Rodzina Pusłowskich – zbiór dokumentów

Poniżej zgromadzony został zbiór dokumentów (aktów urzędu stanu cywilnego, aktów metrykalnych kościelnych, itp.) związanych z rodziną Pusłowskich. Dokumenty te przybliżają nam jeszcze bardziej członków tej rodziny.  Ze względu na liczebność rodziny, a z drugiej strony ze względu na trudności w dotarciu do akt związanych z tą rodziną – ograniczono się tylko do kilku pozycji. Akta te uporządkowano chronologicznie pozostawiając ich treść w formie zgodnej z zapisem w aktach (nie poprawiano żadnych zapisów).

 

Akt chrztu Paweł Antoni Posłowski w dniu 18.01.1789 roku (Wypis z księgi metrykalnej chrztów z Parafii Rzymskokatolickiej w Brześciu z dnia 26.04.1834 roku)
Wypis z metryki chrztu Paweł Antoni Posłowski 18.01.1789 r. „Wszystkim i każdemu z osobna których to dotyczy, lub w jakikolwiek sposób mogłoby dotyczyć, podaję do wiadomości i zaświadczam, że w Księdze Metrykalnej Ochrzczonych Kościoła Rzymsko Katolickiego Brzeskiego w Diecezji Wileńskiej, Guberni Litewsko Grodzieńskiej, Powiecie i Dekanacie Brzeskim znajduje się akt o następującej treści:
„Brześć 807. Roku Pańskiego Tysiąc Siedemset Osiemdziesiątego Dziewiątego, dnia Osiemnastego Stycznia. Ja A. Kossakowski ochrzciłem dziecko imionami Paweł Antoni syna WP Karola i Rozalii z Germanów Posłowskich Kapitanostwa Wojsk Litewskich, ślubnych małżonków. Rodzice chrzestni: WP Jan Szuyski Kapitan tychże wojsk i WP Eleonora Bielska żona WP Stanisława Bielskiego Cześnika Województwa Brzeskiego.- “”.
„No 53.”.
Na dowód czego poświadczam podpisem i wzmacniam przyłożeniem pieczęci kościelnej. Roku Pańskiego 1834 dnia 26. Kwietnia.-
Wikariusz Kościoła Parafialnego Rzymsko-Katolickiego Brzeskiego Marceli Podgórski.”
„No 108.
Iż takowy extrakt metryki Chrztu Urodzonego Pawła Antoniego Posławskiego, syna Karola i Rozalii z Germanow Posłowskich w dacie roku 1789. Mca Stycznia 18. dnia dopełnionego, iest z Księgą Autentyczną Kościoła parafialnego Brzeskiego zgodny świadczę –
Ru 1834: Mca Kwietnia 27. dnia.-
Dziekan Brzeski X Kazimierz Sakowicz mp.”
„N 3372.
Wedle Ukazu JEgo Imperatorskiey Mości Konsystorz Rzymsko-Katolicki Wileński przez rezolucyą w dniu 8. Maia r.z. nastałą utwierdziwszy ninieyszy Extrakt z Metryki Chrztu Ur. Pawła Antoniego Pósłowskiego. Zaświadcza właściwym podpisem i przyłożeniem Skarbowey pieczęci –
Datt 1834. r. Mca Maia „18.„ dnia.
Surrogat Prałat Proboszcz XX Dmochowski”.
Akt chrztu Adam Józef Franciszek Pusłowski w dniu 08.03.1800 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Andrzeja w Słonimiu)
Akt metrykalny chrztu Adam Józef Franciszek Pusłowski 08.03.1800 r. „1800. [Mieysce urodzenia.] Słonim [Miesiąc i dzień] [urodzenia] – [chrztu] Marca 8. dnia [Imie dziecięcia] Adam Józef Franciszek z wody. [Imiona nazwiska i stan rodziców.] Urodzeni Woyciech i Józefa z XX. Lubeckich Pusłowscy ślubni małżonkowie. [Imie i nazwisko Kapłana.] X. Piotr Kolenda Altarysta Słonimski. [Imina i nazwiska Kmotrów.] Ubodzy Stanisław Bortkiewicz i Barbara Wierzbicka.”.
Akt chrztu Jan Władysław Adam Pusłowski w dniu 12.06.1801 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Andrzeja w Słonimiu)
Akt metrykalny chrztu Jan Władysław Adam Pusłowski 12.06.1801 r. „1801. [Mieysce urodzenia.] Słonim [Miesiąc i dzień] [urodzenia] – [chrztu] Czerwca 12. dnia [Imie dziecięcia] Jan Władysław Adam z wody ochrzczony. [Imiona nazwiska i stan rodziców.] Urodzeni Woyciech i Józefa z Książąt Lubeckich Pusłowscy ślubni małżonkowie. [Imie i nazwisko Kapłana.] X. Piotr Kolenda Altarysta Słonimski. [Imina i nazwiska Kmotrów.] Ubodzy Stanisław Bortkiewicz i Anna Gotfrydowa.”.
Akt chrztu Martyna Genowefa Ewa Pusłowska w dniu 20.10.1802 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Andrzeja w Słonimiu)
Akt metrykalny chrztu Martyna Genowefa Ewa Pusłowska 20.10.1802 r. „Październik 1802. [Nazwiska Miast y Wsiow] Słonim [Czas] [Narodzenia] – [Ochrzczenia] 20. [Imie Ochrzczonego] Martyna Genowefa y Ewa. [Imie y Stan Rodzicow Ochrzczonego.] J.J.WW. Woyciecha y Jozefy Ze Domu Lubecka Xiązniczka … Pusłowskich. Marszałkow Powiattu Słonim. Rodzicow Szlubnych … [Imie chrzczącego.] Kazimierz Narbutt Opatt.[Imina y Nazwiska Kmotrow.] Stanisław Bortkiewicz Ubogi z JW. Scypionową Starosciną Lidzką oraz Symon Sawonia również ubogi z JW. Jozefą Mikulską Vice Marszałkową Powiatu Słonimskiego. …”.
Akt chrztu Adam Tytus Alexander Pusłowski w dniu 24.12.1803 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Andrzeja w Słonimiu)
Akt metrykalny chrztu Adam Tytus Alexander Pusłowski 24.12.1803 r. „1803. Grudzień. [Nazwiska Miast y Wsiow] Słonim [Czas] [Narodzenia] 24 [Ochrzczenia] 24. [Imie Ochrzczonego] Adam, Tytus y Alexander. [Imie y Stan Rodzicow Ochrzczonego.] JWW. Woyciecha y Jozeffy z Domu Xiązniczka Lubecka Pusłowskich Marszałkow Pttu Słonim. Rodz Slubn. [Imie Kapłana chrzczącego.] XJW: Joachim Horbacki Biskup Re. [Imina y Nazwisko Kumotrow.] Stanisław Bortkiewicz z Teresso Gotlibową z Szpitalu -.”.
Akt chrztu Maryanna Teresa Pusłowska w dniu 29.01.1805 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Andrzeja w Słonimiu)
Akt metrykalny chrztu Maryanna Teresa Pusłowska 29.01.1805 r. „1805. Styczeń. [Nazwiska miast wsiow] Słonim [Czas] [Narod] 28. [Ochrzcze] 29. [Imie Ochrzcze] Maryanna y Teressa. [Imie y Nazwisko Rodzicow] WJP.P. Woyciecha y Jozefy z Domu Lubecka Pusłowskich Marszałkow Pttu Słonimskiego [Imie Chrzczącego] X. Kolenda [Imie Rodzicow Czyli Kmotrow.] Emilian Moczmieny Agata Sokolewska WJP. Krystyan Kuntcz z Jozefą Leśninową Haresciną Licką.”.
Akt chrztu Romigi Franciszek Adam Pusłowski w dniu 22.09.1806 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Andrzeja w Słonimiu)
Akt metrykalny chrztu Romigi Franciszek Adam Pusłowski 22.09.1806 r. „1806. Wrzesień. [Miasta y Wsiow] Słonim [Czas] 20. | 22. [Imie Ochrzczonego] Romigi Franciszek Adam. [Imie y Stan Rodzicow] JWW. Marszałka Pttu Słonimskiego Woyciecha y Jozefy z Domu Xięzniczka Lubecka – Pusłowskich – Rodzice Szlachta [Imie Chrzczącego] X. Kolenda [Imie y Nazwiska Kmotrow — ] JP. Henryk Kuntz y JW. Teresa Seypionowa Haroscina Lidzka, Pan Stanisław Bortkiewica y Wiktorą Rassoldwska.”.
Akt chrztu Wincenty Adam Pusłowski w dniu 22.07.1810 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Andrzeja w Słonimiu)
Akt metrykalny chrztu Wincenty Adam Pusłowski 22.07.1810 r. „1810. Lipiec. 22. Ten sam co powyżej [Teobald Murkowski] ochrzciłem imieniem: dziecię Wincenty Adam syna J.WW. Wojciecha i Józefy z domu Luecka Pusłowskich ślubnych małżonków. Trzymający Stanisław Bortkiewicz i Anna Sawicka. Słonim.”.
Wspomnienie pogrobowe po śmierci Józefy Pusłowskiej z ks. Druckich-Lubeckich w dniu 13.09.1830 r. (“Kurjer Warszawski” nr 265 – Niedziela 03.10.1830 r.)
