Rodzina Zawadzkich – zbiór dokumentów

Poniżej zgromadzony został zbiór dokumentów (aktów urzędu stanu cywilnego, aktów metrykalnych kościelnych, itp.) związanych z rodziną Zawadzkich. Dokumenty te przybliżają nam jeszcze bardziej członków tej rodziny. Akta poniższe uporządkowane zostały chronologicznie pozostawiając ich treść w formie zgodnej z zapisem w aktach (nie poprawiano żadnych zapisów).

 

Akt zgonu Petronella Zawadzka w dniu 26.01.1809 roku (Akt stanu cywilnego Gminy Złoczew z dnia 26.01.1809 r.)
 Akt stanu cywilnego zgonu Petronella Zawadzka 26.01.1809 r. “No 35. Miasta Złoczow. Roku tysiącznego Osmsetnego dziewiątego dnia dwudziestego szustego Stycznia. Przed Nami Burmistrzem Złoczowskim Sprawującym Obowiącki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Złoczewskiey Departamencie Kaliskim Powiecie i Municypalności Sieradzkim stawili się Karol Kazyblocki Meister z Kunsztu Stolarskiego maiący Lat trzydziesci i ieden w Złoczowie zamieszkaly Syn niegdyś Antoniego Kaziblockiego w Złoczowie zamieszkalego i Jan Zawadzki Meister z Kunsztu Mularskiego w Złoczowie zamieszkaly Stri zmarley Synniegdyś Andrzeja Zawadzkiego w Złoczowie zamieszkalego maiący Lat Trzydziesci i cztery i oswiadczyli nam iz dnia dwudziestego szustego Miesiąca Stycznia Roku tysiącz Ośmset dziewiątego umarlo Dziecie Płci Żęskiey Jmie Petronella Wieku Zycia lat trzy Corka Valętego Zawadzkiego Stan Mieyski i Obywalel Miasta Złoczowa i Franciszki z Kieradzynskich Malzonków pierwczy ma Lat Czterdzieści drugi ma trzydziesci i dwa Lat w Domu pod Numerem czterdziesci trzeczym. Po uczynieniu powyszego Oswiadczenia My ninieyszy Akt Zeyścia bo Swiadkowie pisać nie umieją Sami tylko po przeczytaniu Onego Stawaiącym podpisalismy.
Frederyk Ersenweyn Burmistrz Złoczewski Sprawuiący Obowiącki Urzędnik Stanu Cywilnego.”
Akt urodzenia Petronella Zawadzka w dniu 27.05.1810 roku (Akt stanu cywilnego Gminy Złoczew z dnia 28.05.1810 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Petronella Zawadzka 27.05.1810 r. “No 9. Złoczow Miasto. Roku Tysiącznego Osmsetnego dziesiątego dnia dwudieztego Osmego Maja o Godzinie czwarty popułudniu. – Przed Nami Burmistrzem Złoczowskim Sprawuiącym Obowiącki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Złoczowskiey Powiatu Sieradzkiego w Departamencie Kaliskim stawił się Walęty Zawadzki Obywatel Miasta Złoczowa Stan Mieyski liczący Lat czterdziesci i okazal nam Dziecie Płci Żęskiey ktore urodzyło się w Domu iego pod Numerem czterdziesty trzeciym na dniu dwudziesty siedmym Miesiąca Maja roku biezącego o Godzinie piąty z rana. Oswiadczaiąc iż iest spłodzone zniego i Franciszki z Kieraczynskich trzydzieśći lat maiącey iego Malżonki i że Życzeniem iego iest nadac iey Jmie Petronella. = Po uczynieniu powyszego Oswiadczenia i okazania Dziecięcia w przytomnosci Wawrzynca Kieradczienskiego Obywatela Miasta Złoczowa liczącego Lat piędziesiąt, tudzież Mateusza Kobzienskiego Szynkarza Solnego w Złoczowie zamieszkalego ktore rok czterdziesty skączyl. Oyciec tylko bo Swiadkowie pisać nie umieją ktore to Akt Urodzenia po przeczytaniu Onego Stawaiącym Wraz z Nami się podpisal.
Frederyk Ersenwcin Burmistrz Złoczowski Sprawuiący Obowiącki Urzędnik Stanu Cywilnego”.
Tabelka: “Narodzenia. Chrzescianow. Płci Męskiey 3. Płci Żęskiey 4. 1. [Razem] 3. 5. Żydzi. Płci Męskiey. 1. Płci Żęskiey. ”. [Razem] 1. ”. Woyskowe ”. ”. [Razem] ”. ”.”
Akt zgonu Franciszka Zawadzka w dniu 20.02.1811 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 21.02.1811 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Franciszka Zawadzka 20.02.1811 r. “No 51. z Miasto Złaczow. Roku Tysiąc Osmset Jedynastego Dnia dwudziestego pierwszego Miesiąca Lutego Przed Nami Zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Złaczowskiey Powiatu Sieradzkiego w Departamencie Kaliskim Stawili sie Wawrzyniec Kieracinski lat maiacy piędziesiąt Obywatel Złaczowski a Dziadek zmarłej y Mateusz Kobzinski lat maiący Czterdziesci także Obywatel Złaczowski oby dwa Swiadkowie maiący Oycow Zmarłych to iest pierwszy Kazimierza Kieracinskiego Obywatela Złaczowskiego drugi Macieia Kobzinskiego na Przedmiesciu zamieszkałego Kołodzieia i o swiadczyli nam iz dnia dwudziestego Miesiąca Lutego w Roku bierzącym ogodzinie Czwarty popołudniu w Domu pod Numerem dwudziestym dziewiatym umarła Jmieniem Franciszka wieku zycia lat Czternascie Corka Walętego Zawadzkiego lat trzydzieśći sześć liczącego Obywatela Miasta Złaczowa a Syna Błazeia y Maryanny z Skupińskich Zawadzkich Obywateli Złaczowskich zpłodzona z Franciszką Kieracinską lat maiącą trzydziesci Corką Wawrzynca y Doroty z Swicinskich Kieracinskich Obywateli w Złaczowie zamieszkałych y prawych Małzonkow Poczym Akt ten Stawaiącym przeczytany yprzez Nas samych tylko gdysz Swiadkowie pisac nieumieią podpisany Został, –
Xiądz Kanty Koźminski Sprawujący Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.”.
Tabelka: “Umarli. Chrześcianie. Płci Meskiey 10. Płci Zenskiey 20. 1. [Razem] 10. 21. Żydzi. Płci Męskiey 7. Płci Zenskiey 4. [Razem] 7. 4. Woyskowi 1. [Razem] 1.”
Akt urodzenia Maciey Zawadzki w dniu 17.02.1813 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 20.02.1813 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Maciey Zawadzki 17.02.1813 r. “5. Miasto Złaczow. Roku Tysiąc Ośmset trzynastego. Dnia dwudziestego Miesiąca Lutego, o godzinie trzeciey po południu. Przed Nami Proboszczem Złaczowskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Złaczowskiey. Powiatu Sieradzkiego, w Departamencie Kaliskim; Stawił się Sławetny Walenty Zawadzki, Gospodarz i Obywatel Miasta Złaczowa liczący lat Czterdzieści. y okazał Nam Dziecię Płci męzkiey Ktore urodziło się w Domu Jego pod numerem dwudziestym dziewiątym na dniu siedemnastym miesiąca Lutego roku bieżącego o godzinie szostey zrana; Oświadczaiąc iż iest spłodzone zniego, y Franciszki z Kierocinskich prawey Małżonki Jego liczącey lat trzydzieśći; y Że Życzeniem Jego iest nadać mu Jmię Maciey. – Po uczynieniu powyższego Oświadczenia, i okazaniu Dziecięcia w przytomnosci Sławetnych: Mateusza Kobzinskiego Gospodarza liczącego lat Czterdzieśći i cztery; tudzież Wawrzyńca Kierosinskiego także Gospodarza liczącego lat pięćdziesiąt i pięć, Obydwóch Obywateli Miasta Złaczowa Ninieyszy Akt Urodzenia, po przeczytaniu iego Stawaiącym, wraz z Oycem tego Dziecięcia podpisaliśmy tylko, ponieważ Swiadkowie pisać nieumieią.
X. Kanty Koźmiński UC., Walęty Zawadzki.”.
Tabelka: “Narodzeni. Chrzescianie. Płci Męzkiey 1. 1. Płci Żeńskiey 3. [Razem] 2. 3. Żydzi. Płci Męzkiey ”. Płci Żeńskiey ”. [Razem] ”. ”.”
Akt urodzenia Mateusz Zawadzki w dniu 09.09.1815 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 24.09.1815 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Mateusz Zawadzki ur. 09.09.1815 r. “55. Miasto Złaczew. Roku Tysiąc Osmset pietnastego, Dnia Dwudziestego Czwartego Miesiąca Września. o godzinie trzeciey po południu. Przed nami Proboszczem Złaczewskim, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Złaczewskiey, Powiatu Sieradzkiego, w Departamencie Kaliskim. Stawił się Sławetny Walęnty Zawadzki Gospodarz, liczący lat Czterdziesci, w Miescie Złaczewie Zamieszkały, Obywatel. y Okazał Nam dziecię płci Męzkiey, któresię Urodziło w domu pod Numerem Dwudziestym dziewiątym, na dniu dziewiątym, Wrzesnia, Roku bieżącego o godzinie dziewiątey wieczor. Oświadczaiąc iz iest spłodzone zniego y Franciszki z Kierocińskich Dwadziescia Osm latmaiącey Jego Małżonki, i że Życzeniem Jego iest nadać mu Jmię Mateusz. Po uczynieniu powyższego Oswiadczenia y Okazaniu dziecięcia, wprzytomnosci Sławetnych Mateusza Kobczyńskiego Gospodarza liczącego lat Czterdziesci Sześć, y Franciszka Kosińskiego Stelmacha, liczącego lat Sześćdziesiąt, w Miescie Złaczewie Zamieszkałych Obywateli. – Niniejszy Akt Urodzenia po przeczytaniu Jego Stawaiącym Sami tylko podpisalismy, ponieważ Wszystkie w tym Akcie wyrazone Osoby pisać nieumieią.
