Rodzina Gostkowskich – zbiór dokumentów

Poniżej zgromadzony został zbiór dokumentów (aktów urzędu stanu cywilnego, aktów kościelnych, nekrologów, itp.) związanych z Franciszkiem Gostkowskim oraz z jego najbliższą rodziną. Dokumenty te w sposób chronologiczny przybliżają nam postacie jego rodziców, rodzeństwa, żon oraz dzieci. 

 

Akt urodzenia Franciszek Gostkowski w 1799 roku (Akta stanu cywilnego Parafii pw. św. Mikołaja w Białym Kościele – spis urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1797-1809, sporządzony w 1853 r.)
Akt urodzenia Franciszka Gostkowskiego w 1799 r. „Rok 1799

…..

Franciszek Gostkowski syn Stanisława i Wiktoryi

…”.

Akt chrztu Antoni Ferdynand Marceli Gostkowski w dniu 20.01.1810 roku (Akt metrykalny Parafii pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie)
Akt metrykalny chrztu Antoni Ferdynad Marceli Gostkowski w dniu 20.01.1810 r. „[1810]. Żeraków. [Dzień i Miesiąc] Styczeń 1810. 20. [Imiona ochrzczonego] Antoni Ferdynand Marceli. [Religia] Katolicka. [Płeć] Męska. [Łoże] Legalne. [Rodzice] [Ojciec] Urodzony Franciszek Gostkowski. [Matka] Urodzona Pani Victoria ze Słotwińskich. [Chrzestni] [Nazwa] Ignacy Boczarski, Urodzona Anna Nowicka. [Status, stanowisko] Wszyscy szlachta.
Ochrzcił ks. M. Wikarski wikariusz ze Straszęcina.”.
Akt zgonu Viktoria ze Słotwińskich Gostkowska w dniu 25.01.1810 roku (Akt metrykalny Parafii pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie)
Akt metrykalny zgonu Wiktoria zd. Słotwińska Gostkowska zm. 25.01.1810 r. „[1810]. Żeraków. [Dzień i miesiąc] Styczeń 1810. 25. [nr domu] 1. [Imię i Nazwisko zmarłego] Urodzona Pani Victoria z Słotfinskich Głoskoska [Religia] Katolicka. [Płeć] Żeńska. [Wiek zmarłego] 33 lata.
P
ochował ten co wyżej [ks. Michał Wikarski wikariusz].”.
Akt chrztu Gabriel Seweryn Gostkowski w dniu 09.01.1817 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie)
Akt metrykalny chrztu Gabriel Seweryn Gostkowski ur. 09.01.1817 r. „[Dzień i Miesiąc] Roku 1817 Dnia 9-go Stycznia. [Numer Domu] 1. [Religia] Katolicka. [Płeć] Męska. [Łoże] Z Prawego Łoża. [Rodzice] [Ojciec] Stanisław Gostkowski. [Matka] Karolina z rodziców Taszycki. [Rodzice Chrzestni – Nazwisko – Status społeczny – Godność] Michał Taszycki Dziedzic Dóbr Wysoka, K. Gostkowska Dziedziczka Dóbr Opatkowice, Xawery Gostkowski Dziedzic Wsi Zegiestowa (?), Aniela Taszycka z Wysokiej.
Chrztu udzielił Tomasz Burza w Parafii w Bydlinie”.
Akt urodzenia Gabryel Seweryn Gostkowski w dniu 09.01.1817 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie z dnia 10.01.1817 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Gabryel Seweryn Gostkowski ur. 09.01.1817 r. „2. Roku Tysiąc Osmset Siedemnastego, dnia dziesiątego miesiąca Stycznia, o godzinie piątey po południu. Przed Nami Plebanem Parafii Bydlińskiey, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, gminy Bydlińskiey, Powiatu Pilickiego, w Województwie Krakowskim, stawił się, Wielmożny J Pan Stanisław Gostkowski, Dziedzic Państwa Bydlin, w Wsi Bydlinie zamieszkały, lat czterdzieści siedm liczący, i okazał Nam dziecię płci Męskiey, które się urodziło wdomu Jego, to iest w Dworze Bydlińskim, pod Numerem pierwszym, na dniu dziewiątym miesiąca Stycznia, roku bieżącego, o godzinie w półdoosmey, oswiadczając, iż iest spłodzone zniego, i Wielmożnej J Pani Karoliny z Taszyckich Gostkowski, lat dwadzieścia dwa liczącey. iego zaślubioney małżonki, i że życzeniem Jego iest nadać mu Imiona Gabryel i Seweryn. Po uczynieniu powyższego oswiadczenia, i okazaniu Nam dziecięcia wprzytomności, Wielmożnego J Pana Michała Taszyckiego, Dóbr Wysoka Dziedzica, lat dwadzieścia dziewięć liczącego, i Wielmożnego J Pana Franciszka Xawerego Gostkowskiego, lat trzydzieści dziewięć liczącego, w Wsi Opatkowicach zamieszkałego teiże wsi Dziedzica. Akt ninieyszy Urodzenia stawiącym przeczytaliśmy i wraz z Oswiadczającym, i Swiadkami podpisaliśmy.
– Xsiądz Tomasz Burza Pleban Parafii Bydlińskiey, sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. Stanisław Gostkowski. Michał Taszycki. Xawery Gostkowski”.
Akt zgonu Karolina z Taszyckich Gostkowska w dniu 28.04.1817 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie z dnia 29.04.1817 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Karoliny z Taszyckich Gostkowskiej 28.04.1817 r. „18. Roku Tysiąc Osmset Siedemnastego dnia dwudziestego dziewiątego miesiąca Kwietnia, o godzinie Osmey zrana. Przed Nami Plebanem Parafii Bydlińskiey, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, gminy Bydlińskiey, Powiatu Pilickiego, w Wojewodztwie krakowskim stawili się, Wielmożny J Pan Michał Taszycki, Dziedzic w Wsi i Dóbr Wysoka, w Powiecie Pilickim zamieszkały, rodzony Brat Zmarłey, lat trzydzieści liczący, i Aloyzy Oswiecimski Zastępca Woyta gminy Bydlin, lat piędziesiąt pięć liczący, niekrewny, w Wsi Bydlinie, w Dworze zamieszkały, i oswiadczyli Nam, iż dnia dwudziestego Osmego miesiąca Kwietnia, roku bieżącego, o godzinie drugiey po pułnocy, umarła Wielmożna J Pani Karolina z Taszyckich Gostkowska, lat dwadziescia i dwa trzy licząca, w Wsi Bydlinie w Dworze zamieszkała, Wielmożnego J Pana Stanisława Gostkowskiego, Dóbr Bydlin Dziedzica małżonka, wdomu męża swoiego pod numerem pierwszym. Po czem Akt ninieyszy Zeyścia stawaiącym przeczytaliśmy, a gdy Oswiadczyli, że pi i wraz z Oswiadczaiącemi i Mężem Zmarłey podpisaliśmy.
– Xiądz Tomasz Burza Pleban Parafii Bydlińskiey, sprawuiący Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego, Michał Taszycki przytomni, Aloyzy Oswiecimski przytomny, Stanisław Gostkowski Mąż Zmarłey.”
Akt zgonu Gabryel Seweryn Gostkowski w dniu 15.05.1817 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie z dnia 17.05.1817 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Gabryela Seweryna Gostkowskiego 15.05.1817 r. „20. Roku Tysiąc Osmset Siedemnastego dnia siedmnastego miesiąca Maja, o godzinie siódmey zrana. Przed Nami Plebanem Parafii Bydlińskiey, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, gminy Bydlińskiey, Powiatu Pilickiego, w Wojewodztwie Krakowskim, stawili się, Wielmożny J Pan Taszycki, Dóbr Wysoka Dziedzic, w Wsi Wysoka, Powiecie Pilickim zamieszkały, rodzony Wuy Zmarłego dziecięcia, lat trzydzieści liczący, i Aloyzy Oswiecimski Zastępca Woyta gminy Bydlin, lat piędziesiąt pięć liczący, w Wsi Bydlinie zamieszkały, niekrewny, i oswiadczyli Nam, iż dnia pietnastego miesiąca Maia, roku bieżącego, o godzinie dziesiątey wwieczór, umarł Gabryel Seweryn Gostkowski małoletni, liczący miesięcy cztery i dni czternaście, Wielmożnych Stanisława Gostkowskiego, Dóbr Bydlin Dziedzica, i Karoliny z Taszyckich Gostkowskiey Syn, wdomu Oyca swoiego pod Numerem pierwszym. Po czem Akt ninieyszy Zeyścia stawaiącym przeczytaliśmy i wraz z Oswiadczaiącemi i Oycem Zmarłego podpisaliśmy.
– Xiądz Tomasz Burza Pleban Parafii Bydlińskiey sprawuiący Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego, Michał Taszycki, Aloyzy Oswiecimski, Stanisław Gostkowski Oyciec zmarłego.”
Akt urodzenia Emerencja Joanna Mentzel w dniu 30.05.1817 roku (Akt stanu cywilnego gminy warszawskiej Cyrkułu II z dnia 06.06.1817 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Emerencya Joanna Mentzel 30.05.1817 r. „No 193. Roku Tysiącznego Osmsetnego Siedemnastego, Dnia Szostego Mca Czerwca o godzinie dziesiątey przed południem. Przed Nami Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Warszawskiey Cyrkułu Drugiego, w Woiewodztwie Mazowieckim Powiecie Warszawskim. Stawił się JW. Michał Mentzel Kupiec Warszawski rodem z Warszawy, liczący lat trzydzieści pięć, pod Nm dwieście Siedmdziesiąt Ośm, przy Ulicy Freta Zamieszkały, y okazał nam dziecię płci Zeńskiey Ktore się urodziło wDomu Jego pomieszkania Dnia trzydziestego Mca Maia ^ o godzinie dziesiątey w Nocy, oswiadczaiąc iz iest spłodzone z niego y Katarzyny Elzbiety z Hornow dwadzieścia sześć lat maiącey Jego Małzonki, y ze Zyczeniem Jego iest nadać mu Jmiona Emerencya Joanna. Po uczynieniu powyzszego Oswiadczenia u okazania Dziecięcia, w przytomnosci JW. Andrzeia Mioduszewskiego Kupca Warszawskiego, maiącego lat trzydzieści cztery pod Nem Czterysta Osmdziedziąt Ośm przy Ulicy Miodowey mieszkaiącego y JW. Franciszka Ościckiego Kupca Warszawskiego pod Nem wzwyż wymienionym Zamieszkałego, Ktory Rok dwudziesty Siodmy Skonczył. Ninieyszy Akt Urodzenia po przeczytaniu Onego przez Nas y Stawaiących podpisany Został.
Jakub Janisowski Urzędnik Stanu Cywilnego, Michał Mentzel, Andrzey Mioduszewski, Fran Oscicki.”
[dopisek z boku] “^ roku biezącego. Janisowski.”.
Akt zgonu Zuzanna 1o voto Gostkowska, 2o Paszycowa z Jordanów w dniu 20.08.1817 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Mikołaja BM w Kromołowie z dnia 30.08.1817 r.)
Akt metrykalny zgonu Zuzanna Gostkowska - Paszycowa 20.08.1817 r. „[1817] 30 sierpnia pochowano w grobowcu kaplicy zwanej Bonar starego kościoła JWP Zuzanna z Jordanów 1o voto Gostkowska, 2o Paszycowa, wdowa, niegdyś dziedziczka dóbr Kromołów z przyległościami i kolatorka kościoła, opatrzona wszystkimi Sakramentami podczas długotrwałej choroby, licząca około 70 lat, zmarła we wsi Bzów 20 bieżącego miesiąca.”
Zapowiedzi Małżeństwa Stanisław Gostkowski i Apolonia Martina Cieński z dnia 06.10.1817 r. oraz 02.11.1817 r. (Parafia pw. św. Małgorzaty w Bydlinie)
Stanisław Gostkowski & Appolonia Martina Cieński małż. 03.11.1817 r. (zapowiedzi - par. Bydlin 1817) „Zapowiedz pierwsza. Roku Tysiąc Ośmset siedmnastego, dnia dwudziestego szostego miesiąca Pazdziernika wNiedzielę My Pleban Parafii Bydlińskiey, Urzędnik Stanu Cywilnego, gminy Bydlin, Powiatu Pilickiego, wWojewodztwie Krakowskim, udawszy się przed drzwi główne weiścia do domu naszego gminnego, o godzinie iedynastey przed południem doniesliśmy i ogłosilismy po pierwszy raz, iż Zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Wielmożnym JPanem Stanisławem Gostkowskim Rotmistrzem, wdowcem, Dóbr Bydlin zprzyległościami Dziedzicem, lat czterdzieści siedm liczącym, Wielmożnych Konstantego Gostkowskiego, i Zuzanny z Jordanów Gostkowskiey iuż Zeszłych Synem, w Wsi Bydlinie zamieszkałym Ziedney; a Wielmożną JPanną Appolonią, Martiną Cieńską Hrabianką, lat dwadzieścia dwa skończonych liczącą, Wielmożnych Kazimierza z Pomian Cieńskiego, Kasztelana Dziwogrodeńskiego, i Maryanny zŁosiów Cieńskiey prawych małżonków corką zDrugiey strony: która to zapowiedz po przeczytaniu Oney głośno i wyraźnie przybitą Została na drzwiach domu naszego gminnego, czego Akt spisalismy: Xiądz Tomasz Burza Pleban Bydliński, sprawujący, obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.
Zapowiedź druga. Zapowiedz druga Cywilna, między Wielmożnym JPanem Stanisławem Gostkowskim, wdowcem Rotmistrzem: a Wielmożną JPanną Apolonią Martiną Cieńską Hrabianką, ogłoszoną i na drzwiach domu naszego gminnego przybitą była, wformie pierwszey podobna, dnia drugiego miesiąca miesiąca Listopada, roku bieżącego, o godzinie iedynastey przed południem wNiedzielę. Akt Cywilny małżeństwa między Wielmożnym JPanem Stanisławem Gostkowskim, Dobr Bydlin Dziedzicem, wdowcem, a Wielmożną JPanną Apolonią Martiną Cieńską, Hrabianką, wMieście Krakowie, przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego zpisanym Został i tamże w Akta wciągnionym. Xiądz Tomasz Burza Pleban Parafii Bydlińskiey, sprawujący Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.-“.
  Zapowiedź Pierwsza Małżeństwa Stanisław Gostkowski i Apolonia Cieński z dnia 02.11.1817 r. [Parafia Panny Maryi (Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – kościół Mariacki w Krakowie)] 
Zapowiedź Pierwsza Małżeństwa Stanisława Gostkowskiego i Apolonii Cieński z 02.11.1817 r. (Parafia pw. WNMP – kościół Mariacki w Krakowie) „Roku Tysiąc Ośmset Siedmnastego, dnia Drugiego Listopada w Niedziele – My Wikariusze Kościoła Panny Maryi i Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Panny Maryi, w Wolnym Miescie Krakowie. Udawszy się przed Drzwi główne, wneyścia do Domu Gminnego, donieślismy i ogłosiliśmy po pierwszy raz iż zaszło przyrzeczenie Małżeństwa, między W-ym Stanisławem Gostkowskim, wdowcem, bywszym Majorem Woysk Polskich, liczącym Lat czterdziesci sześć, zamieszkałym przy Ulicy Św. Jana pod liczbą Czterysta Sześćdziesiąt, Syn niegdy WW-ych Konstantego i Zuzanny z Jordanów Gostkowskich ziedney – a W-ą panną Apolonią Cińską zamieszkałą przy Ulicy Św. Jana pod Liczbą Czterysta Sześćdziesiąt liczącą Lat Dwadzieścia Trzy Córka WW-ch niegdy Kazimierza i Maryanny z Hraby Łosiów Cińskich zdrugiey strony. Która to Zapowiedź po przeczytaniu oney głośno i wyraźnie przybita została na Domu Gminnym, czego Akt spisaliśmy.
– ks. Wincenty Kozłowski Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego”.
Alegaty do akt małżeństwa zawartego pomiędzy Stanisław Gostkowski i Martyna Apolonia Cieński w dniu 03.11.1817 roku [Akta stanu cywilnego Parafii Panny Maryi (Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – kościół Mariacki w Krakowie)]
Alegaty do małżeństwa Stanisław Gostkowski & Martyna Apolonia Cieński (03.11.1817 r.) (1) „Akt Znania
w celu zastąpienia Metryki Urodzin
Działo się w Krakowie w Sądzie Pokoiu Wolnego Miasta Krakowa Okręgu I dnia trzydziestego pierwszego pazdziernika Tysiąc Ośmset Siedmnastego Roku. –
Do sądu tego przyszedłszy osobiście Wy Stanisław Gostkowski Dziedzic Dobr Bydlina zprzyległosciami w powiecie pileckim w Woiewodztwie Krakowskim lezących do tego Aktu wKrakowie przy Ulicy So. Jana pod N 460 obrane mieszkanie maiący. Syn niegdy Konstantego i Zuzanny z Jordanów Gostkowskich Generała Woysk Polskich liczący Czterdzieści siedm Urodzony w Zimnowodach w Cyrkule Sandeckim Gallicyi pod panowaniem Austryackiem, wdowiec, i niemoznosć złozenia Metryki Urodzin stawił swiadków następuiacych.
1 Swiadek
Wy Xawery Gostkowski Dziedzic wGallicyi i w Okręgu W.M. Krakowa, przyKrakowie we Wsi Piaski zamieszkały, liczący lat 37 Religii Katolickiey zaznał – w szczegolności.
Znam Wo Stanisława Gostkowskiego Wdowca, Syna niegdy Konstantego i Zuzanny z Jordanów Gostkowskich poniewaz iestem Jego rodzonym Bratem a Synem Zmarłych, z tąd mi iest dokładnie wiadomo ze się rodził we Wsi Zimnowodzie wGallicyi Austyackiey wCyrkule Sandeckim i tamże chrzczony, i ze ma lat czterdzieści siedm Czego iednak iako z Zagranicy ztąd podobnych pism wydawać zabroniono przez Metrykę udowodnić nie iest wstanie Ze zaś iest nie zawodną prawdą zaprzysiądz gotów iestem i na te się podpisuie. Xawery Gostkowski.
2 Swiadek
Wy Maciey Zułkiewicz Oby. Gallicyiski i Krol. Polskiego na teraz w Krakowie przy Ulicy So Jana pod N 460 mieszkaiący lat 44 liczący Religii Katolickiey zeznał wszczególności.
Znam Wo Stanisława Gostkowskiego Wdowca od lat 20. wiem ze iest Synem niegdy Konstantego i Zuzanny z Jordanów Gostkowskich, zamieszkałych we Wsi Zimnowodzie wGallicyi Austryackiey wCyrkule Sandeckim poniewaz byłem zamieszkały wSąsiedztwie, ztąd mi iest dokładnie wiadomo że się rodził we Wsi Zimnowoda wGallicyi Austryackiey wCyrkule Sandeckim i tamże chrzczony, i ze lat Czterdziesci siedm, Czego iednak iako Zagranicy ztąd podobnych pism dostać trudno, przez Metrykę udowodnic nie iest wstanie, Ze zaś to iest nie zawodną prawdą zaprzysiądzgotów iestem i na to się podpisuję. – Maciey Zułkiewicz.
Dan iak wyzey przedmną Filipowicz”.
Alegaty do małżeństwa Stanisław Gostkowski & Martyna Apolonia Cieński (03.11.1817 r.) (2)
„Wywód Słowny na niemożność złożenia Sepultury Matki i Wstępnych.
Działo się w Krakowie w Sądzie Pokoiu Wolnego Miasta Krakowa Okręgu Pierwszego, dnia trzydziestego pierwszego Pazdziernika, tysiąc Osmset Siedemnastego Roku.
Do Sądu tego przyszedłszy osobiscie Wy Stanisław Gostkowski Dziedzic Dobr Bydliny z przyległościami w Powiecie Pileckim w Woiewództwie Krakowskim leżących, co do tego Aktu w Krakowie przy Ulicy So Jana pod N 460 zamieszkały, Syn niegdy Konstantego Gostkowskiego Generała Woysk Polskich i Zuzanny z Jordanów Małżonków liczący lat czterdziesci siedm, i na niemozność złożenia Sepultury Matki i Wstępnych, stawił Swiadków następuiących. –
1wszy Swiadek
Wy Xawery Gostkowski Dziedzic Dobr W Gallicyi i w Okręgu W.M. Krakowa, przy Krakowie we Wsi Piaski zamieszkały lat 37 liczący, Religii Katolickiey zeznał w szczególności
Znam Wo Stanisława Gostkowskiego syna niegdy Konstantego i Zuzanny Gostkowskich Małżonków, ponieważ iestem rodzonym Jego Bratem, z tąd wiem, że sp. Zuzanna z Jordanów Gostkowska, nasza Matka w Miesiącu Sierpniu roku bieżącego w Kromołowie z tym się pożegnała swiatem i tamże pochowana – ponieważ Jey powróciwszy z wód i przybywszy do Kromołowa iuz niezastałem i iuż było po pogrzebie – o Wstępnych rownie wiem, ze żadne nie żyie – czego wszystkiego przez Sepultury z róznych mieysc szukać się mianych, udowodnic nie iest w stanie- ze zaś to iest niezawodna prawda zaprzysiądz gotów iestem i na te się podpisuie. Xawery Gostkowski.
2gi Swiadek
Wy Maciey Zułkiewicz Obyw. Gallicyiski i Krol. Polskiego, na teraz w Krakowie przy Ulicy So Jana pod N 460 mieszkaiący, lat 44 liczący, religii Katolickiey, zeznał w szczególności.
Znam Wo Stanisława Gostkowskiego syna niegdy Konstantego i Zuzanny Gostkowskich Małżonkow od lat dwudziestu, stąd wiem, że sp. Zuzanna z Jordanów Gostkowska w Kromołowie w Miesiącu Sierpniu roku bieżącego z tym się pożegnała swiatem, tę mam wiadomość od Żony moiey, ktora zaraz tamże w Kromołowie była po Jej smierci – o Wstępnych wiem także że żadne z nich nie żyie – czego wszystkiego przez Sepultury iako zagranicą w róznych mieyscach będą a udowodnic nie iest w stanie – że zaś to iest niezawodna prawda zaprzysiądz gotów iestem i na to się podpisuie. Maciey Zułkiewicz.
Ninieyszy wywód słowny na mocy Art 46 kod. Cyw. wydanym zostaje. Dan iak wyzey. Filipowicz”.
Alegaty do małżeństwa Stanisław Gostkowski & Martyna Apolonia Cieński (03.11.1817 r.) (3)
„Wyciąg
Roku Tysiąc Osmset siedmnastego, dnia dwudziestego dziewiątego miesiąca Kwietnia o godzinie Osmey Zrana. Przed Nami Plebanem Parafii Bydlińskiey, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, gminy Bydlin, Powiatu Pilickiego w Wojewodztwie Krakowskim stawili się Wielmożny JPan Michał Taszycki Dóbr Wysoka Dziedzic, wWsi Wysoka, w Powiecie Pileckim Zamieszkały, rodzony Brat Zmarłey, lat trzydzieści liczący, i JPan Aloyzy Oswiecimski, Zastępca Woyta w gminie Bydlin, lat piędziesiąt pięć liczący, niekrewny, w Wsi Bydlinie wDworze zamieszkały o Oswiadczyli Nam, iż dnia dwudziestego Osmego miesiąca Kwietnia, roku bieżącego, o godzinie drugiey po pułnocy, umarła Wielmożna JPani Karolina z Taszyckich Gostkowska, lat dwadzieścia trzy licząca, w Wsi Bydlinie zamieszkała, Wielmożnego JPana Stanisława Gostkowskiego, Dóbr Bydlin Dziedzica małżonka, w domu męża swoiego, pod mumerom pierwszym. Po czem Akt ninieyszy Zeyścia stawaiącym przeczytalismy, i wraz z Oswiadczniącemi, i Mężem Zmarłej podpisalismy. Xiądz Tomasz Burza Pleban Parafii Bydlińskiey, sprawuiący Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. Michał Taszycki – Aloyzy Oswiecimski, Stanisław Gostkowski mąż Zmarłej.
Zgodno z Oryginałem swiadczę X. Tomasz Burza Pleban Bydlinski, Urzędnik Stanu Cywilnego. Dań w Bydlinie, dnia 31 Pazdz: 1817.”.
Alegaty do małżeństwa Stanisław Gostkowski & Martyna Apolonia Cieński (03.11.1817 r.) (4)
„Z księgi ochrzczonych Parafii Polańskiej – Polanka dom numer jeden – dnia ósmego lutego tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego piątego roku – ochrzcił Stanisław Pierożyński proboszcz Parafii w Przeciszowie, prodziekan wadowicki – Martyna Apolonia dwóch imion – rodzice: Jaśnie Wielmożny Kazimierz Pomian z Cienia Cieńskiego starosta dźwinogrodzki i Marianna hrabianka Cieńska, córka Jaśnie Wielmożnego hrabiego Joachima Łosia starosty bereżańskiego, ślubni małżonkowie religii katolickiej – rodzice chrzestni: Prześwietny i Przewielebny Mikołaj Jendrzejowski dziekan wadowicki i proboszcz Parafii Polanka oraz Jaśnie Wielmożna Róża ze Spinków Cieńska łowczyna nadworna koronna – odpis z ksiąg parafii polańskiej wydał w dniu ósmego czerwca tysiąc osiemset siódmego roku Wojciech Jezrzy Cieński proboszcz polański.
Bartłomiej Bryliński R.U.M. Magistrat: Dyrektor Registratury”.
Alegaty do małżeństwa Stanisław Gostkowski & Martyna Apolonia Cieński (03.11.1817 r.) (5)
„Wywód Słowny na niemożność złożenia Sepultur Rodziców i Wstępnych.
Działo się w Krakowie w Sądzie Pokoiu W. M. Krakowa Okręgu Pierwszego dnia trzydziestego pierwszego pazdziernika, tysiąc osmset siedemnastego Roku.
