Bibliografia

      Przy tworzeniu przedmiotowej strony internetowej wykorzystano informacje zawarte w poniższych książkach, opracowaniach naukowych i innych materiałach źródłowych:

1. Długosz Joannis Senioris „Canonici Cracoviensis Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis” – Cracoviae Ex Typographia Kirchmajeriana, 1863 i 1864 r., tom II.

2. ks. Wiśniewski Jan „Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w olkuskiem” – Druk Szkoły Rzemiosł w Marjówce Opoczyńskiej, 1939 r.

3. „Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna” – Wydawnictwo Gutenberga, Kraków 1929 – 1938 r.

4. Wiatrowski Antoni „Ilustrowany przewodnik po Ziemi Olkuskiej” – Zarząd Obwodu Związku Harcerstwa Polskiego w Olkuszu, 1938 r.

5. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka i Ryszarda Kołodziejczyka „Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego” Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa i Kraków, 1978 r., tomy 1 i 2.

6. Praca zbiorowa „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – województwo krakowskie”, poszczególne części i zeszyty wydawane w różnych wydawnictwach we Wrocławiu i w Krakowie, lata 1980 – 2011.

7. „Fragmenta Floristica Et Geobotanica”, PWN. 1982, tom 28.

8. Urbisz Andrzej „Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych jako podstawa regionalizacji geobotanicznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 2008.

9. Kasprzak-Miler Agnieszka, Gołoś Jerzy „Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 roku. Tom 1, Woj. krakowskie i rzeszowskie”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, Bogucki Wydawnictwo Naukowe s.c., Poznań, 2000.

10. „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Tomy 9-10″, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, 1957.

11. „Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej : mapa z podziałem administracyjnym na gminy i powiaty według stanu z dnia 1 kwietnia 1933 roku”, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1933.

12. „Kwartalnik historii kultury materialnej. Nr 3-4, T.55″, Instytut Archeologii i Etnografii PAN, Warszawa, 2007.

13. Rymut Kazimierz „Nazwy miejscowe północnej części dawnego województwa krakowskiego”. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1967.

14. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom 1″ wydany pod redakcja Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego, Druk “Wieku” Nowy Świat Nr 59, Warszawa, 1880.

15. Adolf Pawiński „Źródła dziejowe. Tom XIV. Polska XVI wieku pod względem geograficzno- statystycznym. Małopolska Tom III”, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa, 1886.

16. Adolf Pawiński „Źródła dziejowe. Tom XV. Polska XVI wieku pod względem geograficzno- statystycznym. Małopolska Tom IV”, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa, 1886.

17. Józef Krzepela „Małopolskie rody ziemiańskie XV i XVI wieku. Tom 1″,  Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, Kraków, 1928.

18. I. Zinberg „Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i wszystkich nomenklatur w Guberniach Królestwa Polskiego, Tom 1-szy” , W Drukarni I. J. Ałapina, ulica. Dzielna Nr. 4, Warszawa, 1877.

19. „Tabella Miast, Wsi, Osad, Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommisyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi. Tom I A. – Ł.”, W Drukarni Łątkiewicza przy Senatorskiej Nro 467, Warszawa, 1827.

20. Ant. Bobiński, J. M. Bazewicz „Przewodnik po Królestwie Polskim. Tom pierwszy”, Wydawnictwo J. M. Bazewicza, plac Warecki No 8, Warszawa, 1901.

21. Jadwiga Scheinkönig „Spis gmin miejskich i wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej”, Nakład Samorządowego Instytutu Wydawniczego Sp z o.o. w Warszawie, Świętokrzyska 13, 1934.

22. Tadeusz Bystrzycki „Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych”, Drukarnia Józefa Styfiego w Przemyślu, Rynek 18, 1931.

23. Stanisław Trawkowski, Małgorzata Wilska „Atlas historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku. Część II. Komentarz, indeksy”, Wydawnictwo Neriton, Warszawa, 2008.

24. „Указатель к Дневнику Законов к I – IV Т. б. Герцогства Варшав. и к I – XL Т. Царства Польскаго”,  Warszawa, 1872.

25. J. S. hr. Dunin-Borkowski „Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich”, Księgarnia Seyfartha i Czajkowskiego, Lwów, 1895.

26. S. K. Kossakowski „Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich T.3″, Drukarnia Gazety Codziennej przy Ulicy Daniłłowiczowskiej N. 619, Warszawa. 1859.

27. J. Iwaszkiewicz „Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773-1867″, Wydawnictwo Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich, Warszawa, 1929.

28. J. Kaczkowski „Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim po powstaniach roku 1831 i 1863″, Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, Warszawa, 1918.

29. S.  Inglot, W. Domin, J. Kolasa, E. Trzyna, S. Żyga “Rejestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1629”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1956.

30. „Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27″, Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o. Jener. Reprez. Rudolf Mosse, Warszawa.

31. „Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928″, Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o. Jener. Reprez. Rudolf Mosse, Warszawa.

32. „Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1929″, Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o. Jener. Reprez. Rudolf Mosse, Warszawa.

33. „Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930″, Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o. Jener. Reprez. Rudolf Mosse, Warszawa.

34.  J. Krzepela „Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie Jagielońskiej. Część I: Małopolska, Tom I”, G. Gebethner i Sp. w Krakowie, Gebethner i Wolff w Warszawie, M. Niemierkiewicz w Poznaniu, Kraków, 1915.

35. „Mapa ewidencji gruntów powiatu olkuskiego”, Starostwo Powiatowe w Olkuszu (stan aktualny na dzień 17.03.2014 r.).

36. „Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom I. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady”, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2006.

37. Mapy (różne) – wydawcy, rok wydania, źródła pozyskania oraz inne dane podane przy każdej z map.

38. „Malując Boga”, gazeta codzienna „Dziennik Polski”, Kraków, 26.11.2004.

39. „Kronika powiatu olkuskiego”, Olkusz – nr 20/1917 (01.11.1917 r.), nr 28/1918 (15.02.1918 r.), nr 35/1918 (01.06.1918 r.), nr 36/1918 (15.06.1918 r.).

40. Księgi parafialne i akta stanu cywilnego: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Cieślinie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Warszawie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chechle, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Krzyża w Warszawie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Białym Kościele, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – kościół Mariacki w Krakowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Szczepana w Krakowie na Piasku, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczycach, Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bedlnie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Tarnowitz, filiał Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pilicy, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Anhalt, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Myslowitz, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Königshütte, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kielcach, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Częstochowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mstyczowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Prokopa w Krzcięcicach, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Lubotyniu, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja BM w Tarczynie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu, Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Benedykta Op. w Imbramowicach, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Krakowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Słońsku, Gmina Warszawska Cyrkuł VI, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana w Wilnie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Grabowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Starejwsi, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksandra w Warszawie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kattowitz, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bp w Łoniowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Ap. w Sieciechowicach, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła App. w Koniuszy, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Szczepana w Bogutschütz, Urząd Stanu Cywilnego w Kattowitz, Urząd Stanu Cywilnego w Myslowitz, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Zadrożu, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Bydlinie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie, Gmina Złoczew, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Lamberta w Radomsku, Gmina Radomsko, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie, Gmina Warszawska Cyrkuł II, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tekli Dz.M. w Wolicy, Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Łomży, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bp. w Warcie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja w Słonimiu, Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach, Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia NMP w Szczuczynie, Parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie, Parafia pw. św. Mikołaja BM w Kromołowie, Urząd Stanu Cywilnego w Breslau II, Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św. Bernardyna w Breslau, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny i Bożego Ciała w Koziegłowach, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Gołaczewach, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. we Włodowicach, Parafia Rzymskokatolicka w Brześciu (Brześciu Litewskim), Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bp. w Końskich, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Zygmunta w Częstochowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Wysokolitowsku, Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Kartuzie Bereskiej, Parafia Rzymskokatolicka Archikatedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Ap. w Piotrkowie Trybunalskim, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Ap. w Dąbrowie Zielonej, Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Książu Małym, Urząd Stanu Cywilnego Landbezirk Breslau, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Macieja i Mateusza w Rząśni, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy, Urząd Stanu Cywilnego Gminy Brzeźnica (dziś Stara Brzeźnica), Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Krzyża w Krakowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Działoszycach, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krakowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Buczku, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. w Stradowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bp. w Krakowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Dukli (Fara), Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Szczepana w Koźlu.

41. J. Kołaczkowski „Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce”, Kraków, nakładem dra Mikołaja Kańskiego, b. adwokata w Krakowie, 1888.

42. „Dwie monografie przez Henryka Radziszewskiego i Jana Kindelskiego nagrodzone na konkursie (Z trzema wizerunkami)” Warszawa, nakładem czcicieli pamięci Steinkellera, druk „Gazety Handlowej” Szpitalna 10, 1905.

43. „Zdanie sprawy z rozmowy pomiędzy Jego Cesarzowiczowską Mością Wielkim Xięciem Konstantym a panem Wolickim dnia 5 i 6 grudnia 1830 roku”, dziennik polityczny “Goniec Krakowski”, Kraków, nr 174 z 16.12.1830 r. (Dodatek Nadzwyczajny).