X. KP. Koźmiński”.
Tabelka: “Narodzeni. Chrzescianie. Płci Męzkiey 23. 1. Płci Żenskiey 31. [Razem] 24. 31. Żydzi. Płci Męzkiey. Płci Żenskiey. [Razem] ”. ”.”
Akt zgonu Błażey Zawadzki w dniu 23.03.1817 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 24.03.1817 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Błażey Zawadzki 23.03.1817 r. “10. Miasto Złaczow. Roku Tysiąc Osiemset Siedmnastego, Dnia Dwudziestego Czwartego Marca. Przed Nami Proboszczem Złoczewskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Złaczewskiey, Powiatu Sieradzkiego, w Departamencie Kaliskim. Stawili się Sławetni Walęnty Zawadzki Konsztu Kotlarskiego, Radca Miasta Złaczowa y Obywatel w Nim zamieszkały maiący lat czterdziesci y pięć, tudziez Sławetny Andrzey Zawadzki Konsztu Kotlarskiego Obywatel Miasta Warty maiący lat trzydzieśći y Ośm, Obydway Synowie Zmarłego: y Oświadczyli Nam iż dnia Dwudziestego trzeciego, biezącego Miesiąca y Roku o godzinie Dziewiątey z Wieczora, umarł Sławetny Błażey Zawadzki Gospodarz i Obywatel Miasta Złaczowa maiący lat wieku Życia Siedmdziesiąt y dwa, Zonaty, w Domu pod Numerem Ośmdziesiąt trzecim, Poczem Akt ninieyszy Zeyscia po przeczytaniu Jego Podpisaliśmy wraz z Stawaiącemi.
X. Kanty Poray Koźmiński, W. Zawadzki, A. Zawadzki,”.
Tabelka: “Umarli. Chrzescianie. Płci Męskiey 3. 1. Płci zeńskiey 4. [Razem] 4. 4. Żydzi. Płci Męskiey. 1. Płci Żęskiey. 1. [Razem] 1. 1.”
Akt małżeństwa Tomasz Zgorzelski & Marya Magdalena Zawadzka w dniu 29.09.1817 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 29.09.1817 r.)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Tomasz Zgorzelski & Marya Magdalena Zawadzka 29.09.1817 r. “15. Miasto Złaczow. Roku Tysiąc Osiemset Siedmnastego Dnia Dwudziestego dziewiątego Miesiąca Września, Przed Nami Proboszczem Złaczewskwim Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Złaczewskiey, Powiatu Sieradzkiego, wDepartamencie Kaliskim, Stawił się Sławetny Tomasz Zgorzelski Wdowiec Konsztu Puszkarskiego, Zamieszkały w Miescie Złaczewie Syn Jana Zgorzelskiego, y Katarzyny z Kocmow, prawych Małżonkow, liczący lat podług złozoney Metryki z Xiąg Kościoła Parafialnego w Rudlicach trzydzieśći y ieden; Stawiła się także Sławetnie urodzona Marya Magdalena Zawadzka Panna, zamieszkała przyrodzicach w Miescie Złaczowie, Corka Sławetnych: Walęntego Zawadzkiego, Obywatela Osiadłego w Miescie Złaczowie y Franciszki z Kierocinskich Małżonkow, maiąca lat podług złozoney Metryki z Xiąg Kościoła Parafialnego w Złaczewie, pietnascie skończonych, w Asystencyi Rodzicow swoich, wyżey z Jmienia y Nazwiska wymienionych. – Strony stawaiące Żądaią, abyśmy doułożonego między niemi obchodu Małżeństwa przystąpili; ktorego Zapowiedzi ogłoszone były przededrzwiami Naszego Domu; to iest pierwsza dnia trzydziestego pierwszego Sierpnia, druga dnia Siódmego Września Roku bieżącego, o godzinie dwunastey w południe, w dni Niedzielne. – Gdy o Zadnym tamowaniu rzeczonego Małżeństwa uwiadomieni niezostaliśmy, a Rodzice Panny Młodey, ninieyszym na obchód Małzeństwa zezwalaią, Przychylaiąc się Zatem do Żądania Stron, po przeczytaniu Wszystkich dotego Aktu Naleznych Papierow, y Działu Szostego Kodexu Cywilnego, w Tytule o Małzeństwie, Zapytaliśmy się przyszłego Małzonka, y Przyszłey Małżonki; Czyli chcą połączyć się z Sobą związkiem Małzeńskim ? – Na co gdy Kazde z Nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka Jch iest wola; Ogłaszamy w Jmieniu prawa, Jz Sławetny Tomasz Zgorzelski Wdowiec, y Sławetna Marya Magdalena Zawadzka Panna są połączeni z Sobą węzłem Małżeństwa. Czego spisaliśmy Akt wprzytomnośći Sławetnych Antoniego Małeckiego Konsztu Rymarskiego, Gospodarza Osiadłego y Obywatela Miasta Złaczowa w Urzędzie Rady Miasta y Cukmistrza liczącego lat Trzydziesci y Cztery, – Jana Zawadzkiego Kotlarza Stryia Młodey Panny maiącego lat Trzydziesci, – Antoniego Ciborskiego Kotlarza Wuja Młodey Panny, liczącego lat Czterdziesci, Obywatelow Osiadłych w Miescie Złaczowie, – Antoniego Trojanoskiego Organisty Farnego y Sekretarza Urzędu Cywilnego maiącego lat Czterdziesci y pięć, – Akt ninieyszy Małżeństwa Stronom y Swiadkom został przeczytany y pod pisany przez Nas, Tudziez Młodego Pana, Oyca Panny Młodey y Swiadków. Panna Młoda zaś pisać nieumie.
X Kanty Poray Kozminski, Tomasz Gozelski, Walenty Zawadzki, Antoni Małecki, Jan Zawadzki, Antoni Ciborski, Antoni Trojanoski, a.”.
[Adnotacja]: “Szlub Xciński.”
Akt urodzenia Konstancya Zawadzka w dniu 18.02.1818 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 22.02.1818 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Konstancya Zawadzka 18.02.1818 r. “18. Miasto Złaczew. Roku Tysiąc Ośmset Ośmnastego, dnia Dwudziestego drugiego, Miesiąca Lutego o godzinie trzeciey po południu, Przed Nami Proboszczem Złaczewskim Urzędnikiem stanu Cywilnego, Gminy Złaczewskiey Powiatu Sieradzkiego, w Departamencie Kaliskim. Stawił się Sławetny Walęnty Zawadzki liczący lat Czterdziesci y Sześć, w Miescie Złaczewie Zamieszkały Gospodarz y Obywatel, y Okazał Nam dziecię płci Żeńskiey, które urodziło się w Domu pod Numerem Dwudziestym dziewiątym, na Dniu Ośmnastym tegoż Miesiąca y Roku bieżącego, o godzinie dziesiątey przed południem. Oświadczaiąc iż iest spłodzone z Niego y Franciszki Dwadziescia y Ośm lat maiącey Jego Małżonki, y Że Życzeniem Jego iest nadać mu Jmię Konstancya. Po Uczynieniu powyższego Oświadczenia y Okazaniu dziecięcia wprzytomnośći Urodzonego Jgnacego Sośnickiego liczącego lat Dwadziescia y Ośm, Burmistrza Miasta Złaczewa, Tudzież Jana Zawadzkiego liczącego lat Trzydzieści y ieden, Kotlarza w Miescie Złaczewie Zamieszkałego Zamieszkałego, Ninieyszy Akt urodzenia po przeczytaniu iego stawaiącym z Swiadkami podpisalismy.
X. Kanty Poray Koźmiński, Walęty Zawadzki Oyciec, Jgnacy Sośnicki jako Swiadek, Jan Zawadzki Jako Swiadek.”.
Tabelka: “Narodzeni. Chrzescianie. Płci Męskiey 9. Płci Żenskiey 2. 1. [Razem] 9. 3. Żydzi. Płci Męskiey 3. Płci Żenskiey 3. [Razem] 3. 3.”
Akt zgonu Maryanna Zawadzka w dniu 19.07.1819 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 20.07.1819 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Maryanna Zawadzka 19.07.1819 r. “31. Miasto Złaczew. Roku Tysiąc Osmset dziewietnastego, Dnia Dwudziestego Miesiąca Lipca. Przed Nami Proboszczem Złaczewskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Złaczewskiey, Powiatu Sieradzkiego, w Woiewództwie Kaliskim. Stawili się. Sławetny Antoni Ciborski Kotlarz liczący lat Czterdziesci Cztery, y Uczciwy Antoni Trojanoski Oranista Kośćioła Farnego Złaczewskiego, liczący lat Czterdziesci Sześć, w Miescie Złaczewie Zamieszkali. y Oświadczyli Nam iz dnia dziewietnastego tegoż Miesiąca Roku bieżącego, ogodzinie pierwszey po południu. Umarła Sławetna Jmienia Maryanna Zawadzka. Panna, maiąca lat Ośmnascie. Corka Sławetnych Walęntego Zawadzkiego, Obywatela Miasta Złaczewa. y Franciszki z Kierocińskich, w tymże Miescie Zamieszkałych. Która Umarła w domu pod Numerem Dwudziestym dziewiątym. Poczem ninieyszy Akt Zeyscia po przeczytaniu iego stawaiącym, Wraz z Swiadkami podpisaliśmy.
