Przywrócenie odprawiania nabożeństw w kaplicy modrzewiowej w Cieślinie (korespondencja z okresu lipiec 1844 – maj 1847 r.)

Poniżej przedstawiono w oryginalnym brzmieniu korespondencję związaną ze zmianą statusu kaplicy modrzewiowej w Cieślinie z publicznej na prywatną (dworską) oraz z przywróceniem odprawiania nabożeństw w tej kaplicy.

     W pierwszym piśmie datowanym na dzień 25 lipca 1844 r. dziedzic Dóbr Kwaśniowa Franciszek Gostkowski zwraca się Wysokiego Konsystorza Generalnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej z prośbą o zgodę na odprawianie prywatnych Mszy św. w kaplicy w Cieślinie.

Przywrócenie odprawiania nabożeństw w kaplicy modrzewiowej w Cieślinie (korespondencja z okresu lipiec 1844 r. - maj 1847 r.) (1)

     W odpowiedzi na skierowaną prośbę Konsystorz Generalny Diecezji Kielecko-Krakowskiej reskryptem z dnia 17/29 lipca 1844 r. uznaje kaplicę za prywatną, dworską oraz zezwala na odprawianie w niej Mszy św. dla dworu, a także zarządza, aby klucze do kaplicy  znajdowały się w rękach dziedzica. Stosowne pisma zostają skierowane do ks. Mikołaja Wiśniewskiego proboszcza w Chechle oraz Franciszka Gostkowskiego dziedzica Dóbr Kwaśniowa.

Przywrócenie odprawiania nabożeństw w kaplicy modrzewiowej w Cieślinie (korespondencja z okresu lipiec 1844 r. - maj 1847 r.) (2)

       W kolejnym piśmie z dnia 28 lipca 1845 r. skierowanym do Konsystorza Generalnego, w związku z faktem odmowy odprawienia odpustu na św. Stanisława w 1845 r. przez proboszcza w Chechle, dziedzic dóbr Kwaśniowa i Cieślina Franciszek Gostkowski uprasza, aby zgodnie z dawnym zwyczajem władza duchowna zezwoliła na oprawianie tegoż odpustu. W odpowiedzi z dnia 29 lipca 1845 r. Konsystorz Generalny zwraca się do dziekana dekanatu olkuskiego ks. Józefa Kalasantego Ćwiklińskiego, aby na gruncie w Cieślinie dokonał spisu inwentarza kaplicy oraz zaopiniował, czy może się w niej odprawiać w sposób przyzwoity nabożeństwo.

Przywrócenie odprawiania nabożeństw w kaplicy modrzewiowej w Cieślinie (korespondencja z okresu lipiec 1844 r. - maj 1847 r.) (3)

     W dniu 19/31 marca 1846 r. dziekan dekanatu olkuskiego ks. Józef Kalasanty Ćwikliński dokonuje opisu stanu kaplicy w Cieślinie oraz spisu znajdujących się w niej sprzętów kościelnych. Do opisu dołączone jest pismo, w którym Franciszek Gostkowski ustosunkowuje się do poleceń dziekana olkuskiego. Pragnie on, aby sprawy powróciły do dawnego porządku, nie zamierza doposażać kaplicy w potrzebny sprzęt, ale zobowiązuje się dalej swoim kosztem utrzymywać kaplicę, chce mieć drugi klucz do kaplicy, aby w porozumieniu z proboszczem w Chechle móc odprawiać w niej Msze św. Dziekan kończy pismo stanem sprawy i opinią. Tak przygotowane dokumenty w dniu 02/14 kwietnia 1846 r. dziekan olkuski przesyła do Konsystorza Generalnego z prośbą o pilne załatwienie sprawy w związku ze zbliżającym się odpustem św. Stanisława.