Do Sądu tego Wa Martyna Appolonia dwoyga imion Cieńska Wolnego Stanu Panna, Corka JWch Kazimierza Pomian z Cienia Cieńskiego Starosty Dzwinogrodzkiego i Maryanny z Hr. Łosiów Cieńskiey Małżonków, podług okazaney Metryki dnia osmego Lutego tysiąc siedemset dziewięcdziesiąt piątego roku w Polance zrodzona na teraz w Krakowie przy Ulicy So Jana pod N 460, do tego Aktu obrane mieysce stanowiąca, niemogąc złożyć Sepultur swoich Rodziców i Wstępnych stawiła Swiadków następuiących.
1wszy Swiadek
Wy Maciey Zólkiewicz Obyw: Gallicyiski i Król. Polskiego, na teraz w Krakowie przy Ulicy So Jana pod N 460 mieszkaiący, lat 44 liczący, Religii Katolickiey zeznał w szczególności.
Znam Wa Martyna Appolonia dwoyga imion Cieńska Wolnego Stanu Panna, od lat dwunastu, ponieważ iestem połączony z tą familią, gdzie Żona moia iest tey Ciotką, ztąd wiem że Oyciec Jej JWy Kazimierz Pomian Cienski Starosta Dzwinogrodzki umarł w Polance w Gallicyi Austryackiey, w Roku 1803. i tamże pochowany, iuż zaś JWa Maryanna z Hr. Łosiów Cieńska będzie lat piętnaście, iak z tym że pożegnała się swiatem, i także pochowana iest w Polance – że zadne z Wstępnych nie żyie wiem pewnie – czego wszystkiego przez Sepultury, iako z zagranicy z pod panowania Austryackiego udowodnić nie iest w stanie. – że zaś to iest niezawodną prawdą zaprzysiądz gotow iestem i na to się pod pisuje. Maciey Zułkiewicz.
2gi Swiadek
Wy Alexander Niestowski Adwokat przy Sądach w Krakowie Agituiących się, w Krakowie przy Ulicy Floyańskiey po N 546 zamieszkały, lat 32 liczący, Religii Katolickiey, zeznał w rzeczy w szczególności.
Znam Wa Martynę Appolonię dwoyga imion Cieńską Stanu Wolnego Pannę, Corkę niegdy JWch Kazimierza i Maryanny z Hr. Łosiów Cieńskich, ponieważ utrzymuię Jej Interessa prawne tego Domu, a następnie z Akt pertraktacyinych Sądu Ces. Krol. Tarnowskiego wiadomo mi, że wyżey wzmiankowani Rodzice nieżyią, równie i Wstępni – po których także dochodzona była Sukcessya i papiery do tego wszystkiego w rękach moich znaydowały się – czego przez Sepultury jako zagraniczna udowodnić nie iest w stanie – że zaś to iest niezawodną prawdą zaprzysiądz gotów iestem i na to się podpisuie. Alexander Mienstowski.
Ninieyszy wywod słowny, na mocy Art. 46 kod: Cyw: wydanym zostaie. Dan iak wyzey Filipowicz.”.
Alegaty do małżeństwa Stanisław Gostkowski & Martyna Apolonia Cieński (03.11.1817 r.) (6)
„Podpisany Urzędnik Stanu Cywilnego, Komu otym wiedziec należy wiadomo czyni, iż Zapowiedzi Cywilne między Wielmożnym Im Panem Stanisławem Gostkowskim Rotmistrzem Wdowcem, i Wielmożną JPanną Martiną Apolonią Cieńską Hrabianką w gminie Bydlin w następuiący sposób ogłoszone były. –
Roku Tysiąc Osmset siedmnastego, dnia dwudziestego szostego miesiąca Pazdziernika wNiedzielę My Pleban Parafii Bydlińskiey Urzędnik Stanu Cywilnego, gminy Bydlin, Powiatu Pilickiego w Wojewodztwie Krakowskim, udawszy się przed drzwi główne wniścia do domu naszego gminnego, o godzinie iedynastey przed południem donieslismy i ogłosilismy po pierwszy raz, iż Zaszło przyrzeczenie małżeństwa, między Wielmożnym JPanem Stanisławem Gostkowskim Rotmistrzem, Wdowcem, Dóbr Bydlin zprzyległościami Dziedzicem, lat czterdzieści siedm liczącym, w Wsi Bydlinie zamieszkałym; Wielmożnych Konstantego Gostkowskiego, i Zuzanny z Jordanów Gostkowski prawych małżonków Synem Ziedney, a Wielmożną JPanną Martiną Apolonią Cieńską Hrabianką, lat dwadzieścia dwa skończonych liczącą, Wielmożnych Kazimierza z Pomian Cieńskiego, Maryanny z Łosiow Cieńskiey prawych małżonków Corką zdrugiey strony; która to Zapowiedz po przeczytaniu Oney głośno i wyraźnie przybitą zaostała na drzwiach domu naszego gminnego. Czego Akt spisalismy. – Druga Cywilna Zapowiedz wformie pierwszey podobna, między wyżey wymienionemi małzonkami, ogłoszoną, i na drzwiach domu naszego gminnego przybita była, dnia drugiego miesiąca Listopada roku bieżącego.
Xiądz Tomasz Burza Pleban Bydlinski Urzędnik Stanu Cywilnego.”.
Alegaty do małżeństwa Stanisław Gostkowski & Martyna Apolonia Cieński (03.11.1817 r.) (7)
„PREZES
Przychlając się do Poźby Wiel. Stanisława Gostkowskiego, o udzielenie Dyspensy, od drugiey Cywilney Zapowiedzi, do zawarcia Małżeństwa z Wżną Appollonią Cieńską, na dniu dzisieyszym podaney, z powodu w teyże Proźbie przytoczonych na Mocy Dekretu Krolewskiego z dnia 7go Lutego 1809 Ru w łaskę dyspensowania od drugiey Zapowiedzi Prezesom Trybunałow I Instancyi udzielaiącego, takoważ dyspensa stosownie do Art. 169 kodexu Cywilnego żądana i dyspensa proszącemu Wielm. Stanisławowi Gostkowskiemu; udziela. Krakow dnia 31. Pazdziernika 1817.
Bernard Dwernicki
Do Wo Stanisława Gostkowskiego, Skarzyński Sekretarz”.
Alegaty do małżeństwa Stanisław Gostkowski & Martyna Apolonia Cieński (03.11.1817 r.) (8)
„Do
Wielmożnego Stanisława Gostkowskiego
Od Prezesa Tryb: I. Inst. W. Niep. y scisle Neutr Miasta Krakowa
No 3474 w Krakowie”.
Alegaty do małżeństwa Stanisław Gostkowski & Martyna Apolonia Cieński (03.11.1817 r.) (9)
„Pod 31 Pazdziernika 1817 R.
A 631.
Po wysłuchanym wniosku Urzędu Publicznego przy Trybunale Pierwszey Instancyi Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu stosownie do Uchwały Seymowej z dnia 18 Marca 1809 Roku, ninieyszy Akt znania zatwierdzaiąc wydaiemy.-
Dań w Krakowie w Sądzie Pokoiu Wolnego Miasta Krakowa Okręgu Pierwszego dnia 31. Pazdziernika 1817 Roku –
w niebytosci JWgo Sędziego Pokoiu Prezyduiącego Filipowicz”.
Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Stanisław Gostkowski i Martyna Apolonia Cieński w dniu 03.11.1817 roku [Akt stanu cywilnego Parafii Panny Maryi (Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – kościół Mariacki w Krakowie)] 
Akt małżeństwa Stanisława Gostkowskiego i Martyny Apolonii Cieński 03.11.1817 r. „Akt Małżeństwa
Nº 73. Roku Tysiąc Osiemset Siedemnastego Dnia Trzeciego Listopada przed Nami Wikaryuszem Kościoła Panny Maryi i Zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Panny Maryi, w Wolnym Mieście Krakowie – Stawił się W-y Stanisław Gostkowski Dziedzic Dóbr Bydlina Obywatel Królestwa Polskiego bywszym Majorem Woysk Polskich zamieszkały przy Ulicy Św. Jana pod Liczbą Czterysta sześćdziesiąt, liczący Lat Czterdzieści Siedem podług Aktu Znania w Celu Zastąpienia Metryki Urodzin, który w Sądzie Pokoiu Wolnego Miasta Krakowa okręgu pierwszego zrobiony, i po Zatwierdzeniu Onegoż przez Urząd publiczny wydany został. Syn niegdy W-ch Konstantego i Zuzanny z Jordanów Gostkowskich. Wywód Nowszy na Niemożności złożenia Sepultur wpowyż Wymienionym Sądzie Pokoiu przedzciewzięty zaświadcza Wdowca podług wypisu Zeyścia W-ej Karoliny z Taszyckich Gostkowskiej Jego Małżonki wyięty z Xiąg Stanu Cywilnego Parafii Bydlina. Stawiła się także W-na Martyna Apolonia Cieńska Panna Mieszczanka Dzwinogrodzka, zamieszkała przy Ulicy Św. Jana pod Liczbą Czterysta Sześćdziesiąt, dowodząca Kopią wcinytalną z Metryki Chrztu Kościoła Parafialnego Polanki Galicyi Austryackiey leżący, iż od Dnia Ósmego Lutego Roku bieżącego zaczęła Rok Dwudziesty Sześć Wieku Swego Córka nigdy Jaśnie W-ch Kaźmierza Pomiana z Cinia Cieńskiego Starosty Dzwinogrodzkiego, i Maryanny z Hrabiów Łosiów, iey wywód złożony na Niemożność złożenia Sepultur ich życia – i wstępnych w Sądzie Pokoiu Okręgu pierwszego – Wolnego Miasta Krakowa przedzciewzięty zaświadcza – Strony stawaiące żądaią abyśmy przystąpili do Obchodu Ułożonego Między nimi małżeństwa, którego zapowiedź na Dniu drugim miesiąca i Roku bieżącego o Godzinie Dziesiątej z Rana w Kościele ogłoszoną została, druga zaś na Mocy Uwolnienia przez JW Prezesa Trybunału pierwszey Instancyi Wolnego Miasta Krakowa i iego Okręgu pod Dniem Trzydziestym pierwszym Października roku bieżącego wydanego, nastąpiła, które to uwolnienie Nam okazane złożone zostało w aktach Korelscondniących z aktami Stanu Cywilnego – Gdy o żadnem tamowaniu przeciw rzeczonemu Małżeństwu uwiadomieni niezostaliśmy, My przejrzawszy wymienione Akta a stąd okazuie się iż formalności iakich prawo wymaga Zachowane Zostały, przychylaiąc się do Namienionego żądania, po przeczytaniu Stronom i Świadkom wszystkich Wyżey wyrażonych papierów, iako też Działu szóstego Kodeksu Cywilnego u Tytule o Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego Małżonka i przyszłej Małżonki czyli chcą się z Sobą ? Na to gdy każde z nich Oddzielnie Odpowiedziało iż taka ich iest wola. Ogłaszamy w Imieniu Prawa iż W-ny Stanisław Gostkowski Wdowiec z W-ą Martyną Apolonią Cieńską Panną połączeni są z Sobą Węzłem Małżeństwa – Tego wszystkiego spisaliśmy Akt wprzytomności W-go Michała Gostkowskiego Prezesa Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Województwa Krakowskiego, zamieszkałego przy Ulicy Różanney pod Liczbą Sześćset Dwanaście i W-go Xawerego Gostkowskiego Obywatela Królestwa Polskiego Wolnego Miasta Krakowa Zamieszkałego na Piaskach obydwóch Braci rodzonych W-go Zaślubionego – Tudzież W-go Macieja Żułkiewicza Obywatela Królestwa Galicyi i JW. Juliana Hrabiego Łosia Obywatela Galicyjskiego, pierwszego wuja, drugiego Brata Ciotecznego Zamieszkałych co do tego Aktu przy Ulicy Św. Jana pod Liczbą Czterysta Sześćdziesiąt wszystkich pełnoletnich przyiaciół i świadków Zaślubionych – Akt ninieyszy Małżeństwa Został Stawaiącym przeczytany przez Nas i wymienione Osoby w Akcie podpisany.
– X. Wincenty Kozłowski Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego – Stanisław Gostkowski Apolonia z Cieńskich zaślubiona Gostkowska – Michał Gostkowski iako Świadek Xawery Gostkowski jako Świadek – Jako świadek Julian Hr. Łoś – Maciey Żułkiewicz jako świadek”.
Akt urodzenia Pantaleon Kazimierz Gostkowski w dniu 27.07.1818 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Szczepana w Krakowie na Piasku z dnia 31.07.1818 r.)
 Akt urodzenia Pantaleona Kazimierza Gostkowskiego 27.07.1818 r. „91. Roku Tysiąc Osiemset Osiemnastego Dnia Trzydziestego Pierwszego Lipca o godzinie siódmey zpołudnia Przed Nami Wikaryuszem kościoła św. Szczepana Zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Piasek w Wolnym Niepodległem, i także Neutralnym M. Krakowa stawił się WW. Stanisław Gostkowski lat czterdzieści osiem liczący Obywatel Królestwa Polskiego w Wsi Bydlinach położoney w Woiewództwie Krakowskiem Obwodzie Olkuskim Powiecie Pileckim zamieszkały, i okazał Nam Dziecię płci Męskiey które się tu na Piasku pod N°88 na dniu dwudziestym siódmym Lipca roku bieżącego ogodzinie czwartey zrana urodziło, oświadczając że to Dziecię jest spłodzone zniego i WW. Apolonii z Cinskich tego Małżonki lat dwadzieścia cztery maiącey, i że życzeniem iest iego nagać temu Dziecięciu Imiona Pantaleon Kazimierz. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu Dziecięcia wprzytomności WW. Jana Henryka Sagatynskiego lat trzydzieści sześć liczącego Kapelana Walecznego Woyska Polskiego i W. Woycickiego lat trzydzieści osiem maiącego Obywatela W M. Krakowa, obydwóch na Piasku pod N°88 zamieszkałych, Akt ten został przez Nas przeczytanym i podpisanym wraz z osobami stwaiącemi.
– X. Antoni Łęcki Wikaryusz Kościoła św. Szczepana, Stanisław Gostkowski oyciec, Jan Henryk Sagatynski, Jan Woycicki”.
Akt urodzenia Jakób Ignacy Mazurkiewicz w dniu 26.07.1821 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Wszystkich Świętych w Krakowie z dnia 26.07.1821 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Jakób Ignacy Mazurkiewicz 26.07.1821 r. „153. Roku Tysiąc Ośmset Dwudziestego pierwszego, Dnia dwudziestego szostego Lipca o godzinie osmey wieczor, przed Nami Zakrystyamem Urzędnikiem Stanu Cywilnego Parafii Wszystkich Swiętych w Krakowie, stawił się: Uczciwy Franciszek Mazurkiewicz Milicyant Krakowski liczący lat dwadziescia cztery przy Ulicy Kanoniczey pod liczbą sto sześćdziesiąt dziewięć mieszkaiący, i okazał Nam dziecię płci męzkiey, Ktore urodziło się w domu iego mieszkania dnia dzisieyszego o godzinie siodmey rano oświadczaiąc iż iest spłodzone z Niego i Katarzyny z Woyciskich liczącą lat dwadzieścia sześć iego Małżonki, iże życzeniem iego iest nadać mu Jmiona Jakob Ignacy. Rzeczone oświadczenie i okazanie nastąpiło w przytomności, Uczciwych Antoniego Sanikowskiego Lekaża liczącego lat czterdziesci, Marcina Pietrowskiego Stangrieta liczącego lat dwadziescia cztery wzwyż rzeczonym domu mieszkaiących. Po czem ninieyszy Akt po przeczytaniu onego przez Nas podpisany zastał, gdyż Oyciec ani świadkowie pisać nie umieią.
X. Stanisław Miceński Urzędnik Stanu Cywilnego”.
Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Ludwik Gostkowski i Joanna z Sokolnickich Morawska w dniu 19.03.1825 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Ludwik Gostkowski & Joanna z Sokolnickich Morawska 19.03.1825 r. „Nr 13. Roku tysiąc Ośmset dwudziestego piątego, dnia dziewietnastego miesiaca Marca, o godzinie Osmey rano. Przed Nami Administratorem i Zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Bydlin, wWoiewodztwie Krakowskim Obwodzie Olkuskim Powiecie Pileckim. Stawili się Urodzony Ludwik Gostkowski młodzian lat dwadzieścia Siedm liczący podług metryki wyiętey z Ksiąg Kościoła Parafialnego Wieliczka Galicyi Austryackiey, posiadacz Wsi Domaniowice i tamże zamieszkały. Syn Wielmożnego Stanisława Gostkowskiego Dziedzica Dobr Bydlin, a matki urodzonej Wiktoryi Gostkowski z Słotwinskich zmarłey, iak swiadczy Sepultura wyięta zKsiąg Kościoła Parafialnego Straszencin Galicyi Austryacki, iako udowodniony Samowolną więc zadnego aktu znania, zezwolenia, i leszanowania, niepotrzebuiacy. Stawiła się takrze Urodzona Joanna z Sokolnickich Morawska pierwszego slubu wdowa, licząca lat dwadzieścia dziewięc, iak swiadczy Metryka wyięta zKsiąg Kościoła Parafialnego Lwowskiego Corka Urodzonego Wincentego i Konstancyi Sokolnickich zmarłych Małrzonka, iak allegat przez Sąd Pokoju Powiatu Pileckiego dowodzi, ktora dotąd zamieszkanie u Wielmorznego Dziedzica Dobr Bydlin, Strony stawaiące żądaią abyśmy do zeczonego między niemi Małrzeństwa przystąpili, ktorego Zapowiedzi uczepione były przed Drzwiami głownemi naszego Domu Gminnego, to iest pierwsza dnia szostego, druga dnia trzynastego miesiąca Lutego roku biezącego ogodzinie dwunastey wpołudnie. Gdy o zadnym tamowaniu rzeczonego Małrzeństwa uwiadomieni niezostaliśmy, a Strony ninieyszym na Obchod Małrzeństwa zezwalają, przychylaiąc się zatym do ządania Stron, po przeczytaniu wszystkich wyżey wspomionych papierow, i Dzialu Szustego Kodexu Prawa Cywilnego wtytule o Małrzeństwie, zapytalismy przyszłego Małrzonka i przyszłey Małrzonki, czyli chcą bydź połączeni zsobą węzłem Małrzeństwa, na co gdy kazde znich oddzielnie odpowiedziało ze taka Ich iest wola, ogłaszmy wJmie prawa iz Urodzony Ludwik Gostkowski młodzian, z Urodzoną Joanna z Sokolnickich Morawską wdową są połączeni Węzłem Małrzeństwa. Tego wszystkiego spisalismy Akt wprzytomności Michała Medrka, liczącego lat trzydzieści pięć Sołtysa Domaniowskiego, Jozefa Szota maiącego lat dwadzieścia siedm, Zagrodnika wWsi Załęzu zamieszkałego, Jana Krzywdy liczącego lat trzydzieści Sołtysa wWsi Załęzu zamieszkałego, Antoniego Straszaka liczącego lat trzydzieści Sołtysa wWsi Bydlin zamieszkałego. Poczem Akt ninieyszy stawaiącym przeczytany, i przez Nas tylko , i wstępuiących w Stan Małrzeński podpisany został, gdyż wszyscy Swiadkowie pisać nieumieją=.
X. Ludwik Filipowski Administrator, Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Bydlin, Ludwik Gostkowski, Joanna Gostkowska, Rogaski.”.
Akt urodzenia Włodzimierz Eustachiusz Gostkowski w dniu 20.09.1825 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie z dnia 25.09.1825 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Włodzimierz Eustachiusz Gostkowski 20.09.1825 r. „No 32. Domaniewice. Roku Tysiąc ośmset dwudziestego piątego, Dnia dwudziestego piątego miesiąca Września, o godzinie dwunastey w południe; Przed Nami Administratorem i Zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Bydlin, wWojewodztwie Krakowskim Obwodzie Olkuskim, Powiecie Pileckim Stawił się Wielmożny Ludwik Gostkowski, Posiadacz w Wsi Domaniewice, liczący lat trzydzieści, i okazał Nam Dziecię płci Męzkiey, Które się urodziło, dnia dwudziestego. miesiąca bieżącego i roku, o godzinie trzeciey z północy, w Domu pod Numerem pierwszym, oświadczaiąc iż iest z Niego spłodzone i Wielmożney Joanny z Sokolnickich Gostkowski, maiącey lat trzydzieści dwa Jego Małżonki, i że rzyczeniem Jego iest nadać mu Imię, Włodzimierz i Eustachiusz. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu Dziecięcia w przytomności Wielmożnego Stanisława Gostkowskiego, Dziedzica Dobr Bydlin, liczącego lat pięćdziesiąt, Oyca rodzonego oswiadczaiącego, Wielmożnego Mikołaja Rogawskiego Dziedzica Wsi Makocice, liczącego lat dwadzieścia pięć, Oyciec i Swiadkowie z Nami Akt ninieyszy urodzenia po przeczytaniu stawaiacym podpisali.
– X Ludwik Filipczyk Administrator i Z.U.S.C. Parafij Bydlin, Ludwik Gostkowski Oyciec, Stanisław Gostkowski Swiadek, Mikołay Rogaski swjadek.”.
Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Mikołaj Rogaski i Zuzanna Gostkowska w dniu 02.02.1826 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Mikołay Rogaski & Zuzanna Gostkowska 02.02.1826 r. „1. zBydlina. poprawił X. O. Z.U.S.C. Działo się w wsi Bydlinie wRezydencyi plebana dnia drugiego miesiąca Lutego Tysiąc Osmset dwudziestego szostego roku, o godzinie pierszey po południu. – Wiadomo czyniemy że wprzytomności Swiadków Józefa Gostkowskiego Dziedzica wsi Zagrod proszowickich tamże zamieszkałego lat pięćdziesiąt i Piotra Gostkowskiego Dziedzica Miasta Kromołowa tamże zamieszkałego lat Czterdzieści maiącego obydwoch Stryiow niżey wymienioney Zuzanny Gostkowskiey, na dniu dzisieyszym zawarte zostało religiinie małżeństwo, między Mikołajem Rogaskim młodzianem possessorem wsi Grzegorzowice tamże zamieszkałym urodzonym w wsi Niegowonicach z Władysława i Maryanny z Fleszyńskich małżonków Rogaskich wMakocicach zamieszkałych lat dwadzieścia pięć maiącym, a Panną Zuzanną Gostkowską corką niegdys Wiktoryi zSłotwińskich Gostkowskiey i Stanisława Gostkowskiego małżonkow w wsi Bydlinie Dziedzica zamieszkałego lat Ośmnaście skończonych zrodzoną wCyrkule Stryiskim wGalicyi Austryackiey i przy Oycu zostaiącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie wdniach pietnastym, dwudziestym drugim i dwudziestym dziewiątym miesiąca Stycznia roku tego wparafiach Bydlinskiey i Sieciechowskiey iakoteż zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małżeństwa Rodzicow zobu stron, tak Zaślubioney iakoteż Zaślubionego. było oswiadczone Tamowanie Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oswiadczaią iż żadney niezawarli umowy przedślubney. Akt ten stawaiącym i Swiadkom przeczytany, został podpisany.
Xiądz Woyciech Orzechowski pleban Gołaczow Administrator parafii Bydlin, Mikołay Rogaski, Zuzanna Gostkowska, Józef Gostkowski, Piotr Gostkowski”.
Dopisek z boku: “Dwie poprawki zaswiadczone. X.Woyciech Orzechowski, Mikołay Rogaski, Zuzanna Gostkowska – Józef Gostkowski, Piotr Gostkowski”.
Akt zgonu Włodzimierz Gostkowski w dniu 21.09.1826 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie z dnia 22.09.1826 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Włodzimierz Gostkowski 21.09.1826 r. „26. Domaniowice. Działo się w wsi Bydlinie dnia dwudziestego drugiego Września Tysiąc Osmset dwudziestego Szóstego roku o godzinie ósmey zrana, stawili się Ludwik Gostkowski Posiadacz wsi Domaniowice Oyciec zmarłego lat dwadzieścia Osm w wsi Domaniowicach zamieszkały, i Stanisław Gostkowski Dziedzic Dóbr wsi Bydlin lat pięćdziesiąt pięć liczący, w Bydlinie zamieszkały, i oświadczyli, że wdniu dwudziestym pierwszym bieżącego miesiąca pod Numerem pierwszym o godzinie pierwszey po południu, umarł Włodzimierz Gostkowski w Domaniowicach zamieszkały, rok ieden liczący, Syn Ludwika i Joanny z Sokolnickich Gostkowskich Małżonków z Domaniowic. Po przekonaniu się naocznie o zeysciu Gostkowskiego Akt ten przeczytany stawaiącym, przez Nas wraz z stawaiącymi swiadkami podpisany został.
Xiądz Michał Waligórski Administrator Parafii Bydlin, zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego, – Ludwik Gostkowski, Stanisław Gostkowski Swiadek.”.
Dopisek z boku: “poprawkę i słowo wpisane poswiadczam X. M. Waligórski”.
Akt urodzenia Wiktorya Katarzyna Rogawska (Rogaska) w dniu 24.11.1826 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Sieciechowicach z dnia 27.11.1826 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Wiktorya Katarzyna Rogawska (Rogaska) 24.11.1826 r. „46. Grzegorzowice. Akt Urodzenia Wiktoryi i Katarzyny Rogawskiey. Działo się w Sieciechowicach dnia dwudziestego siódmego Listopada Tysiąc Osemset dwudziestego szóstego Roku ogodzinie dwunastey wpołudnie. Stawił się Mikołaj Rogawski Possesor Dobr Rządowych Grzegorzowice lat dwadzieyścia sześć maiący, w Obecności Stanisława Gostkowskiego Dziedzica Dobr Bydlina lat pięćdziesiąt osm, tudzież Józefa Bukowskiego lat Trzydzieści trzy maiących Possesora Dobr Broniszowa, i okazał nam Dziecię płci Zeńskiey Urodzone wWsi Grzegorzowicach dnia dwudziestego Czwartego bieżącego Miesiąca i Roku ogodzinie dziesiątey w Nocy z Jego Małżonki Zuzanny z Gostkowskiey lat dziewiętnaście maiącey; Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym wdniu dzisieyszym nadane zostały Imiona Wiktorya i Katarzyna aRodzicami Chrzesnemi iego byli wyżey wspomniony Stanisław Gostkowski z Marcjanną Rogawską i Józef Bukowski z Franciszką Sokolnicką. Akt ten stawaiącemu i Swiadkom przeczytany, przez Oyca wraz zSwiadkami podpisany zastał.