Wspomnienie pogrobowe po śmierci Józefy Pusłowskiej z ks. Druckich-Lubeckich w dniu 13.09.1830 r. (Kurier Warszawski nr 265 z 1830 r.) „Wspomnienie pogrobowe JW. z Xżąt Lubeckich Marszałkowej Pusłowskiej. Nie samym tylko zasłużonym Ojczyźnie mężom, hołd wdzięczności naszej oddawać i gdy z oczu naszych znikną, pamięć Ich potomności przenosić ze łzami winniśmy. Ah! równe ma prawo do łez tych, do wdzięcznych wspomnień naszych, ta druga rodu ludzkiego połowa, te mówię Matrony, które w biegu dni swych, ważniejszą może część towarzyskich obowiązków, przyjmuiąc na siebie, chwieiącemu się dzieciństwu naszemu całą swoią poświecaią troskliwość, pierwsze kroki nasze prowadzą, słodzą troski mężów, biorą na siebie wszystkie domowe mozoły, słowem w każdej porze życia, są naszą pociechą i wsparciem. Takie to prawdziwej Matrony przymioty łączyła w sobie JW. Józefa z Xżąt Lubeckich Marszałkowa Pusłowska zeszła w Karlsbadzie. Luba całej swoiej familji, nienagrodzona Mężowi, nieodżałowana od Braci, Sióstr, Krewnych, Przyjaciół, pozostałych licznych Dzieci i Wnuków. Opłakuie w niej Mąż nie tylko wierną i tkliwą małżonkę, lecz we wszystkich ciężarach wsparcie, we wszystkich troskach pocieszycielkę; postradały w niej dzieci, tkliwą, czujną matkę i opiekunkę, powinowaci nie tylko krewną, lecz przyiaciółkę. Dziś, gdzie spojrzę, czy to na dom, gdzie była tak razem rządną i gościnną (a gdzie iuż iej niema) smutek! czy na osierociałe dzieci, czy na męża, braci, siostry, p0rzyjaciół, sług, wszędy łzy rzewne i szczere, bo strata ciężka, strata nienagrodzona… Już ona w lepszym iest świecie, iuż odebrała zasłużoną Palmę pobożności, miłości macierzyńskiej i wszystkich cnot swoich. Ta tylko myśl, ulżyć może ciężką pozostałych boleść, lecz pamięci, iuż dla nas straconej… nic w sercach żałosnych zatrzeć niezdoła. J. U. N.”.
Świadectwo urodzenia Tytus Ludwik Karol Paweł Pusłowski w dniu 28.08.1831 roku (Świadectwo Grodzieńskiej Deputacji Szlacheckiej z dnia 07.09.1867 r. w Grodnie)
Świadectwo urodzenia Tytus Ludwik Karol Paweł Pusłowski 28.08.1831 r. „Świadectwo.
N899. Wedle Ukazu Jego Imperatorskiej Wysokości, Zgromadzenie Grodzieńskiej Deputacji Szlacheckiej, na podstawie art. 65: IX. tomu Kodeksu Praw /: wyd. z 1857 roku:/ w części 3-iej, poświadczające: że zgodnie z decyzją tego Zgromadzenia z 31-go Maja 1817. roku i postanowieniem uzupełniającym z 26-go Listopada 1834. roku, zatwierdzonymi Ukazami Heroldii z 24. Grudnia 1834. roku za N4615 i 20-go Października 1836. roku za N8704-im, uznany został za dziedzica godności szlacheckiej, z wniesieniem do 6-tej części szlacheckiej genealogicznej księgi rodu Pusłowskich, a do pozostałych osób trójimienny Tytus Ludwik Karol Paweł syn, Pusłowski, urodzony 1831. roku Sierpnia 28-go. dnia. Dla uwiarygodnienia czego, świadectwo to potwierdzamy właściwym podpisem i przyłożeniem pieczęci Zgromadzenia Deputacji Szlacheckiej.
M. Grodno, Września 7. dnia 1867. roku.
Pełniący obowiązki Gubernialnego,
Grodzieński Powiatowy Marszałek Szlachty
[podpis nieczytelny].
Sekretarz Szlachty Majkowicz.
Urzędnik Ulanowski.”.
Akt zgonu Woyciech Pusłowski w dniu 03.03.1833 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Andrzeja w Słonimiu)
Akt metrykalny zgonu Woyciech Pusłowski 03.03.1833 r. „1833. [N.] 44. [Data śmierci.] 3. [Lata od urodzenia.] 71. [Kiedy? gdzie? kto? z jakiey choroby albo przypadku umarł? opatrzony, lub nie ŚŚ. Sakramentami?] Marzec. Roku Pańskiego tysiącznego ośmsetnego trzydziestego trzeciego miesiąca Marca trzeciego dnia o godzinie szóstey wieczorem wmaiątku Szydłowiczach umarł JW. Woyciech Pusłowski były Marszałek Słonimski Rzeczywisty Radca stanu i Kawaler Orderu S. Anny, ze słabości pęcherza- [Jakiego był powołania i stanu; jak długo żył, z jakiey Parafii, i jakich zostawił dzieci?] Tak samo. Po zeszłey JW. Jozefie z Xiążąt Druckich Lubeckich Pusłowskiey pozostały wdowiec, maiący od urodzenia lat siedmdziesiąt iedno, zostawił po sobie synów pięciu: Franciszka, Władysława, Tytusa, Xawerego i Wandalina – [Od jakiego mianowicie Xiędza, kiedy i gdzie pogrzebiony?] Tak samo. Którego ciało, roku teraznieyszego, miesiąca Marca osmego dnia zostało do Grobu famiiynego przy Kościele Parafialnym Rzymsko-Katolickim Olszewskim fundowanego. -“.
Akt małżeństwa Xawery Pusłowski & Julia Drucka Lubecka 24.03.1834 roku (Akt metrykalny Parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie)
Akt metrykalny małżeństwa Xawery Pusłowski & Julia Drucka Lubecka małż. 24.03.1834 r. „[Ner.] 19. JW.W. Pusłowskich [Data Zaślubienia.] 1834. Marca 24. [Kiedy? gdzie? kto? i po wielu wyszłych zapowiedziach ślub błogosłaawił?] Marzec – Roku pańskiego Tysiącznego Ośmsetnego Trzydziestego Czwartego, miesiąca Marca dwadziestego czwartego dnia w kościele parafiialnym Rzymsko-katolickim S. Stanisława w St. Peterzburgu na Kołomnie W. X. Kazimierz Aleksander Lenartowicz Zgromadzenia Xięzy Piiarow na mocy Indultu JW. Biskupa Chryzopolitańskiego Suffragana Wileńskiego, Rządzącego Dyiecezyią Wileńską i Kawalera Jędrzeia Benedykta Kłągiewicza, wydanego tegoż roku, miesiąca Marca czwartego dnia, za N 805, bez Zapowiedzi, i w czasie czterdziestudniowego postu, w przytomności ludu nanabożeństwo zgromadzonego, [Jakich mianowicie nowożeńców? jakiego urodzenia, stanu, wieku i Parafii oboie?] Jaśnie Wielmożnego Pana Xawerego Pusłowskiego Marszałka powiatu Słonimskiego, młodziana lat dwadziestu ośmiu z dziedziczney maiętności Pieskow, parafiianina Olszenowskiego, z Jaśnie Oświeconą Xiążniczką Juliią Drucką Lubecką panną lat dwadziestu trzech z dziedziczney maiętności Szczuczyna, parafiianką Szczuczyńską, po ścisłym obu stron na piśmie uczynionym o przeszkodach Do małżeństwa examinie, i po nieodkryciu żadnych innych prócz pokrewieństwa w drugim stopniu na Linii równey z iedney strony, a w trzeim z drugiey, od spólnego pnia /:a communi stipite:/ między temi osobami zachodzącego, niemniey po oświadczeniu przez Nowożeńcow na takowy związek wzaiemnego zgodzenia się znakami zewnętrznemi wyrażonego, [Kto z imienia i nazwiska oboich nowozaślubionych Rodzice? i kto świadkowie mianowicie?] J.W.P. Woyciecha Pusłowskiego, Rzeczywistego Radcy Stanu i Kawalera, oraz JW. Pani Józefy z Xiążąt Druckich Lubeckich Pusłowskiey ślubnych małzonkow syna, z J.O. Xięcia Xawerego Druckiego Lubeckiego, Taynego Radcy, Członka Rady Państwa i Kawalera wielu orderow, oraz JW.P. Maryi z Hrabiow de Campo Scypionow Lubeckiey ślubnych małżonkow córkę, przez słowa czas teraznieyszy oznaczaiące związkiem małżeńskim za Dyspensą od tego pokrewieństwa stopnia od Stolicy Apostolskiey pod dniem dwadziestym drugim miesiąca Lipca podług Rzymskiego Kalendarza, roku Tysiącznego Ośmsetnego Trzydziestego Trzeciego wydaną, aprzez pośrednictwo tegoż JW. Biskupa za wiedzą i dozwoleniem Naywyższego Rządu Kraiowego otrzymaną, połączył, i Ich w obliczu Kościoła uroczyście pobłogosławił przy wiary godnych świadkach na ten cel mianowicie użytych: JW. Wincentym Hrabi Krasińskim Jenerał – Adjutancie Jego Cesarsko-Królewskiey Mości, JW. Stefanie Hrabi Grabowskim, Ministrze, Sekretarzu Stanu Jw. Tomaszu Hrabi Łubieńskim – J.W. Józefie Lubowidzkim radcy Stanu Królestwa Polskiego – JW. Rożnieckim Jenerale Jazdy, i w przytomności wielu innych.”.