44. Materiały i dokumenty z archiwów diecezjalnych i państwowych oraz bibliotek:
– Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej,
– Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu,
– Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie,
– Archiwum Diecezjalne w Kielcach,
– Archiwum Diecezjalne w Płocku,
– Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu,
– Archiwum Diecezjalne we Włocławku,
– Archiwum Diecezji Sosnowieckiej w Będzinie,
– Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej w Krakowie,
– Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie,
– Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
– Archiwum Narodowe w Krakowie – Oddział I (Zamek Wawel),
– Archiwum Narodowe w Krakowie – Oddział II (ul. Grodzka 52),
– Archiwum Narodowe w Krakowie – Oddział III (ul. Sienna 16),
– Archiwum Narodowe w Krakowie – Oddział V (ul. Lubicz 25b),
– Archiwum Państwowe w Częstochowie,
– Archiwum Państwowe w Katowicach,
– Archiwum Państwowe w Katowicach – Oddział w Pszczynie,
– Archiwum Państwowe w Kielcach,
– Archiwum Państwowe w Kielcach – Oddział w Sandomierzu,
– Archiwum Państwowe w Lublinie,
– Archiwum Państwowe w Łodzi,
– Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim,
– Archiwum Państwowe w Radomiu,
– Archiwum Państwowe w Siedlcach,
– Archiwum Państwowe w Toruniu – Oddział we Włocławku,
– Archiwum Państwowe w Warszawie (ul. Krzywe Koło 7),
Archiwum Państwowe w Warszawie (Milanówek),
– Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
– Archiwum Zgromadzenia SS. Augustianek w Krakowie,
– Archiwum Zgromadzenia SS. Jadwiżanek w Katowicach- Bogucicach,
– Archiwum Zgromadzenia SS. Norbertanek w Imbramowicach,
– Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie,
– Biblioteka Jagielońska w Krakowie,
– Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie.

45. Marek Skocza artykuł „Artystyczne spełnienie. Paleta piękna i bolesnej prawdy”.

46. „Elenchus Venerabilis Cleri saecularis Ac Regularis Diocesis Kielcensis Pro Anno Domini 1927″, “Jedność”, Kielciis, 1927.

47. Zygmunt Adam Czernicki „Schematyzm Kościoła Rzymsko – Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej”, Wydaniem i Nakładem Polskiego Instytutu Wydawniczego Z. A. Czernickiego, Kraków, 1925.

48. „Вся Россиия. т. 1.”, Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации : Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи, Санкт-Петербург, А.С. Суворин, 1900.

49. „Rocznik Adresowy Królestwa Polskiego na rok 1902 pod redakcją J. Rolbieckiego”, Warszawa, Nakład J. ROLBIECKIEGO, Wielka 7a, róg Wilczej.

50. „Księga Adresowa Królestwa Polskiego na rok 1903 pod redakcją J. Rolbieckiego”, Warszawa, Nakład KLÉBER i J. ROLBIECKIEGO.

51. „Księga Adresowa Królestwa Polskiego na rok 1904 pod redakcją J. Rolbieckiego”, Warszawa, Nakład KLÉBER i S-ka, Żelazna 65.

52. „Księga Adresowa Królestwa Polskiego na rok 1905 pod redakcją J. Rolbieckiego”, Warszawa, Nakład KLÉBER i S-ka, Żelazna 65.

53. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom 5″ wydany pod redakcja Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego, Druk “Wieku” Nowy Świat Nr 59, Warszawa, 1884.

54.  „Вся Россиия”, Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации : Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи, Санкт-Петербург, А.С. Суворин, 1912.

55. „Rocznik Adresowy gubernij Królestwa Polskiego na rok 1900″, Wydawnictwo A. Piotrowskiego, Warszawa, Druk E. Skowrońskiego, Nowy Świat 43, 1899.

56. „Вся Россиия”, Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации : Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи, Санкт-Петербург, А.С. Суворин, 1902.

57. „Вся Россиия. т. 1.”, Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации : Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи, Санкт-Петербург, А.С. Суворин, 1899.

58. „Przewodnik Gospodarczy Województw: Kieleckiego, Krakowskiego i Śląskiego 1938″, Nakładem i Drukiem Dąbrowsko-Śląskich Zakładów Drukarskich i Wydawn. Sp. z o.o. M. Koziński i B. Ojdanowski, Sosnowiec, Sienkiewicza 5.

59. „Przemysł Fabryczny w Królestwie Polskim 1911″ przy współpracownictwie Komitetu Redakcyjnego Stowarzyszenia Techników opracował i wydał Inżynier Antoni Rościsław Sroka, Warszawa, Włodzimierska 3/5.

60. „Памятная книжка Келецкой губернии на 1892 год”, Г. КЪЛЬЦЫ, ТИПОГРАФIЯ ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕНIЯ, 1892.

61. „Памятная книжка Келецкой губернии на 1902 год”, КЪЛЬЦЫ, ТИПОГРАФIЯ ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕНIЯ, 1902.

62. „Памятная книжка Келецкой губернии на 1890 год”, Г. КЪЛЬЦЫ, 1890.

63. „Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 2, C-D” pod redakcją Kazimierza Rymuta, PAN Instytut Języka Polskiego, Kraków, 1997.

64. Stanisław Thugutt „Przewodnik po Królestwie Polskiem. Część 1. Kieleckie i Radomskie.”, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z funduszu Andrzeja Rotwanda, Warszawa, 1914.

65. „Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego”, Kielce – nr 14/1821 (08.04.1821 r.), nr 19/1834 (11.05.1834 r.), nr 23/1834 (08.06.1834 r.), nr 27/1834 (06.07.1834 r.).

66. Natalia Gąsiorowska „Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815 – 1830″, Skład Główny Gubethner i Wolff , Warszawa / Kraków / Lublin/ Łódź / Poznań / Wilno / Zakopane, 1922.

67. „Z lat wojny. Katalog wystawy obrazów księdza Marcina Dubiela”, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu, Oświęcim 1981 r.

68. „Z lat wojny. Tematyka martyrologiczna w malarstwie Marcina Dubiela” – artykuł Katarzyny Młynarczyk, dwutygodnik “Poglądy” nr 17, Katowice 1-14 września 1981 r.

69. Broszura informacyja „Wystawa zorganizowana została w 40 rocznicę powstania PRL z okazji 39 rocznicy wyzwolenia Wolbromia” autorstwa Władysława Augustowskiego, Wolbrom 1984 r.

70. „Dziennik Urzędowy Gubernii Radomskiej”, Radom – nr 16/1845 (08/20.04.1845 r.), nr 47/1845 (11/23.11.1845 r.), nr 14/1849 (Dodatek I) (26.03/07.04.1849 r.), nr 16/1849 (Dodatek I) (09/21.04.1849 r.), nr 18/1849 (Dodatek II) (23.04/05.05.1849 r.), nr 14/1850 (Dodatek I) (25.03/06.04.1850 r.), nr 16/1850 (Dodatek I) (08/20.04.1850 r.), nr 18/1850 (Dodatek I) (22.04/04.05.1850 r.), nr 20/1850 (Dodatek III) (06/18.05.1850 r.), nr 36/1850 (Dodatek I) (26.08/07.09.1850 r.), nr 45/1850 (Dodatek II) (28.10/09.11.1850 r.), nr 50/1850 (01/14.12.1850 r.), nr 14/1851 (Dodatek III) (24.03/05.04.1851 r.), nr 16/1851 (Dodatek III) (07/19.04.1851 r.), nr 23/1852 (Dodatek I) (24.05/05.06.1852 r.), nr 24/1852 (Dodatek I) (31.05/12.06.1852 r.), nr 25/1852 (Dodatek II) (07/19.06.1852 r.), nr 40/1852 (Dodatek II) (20.09/02.10.1852 r.), nr 48/1852 (Dodatek III) (15/27.11.1852 r.), nr 44/1853 (Dodatek I) (17/29.10.1853 r.), nr 11/1854 (06/18.03.1854 r.), nr 19/1858 (Dodatek I) (26.04/08.05.1858 r.), nr 40/1858 (Dodatek I) (20.09/02.10.1858 r.), nr 45/1859 (Dodatek I) (24.10/05.11.1859 r.), nr 14/1860 (Dodatek I) (19/31.03.1860 r.), nr 14/1860 (Dodatek I) (19/31.03.1860 r.), nr 17/1860 (Dodatek I) (09/21.04.1860 r.), nr 20/1860 (Dodatek I) (30.04/12.05.1860 r.), nr 20/1861 (Dodatek I) (29.04/11.05.1861 r.), nr 23/1861 (Dodatek I) (20.05/01.06.1861 r.), nr 27/1861 (17/29.06.1861 r.), nr 4/1862 (06/18.01.1862 r.), nr 40/1862 (Dodatek I) (15/27.09.1862 r.), nr 44/1863 (Dodatek I) (19/31.10.1863 r.), nr 47/1863 (09/21.11.1863 r.), nr 21/1865 (Dodatek I) (15/27.05.1865 r.), nr 22/1865 (Dodatek I) (22.05/03.06.1865 r.), nr 24/1865 (05/17.06.1865 r.), nr 27/1865 (26.06/08.07.1865 r.), nr 34/1866 (13/25.08.1866 r.), nr 42/1866 (08/20.10.1866 r.).

71. „Dodatek do Dziennika Gubernialnego” Radom – nr 17/1849 (06/18.04.1849 r.).

72. „Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej, Tom III, Województwo Kieleckie”, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 1925.

73. Henryk Radziszewski i Jan Kindelski  „Piotr Steinkeller. Dwie monografie. Nagrodzone na konkursie. (Z trzema wizerunkami.)”, nakładem Czcicieli Pamięci Steinkellera, Warszawa, Druk “Gazety Handlowej, Szpitalna 10, 1905.