X. KP. Koźmiński, Antoni Ciborski. Antoni Trojanoski Swiadkowie.”.
Tabelka: “Umarli. Chrzescianie. Płci Męzkiey 10. Płci Żeńskiey 13. 1. [Razem] 10. 14. Żydzi. Płci Męzkiey. 4. Płci Żeńskiey. 3. [Razem] 4. 3.”
Akt urodzenia Salomea Zawadzka w dniu 27.10.1820 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 29.10.1820 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Salomea Zawadzka 27.10.1820 r. “95. Miasto Złaczew. Roku Tysiąc Osmset Dwudziestego, Dnia Dwudziestego dziewiątego Miesiąca Pazdziernika, ogodzinie trzeciey popołudniu. Przed nami Proboszczem Złaczewskim, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Złaczewskiey, Powiatu Sieradzkiego, w Woiewodztwie Kaliskim. Stawił się Sławetnie Urodzony Walenty Zawadzki Gospodarz, liczący lat Czterdziesci dziewięć, w Miescie Złaczewie Zamieszkały. Obywatel y o kazał Nam dziecię płci Żeńskiey. ktore się urodziło w domu pod Numerem Dwudziestym dziewiątym, na dniu Dwudziestym Siodmym tegoż Miesiąca Roku bieżącego, o godzinie Szostey Wieczor. Oświadczaiąc iż iest spłodzone z Niego; y Franciszki z Kierosińskich Czterdzieści lat maiącey Jego Małżonki; i że Życzeniem Jego iest nadać mu Jmię Salomea. Po Uczynieniu powyższego Oświadczenia y Okazania dziecięcia, wprzytomnosci Sławetnego Jozefa Nomińskiego Gospodarza, liczącego lat Sześćdziesiąt. w Miescie Złaczewie Zamieszkałego. Tudzież Antoniego Trojanowskiego, Organisty Kościoła Farnego Złaczewskiego, liczącego lat Czterdziesci, w Domu poswiętnym Kościelnym Zamieszkałego. Ninieyszy Akt Urodzenia po przeczytaniu iego stawaiącym wraz z Oycem y iednym Swiadkiem podpisaliśmy ponieważ drugi Swiadek pisać nieumie.
X. Kanty P. Koźmiński, Walęty Zawadzki Oyciec, Antoni Trojanowski jako Swiadek.”.
Tabelka: “Narodzeni. Chrzescianie. Płci Męskiey 36. Płci Żeńskiey 21. 1. [Razem] 36. 22. Żydzi. Płci Męskiey 22. Płci Żeńskiey 15. [Razem] 22. 15.”
Akt urodzenia Teressa Marcyanna Ziółkowska w dniu 11.10.1821 roku (Akt stanu cywilnego Gminy Radomsko z dnia 11.10.1821 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Teressa Marcyanna Ziółkowska 11.10.1821 r. “No 274. Radomsk. Roku tysięcznego osiemsetnego dwudziestego pierwszego dnia iedynastego miesiąca Pazdziernika o godzinie trzeciey po południu. – Przed nami Maciejem Szymańskim Ławnikiem miasta Radomska Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Radomskiey Powiatu Radomskiego wWojewodztwie Kaliskim stawił się Wielmożny Marcin Ziołkowski Pisarz Sądu Pokoju Powiatu Radomskiego lat liczący trzydzieści i ieden wmieście Radomsku zamieszkały, i okazał nam dziecie płci żeńskiey które urodziło się wJego mieszkaniu wdomu pod numerem osiemdziesiątym drugim, na dniu dzisieyszym ogodzinie trzeciey rano; oswiadczaiąc iż iest spłodzone zNiego Wielmożny Marcyanny z Dzieszgowskich lat dwadzieścia i siedem maiącey Jego Małżonki, i że życzeniem Jego iest nadać mu Jmiona Teressa Marcyanna. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia wprzytomności Wielmożnych Jgnacego Korzeniowskiego Obroncy przy Sadzie Pokoju Powiatu rzeczonego liczącego lat trzydziesci i osiem wRadomsku zamieszkałego, tudzież Grzegorza Staszkiewicza Burmistrza miasta Radomska lat liczącego trzydzieści i ieden wtemże mieście zamieszkałego, oyciec i obydwa Wielmożni świadkowie znami ninieyszy Akt Urodzenia podpisali po przeczytaniu onego.
Maciey Szymański Ławnik miasta Radomsk urzędnik Stanu Cywilnego, Marcin Ziołkowski, Jgnacy Korzeniewski jako Swiadek, Grzegorz Staszkiewicz iako Swiadek.”.
Tabelka: “Urodzeni. Chrzescianie. Płci Męzkiey ”. Płci Zeńskiey 121. 1. Zydzi. Płci Męzkiey ”. Płci Zeńskiey ”.”
Akt chrztu Teressa Marcianna Ziółkowska ur. w dniu 11.10.1821 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Lamberta w Radomsku z dnia 29.04.1823 r.)
Akt metrykalny chrztu Teressa Marcyanna Ziółkowska ur. 11.10.1821 r. Radomsko. Roku Pańskiego Tysiąc Osiemset Dwudziestego Trzeciego, dnia dwudziestego dziewiątego Kwietnia, Ja Benedykt Skwarczyński wikariusz Radomska dopełniając wszystkich ceremonii i modlitw nad dzieckiem roku Tysiąc Osiemset Dwudziestego Pierwszego /: 1821/ dnia 21 miesiąca Października o godzinie trzeciej w nocy [urodzonym] [w obliczu zagrożenia życia ochrzczonym], którego dwoje imion jest: Teressa i Marcianna, córką urodzonych Marcina i Marcianny z Dzierzgowskich Ziółkowskich, prawnie poślubionych. Chrzestnymi zostali urodzony Władysław Dzierzgowski oficer wojska polskiego, pan na dobrach Podgurze i Józefa Kołaczkowska, pani dóbr Górzędów.”
Akt urodzenia Franciszka Zawadzka w dniu 26.02.1823 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 01.03.1823 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Franciszka Zawadzka 26.02.1823 r. “21. Miasto Złaczow. Roku Tysiąc Ośmset Dwudziestego trzeciego; Dnia pierwszego Miesiąca Marca, o godzinie czwartey popołudniu. – Przed Nami Proboszczem Złaczowskim, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Złaczowskiey, Powiatu Sieradzkiego, w Woiewodztwie Kaliskim. – Stawił się Sławety Walenty Zawadzki Kupieć, liczący Lat Pięćdziesiąt w Miescie Złaczowie zamieszkały. – i Okazał Nam Dziecię Płci Zeńskiey, ktore się urodziło w Domu pod Numerem Dwudziestym dziewiątym na dniu dwudziestym szostym Miesiąca Lutego, ogodzinie trzeciey po południu. – Oswiadczaiąc iż iest zpłodzone zniego i Franciszki z Kieracińskich Czterdzieści dwa Lat maiącey iego Małżonki. – Iże życzeniem iego iest nadać mu Jmię Franciszka. – Po uczynieniu powyższego Oswiadczenia y Okazania Dziecięcia wprzytomnośći Sławetnych Andrzeia Miklińskiego Gospodarza, liczącego Lat Siedmdziesiąt pięć tudziez Franciszka Jabłonskiego Gospodarza maiącego Lat Trzydzieśći dwa w Mieście Złaczowie zamieszkałych Ninieyszy Akt Urodzenia, po przeczytaniu iego stawaiącym, sami tylko podpisaliśmy ponieważ wszystkie wtym Akcie wyrażone Osoby pisać nieumią.
X. Kożmiński.”.
Tabelka: “Narodzyni. Chrzesciianie. Płci Męskiey 8. Płci Zeńskiey 10. 1. [Razem] 8. 11. Zydzi. Płci Męskiey . Płci Zenskiey 1. [Razem] . 1.”
Akt urodzenia Józefa Anastazja Tekla Ziółkowska w dniu 13.04.1823 roku (Akt stanu cywilnego Gminy Radomsko z dnia 14.04.1823 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Józefa Anastazja Tekla Ziółkowska 13.04.1823 r. “No 104. Radomsk. Roku Tysięcznego osiemsetnego dwudziestego trzeciego, dnia czternastego miesiąca Kwietnia o godzinie dziesiątej przed południem. Przed nami Maciejem Szymańskim Ławnikiem Miasta Radomska Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Radomskiey Powiatu Radomskiego wWojewodztwie Kaliskim stawił się Wielmożny Marcin Ziołkowski Pisarz Sądu Pokoju Powiatu Radomskiego lat liczący trzydzieści i trzy wmieście Radomsku zamieszkały, i okazał nam dziecie płci Żeńskiey, które urodziło się wJego mieszkaniu wdomu pod Numerem siedemnastym, na dniu wczorayszym trzynastym miesiącu i roku bieżących o godzinie drugiey po południu; oświadczaiąc iż iest spłodzone zniego i Wielmożny Marcyanny z Dzierzgowskich lat dwadzieścia i dziewięć maiącey Jego małżonki, i że życzeniem Jego iest nadać mu Jmiona Jozefa Anastazja Tekla. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia wprzytomności Wielmożnych Jgnacego Korzeniowskiego Obrońcy przy Sądzie Pokoju Powiatu Radomskiego liczącego lat czterdzieści tudzież Grzegorza Staszkiewicza Burmistrza Miasta Radomska Krzyża Woyskowego Złotego Kawalera maiącego lat trzydzieści i trzy, Obydwoch wtemże mieście zamieszkałych, Oyciec i obydwa pomienieni Swiadkowie znami ninieyszy Akt Urodzenia podpisali, po przeczytaniu onego. –
Maciey Szymański Ławnik miasta Radomsk Urzęd: Stanu Cywilnego, – Marcin Ziołkowski jako Oyciec, Jgnacy Korzeniewski jako Swiadek, Grzegorz Staszkiewicz iako Swiadek.