Akt chrztu Karolina Katarzyna Konstancya Pusłowski w dniu 04.11.1836 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Jana w Wilnie)
Akt metrykalny chrztu Karolina Katarzyna Konstancya Pusłowski ur. 04.11.1836 r. „Pusłowskich. 291. 4 [listopada urodzona]. 4 [listopada ochrzczona]. Roku Pańskiego tysięcznego ośmsetnego trzydziestego szóstego Listopada czwartego dnia wWileńskim Rzymsko-Katolickim parafialnym Kosciele S. Jana ochrzczone zostało zwody i Oleiów SS. niemowlę imionami Karolina – Katarzyna Konstancya od X. Piotra Kamińskiego tegoż Koscioła podproboszcza. JWW-ch Jana i Anny z Giełgudów Pusłowskich b. prezydentów Granicz. Gubernii Grodzień. ślubnych małzonków córka, roku, miesiąca i dnia teraźnieyszego wtey Wileńskiey Święto – Jańskiey parafii narodzona. Trzymali do Chrztu JW. Antoni Baron Reno Marszałek pttu Telszewskiego z W-ą Katarzyną Kobylińską Sędziną”.
Akt pogrzebania Paweł Posłowski zm. w dniu 29.05.1840 roku (Wypis z księgi metryki pogrzebów z Parafii Rzymskokatolickiej w Brześciu z dnia 26.06.1840 r.)
Wypis z metryki pogrzebania Paweł Posłowski zm. 29.05.1840 r. „Wypis z Księgi Metryk Pogrzebów Kościoła Parafialnego Rzymsko-Katolickiego Brzeskiego, wsposob następny:
No 383.
Roku Pańskiego Tysiącznego Ośmsetnego Czterdziestego, Miesiąca Maja, dwódziestego dziewiątego dnia, w Mieście Brześciu umarł z Apoplexyi Urodzony Paweł Posłowski, dymissyonowany Rotmistrz Woysk Rossyiskich, Sędzia Apellacyjny. – SS. Sakramentami nieopatrzony z przyczyny nagłej śmierci. – Pozostałey Wdowy Urodzoney Rozalii, z Ponkwickich Małżonek, mający od urodzenia lat piędziesiąt trzy – Parafianin Kościoła Wysockiego z Majętności Zubacz – Zostawił po sobie Syna Tytusa i córek dwie Franciszkę i Annę. –
Którego Zwłoki WJX. Kazimierz Zaleski Wikaryusz Kościoła Brzeskiego, roku bieżącego, Miesiąca Maja, trzydziestego pierwszego dnia, pogrzebł na Publicznych Parafialnych Mogiłach za Wsią Rzuzycą.
Takowy Extrakt Metryki Pogrzebu, jako iest zgodny z Księgą Autentyczną Kościoła Brzeskiego, poświadczam, przyłożeniem Pieczęci Kościelney i własno-ręcznym podpisem.
Datt Brześć lit: 1840 Roku Miesiąca Czerwca 26 dnia.
Wikaryusz Brzeskiego Rzymsko-Katolickiego Kościoła X: Wincenty Doliński. -.-“.
Akt urodzenia Emanuel Józef Franciszek Xawery Adam Pusłowski w dniu 05.12.1841 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Krzyża w Warszawie)
Akt stanu cywilnego urodzenia Emanuel Józef Franciszek Xawery Adam Pusłowski ur. 05.12.1841 r. „200. Działo się w Warszawie w Parafii S. Krzyża dnia dwudziestego piątego Marca Tysiąc osmset czterdziestego drugiego roku ogodzinie trzeciey popołudniu. Stawił się Jasnie Wielmożny Władysław Pusłowski były Marszałek w Gubernii Wileńskiey lat czterdzieści ieden maiący w Warszawie pod liczba czterysta trzynaście przy Ulicy Krakowskim Przedmieście zamieszkały wobecności Jasnie Wielmoznych Franciszka Pusłowskiego Marszałka w Gubernii Grodzinskiey lat czterdzieści trzy i Xawerego Pusłowskiego Marszałka Szlacheckiego lat 36 maiących obydwuch w Warszawie zostających i okazał nam dzicię płci Męzkiey urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu iego dnia piątego Grudnia Tysiąc osmset czterdziestego pierwszego roku o godzinie trzeciey rano z Jego Małzonki Jaśnie Oświeconey Genowefy z Xiąząt Druckich Lubeckich lat dwadzieścia dwa maiącey. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym w dniu dziewietnastym Marca roku bieżącego przez Jaśnie Wielmoznego Xiędza Jana Dekerta Prałata Archidyecezyi Warszawskiey odbytym nadane zostły Imiona Emanuel, Józef, Franciszek, Xawery Stanisław, Adam, a Rodzicami iego Chrzestnemi byli Jaśnie Wielmozny Franciszek Pusłowski, Jaśnie Wielmozna Jozefa Hrabianka Tyzenkaus, i Jaśnie Wielmozny Xawery Pusłowski z Jasnie Oświeconą Xięzniczką Jadwigą Drucką Lubecką, w zastępstwie Prababki Dziecięcia Jaśnie Wielmozney Hrabiny Teressy de Campo Scypion. Akt ten przeczytany Oycu i Swiadkom przez nas, Oyca i Swiadków podpisany został.
Za Proboszcza X. Wincenty Janiszewski prefekt, Władysław Pusłowski syn Woyciecha Oyciec, Franciszek Pusłowski Ojciec Chrzestny i Swiadek, Xawery Pusłowski ojciec chrzestny – Swiadek”.
Akt chrztu Władysław Wojciech Adam Tadeusz Pusłowski w dniu 25.12.1843 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Andrzeja w Słonimiu)
Akt metrykalny chrztu Władysław Wojciech Adam Tadeusz Pusłowski 25.12.1843 r. „1843. [Nor.] 158. Pusłowskich. [Datty] [Urodzenia.] 28. Pazdziernika. [Chrztu.] 25. [Grudnia.] [Kiedy ? gdzie ? kto i od kogo? z samey wody, czyli też z śś. Oleiów ochrzczony ?] Roku Pańskiego tysiącznego ósmsetnego czterdziestego trzeciego, miesiąca Grudnia dwadziestego piątego dnia w Słonimskim Rzymsko-Katolickim Parafialnym Kościele ochrzczono z wody i B. olejów niemowle imionami Władysław Wojciech Adam Tadeusz od X. Wincentego Hryniczoicza Proboszcza. [Jakich Rodzicow ? kiedy i gdzie, to iest: w iakiey Parafii urodził się.?] JWW ch Władysława Pusłowskiego b. Marszałka Oszmianskiego i Genowefy z Xiążąt Druckich Lubeckich slubnych małżonków syn, roku terazniejszego Pazdziernika dwadziestego ósmego dnia zrana w Albertynie narodzony – [Kto trzymał do Chrztu? to iest: kto byli kumami i kto assystował mianowicie?] Kmotrami byli ubodzy Urodzeni Roch Szymański z Barbarą Szablewską. -“.
Akt chrztu Władysław Franciszek Xawery Felix Adam Pusłowski w dniu 31.03.1847 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Andrzeja w Słonimiu)
Akt metrykalny chrztu Władysław Franciszek Xawery Felix Adam Pusłowski 31.03.1847 r. „1847. [No] 33. Pusłowskich. [Datty] [Urodzenia.] 10. [Marca.] [Chrztu.] 31. [Marca.] [Kiedy? gdzie? kto i od kogo? z samey wody, czyli też z ŚŚ. Olejow ochrzczony?] Roku Pańskiego tysiącznego osmsetnego czterdziestego Siodmego Marca trzydziestego pierwszego dnia w Słonimskim Rzymsko-Katolickim Parafialnym Kosciele ochrzczono z wody i ss. olejow niemówle imieniemi Władysław Franciszek Xawery Felix Adam od X. Wincentego Hryniewicza Proboszcza. [Jakich Rodzicow ? kiedy i gdzie? to iest: w iakiey Parafii urodził się?] JWW. Władysława Pusłowskiego b. Marszałka Oszmianskiego i Genowefy z Xiążąt Druckich Lubeckich slubnych Małzonków syna, tegoż miesiąca dziesiątego dnia rano wtej Parafii w Albertynie narodzonego – [Kto trzymał do Chrztu? to jest: kto byli kumami? i kto assystował mianowicie?] Kmotrami byli ubodzy Urodzeni Roch Szymański z Barbarą Szablewską.”.