74. „Ks. Marcin Dubiel. Malarstwo. „Z minionych lat””, katalog informacyjny wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej „Propozycje” Stowarzyszenia „Pax” w Krakowie, ul. Garbarska 9, 1981 r.

75. „Elenchus Ecclesiarum et Cleri Dioecesis Pinskensis pro Anno Domini 1931″, Typis Topographiae Dioecesanae, Pinsci, 1931.

76. „Elenchus Ecclesiarum et Cleri Dioecesis Pinskensis pro Anno Domini 1932″, Typis Topographiae Dioecesanae, Pinsci, 1932.

77.  „Spis kościołów i duchowieństwa Diecezji Pińskiej w R. P. 1933 i 1934″, Wydawnictwo Drukarni Diecezjalnej, Pińsk, 1933.

78. „Spis kościołów i duchowieństwa Diecezji Pińskiej w R. P. 1935″, Wydawnictwo Drukarni Diecezjalnej, Pińsk, 1935.

79. „Spis kościołów i duchowieństwa Diecezji Pińskiej w R. P. 1936″, Wydawnictwo Drukarni Diecezjalnej, Pińsk, 1936.

80. „Spis kościołów i duchowieństwa Diecezji Pińskiej w R. P. 1937″, Wydawnictwo Drukarni Diecezjalnej, Pińsk, 1937.

81. „Spis kościołów i duchowieństwa Diecezji Pińskiej w R. P. 1938″, Wydawnictwo Drukarni Diecezjalnej, Pińsk, 1938.

82. „Spis kościołów i duchowieństwa Diecezji Pińskiej w R. P. 1938″, Wydawnictwo Drukarni Diecezjalnej, Pińsk, 1939.

83. „Amtliches Gemeinde- und Dorfverzeichnis für das Generalgouvernement auf Grund der Summarischen Bevölkerungsbestandsaufnahme am 1. März 1943″, Burgverlag Krakau G. m. b. H., 1943.

84. „Kielecki Dziennik Wojewódzki”, Kielce – N° 13/1934 (26.05.1934 r.), N° 4/1935 (01.03.1935 r.), N° 23/1936 (31.10.1936 r.), N° 19/1937 (01.09.1937 r.).

85. ks. Michał Marian Grzybowski „Duchowieństwo diecezji płockiej w. XX”, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Płock, 2007-8.

86. „Kurjer Warszawski”, Warszawa – nr 43/1822 (Wtorek 19.02.1822 r.), nr 110/1827 (Wtorek 24.04.1827 r.), nr 163/1829 (Niedziela 21.06.1829 r.), nr 169/1829 (Sobota 27.06.1829 r.), nr 265/1830 (Niedziela 03.01.1830 r.), nr 333/1830 (Niedziela 12.12.1830 r.), nr 334/1830 (Poniedziałek 13.12.1830 r.), nr 335/1830 (Wtorek 14.12.1830 r.), nr 65/1831 (Poniedziałek 07.03.1831 r.), nr 152/1832 (Środa, 06.06.1832 r.), nr 345/1834 (Piątek 26.12.1834 r.), nr 35/1835 (Piątek 06.02.1835 r.), nr 189/1835 (Niedziela 19.07.1835 r.), nr 193/1835 (Dodatek) (Czwartek 23.07.1835 r.), nr 1/1836 (Piątek, 01.01.1836 r.), nr 180/1836 (Niedziela, 10.07.1836 r.), nr 211/1838 (Piątek 10.08.1838 r.), nr 287/1838 (Sobota 27.10.1838 r.), nr 230/1839 (Sobota 31.08.1839 r.), nr 32/1840 (Poniedziałek 03.02.1840 r.), nr 39/1840 (Poniedziałek 10.02.1840 r.), nr 58/1841 (Poniedziałek 01.03.1841 r.), nr 151/1842 (Niedziela, 12.06.1842 r.), nr 280/1842 (Sobota 22.10.1842 r.), nr 219/1844 (Niedziela 18.08.1844 r.), nr 290/1844 (Wtorek 29.10.1844 r.), nr 21/1846 (Czwartek 22.01.1846 r.), nr 282/1846 (Piątek 23.10.1846 r.), nr 307/1846 (Środa 18.11.1846 r.), nr 309/1846 (Piątek 20.11.1846 r.), nr 67/1847 (Środa 10.03.1847 r.), nr 242/1847 (Sobota 11.09.1847 r.), nr 248/1847 (Piątek 17.09.1847 r.), nr 329/1847 (Czwartek 09.12.1847 r.), nr 39/1848 (Czwartek 10.02.1848 r.), nr 63/1848 (Niedziela 05.03.1848 r.), nr 285/1849 (Niedziela 28.10.1849 r.), nr 90/1850 (Środa 06.11.1850 r.), nr 154/1850 (Niedziela 16.06.1850 r.), nr 172/1850 (Piątek 05.07.1850 r.), nr 59/1851 (Poniedziałek 03.03.1851 r.), nr 72/1851 (Niedziela 16.03.1851 r.), nr 105/1851 (Sobota 19.04.1851 r.), nr 131/1851 (Niedziela 18.05.1851 r.), nr 141/1851 (Środa 28.05.1851 r.), nr 203/1851 (Poniedziałek 04.08.1851 r.), nr 209/1852 (Poniedziałek 28.07/09.08.1852 r.), nr 224/1852 (Środa 13/25.08.1852 r.), nr 90/1853 (Środa 25.03/06.04.1853 r.), nr 154/1853 (Piątek 05/17.06.1853 r.), nr 235/1853 (Piątek 28.08/09.09.1853 r.), nr 257/1853 (Sobota 19.09/01.10.1853 r.), nr 286/1853 (Niedziela 18/30.10.1853 r.), nr 287/1853 (Poniedziałek 19/31.10.1853 r.), nr 224/1854 (Poniedziałek 16/28.08.1854 r.), nr 264/1854 (Niedziela 26.09/08.10.1854 r.), nr 265/1854 (Niedziela 27.09/09.10.1854 r.), nr 104/1855 (Piątek 08/20.03.1855 r.), nr 133/1855 (Poniedziałek 09/21.05.1855 r.), nr 221/1855 (Czwartek 11/23.08.1855 r.), nr 49/1856 (Czwartek 09/21.02.1856 r.), nr 215/1856 (Poniedziałek 06/18.08.1856 r.), nr 222/1857 (Środa 14/26.08.1857 r.), nr 75/1858 (Piątek 07/19.03.1858 r.), nr 32/1859 (Piątek 23.01/04.02.1859 r.), nr 192/1859 (Niedziela 12/24.07.1859 r.), nr 263/1859 (Środa 23.09/05.10.1859 r.), nr 330/1859 (Wtorek 01.12/13.12.1859 r.), nr 244/1860 (Poniedziałek 05/17.09.1860 r.), nr 313/1860 (Poniedziałek 14/26.11.1860 r.), nr 122/1861 (Wtorek 09/21.05.1861 r.), nr 73/1864 (Środa 30.03.1864 r.), nr 189/1866 (10/22.08.1866 r.), nr 202/1866 (25.08/06.09.1866 r.), nr 52/1867 (20.02/04.03.1867 r.), nr 61/1867 (02/14.03.1867 r.), nr 52/1869 (Poniedziałek 24.02/08.03.1869 r.), nr 260/1869 (12/24.11.1869 r.), nr 13/1870 (07/19.01.1870 r.), nr 102/1872 (Sobota 29.04/11.05.1872 r.), nr 145/1872 (Czwartek 22.06/04.07.1872 r.), nr 151/1872 (Czwartek 29.06/11.07.1872 r.), nr 161 /1872 (Wtorek 11/23.07.1872 r.), nr 256/1872 (Poniedziałek 06/18.11.1872 r.), nr 246/1873 (Środa 31.10/12.11.1873 r.), nr 283/1873 (Wtorek 18/30.12.1873 r.), nr 6/1873/74 (Piątek 28.12.1873/09.01.1874 r.), nr 190/1874 (Poniedziałek 19/31.08.1874 r.), nr 112/1876 (Poniedziałek 10/22.05.1876 r.), nr 275/1879 (Wtorek 27.11/09.12.1879 r.), nr 60/1880 (Środa 05/17.03.1880 r.), nr 27/1883 (Sobota 22.01/03.02.1883 r.), nr 52/1883 (Poniedziałek 21.02/05.03.1883 r.), nr 167b/1884 (Środa 06/18.06.1884 r.), nr 12/1894 (Piątek 31.12.1893/12.01.1894 r.), nr 110/1894 (Niedziela 10/22.04.1894 r.), nr 153/1894 (Wtorek 24.05/05.06.1894 r.), nr 200/1894 (Niedziela 10/22.07.1894 r.), nr 227/1895 (Niedziela 06/18.08.1895 r.), nr 128/1896 (Sobota 27.04/09.05.1896 r.), nr 254/1898 (Środa 02/14.09.1898 r.), nr 289/1901 (Sobota 06/19.10.1901 r.), nr 290/1901 (Niedziela 07/20.10.1901 r.), nr 188/1902 (Czwartek 27.06/10.07.1902 r.), nr 190/1902 (Sobota 29.06/12.07.1902 r.), nr 162/1910 (14.06.1910 r.), nr 58/1916 (Niedziela 27.02.1916 r.), nr 227/1918 (Niedziela 18.08.1918 r.), nr 96/1919 (Niedziela 06.04.1919 r.), nr 110/1919 (Poniedziałek 21.04.1919 r.), nr 8/1922 (Niedziela 08.01.1922 r.), nr 144/1922 (Niedziela 28.05.1922 r.), nr 170/1922 (Sobota 24.06.1922 r.), nr 121/1923 (Czwartek 03.05.1923 r.), nr 173/1923 (Niedziela 24.06.1923 r.), nr 306/1923 (Niedziela 04.11.1923 r.), nr 139/1926 (Sobota 22.05.1926 r.), nr 132/1933 (Niedziela 14.05.1933 r.), nr 251/1936 (Niedziela 13.09.1936 r.), nr 31/1937 (Niedziela 31.01.1937 r.), nr 33/1937 (Wtorek 02.02.1937 r.).