– X. Felix Kirkor Pleban Sieciechowski.”.
Akt urodzenia Maryanna Teodora Rogaska w dniu 20.09.1828 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Sieciechowicach z dnia 20.09.1828 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Maryanna Teodora Rogaska (Rogawska) 20.09.1828 r. „45. Grzegorzowice. Działo się wWsi Sieciechowicach dnia dwudziestego Września Tysiąc Osmset dwudziestego Osmego Roku ogodzinie dwunastey wpołudnie. Stawił się Mikołay Rogaski Possesor Dobr Grzegorzowice lat trzydzieści Osm maiący wGrzegorzowicach zamieszkały, wObecności Wincentego Linowskiego Possesora P…nii lat czterdzieści i Xiędza Sebastyana Łatoroskiego Wikarego Parafii Sieciechowskiey lat piędziesiąt Osm maiących wSieciechowicach zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci Zeńskiey urodzone tu wGrzegorzowicach ⊗ dnia dwudziestego bieżącego Miesiąca ogodzinie trzeciey popułnocy z iego Małzonki z Zuzanny z Gostkowskich lat dziewiętnaście maiącey; Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym wdniu dzisieyszym odbytym nadane zostały Imiona Maryanna Teodora aRodzicami Jego Chrzesnemi byli Jozef Kubis i Regina Woycikowa. Akt ten stawaiącemu i Swiadkom przeczytany i wraz znami podpisany zastał. ∧.
– Wincenty Linowski świadek, Xiądz Sebastyan Łatoroski świadek, Mikołay Rogawski Oyciec, X. Kirkor Felix Pleban Sieciechowski.”.
Dopiski: “⊗ – pod numerem pierwszym domu Xiądz wraz z świadkami podpisany. X. Kirkor Felix”,
“∧ – Wszyscy Religii Katolickiey stawiaiący Którzy wraz zNami podpisali. – X. Kirkor Felix, W. Linowski, X. S. Łatoroski. M. Rogawski”.
Akt zgonu Stanisław Gostkowski w dniu 11.01.1829 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie z dnia 13.01.1829 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Stanisław Gostkowski 11.01.1829 r. „No 1. Bydlin.  Działo się w Bydlinie dnia trzynastego Stycznia Tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego roku, o godzinie dziewiątey zrana. Stawili się Franciszek Gostkowski Obywatel Królestwa lat dwadziescia pięć tu w Bydlinie zamieszkały, i Ludwik Gostkowski Dzierżawca Dóbr Moczydło w powiecie i obwodzie Miechowskim zamieszkały lat trzydziesci liczący i oswiadczyli, że wdniu iedenastym bieżącego miesiąca ogodzinie siodmey wieczór umarł Stanisław Gostkowski Obywatel Królestwa, i Dziedzic Dóbr Bydlin z przyległosciami, tu w Bydlinie zamieszkały, lat sześćdziesiąt liczący, Syn niegdyś Konstantego i Zuzanny z Jordanów Małżonkow Gostkowskich z Kromołowa, stawiwszy po sobie o wdowiałą Żonę Martę Apollonię z Sienskich Gostkowską. – Poprzekonaniu się na ocznie o zeysciu Gostkowskiego Stanisława, Akt ten przecztany Stawaiącym, którzy są Synami zmarłego, przez Nas i przez Nich podpisanym został.
– Xiądz Michał Waligorski Administrator Parafii Bydlin, Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego, Ludwik Gostkowski swiadek, Franciszek Gostkowski swiadek.”.
Dopisek z boku: “Słowo wpisane poswiadczmy. X. M. Waligórski A.P.B.Z.U.S.C., Ludwik Gostkowski swiadek, Franciszek Gostkowski swiadek.”.
Akt urodzenia Zuzanna Ludwika Apolonia Katarzyna Rogaska w dniu 03.09.1829 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie z dnia 11.09.1829 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Zuzanna Ludwika Apolonia Katarzyna Rogaska ur. 03.09.1829 r. „33. Bydlin. Działo się wBydlinie Dnia iedynastego Wrzesnia Tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego roku o godzinie osmey z rana. Stawił się Mikołay Rogaski Dziedzic wsi Makocice wBydlinie zamieszkały lat dwadziescia dziewięć maiacy wobecnosci Jakuba Żelkowskiego Kumornika Sądowego Powiatu Lelowskiego z Żarek lat czterdziesci cztery, tudzież Dominika Słotwieńskiego Dziedzica wsi Osieku lat czterdziesci dwa maiących, i okazał Nam Dziecię płci Zeńskiey urodzone tu w Bydlinie Dnia trzeciego Wrzesnia roku bieżącego pod Numerem pierwszym ogodzinie pierwszey zpołudnia, ziego małżonki Zuzanny z Gostkowskich lat dwadziescia ieden maiacey; Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym wdniu dzisieyszym nadane zostały imiona: Zuzanna, Ludwika Apolonia i Katarzyna, a rodzicami iego Chrzesnemi byli wyżey wspomniony Jakub Żelkowski z Katarzyną Słotwienską i Dominik Słotwieński z Apolonią Żelkowską. Akt ten przez Nas i stawaiącego zświadkami podpisany został..
Xiądz Michał Waligórski Administrator Parafii Bydlin, Zastępca U.s.c., Mikołay Rogaski Oyciec, Dominik Słotwiński Swiadek, Jakob Żelkowski Swiadek.”.
Dopisek z boku: “Przekreslenie poswiadczamy z stawaiącymi i Swiadkami. X. M.Waligórski A.P.B. U.S.C., Mikołay Rogaski Oyciec, Dominik Słotwiński Świadek, Jakob Zelkowski Swiadek”.
Akt zgonu Maryanna Rogaska w dniu 04.11.1829 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie z dnia 04.11.1829 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Maryanna Rogaska zm. 04.11.1829 r. „44. Bydlin. Działo się w Bydlinie Dnia czwartego Listopada Tysiąc osmset dwudziestego dziewiątego roku o godzinie dziesiątey zrana. Stawili się Mikołay Rogaski Dziedzic Dobr Makocice lat dwadziescia dziewięc, i Franciszek Gostkowski Dziedzic Dobr Bydlin lat dwadziescia pięć maiący, oba dway w Bydlinie zamieszkali, i oswiadczyli, że w dniu czwartym bieżącego miesiąca pod Numerem pierwszym ogodzinie drugiey wnocy umarła Maryanna Rogaska rok ieden, miesięcy siedm licząca w Bydlinie zamieszkała, corka Mikołaia i Zuzanny z Gostkowskich małżonków Rogaskich zBydlina. Po przekonaniu się naocznie o zeysciu Rogaski, Akt ten przeczytany stawaiącym, zktórych pierwszy iest Oycem, a drugi Wuiem zmarłey przez Nas i Swiadkow Stawaiących podpisany został.
Xiądz Michał Waligórski, Administrator Parafii Bydlin Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego, Mikołay Rogaski, Franciszek Gostkowski”.
Akt urodzenia Konstancya Sabina Rogaska w dniu 18.02.1835 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie z dnia 22.02.1835 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Konstancya Sabina Rogaska 18.02.1835 r. „No 10. Domaniowice. Działo się w Bydlinie Dnia dwudziestego drugiego Lutego tysiąc ośmset trzydziestego piątego roku o godzinie czwartey po południu Stawił się Mikołay Rogaski Obywatel i Dziedzic Dobr Domaniowic, wDomaniowicach zamieszkały, lat trzydziesci ośm liczący, w obecnosci Jozefa Straszaka lat czterdziesci pięć, tudziesz Michała Mędrka lat czterdziesci ośm maiących, obydwuch włoscian Zagrodnikow w Domaniowicach zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci żenskiey, urodzone w Domaniowicach dnia osmnastego Lutego roku bieżącego o godzinie dziesiątey wnocy ziego małżonki Zuzanny z Gostkowskich lat dwadziescia osm maiącey. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym wdniu dzisieyszym nadane zostały Imiona Konstancya – Sabina, a Rodzicami iego Chrzesnemi byli Alexander Kadłubowski, i Tekla Chłudewa. Akt ten stawaiącemu i swiadkom przeczytany, przez Nas i stawaiącego podpisany został.- Swiadkowie w Akcie wyrażeni pisać nieumieią.-
Xiądz Michał Waligórski Pleban i Urzędnik Stanu Cywilnego parafii Bydlin, Mikołay Rogaski.”.
Aneksy do akt małżeństwa zawartego pomiędzy Samuel Gostkowski i Emma Mentzel w dniu 04.04.1836 roku (Akta stanu cywilnego Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie
Aneksy do aktu małżeństwa Samuel Gostkowski & Emma Mentzel w dniu 04.04.1836 r. (aneks 1) „Aneks do Aktu małżeństwa No 55.
Nro 476.
Paweł Straszynski
STD Notariusz Apostolski
Kanonik Metropolitarny
Archidiecezji Warszawskiej w zastępstwie
Wikariusza Kapituły
(…)
Dyspensa jest wydana dla zamierzających zawrzeć ślub Samuela Gostkowskiego kawalera, przebywającego w parafii św. Andrzeja, i Emmy Mentzel zamieszkałej w Warszawie w parafii św. Jana
(…)
dotyczy pominięcia 2 zapowiedzi i możliwości zawarcia małżeństwa w czasie zakazanym (Wielki Post), 20 Marca albo później, jednak wesele ma się odbyć w sposób nieuroczysty, a zwłaszcza bez tańców.
(…)
Datowano w Warszawie dnia 8 Miesiąca Marca 1836 roku.
Paweł Starzyński”.
Aneksy do aktu małżeństwa Samuel Gostkowski & Emma Mentzel w dniu 04.04.1836 r. (aneks 2)
„Aneks do Aktu małżeństwa No 55.
Zaswiadczam ninieyszym Jako wParafij So Andrzeya w Warszawie dnia 14 Lutego roku bieżącego ogłoszona została Zapowiedz Jedna przyrzeczonego małzeństwa między Samuelem Gostkowskim młodziencem Urzędnikiem Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych ztey Parafij i Emmą Mentzel panną przy Rodzicach wParafij So Jana zamięszkałą poczem zadne dotąd tamowanie niezaszło.
Warszawa dnia 25 Lutego 1836 roku.
Xiądz Benedykt Myszński Wikariusz K P S Andrzeya”.
Aneksy do aktu małżeństwa Samuel Gostkowski & Emma Mentzel w dniu 04.04.1836 r. (aneks 3)
„Aneks do Aktu małżeństwa No 55.
Wszystkim, których to mogłoby dotyczyć, podaję do wiadomości, że w księgach metrykalnych ochrzczonych kościoła parafialnego Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny położonego w Warszawie w Archidiecezji Warszawskiej, w Królestwie Polskim, znajduje się następujące świadectwo:
Roku Pańskiego Tysiąc Osiemset Siedemnastego /:1817/ dnia trzeciego /:3/ miesiąca Sierpnia Jan Chryzostom Chynowski wikariusz tutejszego kościoła ochrzcił dziecię dwojgiem imion Emerencyanna Joanna, córkę Michała Mentzela i Katarzyny z Hornow ślubnych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Adrian Łuczyński z Joanną Köhler.
Za zgodność powyższego niniejsze zaświadczenie opatrzone pieczęcią kościoła parafialnego podpisuję ręką własną.
Warszawa dnia czternastego/:14/ Marca tysiąc osiemset trzydziestego szóstego /:1836/ roku.
Aleksander Maciej Roguski Wikariusz Kościoła Parafialnego Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie”.
Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Samuel Gostkowski i Emma Mentzel w dniu 04.04.1836 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie)
Akt małżeństwa Samuela Gostkowskiego i Emmy Mentzel 04.04.1836 r. „55. Działo się w Warszawie dnia czwartego Miesiąca Kwietnia, tysiąc osiemset trzydziestego szóstego Roku, o godzinie siódmej wieczorem. – Wiadomo czyniemy, że w przytomności Świadków Jacka Przybysławskiego, Kupca tuteyszego, liczącego lat czterdzieści siedem, w Warszawie przy Ulicy Podwale pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt siedem zamieszkałego, i Jakóba Małgorzewicza, Obywatela Ziemskiego, licacego lat czterdzieści ieden we Wsi Miedzechów, Obwodzie Warszawskim, Woiewództwie Mazowieckiem zamieszkałego, na dniu dzisieyszym zawarte zostało religiyne Małżeństwo między Samuelem Gostkowskim, Kawalerem, Urzędnikiem w Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych, Duchowych i Oświecenia Publicznego, w Warszawie, przy Ulicy Senatorskiey, pod liczbą czterysta sześćdziesiąt osiem, w Parafii Świętego Andrzeia, od pół Roku zamieszkałym, urodzonym we Wsi Guzikówce, Gallicyi Austryackiey, z niegdy Stanisława Gostkowskiego, Obywatela, we Wsi Bydlin Woiewództwie Krakowskiem zmarłego, i Małżonki tegoż, Wiktoryi z Słotwińskich, we Wsi Żerakowie Gallicyi Austryackiey zmarłey, maiącym lat trzydzieści dwa; a Emmą Mentzel Panną, Córką (dopisane na marginesie Michała) Mentzel, Kupca, i Katarzyny z Horsxnów, Małżonków, w Warszawie, przy Ulicy Podwale, pod liczbą czterysta dziwięćdziesiąt siedem zamieszkałych, zrodzoną w temże Mieście, maiacą lat osiemnaście, przy Rodzicach swoich, pod liczbą powyższą, w Parafii tuteyszey od Kwartałów trzech zamieszkałą. Małżeństwo to, /: w skutek udzieloney Dyspensy przez Władzę Duchowną :/ iedna tylko poprzedziła Zapowiedź; na dniu czternastym Lutego, Roku bieżącego, w Kościołach Parafialnych Warszawskich, Świętiańskim i Świętoandrzeyskim; iakoteż zezwolenie ustne obecnych Aktowi temu Rodziców Zaślubioney. – Tamowanie małżeństwa niezaszło. – Małżonkowie nowi oświadczaią, iż niezawarli umowy przedślubney. – Ninieyszy Akt, stawaiącym i Świadkom przeczytany popisanym został przez Nas, wraz z Zaślubionymi, Rodzicami Zaślubioney i Świadkami.
= X. Dawid Klatt Wikaryusz Metropolitalny Warszawski, Samuel Gostkowski, Emma Hentzel, Michał Mentzel Oyciec, Katarzyna Mentzel Matka, Jacek Przybysławski, Jakób Małgorzewicz”.
Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Franciszek Gostkowski i Ignacya Łączyńska w dniu 04/18.08.1836 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie)
Akt małżeństwa Franciszka Gostkowskiego i Ignacyi Łączyńskiej 06/18.08.1836 r. „Lututów. 30. Działo się w Lututowie Dnia szóstego/osiemnastego Sierpnia Tysiąc osiemset trzydziestego szóstego roku. Podpisany sprawuiacy obowiązki urzędnika stanu cywilnego w gminie i Parafii Lututów obwodzie Wieluńskim Województwie Kaliskiem świadom czyniemy, iż na dniu dzisieyszym w przytomności świadków, a mianowicie: Wielmożnego Seweryna Szymanowskiego Dóbr Niemojewa z przyległościami Dziedzica we wsi i gminie Niemojew Obwodzie Sieradzkim Województwie Kaliskiem zamieszkałego lat trzydzieści osiem liczącego, tudzież Wielmożnego Dyonizego Podczaskiego lat trzydzieści cztery liczącego, Dziedzica Dóbr Ligota murowana w Woiewództwie Krakowskiem, i tamże stałe zamieszkanie maiącego, zawarte zostało cywilno-religyine małżeństwo pomiędzy Wielmożnym Franciszkiem Gostkowskim, Kawalerem lat trzydzieści liczącym, synem świętey pamięci Stanisława i Wiktoryi z Słotwińskich Gostkowskich małżonków prawych, Dziedzicem Dóbr Bydlina w Obwodzie Olkuskim Województwie Krakowskim położonych, i tamże stałe zamieszkanie maiącym, parafianem Bydlińskim z iedney, a Wielmożną Ignacyą Łączyńską lat dwadzieścia liczącą panną, córką Wielmożnych Edwarda i śp. Klotyldy z Smugorzewskich Łączyńskich małżonków prawych parafianką Lututowską, a teraz we wsi i gminie Krąków, parafii Góra w powiecie i Województwie Kaliskim przesiedlona i tamże w domu rodziców mieszkaiąca w assystencyi wyiawianego stawaiąca z drugiej strony. – Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi z ośmiodniową czasu przerwą w obydwóch parafiach Lututańskiey i Bydlińskiey, a mianowicie pierwsza Dnia piątego/siedemnastego, druga dwunastego/dwudziestego czwartego, trzecia dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego miesiąca Lipca roku bieżącego, każda w niedzielę w niedzielę wobec zgromadzonego na nabożeństwie ludu. Przeszkoda żadna tamuiąca obrzęd ten małżeństwa niezaszła a Wielmożni nowożeńcy oświadczaią, iż nie zawarli między sobą żadnej ani prywatney ani urzędowey umowy przedślubney. Poczem akt ninieyszy stronom interesowanym i świadkom głośno i wyraźnie przeczytany i przez nich tudzież nas, iako urzędnika stanu cywilnego podpisany został.
– Edward Łączyński, Ignacia Łączyńska, Seweryn Szymanowski, Franciszek Gostkowski, X. Młynnkiewski, Dyonizy
Podczaski”.
Akt zgonu Sabina Konstancya Rogaska w dniu 11.03.1840 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie z dnia 12.03.1840 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Sabina Konstancya Rogaska 11.03.1840 r. „12. Domaniowice. Działo się w Bydlinie dnia dwunastego Marca Tysiąc ośmset czterdziestego Roku ogodzinie trzei zpołudnia. Stawili się Wielmożny Mikołay Rogaski Dziedzic Dobr Domaniowic lat trzydziesci dziewięć maiący, w Domaniowicach zamieszkały, iAlexender Kadłubowski Zastępca Woyta Gminy Domaniowice, lat dwzdziescia ieden maiący z Domaniowic, i oswiadczyli, iż w dniu iedynastym bieżącego miesiąca, umarła w Domaniowicach pod Numerem trzydziestym czwartym Panna Sabina Konstancya Rogaska lat pięć maiąca, w Domaniowicach zrodzona i zamieszkała, Corka Mikołaia i Zuzenny z Gostkowskich Małżonkow Rogaskich Dziedzicow Dobr Domaniowic.- Po przekonaniu się naocznie o zeysciu Rogaski, Akt ten Swiadkom przeczytany, zKtorych pierwszy iest Oycem, a drugi Wóy zmarłey, przez Nas i Stawaiących Swiadkow podpisany został.
Xiądz Michał Walgórski Pleban, i Urzędnik Stanu Cywilnego parafii Bydlin.”.
Akt urodzenia Stanisław Wiktor Władysław Rogaski w dniu 21.05.1841 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie z dnia 28.05.1841 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Stanisław Wiktor Władysław Rogaski 21.05.1841 r. „21. Domaniowice. Działo się w Bydlinie dnia dwudziestego osmego Maia Tysiąc Ośmset Czterdziestego pierwszego roku ogodzinie trzeciey z południa. Stawił się Pan Mikołay Rogaski Dziedzic Dobr Domaniowic w Domaniowicach zamieszkały lat czterdzieści maiący, w Obecności Pana Dominika Słotwińskiego Dziedzica Dobr Buku lat pięćdziesiąt mającego w Buku zamieszkałego tudzież Jana Słotwiskiego lat dwadzieścia cztery maiącego w Buku zamieszkałego, i okazał Dziecię płci Męzkiey, urodzone w Domaniowicach pod Numerem Trzydziestym trzecim dnia dwudziestego pierwszego Maia Roku bieżącego ogodzinie piątey rano, ziego Małżonki Pani Zuzanny z Gostkowskich Rogaski Katoliczki lat trzydzieści cztery maiącey; Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisieyszym nadane zostały Jmiona Stanisław , Wiktor, Władysław, a Rodzicami iego Chrzestnemi byli wspomniony Pan Dominik Słotwiński i panna Wiktorya Rogaska, obydwoie Katolicy. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom przeczytany, przez nas, Stawaiącego i Swiadkow podpisany został-.
Xiądz Michał Waligórski Pleban i Urzędnik Stanu Cywilnego parafii Bydlin, Mikołay Rogaski oiciec, Dominik Słotwiński swiadkowie”.
Akt zgonu Apolonia z Cieńskich Moszczeńska w dniu 11.05.1842 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Tekli Dz.M. w Wolicy z dnia 13.05.1842 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Apolonia z Cieńskich Moszczeńska 11.05.1842 r. „6. Dziewiecice. Działo się w Wolicy dnia trzynastego Maia Tysiąc osmset czterdziestego drugiego roku o godzinie dwonastey wpołudnie Stawili się Jakob Banaszek lat Czterdziesci Sołtys i Mateusz Sliwa lat trzydziesci maiący Włoscianie z Dziewięcic i oswiadczyli iż w dniu onegdayczym o godzinie ósmy rano na Zagorzu we Dworze Folwarku do Dziewięcic nalezącym umarła Wielmożna Apolonia z Cinskich pierwszego slubu Gostkowska Drugiego Moszczyńska lat czterdziesci siedm maiąca Dziedziczka dobr Dziewięcic Corka Jasnie Wielmoznego Kazimierza i Maryanny Cieńskich Starostow pozostawiwszy posobie owdowiałego Męża Wielmoznego Erazma Moszczeńskiego i Syna z pierwszego Slubu Wielmoznego Pantaleona Gostkowskiego poprzekonaniu się naocznie o zeysciu Wielmozney Apolonii Moszczenskiey Akt ten stawaiącym nieumieiącym pisać przeczytawszy podpisaliśmy.
X Teodor Budonski Administrator Wolicy”.
Akt urodzenia Roman Stanisław Edward Gostkowski w dniu 29.12.1843 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 02.01.1844 r.)
Akt urodzenia Romana Stanisława Edwarda Gostkowskiego 29.12.1843 r. „1. Kwaśniów. Działo się w Dworze Wsi Kwaśniowa do Parafii Chechła należącej dnia drugiego Stycznia Tysiąc osiemset czterdziestego czwartego roku o godzinie dwunastej w połodnie. Stawił się Wielmożny Franciszek z Witoszowa Herbu Według okazanego Dyplomu pod dniem dwudziestego trzeciego Lutego, szóstego Marca Tysiąc osiemset czterdziestego roku wydanego, Gozdawa Gostkowski Dziedzic Dóbr Kwaśniowa z przyległościami Cieślin i Hucisko Katolik tu w Wsi Kwaśniowie zamieszkały lat trzydzieści dziewięć maiący, w obecności Wielmożnego Ludwika Zacherta Dziedzica Dóbr Kromołowa lat trzydzieści cztery tudziesz Jana Słotwińskiego Obywatela Kraiowego z Kwaśniowa lat dwadzieścia siedem maiących i okazał nam Dziecie płci meskiey urodzone w Dworze tu w Wsi Kwaśniowie dnia dwudziestego dziewiątego Grudnia roku zeszłego o godzinie w pół do szóstey po południu z Jego Małżonki Wielmożnej Ignacyi z Łączyńskich Gostkowskiey lat dwadzieścia dziewięć maiacej Dziecienciu tego na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisieyszym dla słabości zdrowia z wody przezemnie obecnego tu pod ten czas Plebana, zaś dopełnienie ceremonii Religinych pozostanie do ulepszenia zdrowia dzieciencia. Nadane zostały Imiona Roman, Stanisław, Edward a Rodzicami Jego Chrzestnemi byli wyżey wymieniony Ludwik Zachert i Wielmożna Józefa z Podczaskich Baroszewe Waldgon. Akt ten stawiaiącemu i świadkom przeczytany podpisany został.
– ks. Mikołaj Wiśniewski Pleban Chechelski, Franciszek Gostkowski Oyciec, Ludwik Zachert świadek, Jan Słotwiński Świadek”.