Akt małżeństwa Wandalin Pusłowski & Jadwiga Jezierska w dniu 04.11.1847 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Wandalin Pusłowski & Jadwiga Jezierska 04.11.1847 r. „N 28. Działo się w mieście Warszawie dnia czwartego Listopada Tysiąc ośmset czterdziestego siódmego Roku, o godzinie siódmej w wieczorem. Wiadomo czyniemy że wprzytomności Świadków Jaśnie Wielmożnego Hrabiego Antoniego Potockiego Senatora Królestwa Polskiego w Warszawie zamieszkałego lat sześćdziesiąt pięć mającego, i Jaśnie Wielmożnego Franciszka Pusłowskiego Marszałka Gubernij Wileńskiej lat pięćdziesiąt mającego, nateraz w Warszawie zamieszkałego, Brata rodzonego Nowozaślubionego Kawalera wielu Orderów, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie Małżeństwo między Jaśnie Wielmożnym Wandalinem Pusłowskim Młodzianem w Dobrach swoich w Kossowie w Gubernij Grodzieńskiej w Cesarstwie Rossyjskiem zamieszkałym, lat trzydzieści jeden mającym, urodzonym w Wsi Pieskach w Gubernij Grodzieńskiej z Jaśnie Wielmożnego Wojciecha Rzeczywistego Radcy Stanu Kawalera Orderu św. Anny klassy II i Józefy z Książąt Druckich Lubeckich już nieżyjących [dopisek: Małżonków Pusłowskich. podpis X. Sobościański] w wymienionej Wsi Pieskach w Dobrach dziedzicznych niegdyś zamieszkałych, a Jaśnie Wielmożną Jadwigą Hrabianką Jezierską Córką Jaśnie Wielmożnych Jana i Karoliny z Hrabiów Polskich Hrabstwa Jezierskich Dóbr Garbowa i Ryk z przyległościami w Gubernij Lubelskiej Dziedziców, w Garbowie zamieszkałych lat dwadzieścia mającą, w Warszawie urodzoną we Wsi zaś Garbowie przy Rodzicach zamieszkałą. Małzeństwo to poprzedziły dwie zapowiedzi w parafialnym Kościele Garbów ogłoszone a od trzeciej Zaś Zapowiedzi złożony jest zaś Akt Konsystorza Jeneralnego Dyecezyj Lubelskiej w dniu dwudziestym piątym pazdziernika roku bieżącego za Numerem Dwa Tysiące Sto sześćdziesiąt pięć wydany, ze strony zaś zaślubionego złożone zostało Świadectwo odbytych Zapowiedzi w Kościele Kossów przez Administratora Dyecezyi Wileńskiej wydane w dniu czwartym pazdziernika r bieżącego Numero Tysiąc Ośmset siódmego. Rodzice Nowozaślubioney przytomni Aktowi na toż Małzeństwo zezwolili. Mał {- Franciszek Pusłowski, Antoni Potocki, Jan Hrabia Jezierski, Wandalin Pusłowski, Jadwiga z Hrabiów Jezierskich Pusłowska -} zonkowie Nowi oświadczają iż zawarta została Intercyza w Garbowie przed Janem Wasielyńskim Reyentem Kancelaaryj Ziemiańskiej na dzień czwartego/szesnastego Września Roku Tysiąc ośmset czterdziestego siódmego roku Numero Dwieście dziewięćdziesiąt jeden. Małżenstwo to błogosławił Przewielebny Xiądz Beniamin Szymański Zgromadzenia Ojców Kapucynów Prowincyał w obecności podpisanego Proboszcza Parafii Garbów tamże Aktowi, Akt ten Stronom i Świadkom przeczytany przez Nas Strony Zaślubionego, Dwóch Świadków i Rodziców Zaślubioney podpisanym został. – Xiądz Józef Sobościański Proboszcz Parafii Garbowskiey, Franciszek Pusłowski, Antoni Potocki, Jan Hrabia Jezierski, Karolina z Druckich Hrabina Jezierska, Wandalin Pusłowski, Jadwiga z Hrabiów Jezierskich Pusłowska”.
Akt zgonu Anna Pusłowska w dniu 16.08.1856 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie z dnia 17.08.1856 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Anna Pusłowska 16.08.1856 r. „442. Działo się wWarszawie dnia siedemnastego Miesiąca Sierpnia tysiąc osmset pięćdziesiąt szóstego roku ogodzinie dziewiątej zrana. Stawili się Floryan Wojniłowicz Kapitan Dywizjonu Żandarmów i Józef Rudinger Obywatel obadwa pełnoletni wWarszawie zamieszkali i oswiadczyli Nam że wdniu wczorajszym ogodzinie jedenastej wnocy wWarszawie przy Ulicy Koziej pod liczbą sześćset dwadzieścia pięć umarła Anna Pusłowska panna, we wsi Ostaszynie Gubernii Minskiej Cesarstwie Rossyjskiem przy Rodzicach stale zamieszkała lat szesnaście zyjąca, urodzona tamże z Jana Pusłowskiego Obywatela Ziemskiego i Eweliny z Obuchowiczów Małżonków. Przekonawszy się ozejściu wspomnionej Anny Pusłowskiej, Akt ten po odczytaniu onego podpisany został przez Nas i stawających. – X. Jan Bogdan … po. proboszcza i Urzędnik Stanu Cywilnego, Floryan Wojniłowicz, Józef Rudinger”.
Nekrolog po śmierci Anny Pusłowskiej w dniu 04/16.08.1856 r. (“Kurjer Warszawski” nr 215 – Poniedziałek 06/18.08.1856 r.)
Nekrolog po śmierci Anny Pusłowskiej w dniu 04/16.08.1856 r. (Kurier Warszawski nr 215 z 1856 r.) „Ś.p. Anna Pusłowska, w wieku lat 16, czasowo przybyła do tutejszego miasta, onegdaj zeszła z tego świata. Stroskani Rodzice, zapraszają Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej dziś o godz: 5tej po południu z Kościoła XX. Kapucynów na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.”.
Akt małżeństwa Tytus Pusłowski & Paulina Zienkowicz w dniu 08.11.1858 r. (Wypis z księgi metrykalnej małżeństw z Parafii Rzymskokatolickiej w Brześciu Litewskim z dnia 18.09.1888 r.)
Wypis aktu metrykalnego małżeństwa Tytus Pusłowski & Paulina Zienkowicz 08.11.1858 r. „Wypis z metrykalnej księgi małżeństw Brzeskiego R.[zymsko] K.[atolickiego] P.[arafialnego] kościoła, o małżeństwie Tytusa Pusłowskiego z Pauliną Zienkowicz, zapisanego w księdze za 1858 rok pod N 27, o treści następującej:
Tysiąc osiemset pięćdziesiątego ósmego roku, Listopada ósmego dnia, w Brzeskim rzymsko-katolickim parafialnym kościele, przewielebny Wincenty Dziemianowicz, Brzeski Proboszcz i Dziekan, na podstawie dyspensy danej przez Władze Diecezjalne, zwalniającej od pokrewieństwa drugiego stopnia i z wszystkich zapowiedzi, Szlachetnych Tytusa Pusłowskiego 28 lat kawalera lat 28, z parafii Wysokolitowsk, z Pauliną Zienkowicz 18 lat panną, Brzeskiego Kościoła Parafianką, po ścisłym z obu stron na piśmie uczynionych wyjaśnieniach o przeszkodach do małżeństwa i po nie odkryciu żadnej z nich, oprócz tych objętych dyspensą, nie mniej po oświadczeniu przez nowożeńców o zgodzeniu się na takowy związek, znakami zewnętrznymi wyrażonego. Szlachetnych Pawła i Rozalii z domu Ponikwicka małżonków Pusłowskich syna, z Pawła i Marii z domu Ponikwicka małżonków Zienkowiczów córką, małżeństwem połączył i w obliczu kościoła uroczyście pobłogosławił, w obecności wiarygodnych świadków, szlachetnych Augusta Zyberta, Edwarda Wysockiego i wielu innych biorących udział w ceremonii.-
N 473.
Potwierdzam moim podpisem i przyłożeniem pieczęci Brzeskiego Kościoła Parafialnego, że wypis ten zgodny jest z oryginałem metrykalnej księgi.
M.[iasto] Brześć Litewski 1888 roku Września 18 dnia. /…/.”.