87. „Gazeta Warszawska”, Warszawa – nr 23/1809 (Dodatek) (Wtorek 21.03.1809 r.), nr 24/1809 (Dodatek) (Sobota 25.03.1809 r.), nr 74/1814 (Dodatek Drugi) (Wtorek 13.09.1814 r.), nr 75/1814 (Sobota 17.09.1814 r.), nr 23/1815 (Wtorek 21.03.1815 r.), nr 103/1815 (Wtorek 26.12.1815 r.), nr 53/1816 (Wtorek 02.07.1816 r.), nr 3/1817 (Dodatek Drugi) (Sobota 11.01.1817 r.), nr 96/1817 (Dodatek) (Wtorek 02.12.1817 r.), nr 10/1818 (Wtorek 03.02.1818 r.), nr 17/1818 (Sobota 28.02.1818 r.), nr 23/1818 (Sobota 21.03.1818 r.), nr 26/1818 (Wtorek 31.03.1818 r.), nr 39/1818 (Sobota 16.05.1818 r.), nr 40/1818 (Wtorek 19.05.1818 r.), nr 63/1819 (Sobota 07.08.1819 r.), nr 119/1820 (Wtorek 12.09.1820 r.), nr 159/1821 (Piątek 05.10.1821 r.), nr 47/1824 (Poniedziałek 22.03.1824 r.), nr 76/1824 (Wtorek 11.05.1824 r.), nr 45/1825 (19.03.1825 r.), nr 40/1825 (11.03.1825 r.), nr 64/1825 (Dodatek) (Piątek 22.04.1825 r.), nr 128/1825 (Dodatek) (Piątek 12.08.1825 r.), nr 179/1825 (Dodatek) (Wtorek 08.11.1825 r.), nr 38/1826 (Wtorek 07.03.1826 r.), nr 5/1827 (Piątek 05.01.1827 r.), nr 143/1827 (Poniedziałek 28.05.1827 r.), nr 144/1827 (Wtorek 29.05.1827 r.), nr 145/1827 (Środa 30.05.1827 r.), nr 146/1827 (Czwartek 31.05.1827 r.), nr 147/1827 (Piątek 01.06.1827 r.), nr 148/1827 (Sobota 02.06.1827 r.), nr 167/1827 (Sobota 23.06.1827 r.), nr 320/1827 (Dodatek) (Wtorek 27.11.1827 r.), nr 322/1827 (Dodatek) (Czwartek 29.11.1827 r.), nr 143/1828 (Czwartek 29.05.1828 r.), nr 55/1829 (Czwartek 26.02.1829 r.), nr 186/1829 (Środa 15.07.1829 r.), nr 122/1830 (Czwartek 06.05.1830 r.), nr 332/1830 (Wtorek 14.12.1830 r.), nr 333/1830 (Środa 15.12.1830 r.), nr 37/1831 (Wtorek 08.02.1831 r.), nr 58/1831 (Wtorek 01.03.1831 r.), nr 198/1831 (Wtorek 26.07.1831 r.) („Dodatek Dozór Szpitali Wojskowych”, nr 9585, Warszawa 26.07.1831 r.), nr 119/1832 (Środa 02.05.1832 r.), nr 120/1832 (Czwartek 03.05.1832 r.), nr 138/1832 (Wtorek 22.05.1832 r.), nr 143/1834 (Piątek 30.05.1834 r.), nr 145/1834 (Dodatek) (Niedziela 01.06.1834 r.), nr 164/1834 (Piątek 20.06.1834 r.), nr 166/1834 (Dodatek) (Niedziela 22.06.1834 r.), nr 167/1834 (Dodatek) (Poniedziałek 23.06.1834 r.), nr 59/1835 (Poniedziałek 02.03.1835), nr 123/1835 (Dodatek) (Sobota 09.05.1835 r.), nr 124/1835 (Dodatek) (Niedziela 10.05.1835 r.), nr 125/1835 (Poniedziałek 11.05.1835 r.), nr 101/1836 (Środa 13.04.1836 r.), nr 135/1836 (Czwartek 19.05.1836 r.), nr 52/1838 (Piątek 23.02.1838 r.), nr 287/1838 (Sobota 27.10.1838 r.), nr 229/1839 (Wtorek 27.08.1839 r.), nr 284/1839 (Wtorek 22.10.1839 r.), nr 55/1840 (Wtorek 25.02.1840 r.), nr 122/1840 (Czwartek 07.05.1840 r.), nr 276/1840 (Czwartek 15.10.1840 r.), nr 278/1840 (Sobota 17.10.1840 r.), nr 95/1842 (Dodatek) (Niedziela 10.04.1842 r.), nr 109/1843 (Środa 26.04.1843 r.), nr 124/1844 (Dodatek) (Czwartek 09.05.1844 r.), nr 289/1844 (Wtorek 29.10.1844 r.), nr 331/1845 (Niedziela 14.12.1845 r.), nr 8/1848 (Niedziela 09.01.1848 r.), nr 108/1850 (Dodatek) (Wtorek 23.04.1850 r.), nr 81/1851 (Środa 26.03.1851 r.), nr 98/1851 (Dodatek) (Sobota 12.04.1851 r.), nr 213/1855 (Wtorek 02.08.1855 r.), nr 342/1855 (Czwartek 15/27.12.1855 r.), nr 104/1856 (Sobota 07/19.04.1856 r.), nr 253/1856 (Sobota 15/29.09.1856 r.), nr 344/1856 (Środa 19/31.12.1856 r.), nr 214/1859 (Wtorek 04/16.08.1859 r.), nr 263/1859 (Środa 23.09/05.10.1859 r.), nr 301/1859 (Niedziela 01/13.11.1859 r.), nr 8/1860 (Wtorek 29.12.1859/10.01.1860 r.), nr 38/1862 (Poniedziałek 17.02.1862 r.), nr 250/1862 (Piątek 31.10.1862 r.), nr 253/1862 (Środa 05.11.1862 r.), nr 267/1862 (Piątek 21.11.1862 r.), nr 280/1862 (Sobota 06.12.1862 r.), nr 292/1862 (Poniedziałek 22.12.1862 r.), nr 231/1863 (Sobota 10.10.1863 r.), nr 249/1863 (Sobota 31.10.1863 r.), nr 267/1863 (Sobota 21.11.1863 r.), nr 297/1864 (Środa 28.12.1864 r.), nr 119/1865 (Sobota 27.05.1865 r.), nr 135/1865 (Sobota 17.06.1865 r.), nr 152/1865 (Sobota 08.07.1865 r.), nr 251/1865 (Sobota 23.10/04.11.1865 r.), nr 193/1866 (Poniedziałek 15/27.08.1866 r.), nr 230/1868 (Dodatek) (Poniedziałek 19.10.1868 r.), nr 253/1868 (Dodatek) (Sobota 14.11.1868 r.), nr 275/1868 (Dodatek) (Sobota 12.12.1868 r.), nr 52/1869 (Poniedziałek 08.03.1869 r.), nr 73/1870 (Poniedziałek 23.03/04.04.1870 r.), nr 191/1874 (Wtorek 20.08/01.09.1874 r.), nr 106/1878 (Piątek 28.04/10.05.1878 r.), nr 72/1881 (Sobota 21.03/02.04.1881 r.), nr 74/1882 (Dodatek) (Wtorek 23.03/04.04.1882 r.), nr 27/1883 (Poniedziałek 24.01/05.02.1883 r.), nr 182/1889 (Poniedziałek 03/15.07.1889 r.), nr 268/1889 (Sobota 12.10.1889 r.), nr 296/1892 (Sobota 05.11.1892 r.).

88. „Monitor Warszawski”, Warszawa – nr 25/1825 (Sobota 26.02.1825 r.), nr 100/1828 (Czwartek, 29.05.1828 r.).