Akt urodzenia Kazimierz Franciszek Ignacy Gostkowski w dniu 05.02.1845 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 07.02.1845 r.)
Akt urodzenia Kazimierza Franciszeka Ignacego Gostkowskiego 05.02.1845 r. „26. Kwaśniów. Działo się w Wsi Chechło dnia siódmego Lutego Tysiąc Osiemset Czterdziestego piątego roku o godzinie jedynastej rano. Stawił się Wielmożny Franciszek z Witoszowa Herbu według okazanego Dyplomu pod dniem Dwudziestego trzeciego Lutego, Szóstego Marca Tysiąc Osiemset Czterdziestego roku wydanego, Gozdawa Gostkowski Dziedzic Dóbr Kwaśniowa z przyległościami Cieślin i Chucisko Katolik w Kwaśniowie zamieszkały lat Czterdzieści mający w obecności Wielmożnego Andrzeja Pawlikowskiego Dzierzawiącego Dobra Rabsztyn byłego Majora Wojsk Polskich z Rabsztyna lat Pięćdziesiąt Sześć, tudziesz Jana Słotwińskiego Obywatela Krajowego z Kwaśniowa lat Dwadzieścia Osiem mających i okazał nam dziecię Płci Męskiej, urodzone w Kwaśniowie dnia Dnia Piątego Lutego roku bierzącego ogodzinie dziesiątej rano z Jego Małżonki Wielmożnej Ignacyi z Łączyńskich Gostkowskiej lat trzydzieści mającej Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym wdniu dzisiejszym nadane zostały Imiona Kazimierz Franciszek Ignacy, Rodzicami Jego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Andrzej Pawlikowski i Wielmożna Otalia z Łączyńskich Podczaska Dziedziczka Dóbr Lgota murowana. Akt ten stawiającemu i świadkom przeczytany podpisany został.
– ks. Mikołaj Wiśniewski pleban parafii Chechło, Franciszek Gostkowski Oyciec, Andrzej Pawlikowski Świadek, Jan Słotwiński świadek”.