Tabelka: “Urodzeni. Chrzescianie. Płci. Męzkiey ”. Płci Zeńskiey 47. Zydzi. Płci. Męzkiey ”. Płci Zenskiey ”.”
Akt zgonu Konstancya Zawadzka w dniu 26.07.1823 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 26.07.1823 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Konstancya Zawadzka 26.07.1823 r. “43. Miasto Złaczow. Roku Tysiąc Ośmset Dwudziestego trzeciego, Dnia Dwudziestego szostego Miesiąca Lipca, ogodzinie dziewiątey przed Południem. – Przed Nami Proboszczem Złaczowskim, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Złaczowskiey, Powiatu Sieradzkiego, w Woiewodztwie Kaliskim. Stawili się Sławetni Stanisław Koliński Stelmach, liczący lat Trzydzieśći sześć, tudzież Tomasz Gozelski Puszkasz maiący lat Trzydzieśći pięć w Miescie Złaczowie zamieszkali. – i Oświadczyli Nam iż Dnia Dwudziestego Szostego tegoż Miesiąca i Roku, ogodzinie drugiey po południu – Umarło dziecię Płci Zeńskiey Jmieniem Konstancya, maiące Lat pięć Corka Sławetnych Walentego Zawadzkiego, i Franciszki z Kieracińskich w Miescie Złaczowie Zamieszkałych w Domu pod Numerem trzynastym. Poczem Ninieyszy Akt Zeyscia, po przeczytaniu iego Stawaiacym, sami tylko podpisaliśmy, ponieważ Swiadkowie pisać nie umieią.-
X. Kozmiński.”.
Tabelka: “Umarli. Chrzescianie. Płci Męzkiey 14. Płci Zeńskiey 14. 1. [Razem] 14. 15. Żydzi. Płci Męzkiey. 7. Płci Zeńskiey. 8. [Razem] 7. 8.”
Akt małżeństwa Jan Nepomucen Piasecki & Petronela Zawadzka w dniu 10.07.1827 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 10.07.1827 r.)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Jan Nepomucen Piasecki & Petronella Zawadzka 10.07.1827 r. “11. Miasto Złaczew. Działo się w Złaczewie dnia dziesiątego Miesiąca Lipca Tysiąc Osmset dwudziestego Siódmego roku Ogodzinie dziesiątey przed południem, Wiadomo czyniemy iz w przytomnosci Swiadkow JmcP. Jana Zawadzkiego Kotlarza liczącego lat trzydzieśći Siedm takze Tomasza Gorzelskiego liczącego lat trzydziesci Osm ci Obywtli w miescie Złaczewie Osiadłych [^], iz dnia dziesiątego Miesiąca Lipca roku bierzącego, Ogodzinie dziesiątey przed południem zawarte zostało religyine Małzeństwo pomiędzy religyinym Rzymsko Katolickim Jmci Janem Nepomucenem Piaseckim Młodzianem lat maiącym dwadziescia [cztery] [^1] dowodzącą Metryką z Ksiąg Koscioła Parafialnego Pleszewskiego, wasystencyi Julianny z Tyclow Piaseckich, iako dowodzi Sepulturą złozoną przy Aktach, iako Oyciec Jego Umarł wRoku Tysiąc Osmsetnym trzecim tam wMiescie Pleszewie zamieszkałych [^2] a Jmci Panną Petronellą Zawadzką lat maiącą Siedmnascie Wasystencyi Swych Rodzicow Walentego Zawadzkiego i Franciszki z Kieracińskich prawych Małzonkow zamieszkałych w Mieśćie Złaczewie [^3]. Małżenstwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi to iest pierwsza dnia dwudziestego czwartego Czerwca druga dnia pierwszego trzecia Osmego Miesiąca Lipca o godzinie dwunastey w Miescie Złaczewie Parafij – Jako tez zezwolenie ustne obecnym Aktowi Małzeństwa Rodzicow Nowo Zaslubionych – Tamowanie Małzeństwa niezaszło – Małżonkowie nowi Oswiadczaią iz zadney Umowy przed Slubney niezawarli – Akt ten Stawaiącym przeczytany i przez nas i dwoch Swiadkow podpisany Został wprzytomnosci Rodzicow.
X Kozminski P.Z., Nepomucen Piasecki, Petronella Zawadzka, Walenty Zawadzki Oyciec, Jan Zawadzki Swiadek, T. Gorzelski swiadek”.
Dopiski z boku: [^] – “zamieszkałych i podkreslenie poswiadcza X. Kozminski”, [^1] – “przypisek poswiadcza X. Kozminski”, [^2] – “tamze Urodzonym poswiadcza X. Kozminski”, [^3] – “tamze Urodzoną poswiadcza X. Kozminski X. Kozmiński. P.Z.”.
Akt zgonu Franciszka z Kierocińskich Zawadzka w dniu 15/27.12.1837 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 02/14.10.1838 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Franciszka z Kierocińskich Zawadzka 15/27.12.1837 r. No 48. Miasto Złaczew. Działo się w Złaczewie dnia Drugiego/Czternastego Października Tysiąc Ośmset Trzydziestego Osmego roku o godzinie Trzeciey po południu, Stawili się Stanisław Woliński Stelmach, lat pięćdziesiąt Trzy i Woyciech Bednarski Stelmach lat 70. wyrazniey Siedmdziesiąt liczący, obydway w Miescie Złaczew Zamieszkali i oświadczyli: że w dniu Pietnastym/Dwudziestym Siodmym Grudnia roku Tysiąc Ośmset Trzydziestego Siodmego, umarła o godzinie Dziewiątey Zrana Franciszka z Kierocińskich Zawadzka, lat Pięćdziesiąt Ośm licząca, Corka Wawrzeńca i Doroty Małżonkow Kierocińskich iuże Zmarłych, zostawiwszy po sobie owdowiałego Męża Walentego Zawadzkiego Obywatela Miasta Złaczew, urodzona w Młynie Łagiewniki. – Po przekonaniu się naocznie o Zeysciu Zawadzkiey, Akt ten stawaiącym przeczytany, przeze Nas tylko podpisany, gdyże stawaicy Swiadkowie pisać nieumieią. –
X. Woyciech Koczyński”.
Akt urodzenia Franciszek Zawadzki w dniu 17/29.01.1841 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 30.01/11.02.1841 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Franciszek Zawadzki 17-29.01.1841 r. “17. Miasto Złoczew. Działo się w Złoczewie dnia Trzydziestego Stycznia/Jedenastego Lutego Tysiąc Osmset czterdziestego pierwszego roku ogodzinie czwartey popołudniu. – Stawił się Maciey Zawadzki Kasyer Mieyski w Złoczewie lat dwadzieścia jeden liczący, wobecności Walentego Zawadzkiego lat Szescdziesiąt pięć i Nepomucena Piaseckiego lat trzydzieści Siedm liczących obydwa Obywateli z Złoczewa i oswiadczyli ze w dniu Siedmnastym/Dwudziestym dziewiątym Stycznia roku bieżącego ogodzinie Siodmey zrana urodziło mu się dziecię płci męzkiey z Jego małzonki Konstancyi z Saganowskich lat dziewietnascie maiącey. – Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym dziś odbytym nadane zostało Jmię Franciszek a rodzicami Chrzestnemi byli wspomniony Walenty Zawadzki i Salomea Zawadzka – Akt ten stawaiącemu i Swiadkom przeczytany został podpisany. –
X. Woyciech Koczyński, W. Zawadzki, M. Zawadzki, N. Piasecki.”
Akt urodzenia Florentyna Zawadzka w dniu 20.06.1842 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 01.08.1842 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Florentyna Zawadzka 20.06.1842 r. “41. Złoczew. Działo się w Złoczewie dnia pierwszego Sierpnia Tysiąc Osmset Czterdziestego drugiego o godzinie dziesiątey z rana. Stawił się Maciey Zawadzki Kassyer Ławnik Miasta Złoczewa lat maiący trzydziesci Siedem wobec Jana Piaseckiego lat trzydziesci dziewięć i Jana Janczeskiego lat trzydziesci Siedem maiących obywateli ze Złoczewa i okazał Nam dziecię płci żeńskiey urodzone w Złoczewie dnia dwudziestego Czerwca roku bierzącego o godzinie siodmey wieczorem z niego i iego Małzonki Konstancyi z Saganowskich lat maiącey dwadziescia. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym dzis uroczyscie odbytym nadane zostało Imie Florentyna Rodzicami iego Chrzestnymi byli Xiądz Jozef Dąbrowski i Wiktorya Saganowska Akt ten stawaiącemu i swiadkom przeczytany i podpisany został.
Maciey Zawadzki, Jan Piasecki, Janczeski, X. Michał Jazmicki.”