89. „Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”, Warszawa – nr 74/1814 (Drugi Dodatek) (Wtorek 13.09.1814 r.), nr 9/1816 (Drugi Dodatek) (Wtorek 30.01.1816 r.), nr 53/1816 (Dodatek) (Wtorek 02.07.1816 r.), nr 98/1816 (Dodatek) (Sobota 07.12.1816 r.), nr 3/1817 (Dodatek) (Sobota 11.01.1817 r.), nr 10/1818 (Dodatek) (Wtorek 03.02.1818 r.), nr 17/1818 (Sobota 28.02.1818 r.), nr 23/1818 (Sobota 21.03.1818 r.), nr 40/1818 (Wtorek 19.05.1818 r.), nr 120/1820 (Wtorek 12.09.1820 r.), poz. 89. – nr 160/1821 (Sobota 06.10.1821 r.), nr 107/1826 (Dodatek) (Piątek 07.07.1826 r.), nr 115/1826 (Dodatek) (Piątek 21.07.1826 r.), nr 130/1827 (Piątek 08.06.1827 r.), nr 131/1827 (Sobota 09.06.1827 r.), nr 132/1827 (Niedziela 10.06.1827 r.), nr 133/1827 (Poniedziałek 11.06.1827 r.), nr 134/1827 (Wtorek 12.06.1827 r.), nr 135/1827 (Piątek 15.06.1827 r.), nr 124/1828 (Czwartek 29.05.1828 r.), nr 47/1829 (Czwartek 26.02.1829 r.), nr 54/1829 (Piątek 06.03.1829 r.) ,nr 91/1830 (Poniedziałek 19.04.1830 r.), nr 285/1830 (Piątek 03.12.1830 r.), nr 290/1830 (Środa 08.12.1830 r.), nr 295/1830 (Poniedziałek 13.12.1830 r.), nr 296/1830 (Wtorek 14.12.1830 r.).

90. „Dziennik Powszechny”, Warszawa – nr 48/1833 (Wtorek 19.02.1833 r.), nr 8/1834 (Czwartek 09.01.1834 r.), nr 141/1834 (Wtorek 20.05.1834 r.), nr 142/1834 (Środa 21.05.1834 r.), nr 144/1834 (Piątek 23.05.1834 r.), nr 167/1834 (Niedziela 15.06.1834 r.), nr 168/1834 (Poniedziałek 16.06.1834 r.), nr 169/1834 (Wtorek 17.06.1834 r.), nr 192/1834 (Piątek 11.07.1834 r.), nr 193/1834 (Sobota 12.07.1834 r.), nr 194/1834 (Niedziela 13.07.1834 r.), nr 223/1834 (Poniedziałek 11.08.1834 r.), nr 64/1835 (Piątek 06.03.1835 r.), nr 67/1835 (Poniedziałek 09.03.1835 r.), nr 70/1835 (Czwartek 12.03.1835 r.), nr 114/1835 (Wtorek 28.04.1835 r.), nr 117/1835 (Czwartek 30.04.1835 r.), nr 121/1835 (Poniedziałek 04.05.1835 r.), nr 169/1835 (Sobota 13.06.1835 r.), nr 173/1835 (Środa 17.06.1835 r.), nr 174/1835 (Piątek 19.06.1835 r.), nr 130/1836 (Sobota 14.05.1836 r.), nr 157/1910 (Sobota 11.06.1910 r.).

91. „Korrespondent”, Warszawa – nr 208/1835 (Piątek 31.07.1835 r.), nr 99/1836 (Wtorek 12.04.1836 r.), nr 100/1836 (Środa 13.04.1836 r.), nr 186/1836 (Środa 06.07.1836 r.), nr 218/1836 (Niedziela 07.08.1836 r.), nr 13/1837 (Sobota 14.01.1837 r.).

92. „Tygodnik Rolniczo-Technologiczny”, Warszawa – nr 15/1836 (Piątek 08.04.1836 r.), nr 17/1836 (Piątek 22.04.1836 r.), nr 20/1836 (Piątek 13.05.1836 r.), nr 24/1836 (Piątek 10.06.1836 r.), nr 29/1836 (Piątek 15.07.1836 r.), nr 30/1836 (Piątek 22.07.1836 r.).

93. Jan Nepomucen Kurowski „O potrzebie i możności zaprowadzenia w naszym kraju jedwabnictwa. oraz Krótka nauka hodowania jedwabnic i drzewa morwowego. Z najnowszych zagranicznych dzieł”, nakładem autora, w drukarni przy ulicy Mazowieckiej Nro 1349, Warszawa, 1836.

94. „Dziennik Krajowy”, Warszawa – nr 92/1843 (Wtorek 11.07.1843 r.).

95. „Gazeta Kraiowa”, Warszawa – nr 17/1794 (Dodatek) (Sobota 01.03.1794 r.).

96. „Dziennik Poznański”, Poznań – nr 167/1884 (Wtorek 22.07.1884 r.).

97. „Spotkanie z zabytkami”, Warszawa – Numer Specjalny – dla szkół, 2010 r.

98. „Przewodnik Warszawski / Le Guide de Varsovie. Rok pierwszy”, Nakładem i Drukiem N. Glücksberga, Księgarza i Typografa Królewsko – Warszawskiego Uniwersytetu, Warszawa, 1826.

99. „Przewodnik Warszawski / Le Guide de Varsovie. Rok drugi”, Nakładem i Drukiem N. Glücksberga, Księgarza i Typografa Królewsko – Warszawskiego Uniwersytetu, Warszawa, 1827.

100. „Przewodnik Warszawski / Le Guide de Varsovie. Rok Trzeci”, Nakładem i Drukiem N. Glücksberga, Księgarza i Typografa Królewsko – Warszawskiego Uniwersytetu, Warszawa, 1829.

101. „Gazeta Polska”, Warszawa – nr 147/1827 (Wtorek 29.05.1827 r.), nr 149/1827 (Czwartek 31.05.1827 r.), nr 150/1827 (Piątek 01.06.1827 r.), nr 152/1827 (Poniedziałek 04.06.1827 r.), nr 155/1827 (Czwartek 07.06.1827 r.), nr 158/1827 (Niedziela 10.06.1827 r.), nr 166/1827 (Wtorek 19.06.1827 r.), nr 146/1828 (Czwartek 29.05.1828 r.), nr 56/1829 (Piątek 27.02.1829 r.), nr 183/1829 (Niedziela 12.07.1829 r.), nr 77/1830 (Niedziela 21.03.1830 r.), nr 119/1830 (Wtorek 04.05.1830 r.), nr 18/1831 (Środa 19.01.1831 r.), nr 30/1831 (Poniedziałek 31.01.1831 r.), nr 38/1831 (Środa 09.02.1831 r.).

102. „Dziennik Wileński. Nowiny Naukowe”, Wilno – T. IV. (luty 1829 r.).

103. „Powszechny Dziennik Krajowy”, Warszawa – nr 47/1829 (Czwartek 26.02.1829 r.), nr 170/1829 (Wtorek 14.07.1829 r.), nr 122/1830 (Wtorek 04.05.1830 r.), nr 333/1830 (Czwartek 02.12.1830 r.).

104. „Dziennik Powszechny Krajowy”, Warszawa – nr 342/1830 (Niedziela 12.12.1830 r.), nr 16/1831 (Poniedziałek 17.01.1831 r.), nr 27/1831 (Piątek 28.01.1831 r.), nr 36/1831 (Niedziela 06.02.1831 r.), nr 108/1831 (Środa 20.04.1831 r.).

105. „Świętokrzyskie”, Kielce – nr 11(15)/2013 (sierpień 2013 r.).

106. „Tygodnik Petersburski. Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego”, Petersburg – nr 3/1834 (Piątek 12/24.01.1834 r.), nr 49/1834 (Piątek 29.06/11.07.1834 r.), nr 11/1835 (Piątek 08/20.02.1835 r.), nr 51/1835 (Piątek 05/17.07.1835 r.), nr 63/1835 (Piątek 16/28.08.1835 r.), nr 76/1835 (Wtorek 01/13.10.1835 r.), nr 94/1835 (Wtorek 03/15.12.1835 r.), nr 20/1840 (Wtorek 12/24.03.1840 r.), nr 85/1844 (Wtorek 31.10/12.11.1844 r.), nr 86/1844 (Piątek 03/15.11.1844 r.), nr 100/1847 (Wtorek 23.12.1847/04.01.1848 r.), nr 18/1850 (Piątek 10/22.03.1850 r.), nr 48/1850 (Piątek 23.06/05.07.1850 r.), nr 22/1852 (Piątek 21.03/02.04.1852 r.), nr 45 i 46/1852 (Wtorek 17/29.06.1852 r.), nr 55/1852 (Wtorek 22.07/03.08.1852 r.), nr 17/1856 (Wtorek 06/18.03.1856 r.), nr 69/1856 (Piątek 07/19.09.1856 r.), nr 77/1856 (Wtorek 09/21.10.1856 r.), nr 17/1858 (Piątek 07/19.03.1858 r.).

107. „Wiek. Ilustrowany Dziennik Polityczny, Literacki i Społeczny”, Warszawa – nr 97/1903 (Wtorek 25.03/07.04.1903 r.), nr 178/1903 (Środa 18.06/01.07.1903 r.).

108. „Kurjer Warszawski. Dodatek Poranny”, Warszawa – nr 24/1895 (Czwartek 12/24.01.1895 r.), nr 9/1897 (Sobota 28.12.1896/09.01.1897 r.), nr 184/1897 (Wtorek 24.06/06.07.1897 r.), nr 158/1914 (Środa 10.06.1914 r.), nr 58/1923 (Wtorek 27.02.1923 r.), nr 62/1923 (Sobota 03.03.1923 r.), nr 100/1923 (Czwartek 12.04.1923 r.), nr 120/1923 (Środa 02.05.1923 r.), nr 168/1923 (Wtorek 19.06.1923 r.), nr 172/1923 (Sobota 23.06.1923 r.), nr 246/1923 (Środa 05.09.1923 r.), nr 330/1923 (Środa 28.11.1923 r.).

