.04.2023 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – OKRES 01.05.2023 – 30.06.2023 ROKU

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 01.05.2023 - 30.06.2023

========================================================================================================

30.12.2022 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – OKRES 01.01.2023 – 30.04.2023 ROKU

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 01.01.2023 - 30.04.2023

========================================================================================================

20.12.2021 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2022 ROKU

Kalendarz wywozu odpadów komunalnych 01.01.2022 - 31.12.2022

========================================================================================================

30.07.2021 r.

UTRUDNIENIA W REALIZACJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA LINII 470

     W związku z rozpoczynającą się przebudową mostu na rzece Tarnówka w ciągu drogi powiatowej nr 1106K Kwaśniów Dolny – Cieślin do drogi nr 1095K w miejscowości Bydlin od dnia 28 lipca 2021 roku /środa/ zamknięty został przejazd istniejącym obecnie mostem, co spowodowało utrudnienia w realizacji komunikacji miejskiej na trasie Cieślin – Bydlin – Cieślin. Na czas remontu z obsługi zostały wyłączone przystanki Cieślin I oraz Cieślin Młyn. W miejsce przystanku Cieślin Młyn, w okolicy skrzyżowania ulic Jurajskiej i Zdrojowej, został ustawiony dodatkowy przystanek tymczasowy.

     Połączenie miejscowości Cieślin z Bydlinem jest realizowane wyznaczonym objazdem, tj. z Cieślina ul. Jurajską, ul. Zdrojową, do Kolbarku, Bydlina, Krzywopłot i dalej zgodnie z dotychczasową trasą przejazdu. W wariancie z Olkusza do Cieślina przez Jaroszowiec, Krzywopłoty do Kolbarku, i dalej wyznaczonym objazdem: ulicą Zdrojową i Jurajską w Cieślinie do przystanku Cieślin Dom Ludowy. W wariantach tras, gdzie nie obsługiwana jest miejscowość Krzywopłoty, autobus zawrać na parkingu w pobliżu szkoły w Bydlinie.

     Zakończenie przebudowy mostu na rzece Tarnówka planowane jest na grudzień 2021 roku.

========================================================================================================

22.06.2021 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W II PÓŁROCZU 2021 ROKU

Kalendarz wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok - II półrocze

========================================================================================================

09.12.2020 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Kalendarz wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2021 roku

========================================================================================================

23.07.2020 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W II PÓŁROCZU 2020 ROKU

Kalendarz wywozu odpadów komunalnych na 2020 rok

========================================================================================================

22.12.2019 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKUarmonogram wywozu odpadów komunalnych 01.01.2020 - 30.06.2020

========================================================================================================

27.06.2019 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W II PÓŁROCZU 2019 ROKU

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 01.07.2019 - 31.12.2019

========================================================================================================

24.12.2018 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 01.01.2019 - 30.06.2019

========================================================================================================

19.12.2017 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2018 ROK

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok

========================================================================================================

05.06.2017 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W II PÓŁROCZU 2017 ROKU

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 01.07.2017 - 31.12.2017

========================================================================================================

05.12.2016 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 01.01.2017 - 30.06.2017

========================================================================================================

09.07.2016 r.

PODWYŻKA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ INNE ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

     Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Klucze podjętymi w dniu 10 czerwca 2016 roku, od dnia 01.08.2016 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w przypadku odpadów zbieranych selektywnie). Zmienił się także wzór deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości. Rada Gminy Klucze uchwaliła ponadto nowy regulamin czystości i porządku na terenie gminy, a także tryb i terminy uiszczania opłat za śmieci. Od dnia 01.08.2016 roku swoją działalność rozpocząć ma Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). 

========================================================================================================

09.02.2016 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OLKUSZU Z DNIA 09 LUTEGO 2016 R.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu z dnia 09 lutego 2016 r.

========================================================================================================

08.02.2016 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OLKUSZU Z DNIA 08 LUTEGO 2016 R.
– WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.
Komunikat - Woda nie nadaje się do spożyciaDecyzja - Woda nie nadaje się do spożycia

========================================================================================================

01.12.2015 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2016 ROKU

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 01.01.2016 - 31.12.2016

========================================================================================================

06.08.2015 r.

MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO OTRZYMANIA POJEMNIKA NA SKŁADOWANIE POPIOŁU

     Zgodnie z informacją przekazaną przez Wójta Gminy Klucze, firma “Remondis” Sp. z o.o. Oddział Częstochowa Zakład w Ogrodzieńcu, będąca odbiorcą odpadów na terenie naszej gminy Klucze, może dodatkowo wyposażyć nieruchomości w dodatkowy pojemnik na popiół.

     Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pojemnika na popiół, powinny w terminie do dnia 30 września 2015 roku zgłosić ten fakt do sołtysów w swoich miejscowościach zamieszkania, lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Klucze (pokój 319 – III piętro).

     Pojemniki na popiół dostarczane będą przez firmę “Remondis” Sp. z o.o. nieodpłatnie.

========================================================================================================

11.06.2015 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W II PÓŁROCZU 2015 ROKU

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w II półroczu 2015 roku

========================================================================================================

10.12.2014 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Kalendarz wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2015 roku

========================================================================================================

08.07.2014 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLUCZE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn, zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Gminy Klucze
Uchwały Nr XLIX/268/2014 z dnia 14.03.2014 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium i prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu studium na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze w terminie do dnia 08 sierpnia 2014 roku.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klucze.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr ewidencyjny działki). Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek. Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres klucze@gmina-klucze.pl lub faxem: 032 642 80 52
Wójt Gminy Klucze
Kazimierz Ściążko
Załączniki:

========================================================================================================

01.05.2014 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA TERENIE GMINY KLUCZE W 2014 ROKU

Kalendarz wywozu odpadów biodegradowalnych 2014 r.

========================================================================================================

29.01.2014 r.

ZMIANA WZORU DEKLARACJI OPŁAT ZA ODBIÓR ŚMIECI
W związku ze zmianą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Urząd Gminy Klucze prosi mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Klucze, o zgłaszanie się po odbiór nowych deklaracji w Urzędzie Gminy Klucze pok. nr 319 III piętro. Tu będzie również udzielana pomoc przy prawidłowym wypełnieniu deklaracji.
Druk deklaracji można również pobrać ze zbioru załączników, znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze lub z stąd Wzór nowej deklaracji na odbiór śmieci
i po jego wypełnieniu dostarczyć osobiście lub pocztą do Urzędu Gminy Klucze – pokój nr 319. 
 
Nowy druk obowiązuje od 29 stycznia 2014 roku. 
 
Urząd Gminy Klucze przeprasza mieszkańców za powstałe niedogodności spowodowane koniecznością złożenia nowych deklaracji.

========================================================================================================

27.01.2014 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2014 ROKU

Kalendarz wywozu odpadów komunalnych w 2014 r.

========================================================================================================