Akt zgonu Walenty Zawadzki w dniu 03/15.02.1843 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Złoczewie z dnia 04/16.02.1843 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Walenty Zawadzki 03/15.02.1843 r. “2. Złoczew. Działo się w Złoczewie dnia czwartego/szesnastego Lutego Tysiąc ośmset czterdziestego trzeciego roku o godzinie dziewiątey rano. Stawili się Jędrzej Pogonowicz lat trzydzieśći dziewięć i Felix Hetman lat trzydzieśći dwa maiący obywatele ze Złoczewa, i oświadczyli iż tu w Złoczewie wczoray o godzinie drugiey zpołnocy umarł Walenty Zawadzki Wdowiec obywatel lat maiący siedmdziesiąt ieden syn Błażeia i Maryanny Zawadzkich tu w Złoczewie urodzony. Po przekonaniu się naocznie o zeysciu Zawadzkiego. Akt ten stawaiącym przeczytany, przez tylko został podpisany Nas, gdyż Stawaiący pisać nieumieią.
X. Michał Tarmicki.”.
Akt potwierdzenia zapowiedzi Mateusz Zawadzki & Teresa Marcyanna Ziółkowska w dniu 19.05.1844 roku (Akt z Parafii pw. św. Lamberta w Radomsku z dnia 19.05.1844 r.)
Akt potwierdzenia zapowiedzi małżeństwa Mateusz Zawadzki & Teresa Marcyanna Ziółkowska 19.05.1844 r. “31. Bugaj Wójtostwo i Kamińsko Miasto. Wiadomoczynimy komu otem wiedzieć należy iż w Kościołach Parafialnych Radomskim i Kamińskim zgromadzonemu Ludowi wśrod wielkiego Nabożeństwa ogodzinie iedenastey zrana ogłoszoną została Zapowiedz pierwsza dnia dziewiętnastego Maja Tysiąc Ośmset Czterdziestego czwartego roku, pomiędzy Urodzonym Mateuszem Zawadzkim Kawalerem Burmistrzem Miasta Kamińska Synem zmarłych Walentego i Franciszki z Kierocińskich małżonków Zawadzkich Obywateli Miasta Złoczewa, urodzonym w Mieście Złoczewie, a teraz w Kamińsku zamieszkałym lat dwadzieścia ośm miesięcy ośm i dni ośm maiącym ziedney a Wielmozną Teresą Marcyanną dwoch jmion Ziółkowską, panną Corką Wielmożnych Marcina Ziołkowskiego Podsędka Sądu Pokoiu Okręgu Radomskiego i Marcyanny z Dzierzgowskich iego małżonki, urodzoną w Mieście Radomsku a teraz w Wojtostwie Bugaiu pod Radomskim przy Rodzicach zamieszkałą lat dwadzieścia dwa miesięcy siedem i dni szesnaście maiącą z drugiey strony. Pomiędzy wyżey wyrażonemi Osobami dwie następne Zapowiedzi ogłoszone niebyły od których nastąpiła Dyspensa od Władzy Dyecezalnej. –
za Proboszcza X. Felix Osuchowski Wikaryusz Radomski.”
Akt małżeństwa Mateusz Zawadzki & Teresa Marcyanna Ziółkowska w dniu 27.05.1844 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Lamparta w Radomsku z dnia 27.05.1844 r.)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Mateusz Zawadzki & Teresa Marcyanna Ziółkowska 27.05.1844 r. “30. Bugaj Wojtostwo i Kamińsko Miasto. Działo się w Mieście Radomsku dnia dwudziestego siodmego Maja Tysiąc Osmset Czterdziestego czwartego roku ogodzinie piątey po południu. Wiadomoczynimy że wprzytomności swiadków Wielmoznych Teofila Krakowskiego Podpisarza Sądu Pokoiu Okręgu Radomskiego, w Mieście Radomsku zamieszkałego, liczącego lat trzydzieści trzy, i Felicyana Kołaczkowskiego Dziedzica wsi Kietni w Wojtostwie Bugaiu pod Miastem Radomskim zamieszkałego, liczącego lat piędzieśiąt ośm liczącego, zawarte zostało wdniu dzisieyszym Religiyne Małrzeństwo [F] między Wielmożnym Mateuszem Zawadzkim Kawalerem Burmistrzem Magistratu Miasta Kamińska, Synem zmarłych Walentego i Franciszki z Kierocińskich małzonków Zawadzkich Obywateli Miasta Złoczewa, urodzonym w Mieście Złoczewie, ateraz w Mieście Kamińsku zamieszkałym lat dwadzieścia ośm miesięcy ośm i dni ośm maiącym, a Wielmorzną Panną Teresą Marcyanną dwoch jmion Ziołkowską Corką Wielmożnych Marcina Ziołkowskiego Podsędka Sądu Pokoiu Okręgu Radomskiego Orderu Sgo Stanisława Klassy trzeciey Kawalera i Marcyanny z Dzieżgowskich iego małzonki w Wojtostwie Bugaiu pod Miastem Radomskim zamieszkałych, urodzoną w Mieście Radomsku, ateraz w Wojtostwie Bugaiu przy Rodzicach zamieszkałą, lat dwadzieścia i dwa i miesięcy siedem maiącą. Małżeństwo to poprzedziła iedna Zapowiedz, w dniu dziewiętnastym Maja roku bieżącegow Parafii Radomskiey i Kamińskiey, od dwoch następnych nastąpiła Dyspensa od Władzy Dyecezialney. Jako też zezwolenie ustne obecnych temu aktomi z strony nowozaślubioney obojga Rodziców. Nowozaślubiony pełnoletni. Tamowanie małrzeństwa niezaszło. Małzonkowie nowi oświadczaią, iż zawarli umowę przedślubną wdniu dwudziestym Maja. Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany i podpisany został.
Teresa z Ziołkowskich Zawadzka, Mateusz Zawadzki, – Marcin Ziołkowski Oyciec, Marcyanna Ziókowska Matka, Teofil Krakowski swiadek, Felicyan Kołaczkowski Swiadek, za Proboszcza X. Felix Osuchowski Wikaryusz Radomski”.
Dopiski z boku: “F – w Klasztorze SS. Paulinów na Jasney Gorze in … X. Osuchowski Wikaryusz Radomski”.
Akt urodzenia Ryszard Leon Stanisław Zawadzki w dniu 03.04.1845 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku z dnia 07.04.1845 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Ryszard Leon Stanisław Zawadzki 03.04.1845 r. “60. Kamieńsko. Działo się wmieście Kamieńsku dnia siódmego Kwietnia, tysiąc ośmset czterdziestego piątego roku o godzinie dwunastej wpołudnie, Stawił się Mateusz Zawadzki Burmistrz miasta Kamieńska i zarazem Expedytor poczty lat trzydzieści mający, w obecności Felicjana Kułaczkoskiego Dziedzica wsi Kletni pięćdziesiąt sześć i Józefa Klichowskiego Wojta Gminy KamieńskoŁękawskiej lat pięćdziesiąt mających, i okazał nam dziecię płci męzkiej urodzone wKamieńsku na dniu trzecim bieżącego miesiąca i roku o godzinie drugiej w nocy z iego małżonki Teressy zZiółkowskich lat dwadzieścia trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym wdniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Ryszard Leon Stanisław, a rodzicami iego Chrzestnemi byli Marcin Ziółkowski Podsędek Sądu Pokoju Okręgu Radomskiego Kawaler Orderu ś. Stanisława trzeciej klassy – i Julianna Czerno Sędzina powiatu piotrkowskiego – wassystencyi Bonawentury Rychłowskiego Dziedzica Dóbr Krzemieniewic i Józefy Kułaczkowskiej – tudzież Emanuela Czernego sędziego pokoju powiatu piotrkowskiego i Marcyanny Ziółkowskiej. Akt ten stawającym przeczytany przez nas, przez oyca i swiadków podpisany został.
Xiądz Mikołay Lefranc Proboszcz Parafij Kamieńskiey, Mateusz Zawadzki oyciec, Józef Klichowski swiadek, Felicjan Kołaczkowski.”
Akt urodzenia Adolf Władysław Zawadzki w dniu 16.06.1846 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku z dnia 18.06.1846 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Adolf Władysław Zawadzki 16.06.1846 r. “75. Kamieńsko. Działo się wmieście Kamieńsku dnia ośmnastego Czerwca, tysiąc osmset czterdziestego szóstego roku, ogodzinie dwunastej wpołudnie. Stawił się Mateusz Zawadzki Burmistrz miasta Kamieńska irazem espedytor poczty, lat trzydzieści ieden mający, wobecności Felicyana Kałaczkoskiego dziedzica Kletni lat pięćdziesiąt ośm, i Józefa Klichoskiego Renipotenta dóbr Kamieńsko, lat pięćdziesiąt ieden mających, i okazał nam dziecię płcimęskiej urodzone dnia szesnastego [F] ogodzinie drugiej wnocy ziego małżonki Teressy zZiołkowskich, lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym wdniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Adolf Władysław: arodzicami iego chrzestnemi byli Bonawentura Rychłocki dziedzic Krzemieniewic i Antonina Rychłocka. Akt ten stawającym przez nas i przez stawających podpisany został.
Xiądz Mikołay Lefranc proboszcz Parafij Kamieńskiey, Mateusz Zawadzki, Klichowsky, Kołaczkowsky.”
Dopisek: “F – bieżącego Miesiaca i roku. X. Lefranc”.

Akt zgonu Ryszard Zawadzki w dniu 12.08.1846 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Lamparta w Radomsku z dnia 12.08.1846 r.)
Akt metrykalny zgonu Ryszard Zawadzki 12.08.1846 r. “Radomsko. A.D. 1846 dnia 12 Sierpnia zmarł Ryszard Zawadzki .4. miesięczny syn Mateusza i Teressy Zawadzkich z miasta Kamińsko – pochowany na cmentarzu komunalnym.-“.