109. „Kurjer Polski”, Warszawa – nr 41/1830 (Czwartek 14.01.1830 r.), nr 396/1831 (Środa 19.01.1831 r.), nr 405/1831 (Piątek 28.01.1831 r.), nr 415/1831 (Wtorek 08.02.1831 r.).

110. „Korrespondent Warszawski”, Warszawa – nr 120/1832 (Czwartek 03.05.1832 r.), nr 153/1832 (Czwartek 07.06.1832 r.), nr 44/1833 (Piątek 15.02.1833 r.), nr 9/1834 (Piątek 10.01.1834 r.).

111. „Kronika Emigracji Polskiej”, Paryż – Tom Pierwszy, Ark: 18/1834, Tom Pierwszy, Ark: 24/1834.

112. „Tygodnik Petersburski”, Petersburg – nr 29/1832 (Wtorek 19.04.1832 r.), nr 37/1832 (Wtorek 17.05.1832 r.).

113. „Pamiętnik Religijno-Moralny: czasopismo ku zbudowaniu i pożytkowi tak duchownych jako i świeckich osób. Serya Nowa”, Warszawa – nr 3/1858.

114. „Pamiętnik Religijno-Moralny: czasopismo ku zbudowaniu i pożytkowi tak duchownych jako i świeckich osób. Serya druga”, Warszawa – Tom VIII/1861, w Drukarni Józefa Ungra, przy ulicy Krakowskie Przedmieście, Nr 391.

115. „Gazeta Handlowa”, Warszawa – nr 203/1869 (Piątek 05/17.09.1869 r.).

116. „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”, Warszawa – nr 3/1874 (06/18.01.1874 r.), nr 6/1884 (29.01/10.02.1884 r.), nr 47/1886 (09/21.11.1886 r.), nr 22/1898 (16/28.05.1898 r.), nr 13/1900 (18/31.03.1900 r.).

117. „Opiekun Domowy. Pismo Dla Rodzin”, Warszawa – nr 11/1875 (06/18.03.1875 r.).

118. „Wiek. Gazeta Polityczna, Literacka i Społeczna”, Warszawa – nr 257/1876 (Poniedziałek 08/20.11.1876 r.), nr 149/1879 (Poniedziałek 25.06/07.07.1879 r.), nr 276/1880 (Sobota 29.11/11.12.1880 r.), nr 186/1882 (Wtorek 10/22.08.1882 r.), nr 124/1883 (Czwartek 26.05/07.06.1883 r.), nr 243/1883 (Wtorek 18/30.10.1883 r.).

119. „Ekonomista. Przegląd Tygodniowy Ekonomiczny, Finansowy i Statystyczny”, Warszawa – nr 22/1878 (Poniedziałek 03.06.1878 r.), nr 10/1883 (22.02/06.03.1883 r.), nr 11/1883 (01/13.03.1883 r.).

120. „Gazeta Świąteczna”, Warszawa – nr 690/1894 (Niedziela 13/25.03.1894 r.), nr 1923/1917 (Niedziela 09.12.1917 r.).

121. „XXV Księga Jubileuszowa „Kuriera Porannego” 1877-1892″ pod redakcją Feliksa Fryzego, nakładem “Kuriera Porannego”, skład główny u Gubethnera i Wolffa, Warszawa, 1903.

122. „Kurjer Litewski. Dziennik Polityczny, Społeczny i Literacki”, Wilno – nr 33/1908 (Sobota 09/22.02.1908 r.), nr 53/1908 (Wtorek 04/17.03.1908 r.).

123. „Kurjer Wileński”, Wilno – nr 46/1911 (Wtorek 26.07/08.08.1911 r.).

124. „Kurjer Wileński. Dziennik Polityczny, Społeczny i Literacki”, Wilno – nr 104/1911 (Wtorek 10/23.05.1911 r.).

125. „Myśl Narodowa”, Petrograd – Tom 1, N° 1 (Styczeń 1916 r.), Rok 1, N° 8-9 (Lipiec-Wrzesień 1916 r.).

126. „Głos Wieczorny”, Warszawa – nr 213/1918 (Wtorek 30.07.1918 r.).

127. „Kurjer Warszawski. Wydanie Wieczorne”, Warszawa – nr 238/1918 (Czwartek 29.08.1918 r.), nr 73/1919 (Piątek 14.03.1919 r.), nr 107/1919 (Czwartek 17.04.1919 r.), nr 105/1923 (Wtorek 17.04.1923 r.), nr 132/1923 (Poniedziałek 15.05.1923 r.), nr 135/1923 (Czwartek 17.05.1923 r.), nr 146/1923 (Poniedziałek 28.05.1923 r.), nr 233/1923 (Czwartek 23.08.1923 r.), nr 225/1925 (Czwartek 13.08.1925 r.), nr 104/1935 (Poniedziałek 15.04.1935 r.), nr 138/1935 (Wtorek 21.05.1935 r.), nr 168/1937 (Poniedziałek 21.06.1937 r.).

128. „Ilustrowany Dziennik Polski”, Kraków – nr 36/1919 (Piątek 14.03.1919 r.), nr 46/1919 (Poniedziałek 24.03.1919 r.), nr 74/1919 (Środa 23.04.1919 r.).

129. „Kurjer Warszawski. Wydanie Poranne”, Warszawa – nr 110/1919 (Wtorek 22.04.1919 r.), nr 223/1919 (Czwartek 14.08.1919 r.), nr 346/1919 (Poniedziałek 15.12.1919 r.), nr 276/1920 (Wtorek 05.10.1920 r.), nr 225/1936 (Wtorek 18.08.1936 r.), nr 32/1937 (Poniedziałek 01.02.1937 r.), nr 178/1937 (Czwartek 01.07.1937 r.).

130. „Kurier Asekuracyjny. Czasopismo Poświęcone Sprawom Ubezpieczeniowym i Ekonomicznym”, Warszawa – nr 4/1920 (25.02.1920 r.).

131. „Spisok dvorânam Carstva Pol’skago, s prìobŝenìem kratkih svěděnìj o dokazatel’stvah dvorânstva” = „Spis szlachty Królestwa Polskiego, z dodaniem krótkiéj informacyi o dowodach szlachectwa”, w Drukarni Stanisława Strąbskiego, Warszawa, 1851.

132. „Gazeta Krakowska”, Kraków – nr 5/1811 (Środa 16.01.1811 r.), nr 58/1827 (Niedziela 22.07.1827 r.), nr 137/30 – (Piątek 10.12.1830 r.).

133. Mieczysław Offmański „Królestwo Polskie (1815 – 1830). Rys historyczny z tablicami statystycznemi”, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa, 1907.

134. „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, – Tom III, Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, w komisie N. Kamieńskiego i spółki, Poznań, 1865, – Tom XI, Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Czcionkami N. Kamieńskiego i spółki, Poznań, 1881, – Tom XIX, Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego, Poznań, 1892.

135. „Tygodnik Handlowy: czasopismo poświęcone sprawom gospodarczym”, Warszawa – nr 16 i 17/1921 (01.05.1921 r.), nr 36 i 37/1921 (15.10.1921 r.), nr 15 i 16/1922 (15.04.1922 r.), nr 47/1924 (21.11.1924 r.).

136. „Przemysł i Handel”, Warszawa – zeszyt 12/1922 (23.03.1922 r.).

137. „Przemysł i Handel. Rolnictwo – Finanse – Komunikacje”, Warszawa – zeszyt 2/1929 (12.01.1929 r.).

138. „Gazeta Bankowa”, Lwów – nr 4/1923 (25.02.1923 r.), nr 2/1929 (25.01.1929 r.).

139. „Polska Gospodarcza”, Warszawa – zeszyt 38/1932 (17.09.1932 r.), zeszyt 42/1934 (20.10.1934 r.), zeszyt 14/1935 (06.04.1935 r.), zeszyt 14/1936 (04.04.1936 r.).

140. „Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce”, Warszawa, ul. Traugutta 7/9, 1929.

141. „Gazeta Sądowa Warszawska”, Warszawa – nr 38/1906 (22.09.1906 r.), nr 39/1906 (29.09.1906 r.), nr 16/1916 (Sobota 15.04.1916 r.), nr 43-45/1918 (09.11.1918 r.), nr 40/1928 (01.10.1928 r.).

142. „Codzienna Gazeta Handlowa”, Warszawa – nr 76/1933 (Sobota 01.04.1933 r.),nr 260/1934 (Wtorek 13.11.1934 r.), nr 249/1937 (Piątek 29.10.1937 r.), nr 50/1939 (Czwartek 02.03.1939 r.).

143. Ludwik Mierosławski „Powstanie Narodu Polskiego w roku 1930 i 1831. Od epoki na której opowiadanie swoje zakończył Maurycy Mochnacki. Tom VI”, Księgarnia Luxemburgska 16, ulica De Tournon 16, Paryż, 1875.

144. Adolf Suligowski „Bibljografia Prawnicza Polska XIX i XX Wieku. Poprzedzona słowem wstępnym i rzutem oka na twórczość piśmienniczą prawników polskich w ciągu XIX i pierwszego dziesięciolecia XX wieku”, Wydawnictwo Imienia Władysława Andrychiewicza, Nakładem i Drukiem Michała Arcta, Warszawa, 1911.

145. „Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego. Rok I”, Skład Główny w Księgarni E. Wende i S-ka, 1918.

146. K. Wł. Wójcicki „Cmentarz Powązkowski oraz cmentarze katolickie i innych wyznań pod Warszawą i w okolicach tegoż miasta. Tom III.”, w Drukarni S. Orgelbranda przy ulicy Miodowej Nr 495, Warszawa, 1858.