Akt małżeństwa Feliks Franciszek Walezyan Pusłowski & Józefa Borejsza w dniu 06.07.1859 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Krzyża w Warszawie)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Feliks Franciszek Walezyan Pusłowski & Józefa Borejsza 06.07.1859 r. „264. Działo się w Warszawie w Parafii Św. Krzyża dnia szóstego Lipca tysiąc ośmset pięćdziesiątego dziewiątego roku, ogodzinie dziewiątej w wieczór. Wiadomo czyniemy że wprzytomności świadków Andrzeja Kozłowskiego lat trzydzieści dziewięć i Stanisława Lepkowskiego lat dwadzieścia pięć mających obudwóch Zakrystyanów Parafialnych Św. Jana w Warszawie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne małżeństwo między Feliksem Franciszkiem Walezyanem trzech imion Pusłowskim Kawalerem Obywatelem Ziemskim, w Warszawie pod numerem sześćset czternaście litera f przy ulicy Niecałej zamieszkałym, urodzonym we wsi Leoszki Parafii Berezkiej Gubernii Grodzińskiej z niegdy Brunona i Karoliny z Narbutów małżonków podkomorzych Pusłowskich lat czterdzieści pięć mającym – a Józefą Borejsza panną przy familii zostającą w Warszawie pod numerem tysiąc trzysta trzydzieści cztery przy ulicy Św. Krzyzkiej zamieszkałą, urodzoną we wsi Między Lesie Gubernii Grodzińskiej z niegdy Pawła Obywatela Ziemskiego i Marcyanny z Krasickich małżonków Borejsza, lat trzydzieści dwa mającą. Dyspensa od pokrewieństwa stopnia drugiego z trzecim i głoszenia wszystkich trzech zapowiedzi zwalniająca przez Księdza Melchiora Fijałkowskiego Arcybiskupa Metropolit Warszawskiego na dniu piątym bieżącego miesiąca i roku za numerem tysiąc trzysta siedemdziesiąt sześć dla nowo zaślubionych udzieloną została. Małzeństwo to Błogosławił Ksiądz Paweł Rzewuski Kanonik Metropolita ny Warszawski, upoważniony przez wyżej wymienionego Arcybiskupa. Nowi małżonkowie oświadczyli iż umowy przedślubnej międzysobą niezawarli. Akt ten przeczytany nowozaślubionym świadkom iobecnym. Aktów przez Tychże i Nas podpisany został. – Stanisław Lepkowski, Felix Pusłowski, Józefa z Borejszów Pusłowska, Paweł Rzewuski, Andrzej Kozłowski, X. Łuniewyć Prefekt”.
Akt zgonu Franciszek Pusłowski w dniu 15.08.1859 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Krzyża w Warszawie z dnia 15.08.1859 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Franciszek Pusłowski 15.08.1859 r. „1725. Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Krzyża dnia piętnastego Sierpnia tysiąc osmset pięć dziesiątego dziewiątego roku ogodzinie wpół do dziewiątej rano. Stawili się Ludwik Parocki Naczelnik Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych lat pięćdziesiąt cztery, Marcelli Gajdamowicz oficyalista Zmarłego lat trzydzieści mający w Warszawie zamieszkali i oświadczyli że tu w Warszawie pod Numerem Czterysta trzynaście przy Ulicy Krakowskie Przedmieście dnia dzisiejszego ogodzinie pierwszej w nocy umarł Franciszek Pusłowski Kawaler Rzeczywisty Radca Stanu Szambelan Dworu Jego Cesarsko Królewskiej Mości były Marszałek Szlachty Gubernii Wileńskiej lat sześćdziesiąt żyjący rodem zwsi Pieski Gubernii Grodzienskiej Syn Wojciecha i Józefy z Książąt Lubeckich małżonków. Przekonawszy się ozejściu Franciszka Pusłowskiego Akt ten stawająjącym przeczytany przez tychże i nas podpisany został. – Ludwik Paprocki, Marcelli Gajdamowicz, X. Łuniewyć Prefekt”.
Akt zgonu Władysław Pusłowski w dniu 04.10.1859 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Krzyża w Warszawie z dnia 05.10.1859 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Władysław Pusłowski 04.10.1859 r. „2182. Działo się w Warszawie w Parafii S. Krzyża dnia piątego pazdziernika tysiąc osmset pięćdziesiątego dziewiątego roku ogodzinie wpół do dziesiątej rano. Stawili się Ludwik Parocki Naczelnik Kommissyi Spraw Wewnętrznych i Duchownych lat pięćdziesiąt sześć i Zephirin Nuzy obywatel lat trzydzieści pięć mający, pierwszy tu w Warszawie, Drugi we Francyi zamieszkali i oświadczyli że tu w Warszawie pod Numerem Czterysta trzynaście, litera a, przy ulicy Krakowskie Przedmieście dnia wczorajszego ogodzinie wpół dopiątej po południu umarł Władysław Pusłowski były Marszałek Szlachty powiatu oszmiańskiego Gubernii Wileńskiej lat pięćdziesiąt ośm żyjący, mąż pozostałej Genofefy z Książąt Lubeckich, rodem z Miasta powiatowego Słonima Gubernii Grodzińskiej, Syn niegdy Wojciecha i Józefy z Książąt Lubeckich małżonków. Przekonawszy się ozejściu Władysława Pusłowskiego Akt ten stawająjącym przeczytany przez tychże inas podpisany został. – Ludwik Paprocki, Zephirin Nuzy, X. Łuniewyć Prefekt”.
Akt chrztu Zbigniew Hugo Pusłowski ur. w dniu 01.04.1864 roku (Wypis z księgi metrykalnej chrztów z Parafii Rzymskokatolickiej w Wysokolitowsku z dnia 23.02.1873 roku)
Wypis z aktu metrykalnego chrztu Zbigniew Hugo Pusłowski ur. 01.04.1864 r. „Wypis z księgi metrykalnej urodzonych Wysokolitowskiego Rzymsko-Katolickiego kościoła parafialnego.
No 22.
Tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku maja 2 dnia, w Wysokolitowskim R.[zymsko]-K.[atolickim] Kościele, ochrzczono dziecko imionami Zbigniew Hugo – Ks. Leonard Kosinski kapłan tegoż Kościoła dopełnił wszystkich obrzędów sakramentu – syna Szlachetnych Tytusa i Pauliny urodzonej Zienkowicz Pusłowskich ślubnych małżonków, urodzonego 1864 Roku Kwietnia 1. dnia, we dworze Zubaczu w wysockiej parafii. – Rodzicami chrzestnymi byli szlachetni Feliks Ponikwicki z Marią Ponikwicką panienką.
No 22.
Prawdziwość tego wypisu i zgodność z autentycznym własnoręcznym podpisem i przyłożeniem kościelnej pieczęci poświadczam 1873. roku Lutego 23. dnia.
Wysokolitowskiego R.K. parafialnego kościoła Administrator Ks. Słobodinski.
No 86.
Tenże wypis jest wiernie tożsamy z metrykalną księgą Wysokolitowskiego Kościoła o czym własnoręcznym moim podpisem i przyłożeniem powierzonej mi Brzeskiego Kościoła pieczęci zaświadczam.
Dnia 1873 roku miesiąca Lutego 26 dnia.
Brzeski Dziekan Ks. I. Głowacki.
N 1934.
Wedle ukazu Jego Imperatorskiej Mości, Wileński Rzymsko-Katolicki Konsystorz, przez rezolucję z dnia 3 Marca 1873 roku nastałą, utwierdziwszy metrykalny wypis urodzenia i chrztu Zbigniewa-Hugo, syna szlachcica Tytusa Pusłowskiego, zaświadcza właściwym podpisem i przyłożeniem skarbowej pieczęci. Marca 8. dnia 1873 roku.
Asesor Ks. A. Waszkiewicz
[dopiski] Sekretarz …,
Urzędnik Prątnicki.”.
Nekrolog po śmierci Genowefy Pusłowskiej w dniu 11/23.02.1867 r. (“Kurjer Warszawski” nr 52 – Poniedziałek 20.02/04.03.1867 r.)
Nekrolog po śmierci Genowefy Pusłowskiej w dniu 11/23.02.1867 r. (Kurier Warszawski nr 52 z 1867 r.) „- W dniu 23 z. m., zmarła w Paryżu Pani Genowefa z Xiążąt Druckich Lubeckich Pusłowska.”.
Wspomnienie pogrobowe po śmierci Genowefy Pusłowskiej z ks. Druckich-Lubeckich w dniu 11/23.02.1867 r. (“Kurjer Warszawski” nr 61 – Czwartek 02/14.03.1867 r.)
Wspomnienie pogrobowe po śmierci Genowefy Pusłowskiej z ks. Druckich-Lubeckich w dniu 11/23.02.1867 r. (Kurjer Warszawski nr 61 z 1867 r.) „- (Art. nad.) W ostatnich dniach zeszłego miesiąca skończyła życie w Paryżu ś. p. Genowefa z Xiążąt Druckich – Lubeckich Władysławowa Pusłowska. To imie i ta postać nie wiele znane były w Warszawie. Tak tu jednak, jak wszędzie, przedwczesny ten zgon zostawia po sobie nieukojony żal serca tych, którzy mieli szczęście znać z bliska to uosobienie tylu cnót i uroku wdzięków niewiasty. Tytuł zacnej Małżonki, Matki, Chrześcijanki, jest bezwątpienia udziałem niejednej z naszych niewiast, i opromienia ich pamięć po zgonie; ale żyć i oddychać jedynie tą troistą miłością upajać się szczęściem obcowania z niedolą, nieść jej współczucie i pomoc, nie jako dar i ofiarę, lecz jak łaskę dla siebie, jedyną tylko czuć w sercu urazę za podziękę lub wyjawienie czynów miłosierdzia, którym sama jedna nie przyznawała żadnej zasługi, to w naszych wspomnieniach podwaja żal i gorycz uczucia straty, którą opłakujemy tak dla siebie jak dla tylu nieszczęśliwych, tracących z Nią jedyną swą opatrzność i nadzieję. X. S.”.