Akt zgonu Ryszard Leon Stanisław Zawadzki w dniu 12.08.1846 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Lamparta w Radomsku z dnia 13.08.1846 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Ryszrd Leon Stanisław Zawadzki 12.08.1846 r. “283. Radomsko Miasto. Działo się w Mieście Radomsku dnia trzynastego Sierpnia Tysiąc Ośmset czterdziestego szóstego roku o godzinie czwartey po południu. Stawili się Łukasz Mądrzycki lat trzydzieści ośm i Tomasz Dorożyński lat sześćdziesiąt ieden liczący, obydway Obywatele w Mieście Radomsku zamieszkali i oświadczyli że wdniu wczorajszym o godzinie iedenastey w Wieczór umarł w Mieście Radomsku, Ryszard Leon Stanisław trzech Imion Zawadzki Syn Mateusza i Teressy z Ziółkowskich małżonków Zawadzkich Burmistrzów z Miasta Kamieńska miesięcy cztery dni ośm życia maiący. Po przekonaniu się naocznie o iego Zeyściu Akt ten stawaiącym i nieumiejącym pisać przeczytany, przez nas Proboszcza podpisany został.-
ks. Rzewuski”.
Akt chrztu Stanisław Lucjan Zawadzki ur. w dniu 01.04.1848 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Lamparta w Radomsku z dnia 18.07.1852 r.)
Akt metrykalny chrztu Stanisław Lucjan Zawadzki ur. 01.04.1848 r. (chrzest 18.07.1852 r.) “Radomsko. Roku tegoż [1852], dnia 18 lipca, ja co wyżej [ks. Rzewuski] ochrzciłem dziecię płci męskiej imieniem Stanisław Lucjan, dnia 1 Kwietnia 1848 o godzinie 10 wieczorem urodzone, syna Mateusza Zawadzkiego i Teressy Ziółkowskiej prawnie poślubionych. Chrzestnymi zostali Felicjan Kołaczkowski i Faustyna Kołdowska.”.
Akt urodzenia Stanisław Lucyan Zawadzki w dniu 01.04.1848 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Lamparta w Radomsku z dnia 18.07.1852 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Stanisław Lucyan Zawadzki 01.04.1848 r. “245. Radomsko miasto. Działo się w miescie Radomsku dnia ośmnastego Lipca tysiąc ośmset pięćdziesiątego drugiego roku o godzinie szóstey po południu Stawił się Mateusz Zawadzki Burmistrz miasta Kamieńska w temże mieście zamieszkały lat trzydzieści siedm maiący, w obecności Marcina Ziołkowskiego Podsędka Sądu Pokoju Sekcji prostej Okręgu Radomskiego lat sześćdziesiąt dwa, tudzież Jana Kicyskiego obrońcy sądowego lat pięćdziesiąt pięć maiących obudwóch w mieście Radomsku zamieszkałych i okazał nam dziecie płci męzkiey urodzone w mieście Radomsku w dniu pierwszym Kwietnia tysiąc ośmset czterdziestego osmego roku o godzinie dziesiątey w wieczór z iego małżonki Teressy z Ziołkowskich lat trzydzieści maiącey. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu dzisieyszym odbytym nadane zostały Jmiona Stanisław Lucyan a rodzicami iego chrzestnymi byli Felicyan Kołaczkowski i Faustyna Kołdowska. Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany, przez nich i nas Proboszcza podpisany został.
M. Ziółkowski, Mateusz Zawadzki, ks. Rzewuski Prob., J. Kjcjski”.

Akt chrztu Teressa Zofia Ludwika Zawadzka ur. w dniu 15.10.1849 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Lamparta w Radomsku z dnia 09.11.1849 r.)
Akt metrykalny chrztu Teressa Zofia Ludwika Zawadzka ur. 15.10.1849 r. (chrzest 09.11.1849 r.) “Radomsko. RP. 1849, dnia tegoż [9 Listopada], ja który wyżej [ks. Rzewuski] ochrzciłem dziecię imionami Teressa Zofia Ludwika, dnia 15 Października 1849 roku w godzinach wieczornych urodzone, córkę Mateusza Zawadzkiego i Teressy Ziółkowskiej, prawowitych małżonków. Chrzestnymi zostali Teofil Koch i Ludwika Paszyc.”.
Akt urodzenia Teressa Zofija Ludwika Zawadzka w dniu 15.10.1849 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Lamparta w Radomsku z dnia 09.11.1849 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Teressa Zofija Ludwika Zawadzka 15.10.1849 r. “385. Radomsko. Działo się w mieście Radomsku dnia dziewiątego Listopada tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Mateusz Zawadzki Burmistrz w mieście Kamińsku zamieszkały lat trzydzieści cztery liczący, w obecności Teofila Kocha lekarza lat czterdzieści siedm tudziesz Łukasza Sowińskiego, obywatela lat czterdzieści mających obudwóch w mieście Radomsku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Radomsku dnia piętnastego Października bieżącego roku o godzinie dziewiątej wwieczór z jego małżonki Teressy z Ziółkowskich, lat dwadzieścia siedm mającej. Dziecięciu temu na chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Teressa, Zofija, Ludwika, a rodzicami jego chrzestnemi byli Teofil Koch i Ludwika Marya Paszyc. Akt ten stawającym i Świadkom przeczytany, przez nas proboszcza, stawającego i jednego z swiadków podpisany został.-
T. Koch, Zawadzki, X. Rzewuski Prob.”.

Akt zgonu Adolf Władysław Zawadzki w dniu 01.08.1863 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Lamparta w Radomsku z dnia 03.08.1863 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Adolf Władysław Zawadzki 01.08.1863 r. “Radomsko. 135. Działo się w Miescie Radomsku dnia trzeciego Sierpnia tysiąc Ośmset szesćdziesiatego trzeciego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Jan Marczyk lat piędziesiąt siedm i Lambert Wroński lat szesćdziesiąt liczący obadwa mieszczanie rolni w Miescie Radomsku zamieszkali i oswiadczyli iż wdniu pierwszym bieżącego miesiąca i roku o godzinie dwonastej wpołudnie umarł w Radomsku Adolf Władysław Zawadzki przy rodzicach wRadomsku zamieszkały i urodzony z Mateusza i Teressy z Ziołkowskich małżonków Zawadzkich z własnych funduszów utrzymujących się lat siedmnascie mający – Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Adolfa Zawadzkiego Akt ten stawającym pisać nie umiejącym przeczytany, przez Nas Proboszcza podpisany został. –
Wincenty Gajewski prob. Radomski”.
Akt zgonu Stanisław Lucjan Zawadzki w dniu 05/17.12.1870 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 08/20.12.1870 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Stanisław Lucjan Zawadzki 05/17.12.1870 r. “77. Kwaśniów. Działo się we wsi Chechło ósmego/dwudziestego Grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Mateusz Zawadzki właściciel majątku Kwaśniów pięćdziesiąt pięć lat – a także Franciszek Święcicki urzędnik prywatny trzydzieści sześć lat w Kwaśniowie zamieszkały i oświadczyli że dnia piątego/siedemnastego tegoż miesiąca i roku o godzinie dziesiątej po północy umarł Stanisław Lucjan dwojga imion Zawadzki syn właściciela majątku Kwaśniów w Kwaśniowie zamieszkały dwadzieścia dwa lata mający – urodzony w Mieście Radomsku z żyjących Mateusza i Teressy małżonków Zawadzkich. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Stanisława Lucjana Zawadzkiego akt ten stawającym przeczytany z których pierwszy jest ojcem zmarłego, przez nas i obu świadków podpisany został. Administrator Parafii Chechło.
ks. Wiśniewski, Mateusz Zawadzki, Franciszek Święcicki”.
Akt zgonu Teressa Zawadzka w dniu 22.12.1871/03.01.1872 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 24.12.1870/05.01.1872 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Teressa Zawadzka 22.12.1871/03.01.1872 r. “1. Kwaśniów. Działo się we wsi Chechło dwudziestego czwartego Grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego pierwszego roku/piątego Stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie dwunastej w południe – Stawili się Gustaw Marin inżynier kolei żelaznej trzydzieści jeden lat – i Stanisław Zawadzki właściciel domu dwadzieścia cztery lata pierwszy we Włocławku drugi w Kwaśniowie zamieszkali – i oświadczyli że dwudziestego drugiego Grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku/trzeciego Stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej po południu – zmarła Teressa Zawadzka Właścicielka majątku Kwaśniów – w Kwaśniowie zamieszkała czterdzieści osiem lat, urodzona w Mieście Nowo-Radomsku córka zmarłych Marcina i Marcjanny małżonków Ziółkowskich – pozostawiła po sobie owdowiałego męża Mateusza Zawadzkiego. Po naoczym przekonaniu się o śmierci Teressy Zawadzkiej akt ten stawającym przeczytano i przez nich podpisany. Administrator Parafii Chechło.
ks. Wiśniewski, Gustaw Marin, Stanisław Zawadzki”.