Akt zgonu Kazimierz Franciszek Ignacy Gostkowski w dniu 10.03.1845 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 12.03.1845 r.)
Akt zgonu Kazimierza Franciszeka Ignacego Gostkowskiego 10.03.1845 r. „23. Kwaśniów. Działo się w Chechle dnia dwunastego marca tysiąc osiemset czterdziestego piątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się Wielmożny Jan Słotfinski lat dwadzieścia siedem i Wincenty Gąsiorek włościanin lat czterdzieści liczący obadway w Kwaśniowie zamieszkali, i oświadczyli ze w dniu dziesiątem bierzącego miesiąca o godzinie piątej rano umarł Kazimierz Franciszek Ignacy Gostkowski, w Kwaśniowie urodzony i zamieszkały, miesiąc ieden liczący, Syn Wielmożnych Franciszka i Ignacyi małzonków Gostkowskich właścicieli Dóbr Kwaśniowa w Kwaśniowie zamieszkałych. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Gostkowskiego akt ten przeczytany stawającym i przez pierwszego podpisany został, drugi Świadek pisać nieumie.
– ks. Mikołaj Wiśniewski pleban chechelski, J. Słotwiński”.

Akt zgonu Pantalion Kazimierz Gostkowski w dniu 01.04.1845 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Krzyża w Warszawie z dnia 03.04.1845 r.)
Akt zgonu Pantaliona Kazimierza Gostkowskiego 01.04.1845 r. „Działo się w Warszawie w Parafii św. Krzyża dnia trzeciego Kwietnia tysiąc osiemset czterdziestego piątego roku o godzinie drugiej popołudniu.
608. Działo się jak wyżej.
Stawili się Mikołaj Miceusz lat dwadzieścia pięć i Antoni Kworczynski lat dwadzieścia pięć mający obadwaj służący w Warszawie w Szpitalu św. Rocha zamieszkali i oświadczyli że wtymże Szpitalu dnia pierwszego Kwietnia roku bieżącego o godzinie jedenastej wnocy umarł (
dopisano na marginesie Pantalion) Kazimierz Gostkowski Kawaler Gospodarz lat dwadzieścia siedem mający rodem z Krakowa Syn Stanisława i Apolonii Małżonków. Przekonawszy się naocznie o zejściu (dopisano na marginesie Pantaliona) Kazimierza Gostkowskiego. Akt ten stawającym przeczytany przez nas podpisany został. Stawający. Stawający nie piszą.
– ks. …. Chroboszczak, … Puławski …”.
Akt urodzenia Amelia Wiktorya Klotylda Gostkowska w dniu 12.01.1846 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 13.01.1846 r.)
Akt urodzenia Amelii Wiktoryi Klotyldy Gostkowskiej 12.01.1846 r. „6. Kwaśniów. Działo się w Wsi Chechło dnia Trzynastego Stycznia Tysiąc Osiemset Czterdziestego Szóstego roku, o godzinie Trzeciej popołudniu. Stawił się Wielmożny Franciszek z Witoszowa Herbu, według okazanego Dyplomu pod dniem Dwudziestego trzeciego Lutego, szóstego Marca Tysiąc Osiemset Czterdziestego roku wydanego, Gozdawa Gostkowski właściciel Dóbr Kwaśniowa z przyległościami Cieślin i Chucisko – Katolik w Kwaśniowie zamieszkały, lat Czterdzieści ieden maiący; w obecności Wielmożnego Franciszka Xawerego Gutowskiego właściciela Dóbr Chechło – z Chechła, lat Siedemdziesiąt – tudzież Wielmożnego Jana Słotwińskiego obywatela Krajowego z Kwaśniowa lat Dwadzieścia Dziewięć maiących, i okazał Nam Dziecię Płci Zenskiey urodzone w Kwaśniowie we Dworze, dnia Dwunastego Stycznia roku biezącego, o godzinie dziesiątey minut Dwadzieścia trzy wieczorem, z iego Małżonki Wielmożney Ignacyi z Łączyńskich Gostkowskiej lat Trzydzieści ieden maiącey – Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisieyszym, z wody tylko dla słabości zdrowia nadane zostały Imiona: Amelia – Wiktorya – Klotylda – a Rodzicami iego Chrzestnemi byli Wielmożny Maximilian Amplewski, i Wielmożna Gabryela Draka. Akt ten stawaiącemu i świadkom przeczytany podpisany został.
– ks. Mikołaj Wiśniewski pleban chechelski, Xawery Gutowski, Franciszek Gostkowski, Jan Słotwiński”.