Akt zgonu Genowefa Marya Emilia Pusłowska w dniu 23.02.1867 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie z dnia 16.10.1867 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Genowefa Marya Emilia Pusłowska 23.02.1867 r. „552. Działo się wWarszawie dnia szesnastego Miesiąca Pazdziernika Tysiąc osmset sześćdziesiąt siódmego roku o godzinie czwartej z południa. Na skutek rozporządzenia Prokuratora Królewskiego przy Trybunale Cywilnym wWarszawie z dnia / dwudziestego dziewiątego września / jedenastego Pazdziernika Tysiąc osmset sześćdziesiąt siódmego roku Numero pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć opartego na Reskrypcie Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości z dnia / dwudziestego dziewiątego Lipca / dziesiątego Sierpnia za Numerem osim tysięcy dwieście dwadzieścia sześć z roku bieżącego, czyni się wzmianka jako Genowefa Marya Emilia z Książąt Druckich Lubeckich Hrabina Pusłowska w dniu dwudziestym trzeci Lutego Tysiąc osmset sześćdziesiąt siódmego roku w Mieście Paryżu we Francyi umarła, jak dołączony Akt zejścia przekonywa. – Ksiądz Mikołaj Przypumwski poproboszcz Urzędnik Stanu Cywilnego”.
Akt małżeństwa Adam Hrabia Plater & Genowefa Maria Józefa Apolonia Ewa Pusłowska w dniu 21.06/03.07.1872 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Krzyża w Warszawie)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Adam Hrabia Plater & Genowefa Maria Józefa Apolonia Ewa Pusłowska 21.06/03.07.1872 r. „103. Działo się w Warszawie w parafii św. Krzyża dwudziestego pierwszego Czerwca / trzeciego Lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie dziewiątej wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków Karola Hrabiego Jezierskiego pięćdziesiąt dwa lata i Ksawerego Hrabiego Pusłowskiego sześćdziesiąt sześć lat mającego, właścicieli dóbr zamieszkałych w Warszawie, zawarty został tego dnia religijny związek między Adamem Hrabią Plater kawalerem, właścicielem ziemskim we wsi Szwekszniów, urodzonym w tej wsi i tam zamieszkałym, synem zmarłego Stefana i żyjącej Anny z domu Żaba małżonków Platerów trzydzieści cztery lata mającego i Genowefą Marią Józefą Apolonią Ewą Pusłowską, panną przy rodzicach zamieszkałą w Warszawie pod numerem tysiąc trzysta trzydzieści dwa na ulicy Św. Krzyskiej, urodzoną w Mereczewszczyźnie, córką Wandalina i Jadwigi z Hrabiów Jezierskich małżonków Pusłowskich, dziewiętnaście lat mającą.Zawarcie ślubu poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w szwekszniowskiej parafii w dniach: drugiego / czternastego, dziewiątego / dwudziestego pierwszego i trzynastego/ dwudziestego piątego Maja bieżącego roku i w parafii św. Krzyża a dniach: czwartego / szesnastego, jedenastego / dwudziestego trzeciego i osiemnastego / trzydziestego Czerwca bieżącego roku. Nowożeńcy ogłosili, że nie zawarli między sobą umowy przedślubnej. Udzielone zostało pozwolenie ustne rodziców panny młodej. Akt ten po przeczytaniu nam i stawającym został podpisany. – Konst. Jakubowski, Genowefa Pusłowska, Adam Hr Plater, Jadwiga z Hr Jezierskich Pusłowska matka, Ksawery Pusłowski, Karol Hr Jezierski, Wandalin Pusłowski oyciec”.
Informacja prasowa o ślubie hr. Adama de Broel Platera & Genowefy Pusłowskiej w dniu 21.06/03.07.1872 r. (“Kurjer Warszawski” nr 145 – Czwartek 22.06/04.07.1872 r.)
 Informacja prasowa o ślubie hr. Adama de Broel Platera & Genowefy Pusłowskiej w dniu 21.06/03.07.1872 r. (Kurier Warszawski nr 145 z 1872 r.) „W dniu wczorajszym o godzinie 8 wieczorem we wspaniale oświeconym kościele Śgo Krzyża, odbył się obrzęd zaślubin hrabiego Adama de Broel Platera z panną Genowefą Pusłowską córką Jadwigi z hr. Jezierskich i Wandalina Pusłowskich. Obrzędu tego dopełnił JKs. Jakubowski administrator parafii Swięto-krzyskiej. Pana młodego prowadziły do ołtarza pp. Marja hrabianka Plater i Marta Pusłowska, pannę młodą zaś pp. hr. Władysław de Broel, Plater i Leon Pusłowski. Odprowadzali zaś pana młodego pp. Julja z książąt Druckich Lubecka, Ksawerowa Pusłowska i hr. Izabela z hr. Tyszkiewiczów Janowa Tyszkiewiczowa zaś pannę młodą pp. Ksawery Pusłowski i Gustaw hr. de Broel Plater. Podczas uroczystości ślubnej artyści na chórze odśpiewali: “Veni Creator” Sandmana, modlitwę ze “Stradelli” (solo p. Fileborn) i marsza weselnego Małgockiego. Świetne przyjęcie u rodziców panny młodej, długo w noc się przeciągnęło.”.
Nekrolog po śmierci Józefy z Boreyszów Pusłowskiej w listopadzie 1873 r. (“Kurjer Warszawski” nr 246 – Środa 31.10/12.11.1873 r.)
Nekrolog po śmierci Józefy z Boreyszów Pusłowskiej w listopadzie 1873 r. (Kurier Warszawski nr 246 z 1873 r.) „= Otrzymaliśmy wiadomość, że przebywający w Tuluzie we Francji pan Feliks Pusłowski obywatel gubernji Grodzieńskiej, stracił w tem mieście żonę Józefę z Boreyszów Pusłowską.”.
Akt zgonu Ksawery Pusłowski w dniu 28.12.1873/09.01.1874 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Aleksandra w Warszawie z dnia 28.12.1873/09.01.1874 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Ksawery Pusłowski 28.12.1873/09.01.1874 r. „13. Działo się w Warszawie w Parafii Św. Aleksandra dwudziestego ósmego Grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego / dziewiątego Stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie piątej wieczorem. Stawił się Antoni Waga emeryt, siedemdziesiąt trzy lata, i Henryk Rodziewicz dziedzic, czterdzieści siedem lat, w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli że dziś o godzinie piątej rano w Warszawie pod Numerem tysiąc siedemset dwadzieścia cztery lit. a zmarł Ksawery Pusłowski Szambelan Jego Imperatorsko-Carskiej Wysokości, sześćdziesiąt siedem lat, urodzony we wsi Pieskach w Powiecie Słonimskim w Guberni Grodzieńskiej, syn Wojciecha Marszałka Szlachty i Józefy, z Książąt Druckich Lubeckich, zostawiwszy po sobie żonę Julię z Książąt Druckich Lubeckich, w Warszawie. Po przekonaniu się o śmierci Pusłowskiego akt ten po przeczytaniu stawającym został podpisany. – Antoni Waga, Henryk Rodziewicz i podpis nieczytelny.”.
Akt małżeństwa Kazimierz Antoni Bernard Krasiński & Marta Maria Pusłowska w dniu 08/20.06.1882 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Krzyża w Warszawie)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Kazimierz Antoni Bernard Krasiński & Marta Maria Pusławska 08/20.06.1882 r. „157. Działo się w Warszawie w Parafii Św. Krzyża dnia ósmego / dwudziestego Czerwca tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku, o godzinie dziewiątej wieczorem. Ogłaszamy że w obecności świadków Konstantyna hrabiego Potockiego trzydzieści trzy lata i Feliksa Pusłowskiego sześćdziesiąt osiem lat szlachciców w Warszawie zamieszkujących, zawarty został tego dnia związek religijny między Kazimierzem Antonim Bernardem Hrabią Krasińskim wdowcem po Józefie z domu Gawrońskich zmarłej w majątku Starawieś w Węgrowskim powiecie w tysiąc osiemset siedemdziesiątym dziewiątym roku, szlachcicem mieszkającym w majątku Starawieś, urodzonym w majątku Radziejowice w Błońskim powiecie, synem Adama i Karoliny hrabiny z domu Mycielskich małżonków Hrabiów Krasińskich trzydzieści dwa lata, a Martą Marią Pusłowską  panną, przy rodzicach w Warszawie mieszkającą pod numerem tysiąc trzysta trzydzieści dwa przy ulicy Świętokrzyskiej, urodzoną w Warszawie, córką Wandalina i Jadwigi z domu Jezierskich małżonków Pusłowskich dwadzieścia trzy lata. Przed ślubem tym były trzy ogłoszenia zapowiedzi w tutejszej parafii w Warszawie i Starowiejskiej Parafii w Węgrowskim powiecie w dniach szesnastego / dwudziestego ósmego Maja, dwudziestym trzecim Maja / czwartego Czerwca i trzydziestego Maja / jedenastego Czerwca tego roku. Żadnych przeszkód do tego ślubu nie było. Nowożeńcy ogłosili, że w dniu 5/17 czerwca przez nich u notariusza Juliana Paklerskiego przy Kancelarii Hipotecznej Warszawskiego Sądu Okręgowego była zawarta przedślubna umowa. Obrzędu ślubu religijnego dokonał ksiądz Stanisław Niewiarowski Wikariusz Kościoła Św. Oblubieńca w Warszawie, przy obecności księdza Józefa Wojcickiego tutejszego wikariusza. Akt ten po przeczytaniu przez Nas, nowozaślubionych, świadków i prowadzącego obrzęd ślubny został podpisany. – Xs. St. Niewiarowski błogosławiący, Marta Pusłowska, Kazimierz hr. Krasiński, Konstanty Potocki, Felix Pusłowski, Ks. A. …”.