Akt urodzenia Bronisław Cezariusz Marin w dniu 04/16.08.1872 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 10/22.08.1872 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Bolesław Cezariusz Marin 04/16.08.1872 r. “82. Kwaśniów. Działo się we wsi Chechło dziesiątego/dwudziestego drugiego Sierpnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Gustaw Karol Marin inżynier kolei żelaznych w Kwaśniowie zamieszkały trzydzieści jeden lat mający w towarzystwie Stanisława Zawadzkiego pełniącego obowiązki ekonoma dwadzieścia dwa lata – a także Franciszka Święcickiego urzędnika czterdzieści lat mającego w Kwaśniowie zamieszkałych – i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając że urodziło się ono w Kwaśniowie czwartego/szesnastego Sierpnia roku bieżącego o godzinie czwartej rano – z jego małżonki Teressy Zofii Ludwiki z Zawadzkich dwadzieścia dwa lata mającej – Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Ignacego Popiela Wikariusza nadano imię Bronisław Cezariusz – a rodzicami chrzestnymi zostali Julian Ziółkowski właściciel majątku Lipie i Józefa Brudniewicz. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano przez nas oświadczającego i świadków podpisany. Administrator Parafii Chechło.
[ks.] Wiśniewski, Gustaw Marin, Stanisław Zawadzki, Franciszek Święcicki.”.

 

Rodzina Jana Stanisława Józefa Zawadzkiego, syna Macieja Zawadzkiego (ur. 06.05.1848 r. w Warcie)  – bratanka Mateusza Zawadzkiego.

 

Akt urodzenia Jan Stanisław Józef Zawadzki w dniu 06.05.1848 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Mikołaja Bp. w Warcie z dnia 08.05.1848 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Jan Stanisław Józef Zawadzki 06.05.1848 r. “60. Warta. Jan Stanisław Józef trzech imion Zawadzki. Działo się w mieście Warcie dnia osmego Maja tysiąc osimset czterdziestego osmego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się Maciej Zawadzki dzierżawca folwarku probostwa Warta w Warcie zamieszkały liczący lat trzydzieści siedm w obecności Jakóba Gumowskiego organisty przy kościele parafialnym warteckim lat trzydzieści jeden tudzież Jana Barburskiego z własnych funduszów się utrzymującego lat trzydzieści dziewięć liczących obudwóch z Warty i okazał nam dziecię płci męzkiej urodzone w Warcie dnia szóstego bieżącego miesiąca i roku o godzinie drugiej po południu z jego małżonki Konstancyi z Saganowskich lat dwadzieścia siedm liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie swiętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Jan, Stanisław Józef a rodzicami jego chrzestnemi byli Ksiądz Józef Herbich i Wiktorya Saganowska z Warty Akt ten stawającym świadkom przeczytany przez nas stawającego i świadków podpisany został.
– Ksiądz Jozef Herbich, MZawadzki, Jan Barburski, Jakób Gumowski.”.

Akt urodzenia Felixa Teressa Michalina Piotrowska w dniu 30.08.1854 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 24.12.1854 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Felixa Teressa Michalina Piotrowska 30.08.1854 r. “103. Hutki. Działo się w wsi Chechle dnia Dwudziestego Czwartego Grudnia Tysiąc Osmset pięcdziesiątego Czwartego roku ogodzinie Drugiey popołudniu Stawił się Wielemożny Karol Piotrowski Dzierzawca Wsi Hutki Kanki Katolik w Hutkach zamieszkały lat Szesćdziesiąt Cztery liczący, wobecności Szymona Wdowika rolnika z Hutek lat Czterdzieści pięc – tudzież Stanisława Zacłony rolnika zHutek lat Trzydzieści dwa maiących i okazał nam dziecię płci Zenskiey urodzone wHutkach dnia Trzydziestego Sierpnia roku bieżącego ogodzinie szostey rano, ziego małżonki Wielmożney Karoliny z Paleskich lat Czterdzieści maiącey; spoznięnie chrztu [Mikołaj Wiśniewski Proboszcz Chechelski, Karol Piotrowski – Swiadkowie pisać nie umieią] i aktu nastąpiło zprzyczyny tey iak Nam Stawaiący oznaymił, że oczekiwał naprzybycie chrzestnych oycow, Dziecięciu temu na Chrzcie Swietym odbytym wdniu dzisieyszym nadane zostały Jmiona Felixa, Teressa i Michalina – a Rodzicami jego Chrzestnemi byli Jasnie Wielmożny Jozef Paleski Sędzia Pokoju i Jasnie Wielmożna Hrabina Teressa Męcińska. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom przeczytany przez oyca podpisany został Swiadkowie pisać nieumieią.
Mikołaj Wiśniewski Proboszcz Chechelski Kanonik Sandomierski, Karol Piotrowski.”
[dopisek z boku] “dopisek Swiadczę [ks. Wiśniewski] K. P. Swiadkowie pisać nieumieią.”.
Akt małżeństwa Stanisław Zawadzki & Michalina Piotrowska w dniu 21.06/03.07.1873 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 21.06/03.07.1873 r.)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Stanisław Zawadzki & Michalina Piotrowska 21.06/03.07.1873 r. “27. Hutki. Działo się we wsi Chechło dwudziestego pierwszego Czerwca/trzeciego Lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku o godzinie szóstej po południu. Oświadczamy że w obecności świadków Gustawa Marin inżyniera w Kwaśniowie zamieszkałego trzydzieści lat, a także Mateusza Zawadzkiego właściciela majątku Kwaśniów sześćdziesiąt lat mającego w Kwaśniowie zamieszkałego. Zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński – między Stanisławem Zawadzkim kawalerem zajmującym się rolnictwem urodzonym w Warcie – synem zmarłych Macieja i Konstancji z Saganowskich dzierżawców folwarku w Warcie małżonków Zawadzkich dwadzieścia pięć lat mającego w Kwaśniowie zamieszkałym, a Michaliną Piotrowską panną urodzoną w Hutkach córką zmarłego Karola i żyjącej Karoliny z Palewskich małżonków Piotrowskich dzierżawców wsi Hutki Kanki – w Hutkach zamieszkałą – osiemnaście lat mającą przy matce zostającą – Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestego dziewiątego Kwietnia/jedenastego Maja – szóstego/osiemnastego Maja trzynastego/dwudziestego piątego Maja bieżącego roku opublikowane w tutejszym parafialnym kościele. Pozwolenie matki panny młodej na wstąpienie w związek małżeński udzielone słownie – ojciec zmarły. Pan młody, którego rodzice zmarli. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali – Ślubu udzielił ksiądz Ignacy Popiel Wikariusz. Akt ten po przeczytaniu przez nas i stawających podpisany został. Administrator Parafii Chechło –
[ks.] Wiśniewski, Mateusz Zawadzki, Gustaw Marin, Stanisław Zawadzki, Michalina Piotrowska.”.
Akt urodzenia Cezariusz Michał Grzegorz Zawadzki w dniu 27.04/09.05.1876 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 09/21.06.1876 r.)
 Akt stanu cywilnego urodzenia Cezariusz Michał Grzegorz Zawadzki 27.04/09.05.1876 r. “75. Hutki. Działo się we wsi Chechło, dziewiątego/dwudziestego pierwszego Czerwca tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku o godzinie szóstej po południu. Stawił się: Stanisław Zawadzki, dzierżawca utrzymujący majątek Hutki-Kanki, w Hutkach zamieszkały, dwadzieścia siedem lat w obecności Antoniego Leśniaka, rolnika z Chechła, sześćdziesiąt dwa lata i Szymona Jurczyka rolnika z Chechła, czterdzieści jeden lat i okazali Nam dziecię męskiej płci, oświadczając, że urodził się on w Hutkach, dnia dwudziestego siódmego Kwietnia/dziewiątego Maja, tegoż roku, o godzinie drugiej po południu z jego małżonki Michaliny, urodzonej Piotrowska, dwadzieścia jeden lat. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym przez księdza Adama Popińskiego wikarego, dano imiona: Cezariusz, Michał, Grzegorz – a rodzicami jego chrzestnymi byli Michał Polewski właściciel majątku Włodowice i Michalina Heppen. Opóźnienie Aktu nastąpiło z powodu tego, że zainteresowani nie stawili się w terminie. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez Nas i ojca podpisany, świadkowie niepiśmienni. Administrator Parafii Chechło.
Ks. Wiśniewski – Stanisław Zawadzki Ojciec.”.
Akt urodzenia Artur Zygmunt Zawadzki w dniu 13/25.08.05.1877 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 28.08/09.09.1877 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Artur Zygmunt Zawadzki 13/25.08.1877 r. “92. Hutki-Kanki. Działo się we wsi Chechło dwudziestego ósmego Sierpnia/dziewiątego Września tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Stanisław Zawadzki dwadzieścia osiem lat, dzierżawca wsi Hutki-Kanki, tamże zamieszkały, w obecności Pawła Łasiewickiego, zarządcy majątku Chechło, czterdzieści dwa lata i Jakuba Mrówki, rolnika, dwadzieścia sześć, obu zamieszkałych w Chechle, i okazał Nam dziecię męskiej płci, oświadczając, że urodziło się on w Hutkach-Kankach trzynastego/dwudziestego piątego dnia Sierpnia tegoż roku, o godzinie trzeciej po południu, z jego małżonki Michaliny urodzonej Piotrowska, dwadzieścia trzy lata. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym (V) w dniu dzisiejszym odbytym, dano imiona: Artur, Zygmunt, a rodzicami chrzestnymi byli: Paweł Łasiewicki i Elżbieta Widerakiewicz. Opóźnienie Aktu z powodu choroby ojca. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez Nas, ojca i pierwszego świadka podpisany, drugi świadek niepiśmienny. Za Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Chechło.
Ks. Adam Poninski Wikariusz, Stanisław Zawadzki, Paweł Łasiewicki”.
“V” [odnośnik do zapisu na marginesie] “tylko wodą, dodatkowy świadek Ks. A.P.”.