147. „Ortsverzeichnis für das österr.-ungar. Okkupationsgebiet in Polen. Bearbeitet von der k. u. k. Etappenpost- und Telegraphen-Direktion Lublin”, Aus der k. k. hof- und Staatsdruckerel in Wien, Wien im Mai 1916.

148. „Warszawski Dziennik Narodowy”, Warszawa – nr 225B/1936 (Wtorek 18.08.1936 r.), nr 142A/1939 (Środa 24.05.1939 r.).

149. Jerzy Sewer hr. Dunin-Borkowski „Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich”, Nakładem księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, Czcionkami “Drukarni Polskiej”, Lwów, 1895.

150. „Dziennik Warszawski”, Warszawa – nr 199/1865 (26.08/07.09.1865 r.), nr 166/1866 (16/28.07,1866 r.), nr 28/1872 (Poniedziałek 07/19.02.1872 r.), nr 173/1872 (Sobota 19/31.08.1872 r.), nr 174/1872 (Poniedziałek 21.08/02.09.1872 r.), nr 189/1872 (Wtorek 12/24.09.1872 r.), nr 185/1873 (Piątek 31.08/12.09.1873 r.), nr 125/1875 (18/30.06.1875 r.).

151. „Przegląd Powszechny Życia Społecznego, Literatury i Sztuki”, Warszawa – nr 12/1905 (12/25.03.1905 r.).

152. „Głos Wolny”, London – nr 29/1863 (30.11.1863 r.).

153. dr B. Dybowski „Wspomnienia z przeszłości półwiekowej: objaśnione czterdziestu kilku rycinami”, Nakładem rodziny autora z „Drukarni Polskiej” Lwów, ul. Chorążczyzny L. 31, Lwów, 1913.

154. „Wiadomości z Pola Bitwy”, nr 4/1863 (06.03.1863 r.).

155. „XX Pamiętnik Historyczny Bojowników o Niepodległość Śląska Zaolzańskiego”, Nakładem własnym, Tłoczono w Drukarni Polskiej w Cieszynie Zach., ul. Min. Kwiatkowskiego, 1939. 

156. „Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1879″, W Drukarni Uniwersytetu Jagielońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla, Kraków, 1880.

157. „Rocznik Adresowy Królestwa Polskiego na Rok 1900”, Wydawnictwo A. Piotrowskiego, Druk E. Skowrońskiego, Warszawa Nowy Świat 43 – Telefon 1598, 1899.

158. „Gazeta Handlowa: jedyny dziennik gospodarczy w Polsce”, Warszawa – nr 131/1929 (Wtorek 11.06.1929 r.), nr 136/1929 (Niedziela/Poniedziałek 16/17.06.1929 r.).

159. Przemysław Mrozowski „Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski”, Wydawnictwo Orlęta, Warszawa, 2003.

160. „Echo Muzyczne i Teatralne”, Warszawa – nr 10/1906 (17.03.1906 r.).

161. „Dziennik Popularny”, Łódź – nr 109/1979 (Czwartek 17.05.1979 r.).

162. „Odgłosy. Tygodnik Społeczno – Kulturalny”, Łódź – nr 18/1979 (06.05.1979 r.).

163. dr fil. Jan Benzemer „Obraz przemysłu w kraju naszym wedle najnowszych źródeł urzędowych”, Warszawa, Na składzie w Księgarni Gustawa Sennewalda, ulica Miodowa Nr 6, 1886.

164. „Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. 1939 Ogólnego Zbioru Tom III”, Z Zasiłkiem Funduszu Kultury Narodowej im. Józefa Piłsudskiego oraz Zarządu Miejskiego w Łodzi, Łódź, 1939.

165. „Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok Zwyczayny 1829”, Warszawa, Nakładem J. Netto, w Drukarni Łątkiewicza, 1829.

166. „Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok Zwyczayny 1830”, Warszawa, Nakładem J. Netto, w Drukarni Łątkiewicza, 1829.

167. „Gazeta Przemysłowo – Rzemieślnicza. Pismo Tygodniowe z Rysunkami”, Warszawa – nr 9/1872 (19.02/02.03.1872 r.).

168. „Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego”, Warszawa – nr 90/1842 (11/23.04.1824 r.), nr 122/1842 (26.05/07.06.1842 r.), nr 125/1842 (29.05/10.06.1842 r.), nr 242/1844 (16/28.10.1844 r.).

169. „Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”, Poznań – nr 99/1830 (Sobota 11.12.1830 r.), nr 258/1838 (Sobota 03.11.1838 r.), nr 252/1839 (Poniedziałek 28.10.1839 r.).

170. „Kurier Polski”, Warszawa – nr 352/1830 (Niedziela, 05.12.1830 r.).

171. „Tygodnik Ilustrowany”, Warszawa – nr 212/1872 (08/20.01.1872 r.), nr 321/1874 (09/21.02.1874 r.), nr 133/1885 (06/18.07.1885 r.).

172. Abdon Kłodziński „Najstarsza Księga Sądu Najwyższego Prawa Niemieckiego na Zamku Królewskim. Archiwum Komisji Prawniczej. Tom X”, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa – Kraków – Łódź – Poznań – Wilno – Zakopane, Kraków, 1939.

173. „Głos Życia”, Parafia ewangelicka Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, Katowice, 2002.

174. „Zeszyty Eichendorffa. Historia – Kultura – Literatura / Eichendorff-Hefte. Geschichte – Kultur – Literatur“, Łubowice – nr 17/2007, wydawca Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa.

175. „Katolik”, Królewska Huta – nr 7/1871 (11.02.1871 r.), nr 11/1871 (11.03.1871 r.).

176. „Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny”, Katowice – nr 6/2013 (czerwiec 2013 r.).

177. „Gość Niedzielny”, Katowice – nr 42/2002 (20.10.2002 r.).

178. „Trybuna Robotnicza”, Stalinogród – nr 74/1953 (26.03.1953 r.).

179. „Trybuna Robotnicza”, Katowice – nr 28/1963 (02-03.02.1963 r.), nr 16/2004 (20.01.2004 r.).

180. „Nasze Katowice”, Katowice – nr 9/2010 (wrzesień 2010 r.), nr 9/2013 (wrzesień 2013 r.).

181. Józef Piernikarczyk „Historja górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku. Cz. II”, Nakładem Śląskiego Związku Akademickiego, Katowice, 1936.

182. Jerzy Szczepański „Konstanty Wolicki (1792 – ok. 1860). Ziemianin – przemysłowiec – polityk”, Studia z Historii Społeczno – Gospodarczej XIX i XX wieku, t. VII, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.

183. Aleksander Kranshar „Miscellanea Historyczne. XII. Wielki Książę Konstanty i Obywatele Lubelscy. Epizod historyczny z czasu odwrotu wojsk rosyjskich za Bug w r. 1830″, w Drukarni “Czasu”, Kraków, 1907.

184. „Дополене II къ Списку Дворянъ Царства Полъскаго” / „Dodatek II do Spisu Szlachty Królestwa Polskiego”, w Drukarni S. Orgelbranda, Warszawa, 1854.

185. Konstanty Wolicki „Poselstwa do Francji i Stambułu z polecenia Rządu i w sprawie Narodu Polskiego odbyte” wydrukowane w „Wiedza i Życie. Miesięcznik poświęcony popularyzacji wiedzy”, nr 11/1930, wydawany przez Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, Warszawa, 1930.

186. dr. Henryk Radziszewski „Bank Polski”, „Ostoja” Spółka Wydawnicza, Poznań, 1919.

187. „Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. 1842, Tom czwarty”, w Drukarni Juliana Kaczanowskiego przy ulicy Długiej Nr. 543, Warszawa, 1842.

188. Kantor-Mirski Marjan „Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy. Szkice monograficzne z ilustracjami. Tom III. Zeszyt 1.”, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowiec, dnia 30 listopada 1932 r.

189. ks. Wiśniewski Jan „Diecezja Częstochowska. Opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach: będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim i żareckim oraz parafji Olsztyn”, Czcionkami Szkoły Rzem. w Marjówce Opocz. 1936 r.

190. „Spis szlachty Królestwa Polskiego” reprint wykonany ze zbiorów prywatnych w Drukarni Interdruck GmgH w Lipsku, Warszawa, 1991.

191. „Popis publiczny uczniów Szkoły Departamentowey Krakowskiey”, w Drukarni Akademickiey, Kraków, 1816.

192. „Popis publiczny uczniów Szkoły Przygłówney Akademickiey Krakowskiey”, w Drukarni Akademickiey, Kraków, 1817.

193. „Dziennik Urzędowy Województwa Sandomierskiego”, Radom – nr 46/1833 (17.11.1833 r.).

194. „Rozkaz dzienny w kwaterze główney w Warszawie dnia 1 lutego 1831 / naczelny wódz Siły Zbroyney Narodowey (podpisano) M. Radziwiłł, za zgodność z oryginałem generał służby, generał brygady Morawski” – rękopis ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

195. Kleczyński Józef „Spis ludności dyecezyi krakowskiej w r. 1787″ opracowanie w „Archiwum Komisyi Historycznej. Tom siódmy”, nakładem Akademii Umiejętności, Skład Główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków, 1894.

