Sprawa kluczy do kaplicy w Cieślinie (korespondencja z okresu maj – październik 1847 r.)

Poniżej przedstawiono w oryginalnym brzmieniu korespondencję związaną z rozwiązaniem nieporozumień i sporów wynikłych pomiędzy dziedzicem dóbr Kwaśniowa Franciszkiem Gostkowskim a plebanem parafii w Chechle ks. Mikołajem Wiśniewskim o klucze do kaplicy św. Stanisława w Cieślinie. Spór ten powstał na wskutek przywrócenia odprawiania nabożeństw w kaplicy oraz określenia kaplicy publiczną, co nastąpiło zgodnie z Reskryptem z dnia 6 maja 1847 r.

     W dniu 13/25 maja 1847 roku pleban parafii w Chechle ks. Mikołaj Wiśniewski przesyła do dziekana dekanatu olkuskiego ks. Józefa Kalasantego Ćwiklińskiego pismo z prośbą o interwencję do Władz Diecezjalnych w sprawie zwrócenia kluczy do kaplicy w Cieślinie oraz bezpośredniego zarządu nad tą kaplicą. Kolorem zielonym na poniższym piśmie przedstawiono adnotacje księdza dziekana olkuskiego.

Sprawa kluczy do kaplicy w Cieślinie (korespondencja z okresu maj - październik 1847 r.) (1)

      W dniu 29 maja 1847 roku dziekan dekanatu olkuskiego ks. Józef Kalasanty Ćwikliński kieruje na ręce Wysokiego Konsystorza Generalnego Diecezji Kielecko – Krakowskiej pismo z prośbą o decyzję w sprawie zwrócenia kluczy do kaplicy w Cieślinie plebanowi z Chechła. Jako załącznik do tego pisma dołączona jest prośba plebana parafii w Chechle ks. Mikołaja Wiśniewskiego adresowana do Wysokiego Konsystorza Generalnego, datowana na dzień 10/22 maja 1847 roku. Kolorem czerwonym na poniższych pismach przedstawiono adnotacje Konsystorza Generalnego z dnia 9 czerwca 1847 roku.

Sprawa kluczy do kaplicy w Cieślinie (korespondencja z okresu maj - październik 1847 r.) (2)Sprawa kluczy do kaplicy w Cieślinie (korespondencja z okresu maj - październik 1847 r.) (3)Sprawa kluczy do kaplicy w Cieślinie (korespondencja z okresu maj - październik 1847 r.) (4)

     Zgodnie z zobowiązaniem dziekana olkuskiego przez Konsystorza Generalnego z dnia 9 czerwca 1847 roku do przedstawienia raportu dotyczącego najwłaściwszego sposobu rozwiązania sporu, ks. Józef Kalasanty Ćwikliński kieruje odpowiednie pismo do Wysokiego Konsystorza Generalnego datowane na dzień 21 września 1847 roku.

Sprawa kluczy do kaplicy w Cieślinie (korespondencja z okresu maj - październik 1847 r.) (5)Sprawa kluczy do kaplicy w Cieślinie (korespondencja z okresu maj - październik 1847 r.) (6)

     Po zasięgnięciu opinii dziekana dekanatu olkuskiego, Konsystorz Generalny wydaje w dniu 7 października 1847 roku nowe Rozporządzenie zmieniające poprzednie Rozporządzenie z dnia 17/29 lipca 1844 roku. Orzeka w nim, że klucze do przedmiotowej kaplicy powinny pozostawać przy plebanie miejscowym, a ten na żądanie dworu w Kwaśniowie nie powinien odmawiać ich wydania. Odpowiednie pismo o takiej samej treści wysłane zostaje do proboszcza w Chechle ks. Mikołaja Wiśniewskiego oraz dziedzica dóbr Kwaśniowa Franciszka Gostkowskiego. Poniżej wersja robocza pisma.

Sprawa kluczy do kaplicy w Cieślinie (korespondencja z okresu maj - październik 1847 r.) (7)