Akt zgonu Amelia Wiktorya Klotylda Gostkowska w dniu 17.03.1846 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 19.03.1846 r.)
Akt zgonu Amelii Wiktoryi Klotyldy Gostkowskiej 17.03.1846 r. „25. Kwaśniów. Działo się w Chechle dnia Dziewiętnastego Marca Tysiąc Osiemset Czterdziestego Szóstego roku, o godzinie Ósmey rano – Stawili się Wielmożny Jan Słotwiński, Obywatel Krajowy, lat Dwadzieścia Dziewięć – i Wielmożny Xawery Gutowski właściciel Dóbr Chechło – Pierwszy w Kwaśniowie, Drugi tu w Chechle zamieszkali, i oświadczyli ze wdniu Siedemnastym bierzącego miesiąca, ogodzinie Trzeciey rano umarła AEmilia – Wiktorya – Klotylda Gostkowska Łączyńska (na marginesie poprawiono, że chodziło o matkę Ignację), w Kwaśniowie urodzona, i zamieszkała, miesięcy Dwa licząca Córka Wielmożnych Franciszka i Ignacyi (poprawiono) Małzonków Gostkowskich, Właścicieli Dóbr z Kwaśniowa – Po przekonaniu się naocznie o zeyściu Gostkowskiey, Akt ten przeczytany stawaiącym i przez Nich podpisany został.
– ks. Mikołaj Wiśniewski pleban chechelski, Jan Słotwiński, Xawery Gutowski”.

Zapowiedź Pierwsza Małżeństwa Ignacy Jakób Mazurkiewicz i Joanna z Sokolnickich Chrzanowska z dnia 19.04.1846 r. (Parafia pw. Wszystkich Świętych w Krakowie)
Zapowiedź pierwsza małżeństwa Ignacy Jakób Mazurkiewicz & Joanna z Sokolnickich Chrzonowska 19.04.1846 r. Roku tysiąc osmset czterdziestego szostego. Dnia dziewietnastego Kwietnia w niedziele. My Administrator Koscioła i parafii Wszystkich Swiętych Urzędnik Stanu Cywilnego w Krakowie Udawszy się przed drzwi głowne wniyscia do domu Gminnego o godzinie dwunastey w południe doniesliśmy i ogłosilismy po pierwszy raz iz zaszło przyrzeczenie Małzeństwa między Panem Ignacym Jakobem dwoch Imion Mazurkiewiczem, Kawalerem pełnoletnim i Obywatelem, przedtem przy Ulicy Grodzkiey pod Liczbą dwiescie dwadziescia zesc, a teraz w Kielcach Krolestwie Polskim zamieszkałym – Synem niegdy Franciszka i Katarzyny z Woycieckich Mazurkiewiczow Małzonkow z iedney, a Wielmozną Joanną z Sokolnickich Chrzonowską Wdową pełnoletnią Obywatelką w Kielcach Krolestwie Polskim zamieszkałą. Corką niegdy Jozefa i Maryi Sokolnickich Małżonkow z drugiey strony. Ktora to Zapowiedz po przeczytaniu Oney głosno i wyraznie przybitą została na drzwiach domu Gminnego naszego. Czego Akt Spisalismy.
X. Kazimierz Matuszewski.”.

Zapowiedź Druga Małżeństwa Ignacy Jakób Mazurkiewicz i Joanna z Sokolnickich Chrzanowska z dnia 26.04.1846 r. (Parafia pw. Wszystkich Świętych w Krakowie)
apowiedź druga małżeństwa Ignacy Jakób Mazurkiewicz & Joanna z Sokolnickich Chrzonowska 26.04.1846 r. Roku tysiąc osmset czterdziestego szostego. Dnia dwudziestego szostego Kwietnia w niedziele. My Administrator Koscioła i parafii Wszystkich Swiętych Urzędnik Stanu Cywilnego w Krakowie. Udawszy się przed drzwi głowne wniyscia do domu Gminnego o godzinie dwunastey w południe doniesliśmy i ogłosilismy po drugi raz, iz zaszło przyrzeczenie Małżeństwa między panem Ignacym Jakobem dwoch Imion Mazurkiewiczem Kawalerem pełnoletnim Obywatelem, przedtem przy Ulicy Grodzkiey pod Liczbą dwiescie dwadziescia szesc, a teraz w Kielcach Krolestwie Polskim zamieszkałym, Synem niegdy Franciszka i Katarzyny z Woycieskich Mazurkiewiczow Małżonkow ziedney, a Wielmożną Joanną z Sokolnickich Chrzanowską Wdową pełnoletnią Obywatelką, w Kielcach Krolestwie Polskim zamieszkałą. Corką niegdy Jozefa i Maryi Sokolnickich Małżonkow z drugiey Strony. Ktora to Zapowiedz po odczytaniu Oney głosno i wyraznie przybitą została na drzwiach domu Gminnego naszego. Czego Akt Spisalismy.
X. Kazimierz Matuszewski.”.

Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Ignacy Mazurkiewicz i Joanna z Sokolnickich Chrzanowska w dniu 17.07.1846 roku (Akt stanu cywilnego Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Ignacy Mazurkiewicz & Joanna z Sokolnickich 17.05.1846 r. 62. Działo się w Kielcach dnia siedmnastego Maja Tysiąc osinset czterdziestego szóstego roku o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czynimy że w przytomności swiadków W-go Erazm Nałęcz Moszczeńskiego lat pięćdziesiąt maiącego obywatela ziemskiego i Pana Karola Szczudłowskiego lat sześćdziesiąt dwa liczącego, Emertyta obydwoch w Kielcach zamieszkałych Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie małżeństwo pomiędzy Panem Igancym Mazurkiewiczem lat dwadzieścia cztery liczącym Kawalerem, dzierżawcą realności w Kielcach, w mieście Krakowie urodzonym z Franciszka i Katarzyny z Wojcieskich, małżonków, gospodarstwem się trudniących, matki tylko żyiącej, tu w Kielcach zamieszkałym; a Joanną z Sokolnickich wdową po Filipie Chrzanowskim zmarłym od lat dwoch – we Lwowie Galicyi Austryiackiej urodzoną z Wincentego Sokolnickiego, Archiwisty przy Trybunale Cywilnym pierwszej Instancji Woiewodztwa Krakowskiego byłego i Konstancyi z Lutomskich małżonków iuż zmarłych, lat trzydzieści dziewięć maiącą. Małzeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w Kościele parafialnym Kieleckiym ze strony zaślubionej, w dniach osmym pietnastym i dwudziestym drugim lutego roku bieżącego, oraz w Krakowie w Kościele parafialnym Wszystkich Swiętych ze strony zaślubionego z powodu nie kompletnego pobytu co do czasu iakiego prawo wymaga w dniach dziewietnastym i dwudziestym szostym Kwietnia oraz trzecim Maja roku biezącego – Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małzonkowie nowi umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten stawaiącym i swiadkom przeczytany, przez nas wraz z nimi podpisany został.
Ignacy Mazurkiewicz zaślubiony, Joanna z Sokolnickich zaslubiona, X Jozef Cwikliński, Erazm Nałęcz Moszczeński Swiadek, Karol Szczudłłowskyj Swiadek.”.
Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Jan Stanisław Rudzki i Wiktoria Rogaska w dniu 02.02.1847 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Piotra i Pawła App. w Koniuszy)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Jan Stanisław Rudzki & Wiktoria Rogaska 02.02.1847 r. 6. Jazdowiczki. Działo sie w Koniuszy dnia drugiego Lutego Roku Tysiąc Osmset Czterdziestego Siódmego o godzinie piątej po południu wiadomo czyniemy isz wprzytomnosci swiadków Wielmożnego Floriana Gostkowskiego lat Trzydziesci dwa maiącego Dziedzica Opatkowic tudziesz Wielmożnego Leona Sobockiego lat Dwadziescia i pięć maiącego w Wsi Gorenice zamieszkałego na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między Wielmożnym Janem Stanisławem dwoiga Imion Rudzkim Kawalerem Dziedzicem Ostropola w Okręgu Miasta Krakowa lat Dwadzieścia i cztery maiącym urodzonym w Rogulicach w Okręgu Miasta Krakowa a zamieszkałym w Jelczy synem Wielmoznego Mikołaia Rudzkiego Dziedzica Jelczy lat pięćdziesiąt sześć i Marianny z Boroniów Rudzkiej lat pięćdziesiąt maiącej Małżonków w Jelczy zamieszkałych a Wielmożną panną Wiktoriią Rogaską lat dwadzieścia skończonych maiącą Urodzoną w Wsi Grzegorzowice zamieszkałą w Jazdowiczkach Córką Wielmożnego Mikołaia Rogaskiego lat czterdzieści siedm i Wielmożnej Zuzanny z Gostkowskich lat Trzydziesci dziewięc maiących Dziedziców Jazdowiczki Małżonków zamieszkałych w Jazdowiczkach Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi to iest pierwsza dnia dziesiątego druga dnia siedmnastego a trzecia dnia dwudziestego czwartego Stycznia roku bieżącego w parafii Koniusza i drugiej parafii Tczyca tamowanie Małżeństwa niezaszło Małżonkowie nowi oswiadczaią isz niezawarli umowy przedslubnej Akt ten stawaiącym i świadkom został przeczytany który wraz z nami podpisany został x. a. m. U.S.C.
– Xiądz Antoni Maczalkiewicz Urzędnik Stanu Cywilnego, Floryan Gostkowski, Leon Sobocki, Jan Rudzki, Wiktorya Rogaska, Mikołaj Rogaski, Zuzanna Rogaska, Mikołaj Rudzki.”.
Akt urodzenia Stefania Wiktorya Klotylda Gostkowska w dniu 03.02.1847 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 06.02.1847 r.)
Akt urodzenia Stefanii Wiktoryi Klotyldy Gostkowskiej 03.02.1847 r. „22. Kwaśniów. Działo się w wsi Chechło dnia Szóstego Lutego Tysiąc Osiemset Czterdziestego Siódmego roku, o godzinie Jednastey przedpołudniem – Stawił się Wielmożny Franciszek z Witoszowa Herbu według okazanego Dyplomu pod dniem Dwudziestym trzecim Lutego, i Szóstego marca, Tysiąc Osiemset Czterdziestego roku wydanego – Gozdawa Gostkowski Dziedzic Dóbr Kwaśniowa Cieślina, i Chuciska, Katolik – w Kwaśniowie zamieszkały, lat Czterdzieści dwa maiący – wobecności Wielmożnego Xawerego Gutowskiego Dóbr Ziemskich Chechło właściciela z Chechła, lat Sześćdziesiąt sześć – Tudzież Wielmożnego Jana Słotwińskiego Obywatela Krajowego z Kwaśniowa lat Trzydzieści maiących, = i okazał Nam Dziecię płci Zenskiey urodzone w Kwaśniowie dnia Trzeciego Lutego roku biezącego ogodzinie siódmey wieczoem – z Jego Małżonki Wielmożney Ignacyi z Łączyńskich, lat Trzydzieści Dwa maiącey – Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu Dzisieyszym, dla słabości zdrowia, z wody tylko – Nadane zostały Imiona – Stefania Wiktorya – Klotylda – a Rodzicami iego Chrzestnemi byli wyżej wspomniany Wielmożny Jan Słotwiński, i Wielmożna Gabryela Draka. Akt ten stawaiącemu i świadkom przeczytany podpisany został.
– ks. Mikołaj Wiśniewski pleban parafii Chechła, J. Słotwiński, Gutowski Xawery, F. Gostkowski”.