Akt urodzenia Stefania Zawadzka w dniu 13/25.10.05.1879 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 07/19.12.1879 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Stefania Zawadzka 13/25.10.1879 r. “Hutki. 155. Działo się we wsi Chechło siódmego/dziewiętnastego Grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Wielmożny Pan Stanisław Zawadzki lat trzydzieści jeden właściciel majątku Hutki zamieszkały w Hutkach w obecności Wielmożnego Pana Mateusza Zawadzkiego lat sześćdziesiąt, czasowo w Hutkach zamieszkałego i Jana Turskiego lat pięćdziesiąt pięć rolnika zamieszkałego w Chechle i okazał Nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się w Hutkach trzynastego/dwudziestego piątego Października tegoż roku o godzinie dziesiątej po południu z jego małżonki Wielmożnej Pani Michaliny urodzonej Piotrowska lat dwadzieścia pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Stefania, a rodzicami chrzestnymi byli Jan Turski i Marianna Mokros. Opieszałość w czynnościach spowodowana przybyciem rodziców chrzestnych. Akt ten przeczytany stawającemu i świadkom, przez ojca świadków i Nas podpisany został. Administrator Parafii Chechło.
Ksiądz Wielochowski, Stanisław Zawadzki Ojciec, Mateusz Zawadzki swiadek, Jan Turski Szwiadek.”.
Akt urodzenia Władysława Aleksandra Marianna Zawadzka w dniu 27.05/08.06.05.1881 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 20.09/02.10.1881 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Władysława Aleksandra Marianna Zawadzka 27.05/08.06.1881 r. “Hutki. 108. Działo się we wsi Chechło, dwudziestego Września/drugiego Października tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o o godzinie czwartej po południu. Stawił się Stanisław Zawadzki lat trzydzieści trzy właściciel majątku Hutki zamieszkały Hutki, w obecności Andrzeja Stajno lat pięćdziesiąt pięć, Stanisława Zacłony lat pięćdziesiąt rolników zamieszkałych w Hutkach, i Okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając że urodziło się w Hutkach dnia dwudziestego siódmego Maja/ósmego Czerwca tegoż roku, o godzinie ósmej rano, z jego poślubionej żony Michaliny urodzonej Piotrowska lat dwadzieścia osiem. Dziecięciu temu na Świętym chrzcie w dniu dzisiejszym przez Księdza Romualda Wójcika, Wikarego Parafii odbytym, dano imię Władysława Aleksandra Marianna. A rodzicami jego Chrzestnymi byli Ksiądz Wincenty Wielochowski, i Władysława Grabińska. Opóźnienie nastąpiło z powodu chrzestnych. Akt ten stawającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez Nas i Ojca podpisany został. Administrator Parafii Chechło.
Ksiądz Wincenty Wielochowski, Stanisław Zawadzki”
Akt zgonu Stefania Zawadzka w dniu 14/26.09.1882 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 16/28.09.1882 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Stefania Zawadzka 14/26.09.1882 r. “Hutki. 86. Działo się we wsi Chechło, dnia szesnastego/dwudziestego ósmego Września tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawili się, Józef Stajno lat siedemdziesiąt, Maciej Karwiecki lat trzydzieści pięć rolnicy zamieszkali w Hutkach, i oświadczyli że w Hutkach czternastego/dwudziestego szóstego Września tegoż roku o godzinie siódmej rano umarła Stefania Zawadzka lat trzy mająca, córka żyjących Stanisława i Michaliny urodzonej Piotrowska małżonków Zawadzkich, właścicieli majątku Hutki zamieszkałych w Hutkach, urodzona i zamieszkała w Hutkach. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Stefanii Zawadzkiej Akt ten stawającym niepiśmiennym przeczytany, tylko przez nas podpisany został. Administrator Parafii Chechło Urzędnik Stanu Cywilnego.
Ksiądz Wincenty Wielochowski”.
Akt urodzenia Jan Władysław Zawadzki w dniu 05/17.12.1882 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 09/21.02.1883 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Jan Władysław Zawadzki 05/17.12.1882 r. “Hutki. 26. Działo się we wsi Chechło dna dziewiątego/dwudziestego pierwszego Lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Stanisław Zawadzki lat trzydzieści sześć dzierżawca majątku Hutki zamieszkały w Chutkach w obecności Marcina Mokrosa lat pięćdziesiąt trzy rolnika z Chechła, Andrzeja Stajno lat pięćdziesiąt rolnika z Hutek, i okazał Nam dziecię płci męskiej, oświadczając że urodziło się ono w Hutkach dnia piątego/siedemnastego Grudnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku o godzinie jedenastej wieczorem, z prawowitej jego małżonki Michaliny z Piotrowskich lat dwadzieścia siedem. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym udzielonym przez Nas w dniu dzisiejszym dano imiona Jan Władysław. Rodzicami chrzestnymi jego byli wspomniany wyżej Marcin Mokros i Aniela Leśniak. Akt ten stawającemu i Świadkom przeczytany, a z powodu ich niepiśmienności przez Nas i Ojca podpisany został. Administrator Parafii Chechło.
Ksiądz Wincenty Wielochowski, Stanisław Zawadzki”.
Akt urodzenia Antoni Ryszard Zawadzki w dniu 01/13.06.1885 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 15/27.07.1885 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Arntoni Ryszard Zawadzki 01/13.06.1885 r. “Hutki. 97. Działo się we wsi Chechle dnia piętnastego/dwudziestego siódmego Lipca tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Stanisław Zawadzki lat trzydzieści trzy właściciel majątku Hutki zamieszkały w Hutkach, w obecności Andrzeja Stajno lat pięćdziesiąt, Józefa Popczyka lat czterdzieści jeden rolników zamieszkałych w Hutkach, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Hutkach dnia pierwszego/trzynastego Czerwca, o godzinie ósmej po południu roku bieżącego z prawowitej jego żony Michaliny z Piotrowskich lat trzydzieści siedem. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym udzielonym przez Nas w dniu dzisiejszym dano imię Antoni Ryszard. Rodzicami chrzestnymi jego byli Stanisław Sulimierski i Wanda Sulimierska. Akt ten stawającemu i Świadkom przeczytany, ze względu na ich niepiśmienność przez Nas i Ojca podpisany został. Administrator Parafii Chechło Urzędnik Stanu Cywilnego
Ksiądz Wincenty Wielochowski, Stanisław Zawadzki”.
Akt urodzenia Janina Bronisława Zawadzka w dniu 03/15.03.1890 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 25.04/07.05.1890 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Janina Bronisława Zawadzka 03/15.03.1890 r. “Hutki. 63. Działo się we wsi Chechło, dwudziestego piątego Kwietnia/siódmego Maja, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Stanisław Zawadzki lat czterdzieści właściciel majątku Hutki, w Hutkach zamieszkały, w obecności Stanisława Zacłony lat sześćdziesiąt, Jana Krolika, lat trzydzieści obydwóch rolników zamieszkałych w Hutkach i okazał Nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono w Hutkach, dnia trzeciego/piętnastego Marca tegoż roku o godzinie szóstej rano, z jego żony Michaliny z Piotrowskich lat trzydzieści sześć. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imiona Janina, Bronisława. Rodzicami chrzestnymi byli Ksiądz Wacław Gluziński, i Bronisława Bętkowska. Akt ten stawającemu i Świadkom przeczytany, a z powodu niepiśmienności przez Nas i ojca podpisany został. Administrator Parafii Chechło.
Ksiądz Wincenty Wielochowski, Stanisław Zawadzki”.
Akt urodzenia Michał Zawadzki w dniu 05/17.08.1891 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 24.08/05.09.1891 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Michał Zawadzki 05/17.08.1891 r. “Hutki. 132. Działo się we wsi Chechło, dnia dwudziestego czwartego Sierpnia/piątego Września, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się Stanisław Zawadzki lat czterdzieści właściciel majątku Hutki, w Hutkach zamieszkały, w obecności Stanisława Zacłony lat sześćdziesiąt, Wincentego Stajno lat trzydzieści sześć rolników zamieszkałych w Hutkach, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając że urodziło się ono w Hutkach, dnia piątego/siedemnastego Sierpnia bieżącego roku, o godzinie jedenastej po południu, z jego żony Michaliny z Piotrowskich lat trzydzieści sześć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym dano imię Michał. Rodzicami chrzestnymi byli, Cezariusz Michał Zawadzki, i Władysława Zawadzka. Akt ten stawającemu i Świadkom przeczytany, a z powodu niepiśmienności przez Nas, i ojca podpisany został. Administrator Parafii Chechło.
Ksiądz Wincenty Wielochowski, Stanisław Zawadzki”.
Akt zgonu Michał Zawadzki w dniu 23.09/05.10.1891 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 25.09/07.10.1891 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Michał Zawadzki 23.09/05.10.1891 r. “Hutki. 70. Działo się we wsi Chechło, dnia dwudziestego piątego Września/siódmego Października, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Józef Paniczek lat czterdzieści pięć, Wincenty Wdowik lat trzydzieści sześć rolnicy zamieszkali w Hutkach, i oświadczyli że w Hutkach, dwudziestego trzeciego Września/piątego Października bieżącego roku, o godzinie czwartej rano, zmarł Michał Zawadzki jeden miesiąc mający, syn żyjących Stanisława, i Michaliny z Piotrowskich, małżonków Zawadzkich właścicieli majątku Hutki, w Hutkach zamieszkałych, urodzony i zamieszkały w Hutkach. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Michała Zawadzkiego Akt ten oświadczającym został przeczytany, a ze względu na ich niepiśmienność przez Nas tylko podpisany został. Administrator Parafii Chechło.
Ksiądz Wincenty Wielochowski.”.