Dopisek 1: “Wskutek polecenia prokuratora Warszawskiego Sądu Okręgowego z dnia 8 Maja 1900 roku, związek małżeński Kazimierza Bernarda Antoniego /trzech imion/ hrabiego Krasińskiego i Marty Marii /dwóch imion/ urodzonej Pusłowskiej małżonków hrabiostwa Krasińskich orzeczeniem Warszawskiego Sądu Metropolitalnego z dnia 22 Stycznia/3 Lutego 1900 roku został rozdzielony od stołu, łoża i wspólnego pożycia z winy męża na czas nieokreślony. Miasto Warszawa dnia 18 Maja 1900 roku. Podpis nieczytelny.”
Dopisek 2: “Wskutek polecenia prokuratora Warszawskiego Sądu Okręgowego z dnia 22 Lipca 1900 roku Nr 622, 1) związek małżeński hrabiostwa Krasińskich zgodnie z wyrokiem Warszawskiego Sądu Metropolitalnego z dnia 27 Maja 1900 roku i orzeczeniem tegoż sądu z dnia 22 Stycznia 1900 roku, w którym małżeństwa hrabiostwa Krasińskich zostało rozłączone od stołu, łoża i wspólnego pożycia na czas nieokreślony z winy męża, uznaje się za nie mający znaczenia i nie istniejący, i 2) i że Marta Maria i Kazimierz Bernard Antoni małżeństwo hrabiów Krasińskich aktem, sporządzonym 12 Maja 1900 roku Nr 312 u Warszawskiego Notariusza Iwana Masłowskiego ustalili swoje przyszłe stosunki majątkowe. Miasto Warszawa 30 Czerwca 1900 roku. Podpis nieczytelny.”
Akt urodzenia Michał Kazimierz Marian Krasiński w dniu 04/16.10.1883 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Michała Archanioła w Starejwsi z dnia 20.10/01.11.1883 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Michał Kazimierz Marian Krasiński 04/16.10.1883 r. „N° 162. Starawieś. Michał Kazimierz Marian Krasiński. Działo się w osadzie Starawieś dwudziestego Paździenika / pierwszego Listopada / tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o godzinie szóstej po południu. Stawił się osobiście Kazimierz hrabia Krasiński trzydzieści trzy lata właściciel majątku Starawieś mieszkający w Starejwsi, w obecności Franciszka Ryxa pięćdziesiąt sześć lat gospodarza majątku Starawieś i Adama Sztajera pięćdziesiąt osiem lat kasjera tegoż majątku obaj zamieszkali w folwarku Tończa, i okazali Nam dziecko płci męskiej ogłaszając że urodziło się w osadzie Starawieś czwartego / szesnastego / Października bieżącego roku o godzinie pierwszej po południu z jego ślubnej małżonki Marty hrabiny z domu Pusłowskich dwadzieścia cztery lata liczącej. Dziecku temu przy Chrzcie św. w dniu dzisiejszym Nadano imiona Michał Kazimierz Marian a rodzicami chrzestnymi byli Wandalin hrabia Pusłowski dziadek dziecka zamieszkały w mieście Warszawie i Karolina hrabina Krasińska. Obecnymi także byli Józef hrabia Krasiński i Genofewa hrabina Plater. Akt ten ogłaszającemu i Świadkom przeczytany przez Nas i przez nich podpisany. – Ks. Kandyd Racinowski Administrator Starowiejskiej parafii Prowadzący akta Stanu Cywilnego, Kazimierz hr. Krasiński, Adam Sztajer, Franciszek Ryx”.
Akt urodzenia Franciszek Kazimierz Wandalin Ludwik Krasiński w dniu 07/19.01.1887 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Michała Archanioła w Starejwsi z dnia 19.06/01.07.1888 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Franciszek Kazimierz Wandalin Ludwik Krasiński 07/19.01.1887 r. „N° 120. Starawieś. Franciszek Kazimierz Wandalin Ludwik Krasiński. Działo się w osadzie Starawieś dziewiętnastego Czerwca / pierwszego Lipca / tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się osobiście Kazimierz Hrabia Krasiński trzydzieści osiem lat właściciel majątku Starawieś zamieszkujący w osadzie Starawieś, w obecności Adama Sztajera Kasjera pięćdziesiąt sześć lat mieszkającego w folwarku Tończa i Jana Skicińskiego felczera sześćdziesiąt lat mieszkającego w osadzie Starawieś, i okazali Nam dziecko płci męskiej ogłaszając że urodzone jest w osadzie Starawieś siódmego / dziewiętnastego / Stycznia tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku o godzinie siódmej po południu z jego ślubnej małżonki Marty z domu Pusłowskich dwadzieścia dziewięć lat liczącej. Dziecku temu przy Chrzcie św. w dniu dzisiejszym nadano imiona Franciszek Kazimierz Wandalin Ludwik a rodzicami chrzestnymi byli Ludwik Górski właściciel majątku Sterdyń i Genofewa Plater. Spóźnienie chrztu z woli rodziców. Akt ten ogłaszającemu i świadkom przeczytany przez Nas i przez nich podpisany. – Ks. Kandyd Racinowski Administrator Starowiejskiej parafii. Prowadzący akta Stanu Cywilnego, A. Sztajer, Jan Skiciński, Kazimierz hr. Krasiński”.
Akt pogrzebania Tytus Ludwik Pusłowski zm. w dniu 05.07.1889 roku (Wypis z metrykalnej księgi zmarłych z Parafii Rzymskokatolickiej w Brześciu Litewskim z dnia 07.07.1889 r.)
Wypis aktu metrykalnego zgonu Tytus Karol Ludwik Pusłowski 05.07.1889 r. „Wypis z metrykalnej księgi o Zmarłych Brzeskiego R[zymsko]. K[atolickiego]. Kościoła w księdze za 1889 rok pod N. 95 zawarty jest zapis.
Tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku, Lipca 5. dnia zmarł we wsi Gwoźnicy Tytus Karol Ludwik Pusłowski od paraliżu, był zaopatrzony w Św. Tajemnice. Szlachcic, wdowiec, mający 60 lat, zostawił syna Zbigniewa Hugo, i córkę Marię Reginę. Ciało jego Ks. Jan Sacharko Wikariusz, tegoż roku i miesiaca Lipca 7. dnia na Brzeskim parafialnym cmentarzu pogrzebał.
N 316.
M. Brześć Litewski Lipca 7. dnia 1889. roku.
Brzeski Dziekan i Proboszcz Ks. [podpis nieczytelny].”.
Akt zgonu Włodzimierz Władysław Pius Marian Julian Ksawery Zygmunt Graf Pusłowski w dniu 21.10/02.11.1899 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Mikołaja Bp w Łoniowie z dnia 26.10/07.11.1899 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Włodzimierz Graf Pusłowski 21.10/02.11.1899 r. „46. Łoniów. Włodzimierz Graf Pusłowski. Działo się w Łoniowie dwudziestego szóstego Października / siódmego Listopada, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie dziesiątej z rana. Stawili się: Grzegorz Graf Moszyński właściciel majątku Łoniów pięćdziesiąt dwa lata zamieszkały w Łoniowie i Józef Skowron zarządca majątku Łoniów trzydzieści siedem lat zamieszkały w Piasecznie – i oświadczyli że w mieście Staszowie dwudziestego pierwszego Października / drugiego Listopada roku bieżącego o godzinie trzeciej z rana zmarł: Włodzimierz Władysław Pius Marian Julian Ksawery Zygmunt Graf Pusłowski, dwadzieścia dwa lata, kawaler, syn Zygmunta Władysława Mikołaja Feliksa Adama Władysławowicza Grafa Pusłowskiego i żony jego Marii Romany Eleonory córki Grafa Piotra Moszyńskiego, urodzony w Czarkowach guberni Kieleckiej. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Włodzimierza Grafa Pusłowskiego – akt ten świadkom przybyłym przeczytano, przez nas i świadków podpisany. – nieczytelny podpis księdza, Jerzy Moszyński, Józef Skowron”.