Przywrócenie odprawiania nabożeństw w kaplicy modrzewiowej w Cieślinie (korespondencja z okresu lipiec 1844 r. - maj 1847 r.) (4)Przywrócenie odprawiania nabożeństw w kaplicy modrzewiowej w Cieślinie (korespondencja z okresu lipiec 1844 r. - maj 1847 r.) (5)Przywrócenie odprawiania nabożeństw w kaplicy modrzewiowej w Cieślinie (korespondencja z okresu lipiec 1844 r. - maj 1847 r.) (6)Przywrócenie odprawiania nabożeństw w kaplicy modrzewiowej w Cieślinie (korespondencja z okresu lipiec 1844 r. - maj 1847 r.) (7)

     W odpowiedzi z dnia 24 kwietnia 1846 r. przesłanej do Franciszka Gostkowskiego oraz proboszcza w Chechle, Konsystorz Generalny w związku ze stanem kaplicy, brakiem potrzebnych aparatów oraz brakiem Indultu na odprawianie odpustu, nie zezwala na odprawianie odpustu z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w kaplicy w Cieślinie. Zezwala tylko na odprawianie Mszy św. prywatnych w dni powszednie, zaś w dzień św. Stanisława może być tylko procesja do kaplicy, a stąd po odprawionej Mszy św. powinna powrócić na summę do kościoła parafialnego.

Przywrócenie odprawiania nabożeństw w kaplicy modrzewiowej w Cieślinie (korespondencja z okresu lipiec 1844 r. - maj 1847 r.) (8)

     W piśmie datowanym na dzień 3/15 marca 1847 r. pleban parafii w Chechle ks. Mikołaj Wiśniewski zwraca się do dziekana dekanatu olkuskiego ks. Józefa Kalasantego Ćwiklińskiego z prośbą o wystąpienie do władzy diecezjalnej o przywrócenie nabożeństw w kaplicy publicznej św. Stanisława w Cieślinie wraz z wystawieniem przychylnej opinii w tej sprawie.

Przywrócenie odprawiania nabożeństw w kaplicy modrzewiowej w Cieślinie (korespondencja z okresu lipiec 1844 r. - maj 1847 r.) (9)

     W odpowiedzi na wniosek plebana parafii w Chechle ks. Mikołaja Wiśniewskiego dziekan dekanatu olkuskiego ks. Józef Kalasanty Ćwikliński pismem datowanym na dzień 5/17 marca 1847 r. zwraca się do Wysokiego Konsystorza Generalnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej z prośbą o przywrócenie nabożeństw w przedmiotowej kaplicy. 

Przywrócenie odprawiania nabożeństw w kaplicy modrzewiowej w Cieślinie (korespondencja z okresu lipiec 1844 r. - maj 1847 r.) (10)

     Pleban parafii w Chechle ks. Mikołaj Wiśniewski nie mogąc się doczekać załatwienia sprawy, wysyła w dniu 7/19 kwietnia 1847 r. kolejne pismo – tym razem bezpośrednio do Wysokiego Konsystorza Generalnego z pominięciem dziekana.

Przywrócenie odprawiania nabożeństw w kaplicy modrzewiowej w Cieślinie (korespondencja z okresu lipiec 1844 r. - maj 1847 r.) (11)

      W dniu 8 maja 1847 r. wpływa do dziekana olkuskiego pismo Konsystorza Generalnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej z dnia 6 maja 1847 r. informujące, że w najbliższym czasie Konsystorz Generalny wyda stosowne pozwolenie, nim jednak formalny dokument dotrze, pleban parafii w Chechle może w dzień św. Stanisława odprawić nabożeństwo zwykłe, lub “infra Octavam”.

Przywrócenie odprawiania nabożeństw w kaplicy modrzewiowej w Cieślinie (korespondencja z okresu lipiec 1844 r. - maj 1847 r.) (12)

      Kolorem zielonym oraz czerwonym i niebieskim na powyższych pismach przedstawiono notatki i dopiski dokonane przez dziekana olkuskiego, dziedzica Dóbr Kwaśniowa, decyzję Konsystorza Generalnego z dnia 6 maja 1847 r. oraz inne notatki dokonane przez niego na dostarczonych mu pismach.