Akt zgonu Stefania Wiktorya Klotylda Gostkowska w dniu 27.03.1847 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 30.03.1847 r.)
 Akt zgonu Stefanii Wiktoryi Klotyldy Gostkowskiej 27.03.1847 r. „33. Kwaśniów. Działo się w Chechle dnia Trzydziestego Marca Tysiąc Osiemset Czterdziestego Siódmego roku, o godzinie Ósmey rano. Stawili się Wielmożny Jan Słotwiński Zastępca Woyta Gminy Kwaśniów lat Trzydzieści, i Jan Zachwatowicz, lat Trzydzieści trzy liczący, obadway w Kwaśniowie zamieszkali, i oświadczyli ze w Dniu Dwudziestym Siódmym biezącego miesiąca, ogodzinie w pół do Dziewiątej wieczór umarła Stefania Wiktorya – Klotylda Gostkowska w Kwaśniowie urodzona i zamieszkała, tygodni siedem licząca Córka Wielmożnych Franciszka i Ignacyi Małzonków Gostkowskich właścicieli Dóbr Kwaśniowa z Kwaśniowa. Po przekonaniu się naocznie o zeyściu Gostkowskiey akt ten przeczytany stawaiącym i przez pierwszego podpisany został – Drugi pisać nieumie.
– ks. Mikołaj Wiśniewski pleban Chechelski, J. Słotwiński”.

Akt zgonu Roman Stanisław Edward Gostkowski w dniu 10.09.1847 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 13.09.1847 r.)
 Akt zgonu Romana Stanisława Edwarda Gostkowskiego 10.09.1847 r. „82. Kwaśniów. Działo się w Chechle dnia trzynastego września Tysiąc Osiemset Czterdziestego Siódmego roku, o godzinie Dziesiątej rano. Stawili się Walenty Rydzyk włościan lat Czterdzieści, i Stanisław Jurczyk włościan lat pięćdziesiąt liczący, obadway w Kwaśniowie zamieszkali, i oświadczyli, ze wdniu Dziesiątym biezącego miesiąca o godzinie ósmej rano umarł Roman – Stanisław – Edward Gostkowski Szlachcic, w Kwaśniowie urodzony i zamieszkały, lat Trzy miesięcy Osiem liczący Syn Wielmożnych Franciszka i Ignacyi Małzonków Gostkowskich Dziedziców Dóbr Kwaśniowa – z Kwaśniowa. Po przekonaniu się naocznie o zeyściu Gostkowskiego, akt ten przeczytany stawaiącym – świadkowie pisać nie umieią.
– ks. Mikołaj Wiśniewski pleban Chechelski”.

Akt urodzenia Emma Klotylda Ignacya Gostkowska w dniu 09.01.1848 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Warszawie z dnia 11.01.1848 r.)
Akt urodzenia Emmy Klotyldy Ignacyi Gostkowskiej 09.01.1848 r. „28. Działo się w Warszawie dnia Jedenastego Stycznia Tysiąc Osiemset czterdziestego ósmego roku o godzinie piątej z południa. – Stawił się Franciszek z Witoszowa podług okazanego patentu Numero trzy tysiące jedenaście z dnia dwudziestego trzeciego Lutego /szóstego marca / Tysiąc osiemset czterdziestego roku herbu Gozdawa Gostkowski obywatel lat czterdzieści trzy mający, w Warszawie przy ulicy Leszno pod Liczbą sześćset sześćdziesiąt osiem zamieszkały, wprzytomności: Samuela Gostkowskiego Naczelnika Wydziału w Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych i Wincentego Szydłowskiego urzędnika Prokuratoryi w Królestwie Polskim, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Warszawie na dniu Dziewiątym bieżącego Miesiąca i roku o godzinie siódmej minucie dwudziestej piątej rano z Jego Małżonki Ignacyi z Łączyńskich lat trzydzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Leona Topolskiego odbytym dane zostały imiona: Emma Klotylda Ignacya, a Rodzicami jego chrzestnymi byli: Dyonizy Podczaski Dziedzic dóbr Ziemskich i Emma z Mentzylów Gostkowska Żona Urzędnika. – Akt ten poprzeczytaniu przez Nas i Świadków wraz z stawającym podpisany został.
– X. Marcin Zarzecki Administrator Kościoła Ś-go Andrzeja, Franciszek Gostkowski, Samuel Gostkowski, Wincenty Szydłowski”.

Akt urodzenia Konstanty Seweryn Franciszek Gostkowski w dniu 09.01.1848 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Warszawie z dnia 11.01.1848 r.)
Akt urodzenia Konstantego Seweryna Franciszka Gostkowskiego 09.01.1848 r. „29. Działo się w Warszawie dnia Jedenastego Stycznia Tysiąc osiemset czterdziestego ósmego roku o godzinie piątej po południu. – Stawił się Franciszek z Witoszowa podług okazanego patentu Numero trzy tysiące jedenaście z dnia dwudziestego trzeciego Lutego /szóstego marca / Tysiąc Osiemset czterdziestego roku herbu Gozdawa Gostkowski Obywatel lat czterdzieści trzy mający, w Warszawie przy ulicy Leszno pod liczbą sześćset sześćdziesiąt osiem zamieszkały, wprzytomności: Samuela Gostkowskiego Naczelnika Wydziału w Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych i Wincentego Szydłowskiego Urzędnika Prokuratoryi w Królestwie Polskim, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie na dniu Dziewiątym bieżącego Miesiąca i roku o godzinie siódmej minucie pięćdziesiątej dziewiątej rano z Jego Małżonki Ignacyi z Łączyńskich lat trzydzieści cztery mającej. – Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Leona Topolskiego odbytym dane zostały imiona: Konstanty Seweryn Franciszek, a Rodzicami jego chrzestnymi byli: Konstanty Leon Wolicki Obywatel i Helena z Brzezińskich Dyzmańska Dziedziczka dóbr Ziemskich. – Akt ten poprzeczytaniu przez Nas, Stawającego i Świadków podpisany został.
– X. Marcin Zarzecki Administrator Kościoła Ś-go Andrzeja, Franciszek Gostkowski, Samuel Gostkowski, Wincenty Szydłowski”.

Akt zgonu Konstanty Seweryn Franciszek Gostkowski w dniu 09.01.1848 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Warszawie z dnia 08.06.1848 r.)
Akt zgonu Konstantego Seweryna Franciszka Gostkowskiego 07.06.1848 r. „270. Działo się w Warszawie dnia Ósmego Czerwca Tysiąc Osiemset czterdziestego ósmego roku o godzinie dziesiątej rana Stawili się Franciszek Kopczyński Artysta Muzyczny i Wilhelm Drobiszewski Służący pełnoletni, w Warszawie zamieszkali i oświadczyli; że wdniu wczorajszym o godzinie trzeciej z południa przy ulicy Leszno pod Liczbą Sześćset sześćdziesiąt osiem umarł Konstanty Seweryn Franciszek trzech imion Gostkowski pięć Miesięcy żyjący, urodzony w Warszawie Syn Franciszka Obywatela i Ignacyi z Łączyńskich Małżonków Gostkowskich – Przekonawszy się naocznie o zejściu Gostkowskiego – Aktten po przeczytaniu przez Nas i Świadka Kopczyńskiego podpisany został. Drugi Świadek pisać nieumie.
– X. Marcin Zarzecki Administrator Kościoła Ś-go Andrzeja, Franciszek Kopczyński”.

Akt urodzenia Włodzimierz Leon Jan Rudzki w dniu 11.04.1849 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Piotra i Pawła App. w Koniuszy z dnia 21.04.1849 r.)
 Akt stanu cywilnego urodzenia Włodzimierz Leon Jan Rudzki 11.04.1849 r. „30. Jazdowiczki. Działo sie w Koniuszy Dnia Dwudziestego pierwszego Kwietnia Tysiąc Osmset Czterdziestego Dziewiątego Roku o godzinie piątej wieczór stawił sie Wielmorzny Pan Jan Rudzki lat Dwadziescia Siedm maiący Dziedzic Dobr Jazdowiczki i w tychże zamieszkały wprzytomnosci Wielmożnego Jozefa Bukowskiego Dziedzica Dobr Rudna górne lat pięćdziesiąt maiącego tamże zamieszkałego i Szlachetnie Urodzonego Jana Słotwińskiego lat Trzydziesci maiącego w Wsi Jazdowiczki zamieszkałego i okazał nam Dziecie płci męzkiej Urodzone w Jazdowiczkach pod numerem pierwszym na dniu iedenastego miesiąca Kwietnia o godzinie piątej zrana z Jego Małżonki Wiktorii z Rogaskich lat Dwadziescia i ieden maiącej Dziecięciu temu ma Krzcie Swiętym dziś odbytem nadane zostały trzy Imiona Włodzimierz Leon i Jan a Rodzicami Krzestnemi byli Wielmozna Zuzanna Rogaska Dziedziczka Dobr Makocice i Wielmożny Jozef Bukowski Dziedzic Dobr Rudna górne. -Wielmożny Stanisław Rogaski z Makocic i Wielmożna panna Emiliia Bukowska z Rudna Akt ten stawaiącym został przeczytany który stawaiacy wraz znami podpisali Xiądz Antoni Maczalkiewicz – Urzędnik Stanu Cywilnego,
– Jan Rudzki, Jozef Bukowski, Emilia Bukowska, Stanisław Rogaski, Zuzanna Rogaska, Jan Słotwiński. Xiądz Antoni Maczalkiewicz Urzędnik Stanu Cywilnego”.