196. Trzebiński Wojciech, Borkiewicz Adam „Dokumentacja geograficzna. Zeszyt Nr 4. Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815 – 1918 r. (Zarys historyczny)”, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii, Warszawa, 1956.

197. „Dziennik Praw / Дневник Законовъ, rok 1866, tom 66″, Drukarnia Rządowa przy Kommissyi Rządowej Oświecenia Publicznego, Warszawa, 1866.

198. „Dziennik Praw / Дневник Законовъ, rok 1869, tom 69″, w Drukarni Rządowej Okręgu Naukowego Warszawskiego, Warszawa, 1869.

199. „Nasza Pilica”, Pilica – nr 3 (25)/2016 (marzec 2016 r.).

200. „Co Tydzień”, Mysłowice – nr 31/922/2009 (6 – 12 sierpnia 2009 r.), nr 30/1140/2013 (1 – 7 sierpnia 2013 r.).

201. „Zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Johannis-Loge zum Licht im Osten in Kattowitz am 28.Oktober 1894. 1869-1894. Handschrift für Brüder von Br. Robert Nitschke”, Koenigshuette, 1894.

202. „Ostdeutsche Bau-Zeitung” – Jg.4 Nr 26, Breslau, 31 März 1906.

203. Krzyżanowski Adrian „Obraz życia ś.p. Teofila Wolickiego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego”, w Drukarni Glücksberga, Księgarza Szkół Publicznych w Królestwie Polskim, Warszawa, 1850.

204. Noskowski Witold „Z losów rodziny polskiej: [wspomnienie o Emanuelu Władysławie Pusłowskim]”, Archiwum krakowskie Moszyńskich – ze zbioru po Janie Dąbrowskim, 1915.

205. „Z życia prowincyi”, maszynopis powielany, 1914.

206. „Prawda. Tygodnik Polityczny, Społeczny i Literacki”, Warszawa – nr 29/1883 (21.06/09.07.1883 r.).

207. Morawski Teodor „Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane. Tom VI. Polska pod obcym panowaniem”, nakładem J. K. Żupańskiego, Drukarnia J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński) w Poznaniu, Poznań, 1872.

208. Materiały otrzymane ze Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Katowicach-Bogucicach.

209. “Muzeum Uniwersytetu Jagielońskiego. Collegium Maius. Newsletter”, Kraków – nr 8/10/2016.

210. „Zbiór Aleksandra Czołowskiego. Dział (Opys) III. Materiały rodzinno-majątkowe Gostkowskich. 1783-1914.”, Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 114.

211. Liisa Kaila „Memoaarit” (własność M. Z. Maryszewski).

212. dr Aleksander Czuczyński „Spis Żydów województwa krakowskiego z roku 1765″ opracowanie w „Archiwum Komisyi Historycznej. Tom ósmy”, nakładem Akademii Umiejętności, Skład Główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków, 1898.

213. Raczyński Marjan „Materjały do historji Ciechocinka: od zapoczątkowania budowy warzelni soli do wybuchu Wielkiej Wojny”, Zeszyt 1, Warszawa, J. Cotty, 1935.

214. „Dziennik Zagłębia”, Sosnowiec – nr 30/1922 (21.11.1922 r.).

215. „Nowa Reforma (Numer popołudniowy)”, Kraków – nr 263/1910 (13.06.1910 r.).

216. „Kurjer Poznański”, Poznań – nr 135/1910 (15.06.1910 r.).

217. „Słowo (Numer wieczorny) “, Warszawa – nr 262/1910 (31.05/13.06.1910 r.).

218. „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie”, Kraków – nr 18/1952 (15.09.1952 r.), nr 4 (10.02.1973).

219. „Melde- und Fahndungsblatt für das Generalgouvernement: herausgegeben vom Befehlshaber der SP. ud SD. (Abtlg. V) Krakau” / „Dziennik Inwigilacyjny dla Generalnego Gubernatorstwa: wydawany przez Dowódcę Pol. Bezpiecz. i Służby Bezpiecz. (Grupa V), w Krakowie”, Jg. 4, nr 15 (16.04.1943 r.).

220. „Dziennik Urzędowy Guberni Kieleckiej”, Kielce – nr 15/1842 (09.04.1842 r.), nr 19/1842 (07.05.1842 r.), nr 37/1842 (27.08/10.09.1842 r.) ( (Dodatek), nr 16/1858 (05/17.04.1858 r.).

221. „Cyrkularz Nro 41″ – (1828 r.).

222. „Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego”, Warszawa – nr 493/1825  (08.08.1825 r.), nr 550/1826  (11.09.1826 r.), nr 692/1829 (01.06.1829 r.).

223. „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, Kraków – nr 217 (14.08.1830 r.).

224. „Górnoślązak”, Katowice – nr 189 (17.08.1930 r.).

225. „Katolik Polski”, Katowice – nr 189, (17.08.1930 r.).

226. „Fahndungsnachweis für das Generalgouvernement herausgegeben vom Befehlshaber der SP. u. des SD. (Abt. V) Krakau” / „Wykaz poszukiwanych dla Generalnego Gubernatorstwa wydany z rozkazu Głównodowodzącego SP. i SD. (Oddz. V) w Krakowie “, nr 12 (01.12.1943 r.), nr 1 (01.01.1944 r.), nr 4 (01.04.1944 r.).

227. „Dziennik dla Wszystkich i Anonsowy”, Warszawa – nr 115, (09/21.05.1897 r.).

228. „Echo Krakowa”, Kraków – nr 180 (30.07.1955 r.).

229. „Poszukiwania = Tracing: biuletyn urzędowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Biuro Poszukiwania Rodzin Ekspozytura na Rzeszę Niemiecką 1945-1946″, Monachium, Oficyna Wydawnicza Obermenzing, Frankenstraße 7 – nr 3 (15.04.1946 r.).

230. „Przyjaciel Ludu: organ Stronnictwa Chłopskiego”, Kraków – nr 11 (13.03.1927 r.).

231. „Kurjer Zagłębia Iskra”, Sosnowiec – nr 226 (07.10.1916 r.), nr 278 (27.10.1929 r.),

232. „Expres Zagłębia: jedyny organ demokratyczny niezależny woj. kieleckiego”, Sosnowiec – nr 231 (22.08.1939 r.).

233. „Nowy Czas”, Jędrzejów – nr 46 (23.04.1941 r.).

234. „Zorza”, Warszawa – nr 22 (15/27.05.1897 r.).

235. „Gazeta Tygodniowa”, Kielce – nr 7 (27.04.1930 r.).

236. Ryszard Kołodziejczyk „Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim”, nakładem PW Wiedza Powszechna, Warszawa, 1961.

237. Krzysztof Zwoliński „Źródła dotyczące Zakładów Żyrardowskich”, Rocznik Mazowiecki 23, 143-160, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Warszawa, 2011.

238. „Dziennik Urzędowy Guberni Warszawskiej”, Warszawa – nr 4/1847 (11/23.01.1847 r.).

239. Sęczys Elżbieta „Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861″, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa, 2018 r.

240. „Tygodnik Rolniczo-Technologiczny”, Lwów – nr 47/1844 (18.11.1844 r.).

241. „Roczniki Gospodarstwa Krajowego”, Warszawa – R3, 1845, T6, nr 2.

242. „Ziemianin: pismo poświęcone rolnictwu i przemysłowi”, Leszno – R.2, T.1 [i.e.T.4], poszyt 3, (marzec 1851 r.).

243. Tymoteusz Lipiński „Zapiski z lat 1825-1831”, Nakładem K. Bartoszewicza. W drukarni A. Koziańskiego, Kraków, 1883.

244. „Ekonomista. Pismo poświęcone ekonomice, statystyce i administracji”, Warszawa – R. 7, [z. 11], (listopad 1872 r.).

245. „Korrespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy”, Warszawa – nr 18/1850 (23.02/07.03.1850 r.).

246. Jacek Szpak „Właściciele klucza żareckiego do 1828 roku. Zarys działalności”, UŚ w Katowicach, nakładem „Zeszyty Myszkowskie” nr 3/2016.

247. „Polska Sztuka Ludowa”, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa, ul. Długa 26 – R. 13, nr 1-2, 1959.

248. „Kurjer Czerwony”, Warszawa – nr 233 (08.10.1930 r.).

249. „Dziennik Urzędowy Rady Narodowej w M. Krakowie”, Kraków – nr 7/1958 (15.10.1958 r.).

250. „Słowo”, Warszawa – nr 100/1896 (Piątek 16.04/01.05.1896 r.).

251. Marian Gajewski „Urządzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny”.

251. „Rejestr poborowy województwa krakowskiego, powiatów proszowskiego, lelowskiego, ksiąskiego, śląskiego, bieckiego i sądeckiego oraz rejestr szosu i czopowego. 1578″, Biblioteka Jagielońska, Bj RKp. 7240 III.

252. „Taryfa exakcyi podymnego w województwie krakowskim r. 1681-1682″, Biblioteka Jagielońska, Bj RKp. 5484 III.

253. „Regestr poborowy woiewództwa crakowskiego pod sprawą y urzędem Jmsczi pana Stanisława Morskiego z Morska, poborcze na sejmie walnym warsz. Coronnym in a. 1593 uchwalonym pilnie zreuidowany y zrecognitiarzow zebrany przez mię Jana Krupkę succolectora, według których sam iasne testimonia, iako kto skadt czego y wiele oddał a. 1593 et 1594″, Biblioteka Jagielońska, Bj RKp. 5043 III.

a