Akt małżeństwa Karol Jan Aleksander Czapski & Leontyna Maria Franciszka Pusłowska w dniu 09/21.07.1894 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Aleksandra w Warszawie)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Karol Jan Aleksander Czapski & Leontyna Maria Franciszka Pusłowska 09/21.07.1894 r. „245. Działo się w Warszawie w parafii Św. Aleksandra dziewiątego / dwudziestego pierwszego Czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie siódmej wieczorem. Ogłaszamy że w obecności Feliksa Pusłowskiego, Ziemianina, osiemdziesiąt lat, Jana Jumdziłła Ziemianina pięćdziesiąt dwa lata, i Zefiryna Neri z własnych środków utrzymującego się, sześćdziesiąt dziewięć lat, w Warszawie zamieszkujący, zawarty został tego dnia Religijny związek między: Karolem, Janem, Aleksandrem (mającego trzy imiona) Hrabią Czapskim, kawalerem, Ziemianinem, trzydzieści trzy lata, urodzonym w majątku Stańków w Mińskiej Guberni, synem Emeryka i Elżbiety Baronowej z Meyendorfów małżonków Czapskich, – mieszkających w majątku Kojdany w Mińskiej Guberni, – i Leontyny Marii Franciszki Pusłowskiej panny przy rodzicach z parafii tutejszej pod numerem tysiąc siedemset dwadzieścia sześć pod literą F, [ ¥ ] urodzonej w majątku Albertyn Słonimskiego Powiatu, córką Franciszka i Antoniny z domu Włodek małżonków Pusłowskich. Przed ślubem tym były trzy ogłoszenia publiczne zapowiedzi w parafii Kojdany szesnastego, dziewiętnastego i dwudziestego czwartego Czerwca wg starego stylu, i w tutejszej parafii pierwszego, ósmego i piętnastego Czerwca wg nowego stylu bieżącego roku. Nowożeńcy ogłosili, że żadnej umowy przedślubnej wcześniej nie zawarli. Obrzęd religijny ślubu dokonany był przez Biskupa Warszawskiego Sufragana Księdza Kazimira Ruszkiewicza, w obecności Administratora naszej parafii Księdza Ksawerego … . Akt ten po przeczytaniu nowożeńcom, świadkom i Nam został podpisany. [Dopisek:  ¥ – dwadzieścia cztery lata] – Karol Hrabia Czapski, Marya Pusłowska, Felix Pusłowski, Z. Nery, Jan Jumdziłł, Ks. F. …”.
Informacja prasowa o ślubie hr. Karola Czapskiego & Marji Pusłowskiej w dniu 09/21.07.1894 r. (“Kurjer Warszawski” nr 200 – Niedziela 10/22.07.1894 r.)
Informacja prasowa o ślubie hr. Karola Czapskiego & Marji Pusłowskiej w dniu 09/21.07.1894 r. (Kurier Warszawski nr 200 z 1894 r.) „= Ślub.
Świątynia św. Aleksandra przy placu Trzech Krzyży zamieniła się wczoraj na ogród. Królowały w niej nietylko kwiaty, które bawią oko na egzotycznych krzewach, ale i to żywe o koralowych jagodach i rumianych usteczkach, o których poeci mówią, że są cudem świata. Kwiaty te zebrała uroczystość rodzinna hr. Czapskich i Pusłowskich, to jest ślub hr. Karola Czapskiego syna. hr. Emeryka i Elżbiety z Meyerdorffów, z hrabianką Marją Pusłowską, córką Franciszka hr. Pusłowskiego. O godzinie 8-ej wieczorem przybyłą młodą parę przywitał chór wspaniały “Veni Creator”, intonowany przez J. E. biskupa sufragana warszawskiego ks. K. Ruszkiewicza. Pana młodego do ślubu prowadziły nadobne drużki panny: Lach-Szyrma, hr. Zofia Przezdziecka, ks. Zofia Czetwertyńska, Laura Buyno; pannę młodą zaś pp.: Bohdan hr. Czapski, Henryk hr. Potocki, oraz dwaj jej bracia. Po ceremonji Sakramentu p. Sillich wykonał wspaniałą modlitwę Faura, poczem pannę młodą od ołtarza odprowadzili pp.: Emeryk i Bohdan Czapscy; pana młodego hr. Pusłowska i hr. Przezdziecka. Pomimo letniej pory, a więc w czasie gdy cała śmietanka naszego towarzystwa na willegjaturę, lub za granicę w orszaku weselnym zauważyliśmy ją prawie w komplecie. A więc hrabstwa Rodrygów, Gustawów Przeździeckich, Augustów Potockich, książąt Radziwiłłów, hr. Walewskich, Zdzisławów hr. Zamoyskich i t.d. Naturalnie królową dnia musiała być narzeczona, nie gasły jednak przy niej wdziękami, zwracając uwagę ogółu hrabianki Walewskie i księżniczka Radziwiłówna, którą niezawodnie Dante wziąłby za towarzyszkę przy wędrówkach swoich po niebie, gdyby mógł widzieć tę twarz, pełną ideału kobiecej piękności, wdzięku i gracji. Przy arystokracji krwi, widzieliśmy na ślubie i arystokrację ducha, a między innymi znanego komedjopisarza Edwarda Lubowskiego. Po ceremonji orszak udał się do mieszkania rodziców panny młodej.”.
Akt małżeństwa Włodzimierz Tomasz Marceli Grabowski & Marya Eugenia Viktoryna Pusłowska w dniu 29.07/11.08.1900 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Aleksandra w Warszawie)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Włodzimierz Tomasz Marceli Grabowski & Marya Eugenia Viktorina Pusłowska 29.07/11.08.1900 r. „334. Działo się w Warszawie w parafii Św. Aleksandra dwudziestego dziewiątego Lipca / jedenastego Sierpnia tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie ósmej wieczorem. Ogłaszamy że w obecności Świadków Adama Hrabiego Grabowskiego i Pawła Hrabiego Grabowskiego, właścicieli ziemskich, pierwszego ze wsi Grabonów Siedleckiej Guberni, a drugiego ze wsi Mała Wieś Płockiej Guberni [Τ], zawarty został tego dnia Religijny Związek między: Włodzimierzem Tomaszem Marcelim (trzech imion) Hrabią Grabowskim, kawalerem, Ziemianinem, trzydzieści siedem lat, urodzonym w Warszawie w tutejszej parafii, synem Ludwika i Kamili z Hrabiów Ostrorogów małżonków Grabowskich, zamieszkałych we wsi Święcice, w parafii Orszymowo Płockiego powiatu, – i Marią Eugenią Viktoryną (trzech imion) Pusłowską panną [¥] właścicielką dóbr, czterdzieści lat, urodzoną w mieście Paryżu, a ochrzczoną w Kościele Panny Maryi w Lourdes we Francji, córką Feliksa i Józefiny z domu Borejszów małżonków Pusłowskich, zamieszkałą w Warszawie, w tutejszej parafii, na ulicy Pięknej, pod numerem sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa. Zawarcie ślubu poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszej i orszymowskiej parafiach ogłoszone dwudziestego drugiego, dwudziestego dziewiątego dnia Lipca i piątego dnia Sierpnia bieżącego roku.Nowożeńcy ogłosili, że oni dwudziestego siódmego Lipca / dziewiątego Sierpnia bieżącego roku, pod numerem rejestru tysiąc sto czterdzieści jeden, zawarli między sobą umowę przedślubną u Józefa Świętopełka – Zawadzkiego Notariusza w Warszawie. Obrzędu religijnego ślubu udzielił ksiądz Euzebiusz Grzesiewicz proboszcz tutejszej parafii. Akt ten po przeczytaniu Nam, Nowożeńcom i Świadkom został podpisany. [Dopiski: Τ – zamieszkałych, ¥ – szlachcianka] – Ks. A. …, Włodzimierz hr Grabowski, Marya Eugenia Victorina Pusłowska, Adam Hrabia Grabowski, Paweł Hrabia Grabowski”.
Metryka śmierci Zbigniew Hugo Pusłowski zm. w dniu 24.11.1918 roku (Wypis z metrykalnej księgi umarłych z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Kartuskiej Berezie z dnia 23.08.1921 r.)
Metryka śmierci Zbigniew Hugo Pusłowski zm. 24.11.1918 r. „No 52.
Metryka śmierci.
Roku tysiącznego dziewięćsetnego ośmnastego dwudziestego czwartego Listopada w Plancie umarł Zbigniew Hugo Pusłowski od spalenia mąż Marji – Pauliny. zył pięćdziesiąt cztery lata, tutejszej parafji zostawił Witolda, Stanisława, Władysława i Janinę, pogrzebion przez Ks. Jana Chadkowskiego trzydziestego grudnia na piaseskim rzymsko – katolickim cmentarzu.-
Że niniejszy akt metryczny zgodny jest z autentycznym, zapisanym w ksiedze umarłych za 1918 r. pod No 69 w tem stwierdzam.
Ks. Nikodem Kosalewski proboszcz Kartus – Bereskiej parafji.
Dnia 23 Sierpnia 1921 r. Kartuska Bereza.”.
Akt zgonu Witold Pusłowski  w dniu 01.04.1944 roku (Akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Archikatedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie z dnia 13.12.1944 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Witold Pusłowski 01.04.1944 r. „ -977- . Pusłowski Witold. Działo się w Lublinie trzynastego grudnia, tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego roku o godzinie dwunastej. Stawili się: Andrzej Koper, emeryt i Wanda Czeczott-Pusłowska, księgarka, oboje pełnoletni z Lublina i oświadczyli, że pierwszego kwietnia roku bieżącego o godzinie drugiej zmarł w Lublinie przy ulicy Zamkowej 9 Witold Pusłowski lat pięćdziesiąt mający, żonaty, księgarz-literat, urodzony w Wołleowysku, zamieszkały w Lublinie syn Zbigniewa i Pauliny z Ponikwickich, małżonków Pusłowskich, zostawił żonę Wandę z Gnoińskich. Po przekonaniu się o śmierci Witolda Pusłowskiego, akt ten stawającym odczytany, podpisaliśmy wraz z nimi.
U.A.S.C. Ks. E. Jankowski, Andrzej Koper, Wanda Czeczot-Pusłowska.”.