Akt zgonu Wiktoria Rudzka w dniu 27.08.1849 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Piotra i Pawła App. w Koniuszy z dnia 27.08.1849 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Wiktoria Rudzka 27.08.1849 r. „93. Jazdowiczki. Działo się w Koniuszy Dnia Dwudziestego Siódmego Sierpnia Tysiąc Osmset Czterdziestego Dziewiątego Roku ogodzinie Trzeciej z południa stawili sie Woiciech Bielecki lat Trzydziesci i Rafał Zwoleński lat Trzydziesci dwa maiący zagrodnicy z Jazdowiczek i oswiadczyli isz dzisiaj o godzinie iedenastej zrana w Wsi Jazdowiczki pod numerem pierwszym Umarła Wiktoriia Rudzka Dziedziczka Jazdowiczek lat Dwadziescia i Dwa maiąca Urodzona w Grzegorzowicach zamieszkała w Jazdowiczkach Córka Mikołaia Rogaskiego i Zuzanny z Gostkowskich pozostałego Jana Rudzkiego Małzonka po naocznym przekonaniu o zejsciu Wiktorii Rudzkiej akt niniejszy stawaiącym został przeczytany a gdy pisać nieumieią sam podpisałem Xiądz Antoni Maczalkiewicz Urzędnik Stanu Cywilnego.”.
Akt zgonu Samuel Gostkowski w dniu 10.06.1850 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Krzyża w Warszawie z dnia 11.06.1850 r.)
Akt zgonu Samuela Gostkowskiego 10.06.1850 r. „800. Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Krzyża dnia jedenastego Czerwca tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku o godzinie drugiej popołudniu. Stawili się Włodzimierz Różyński Urzędnik lat trzydzieści i Zygmunt Sztebler Obywatel lat pięćdziesiąt sześć mający obadwaj w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli że tu w Warszawie pod liczbą tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt przy ulicy Nowy Świat dnia wczorajszego o godzinie wpółdojedenastej zrana umarł Samuel Gostkowski żonaty Naczelnik Sekcyi Administracyjnej w Kommissyi Spraw Wewnętrznych i Duchownych lat czterdzieści sześć mający rodem zwsi Bydlin Guberni Radomskiej (na marginesie poprawiono na Guzikówki w Galicyi Austryackiej), syn Stanisława i Wiktoryi małżonków Pozostawił posobie żonę Emme z Mentzlów. Akt ten stawajacym przeczytany przez Nas i tychże podpisany został.
– Kazimierz Różyński, Zygmunt Sztebler, … (
trzeci podpis nieczytelny)”.
Nekrolog po śmierci i pogrzebie Samuel Gostkowski w dniu 12.06.1850 roku (“Kurjer Warszawski” nr 154 – Niedziela 16.06.1850 r.)
Nekrolog po śmierci i pogrzebie Samuela Gostkowskiego 12.06.1850 r. „Zapowiedziany obrzęd pochowania ś.p. Samuela Gozdawa Gostkowskiego, Naczelnika Sekcji Admin:-Polic: w Kom: R. S. W. i D., odbył się dnia 12 b.m. o godz: 5tej po południu, z dolnego Kościoła Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski. Ciało eportował W. JX. Dziekan Naruszewicz, Proboszcz parafji Śgo. ALEXANDRA, Assesor Duchowny przy K. R. S. W. i D., Przyjaciel i Kolega zmarłego, otoczony Duchowieństwem świeckiem, poprzedzonem Konwentami XX. Kapucynów, Bernardynów, Karmelitów i Augustjanów. Trzech Urzędników K. R. S. W. i D. niosło znaki orderowe, zmarłego. Za trumną postępował liczny orszak Kolegów, Przyjaciół i Znajomych, towarzyszący Żonie i Rodzinie, w pośród którego widziano niektórych Członków Rady Administra:, Senatorów, Naczelników Władz Centralnych, tudzież cały skład K. R. S. W. i D. pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora Głównego Prezydującego w tejże K. R., JW. Rz: R. St: Brujewicza. Ciało pochowane zostało w katakumbach Powązkowskich. Samuel Gostkowski urodził się w roku 1803 w Galicji, z ojca Stanisława, potomka znakomitej w kraju Rodziny, i matki Wikrorji ze Słotwińskich, Dziedziców dóbr ziemskich. Od młodości okazywał już wielkie zdolności, otrzymał też najstaranniejsze wychowanie, najprzód w domu rodzicielskim, potem w szkołach Krakowskich i w b. Uniwersytecie ALEXANDROWSKIM w Warszawie. Zawód służby Rządowej rozpoczął w roku 1820 w Radzie Administracyjnej Królestwa, a dokonał go jako Naczelnik Sekcji Administracyjno-Policyjnej w K. R. S. W. i D. Samuel Gostkowski w młodości swojej oddawał się z zapałem poezji. Płody jego pióra wzbogaciły literaturę krajową w latach od 1818 do 1830. Wychodzące naówczas pisma literacki, pełne są utworów, które wielkie wówczas miały wzięcie, i zjednały autorowi znakomite między poetami imię. Dobrzeby było, żeby Rodzina zajęła się zebraniem tych dzieł poetyckich, w jedną całość, i wydała je na widok publiczny. Któż nie wie, że Gostkowski Był jednym z najpożądańszych w towarzystwie ludzi; dlatego też śmierć jego, żywo dotknęła licznych Przyjaciół i Znajomych, a nadewszystko pozostałą i niepocieszoną po tej stracie Małżonkę”.
Akt zgonu Klotylda Gostkowska w dniu 09.10.1850 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczycach z dnia 11.10.1850 r.)
 Akt zgonu Klotyldy Gostkowskiej 09.10.1850 r. „N°30. Lgota. Działo się w wsi Kroczycach dnia iedenastego Października tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Marcin Rukowski lat trzydzieści sześc i Gustaw Rychtorski lat trzydzieści (X. Jan Pielgrzymek Pleban Kroczycki) liczący pierwszy Wójt Gminy a drugi Gorzelniany w wsi Lgocie osiedli i oświadczyli: że w dniu onegdayszym o godzinie czwartey rano w domu pod Numerem pierwszym Umarła Klotylda Gostkowska lat dwa maiąca córka Franciszka i Ignacyi z Łączyńskich małżonków Gostkowskich pozostawiwszy rodziców. Po przekonaniu się naocznie ozeyściu Klotyldy Gostkowskiej – Akt ten stawajacym przeczytany przez Nas … i świadkami podpisany został.
– X. Jan Pielgrzymek pleban Kroczycki
“.
Akt urodzenia Wiktorya Elżbieta Gostkowska w dniu 18.11.1852 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Warszawie z dnia 09.02.1853 r.)
Akt urodzenia Wiktoryi Elżbiety Gostkowskiej 18.11.1852 r. „91. Działo się w Warszawie dnia Dziewiętnastego Lutego Tysiąc Osiemset pięćdziesiąt trzeciego roku o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Franciszek Gostkowski Obywatel lat czterdzieści osiem mający w Warszawie przy ulicy Leszno pod Liczbą sześćset sześćdziesiąt osiem zamieszkały, wprzytomności Edwarda Białoskórskiego Gubernatora Cywilnego Gubernii Radomskiej i Dyonizego Podczaskiego Dziedzica dóbr Zielonka, pełnoletnich w Gubernii Radomskiej zamieszkałych, i okazał Nam Dziecię płci Zeńskiej urodzone tu w Warszawie na dniu Osiemnastym Listopada roku zeszłego o godzinie w pół do dziewiątej wwieczór z jego Małżonki Ignacyi z Łączyńskich lat trzydzieści dziewięć mającej. – Dziecięciu temu na chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Józefa Wyszyńskiego odbytym dane zostały Imiona Wiktorya Elżbieta, a Rodzicami jego chrzestnemi byli: Edward Białoskórski i Matylda Zabłocka. Meldunek spóźniony z woli Rodziców. Akt ten po przeczytaniu podpisany został.
– Xiądz. Józef Wyszyński za proboszcza, Franciszek Gostkowski, Edward Białoskórski, Dyonizy Podczaski”.

Akt urodzenia Maryanna Gostkowska w dniu 14.08.1853 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie z dnia 15.05.1855 r.)
 Akt stanu cywilnego urodzenia Maryanna Gostkowska 14.08.1853 r. „253. Działo się w Mieście Warszawie dnia piętnastego Maja Tysiąc osmset piędziesiatego piątego roku, o godzinie szostej w wieczór. Stawiła się Elżbieta Nowakowska Akuszerka lat czterdzieści licząca, w obecności Ignacego Pragert Urzędnika z Rady Lekarskiej, lat trzydzieści sześć i Apolinarego Lewickiego Rządcy Dóbr Wilanowskich lat trzydzieści siedm mających i okazała nam dziecię płci żeńskiej, urodzone tu w Warszawie, przy ulicy Freta pod liczbą Dwieście pięćdziesiąt trzy, dnia czternastego Sierpnia Tysiąc osmset pięćdziesiątego trzeciego roku, o godzinie jedenastej rano, z Emerencyanny z Mentzlów Gosttkowskiej, wdowy po Samuelu Gostkowskim Naczelniku w Kommisyi Rządowej Sprawa Wewnętrznych i Duchownych, nateraz z własnych funduszów utrzymującej się, lat trzydzieści osm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym z wody, zaraz po urodzeniu przez Księdza Piotra Męczyńskiego Wikariusza Parafii Panny Maryi odbytym, a dniu dzisiejszym przy dopełnieniu Ceremonij Swiętych, nadane zostało imie Maryanna a Rodzicami jego Chrzestnemi byli wyżej wymieniony Ignacy Pragert i Teressa Lewicka. Akt ten stawającej i Swiadkom przeczytany i przez tychże wraz z Nami podpisany został. –
Ksiądz Józef Brodzki Prefekt Kościoła, E. Nowakowska, Pragert Ignacy, Apolinary Lewicki.”.

Nekrolog po śmierci Ignacja z Łączyńskich Gostkowska w dniu 25.09/07.10.1854 roku (“Kurjer Warszawski” nr 264 – Niedziela 26.09/08.10.1854 r.)
Nekrolog po śmierci Ignacji z Łącyńskich Gostkowskiej 25.09-07.10.1854 r. „Ignacja z Łączyńskich Gostkowska, wczoraj zakończyła życie. Pozostały Mąż z Córką, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na exportację Jej zwłok, jutro o godz: 3ej po południu, z Kaplicy przy Kościele XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.”.
Nekrolog po śmierci Ignacja z Łączyńskich Gostkowska w dniu 25.09/07.10.1854 roku (“Kurjer Warszawski” nr 265 – Poniedziałek 27.09/09.10.1854 r.)
Nekrolog po śmierci Ignacja Gostkowska zm. 25.09/07.10.1954 r. „Nabożeństwo żałobne za duszę ś. p. Ignacji z Łączyńskich Gostkowskiej, odbędzie się jutro o godzinie 10tej z rana, w Kościele XX. Kapucynów; na które, pozostały Mąż, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych.”.
Akt zgonu Wiktorya Gostkowska w dniu 17.02.1855 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie z dnia 18.02.1855 r.)
Akt zgonu Wiktoryi Gostkowskiej 17.02.1855 r. „142. Działo się w Warszawie dnia osiemnastego Miesiąca Lutego tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku o godzinie dziesiątej zrana. Stawili się Andrzej Gołębiowski Urzędnik w Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych i Józef Wieczorkiewicz służący obadwa pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli Nam, że wdniu wczorajszym o godzinie ósmej zrana wWarszawie przy Ulicy Miodowej pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt pięć umarła Wiktorya Goskowska lat dwa żyjąca córka Franciszka Goskowskiego, Obywatela i niegdy Ignacyi z Łączyńskich Małżonków. Przekonawszy się ozejściu wspomnionej Wiktoryi Goskowskiej Akt ten po przeczytaniu onego podpisany został przez Nas wraz z Stawającymi.
– X. Kasper Willmann po prob. i Urzęd. Stanu Cywilnego, Andrzej Gołębiowski, Józef Wieczorkiewicz
“.
Akt urodzenia Alfons Waleryan Wojciech Gostkowski w dniu 14.04.1861 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie z dnia 04.06.1861 r.)
Akt urodzenia Alfonsa Waleryana Wojciecha Gostkowskiego 14.04.1861 r. „N 153. Moszenki. Działo się we wsi Garbowie dnia czwartego Czerwca Tysiąc osiemset sześćdziesiątego pierwszego roku o godzinie pierwszej w południe. Stawił się Wielmożny Franciszek Gostkowski Dziedzic Dóbr Moszenki, w Moszenkach zamieszkały lat pięćdziesiąt sześć sześć liczący, w obecności Wielmożnych: Celestyna Piaseckiego Dziedzica Dóbr Sieprawice i tamże zamieszkałego lat czterdzieści trzy i Maurycego Morskowskiego Dzierżawcy Dóbr Ożarowa, w Ożarowie zamieszkałego lat dwadzieścia osiem liczących i okazał Nam Dziecko płci męskiej tamże urodzone dnia czternastego Kwietnia roku bieżącego o godzinie siódmej wieczór z jego małżonki Klementyny z Suchodolskich lat trzydzieści cztery liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona: Alfons – Waleryan – Wojciech, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli: Hrabia Michał Konikier z Florentyna Suchodolskiego w Anystncyi zaś Maurycy Morskowski z Kazimierą Konikier. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez Nasi przez nich został podpisany.
– X. Józef Sowciański proboszcz Garbowski Urz. Stanu Cywiln., Franciszek Gostkowski oyciec, Maurycy Morskowski, Celestyn Piasecki”.

Nekrolog po śmierci Ludwik Gostkowski w dniu 29.03.1864 roku (“Kurjer Warszawski” nr 73 – Środa 30.03.1864 r.)
Nekrolog po śmierci Ludwika Gostkowskiego 29.03.1864 r. „Ludwik Gozdawa Gostkowski, b. Oficer b. Wojsk Polskich, a następnie b. Obywatel dóbr ziemskich, przeżywszy lat 65, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony ŚŚ. SAKRAMENTAMI, wczoraj przeniósł się do wieczności. Pozostała Żona w głębokim żalu, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na exportację zwłok, jutro o godz: 1szej po południu, z Kaplicy XX. Reformatów, na cmentarz Powązkowski”.
Akt zgonu Franciszek Gozdawa Gostkowski w dniu 03.05.1864 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu z dnia 06.05.1864 r.)
Akt zgonu Franciszka Gozdawy Gostkowskiego 03.05.1864 r. „74. Zwoleń. Franciszek Gozdawa Gostkowski. Działo się w Zwoleniu dnia Szóstego Maja tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie ósmej rano. Stawili się Paweł Pindakiewicz lat pięćdziesiąt sześć i Wincenty Michniewski lat Sześćdziesiąt mający Mieszczanie w Zwoleniu zamieszkali i oświadczyli nam iż dnia trzeciego Maja bieżącego roku o godzinie wpół do dziesiątej rano umarł w Zwoleniu Franciszek Gozdawa Gostkowski lat pięćdziesiąt dziewięć życia mający obywatel Ziemski pozostawiwszy posobie owdowiałą małżonkę Klementynę z Suchodolskich i dzieci Alfonsa Maryan w Zwoleniu. Po przekonaniu się naocznie o zejściu tegoż akt ten stawającym pisać nie umiejącym przeczytawszy podpisujemy.
– X. Woźnicki proboszcz”.
Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Alfons Maryan Wojciech Gostkowski a Teodora Rogozińska w dniu 18/30.10.1886 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Anny w Bedlnie)
Akt małżeństwa Alfonsa Maryana Wojciecha Gostkowskiego i Teodory Rogozińskiej 18/30.10.1886 r. [tłumaczenie z języka rosyjskiego] „24. Sworzyce. małżeństwo Alfons – Maryan – Wojciech Gostkowski kaw. z Teodorą Rogozińską panna. Działo się  we wsi Bedlno osiemnastego / trzydziestego Października Tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie siódmej wieczorem.  Oświadczamy, że w obecności świadków: Edmunda Boskiego zamieszkałego we wsi Soczówki lat dwadzieścia dwa i Stanisława Rybskiego zamieszkałego w Bedlnie lat trzydzieści dwa zawarto w dniu dzisiejszym  religijny związek małżeński między Alfonsem Maryanem Wojciechem Gostkowskim, właścicielem hotelu Steinerhof w Styrii w Cesarstwie Austro-Węgierskim, synem zmarłych Franciszka i Klementyny z Suchodolskich małżonków Gostkowskich, urodzonym we wsi Moszenki parafii Garbów powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Lubelskiej Guberni, teraz zamieszkałym w mieście Krakowie w domu pod Numerem pięćdziesiątym piątym przy ulicy Czarna Wieś parafii św. Szczepana, w Cesarstwie Austriackiej Galicji, lat dwadzieścia pięć – a Teodorą Rogozińską panną córką Teodora i Gustawy z Fragetów małżonków Rogozińskich, właścicieli majątku Sworzyce, urodzoną we wsi Solca parafii Żarnowiec, zamieszkałą przy rodzicach we wsi Sworzyce parafii Bedlno w powiecie opoczyńskim Guberni Radomskiej, mającej osiemnaście lat. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafialnym kościele św. Szczepana w mieście Krakowie siódmego/dwunastego, czternastego/dwudziestego szóstego, dwudziestego pierwszego września/trzeciego października, a także w Bedlińskim parafialnym kościele w dniach dwudziestego pierwszego września/trzeciego października, dwudziestego ósmego września/dziesiątego października i piątego/siedemnastego października roku bieżącego. Rodzice panny młodej pozwolenia udzielili słownie. Nowożeńcy oświadczają, że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Szamik proboszcz parafii Bedlno. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytano, przez Nas i przez nich podpisany.
– ks. Jan Szamik, Alfons Gostkowski, Teodora Rogozińska, Edmund Boski, S. Rybski”.