Wykaz zabudowań w Cieślinie ubezpieczanych przez Dyrekcję Ubezpieczeń w latach 1847-1866

     Pierwsze formy ubezpieczeń od wypadków i organizowania pomocy wzajemnej pojawiły się na ziemiach polskich już u schyłku średniowiecza na Górnym Śląsku. Pierwsze ubezpieczenia na większą skalę rozpoczęły się w XVI i XVII wieku. Ubezpieczenia te były zawierane jako „porządki ogniowe”, a ich warunki ustalały regionalne władze miast na wypadek wypadków ogniowych. Swoje istnienie rozpoczęły wtedy Kasy Ogniowe, obejmująca swoim działaniem nie tylko miasto, ale i okoliczne wsie. Jednak dopiero podpisanie w dniu 21.04.1803 roku przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III Ustawy powołującej Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych uważane jest za historyczny początek polskich zakładów ubezpieczeniowych. Rok później kolejny dekret pruskiego króla powołał do życia Towarzystwo Ogniowe dla Wsi w Prusach Południowych. Oba zakłady obejmowały zasięgiem swojego działania znaczny obszar ziem polskich z Warszawą i Poznaniem. Były to ubezpieczenia publiczne i wzajemne. Asekuracja budynków w miastach była, z nielicznymi wyjątkami, przymusowa. Na wsi nie było obowiązku ubezpieczania budynków. Oba towarzystwa działały krótko, gdyż po klęsce Prus w wojnie z napoleońską Francją trzy lata później, w latach 1806-1807 zostały zlikwidowane. Jednak w utworzonym wówczas Księstwie Warszawskim w dniu 04.06.1807 roku zorganizowano nowe Towarzystwo Ogniowe dla Miast i Wsi z Dyrekcją w Warszawie jako organem wykonawczym. Działało ono na nieco odmiennych zasadach niż zakłady ubezpieczeniowe w czasach pruskich: zróżnicowano stawki za ubezpieczenia budynków miejskich i objęto obowiązkowym ubezpieczeniem wsie narodowe i królewskie. O asekuracji budynków we wsiach prywatnych nadal mogli decydować właściciele ziemscy. Po upadku Napoleona Bonaparte i zniknięciu Księstwa Warszawskiego zmieniona została organizacja ubezpieczenia. Wprowadzono w dniu 09.07.1816 roku nowe Ogólne Towarzystwo Ogniowe dla Miast. W 1833 roku w Królestwie Polskim zostało ono przekształcone na Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia Nieruchomości. Wraz ze zmianami w nazwie rozpoczęto ubezpieczać maszyny rolnicze, zboża, zwierzęta gospodarskie i urządzenia fabryczne. W 1843 roku w drodze reorganizacji Towarzystwa Ogniowego powstała Dyrekcja Ubezpieczeń, która rozszerzyła zakres działalności ubezpieczeniowej. W myśl statutu Dyrekcja Ubezpieczeń w Królestwie Polskim ubezpieczała od ognia, gradobicia, powodzi, strat przy spławie wodą, pomoru na bydło itp. Swoją działalność prowadziła ona do 1870 roku.

     W Cieślinie z udokumentowanymi przypadkami ubezpieczeń spotykamy się już w 1825 roku, gdy ówczesny właściciel Konstanty Leon Wolicki przy szacowaniu dóbr Kwaśniowa przedstawił detaksację budynków do towarzystwa ogniowego oszacowanych i później wystawionych. Nie znamy jednak szczegółów tego ubezpieczenia. Po powstaniu Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie właściciel Cieślina Franciszek Gostkowski w dniu 03/15.08.1847 roku przedstawia wykaz zabudowań do ubezpieczenia. Wykaz sporządzony na gruncie wsi Cieślin przez Napoleona Sapalskiego, zgodnie z oświadczeniem dziedzica zawiera “… wszystkie Budowle na gruncie wsi Cieślina znajdujące się …”. Poniżej przedstawiono zawartość wszystkich wykazów z lat 1847-1866, co powala nam zapoznać się z istniejącymi wówczas budowlami oraz ze zmianami zachodzącymi w budowlach dworskich, włościańskich i kolonialnych.

 

Nr. Imię i nazwisko właściciela/posiadacza zabudowań Rodzaj zabudowania Wymiary zabudowania
[w łokciach]
Uwagi
03/15.08.1847 r. – zgłoszenie do ubezpieczenia
     ZABUDOWANIA DWORSKIE
1. W. Franciszek Gostkowski
Na Kiermasówce – Karczma z drzewa pod słomą 22½x17¼x5¼ stan dość dobry
2.   We wsi Cieślinie – Kaplica czyli kościółek św. Stanisława z drzewa pod gontem 26x13x8¼  stan jeszcze średni
 6.   Chałupa przy pile   stan zły – nie przyjęta
 6a.   Tartak z drzewa pod gontem  29×9½x4½ stan dość dobry, oszacowany z całą maszynerią
7.   Fabryczny dom murowany pod gontem 97½x24½x14½ taxa szczegółowa oddzielna
 13.   Folwark   stan zły bez wartości
 13a.    Owczarnia z ziemi ubijanej pod gontem  32½x16¼x5½ stan średni, oszacowany w ¾ wartości
13b.    Stodoła z drzewa pod słomą 18¼x12½x4¼ stan średni, oszacowany w ¾ wartości
 13c.   Stodoła z filarami murowanymi, pod gontem i słomą  14x14x6  stan średni, oszacowany w ¾ wartości
 18.   Dom mieszkalny dla fabrykantów z ziemi ubijanej pod gontem 154×26½x9¾  taxa oddzielna dołączona
19.   Na Srokawce – Dom dla gajowego z drzewa pod słomą 22½x6x3½  stan jeszcze średni, komin sztagowy
 19a.   Stodoła z drzewa pod słomą 12½x7½x3¼ nowa
 20.   Na Psiej Górce – Dom z drzewa pod gontem dla leśnego, dawna karczma  20×12¾x4¾  stan jeszcze średni, komin murowany
 20a.   Stajnia z drzewa, filary murowane pod słomą  33½x4¼x4½ stan średni
ZABUDOWANIA WŁOŚCIAŃSKIE
 3.  Bonawentura Wróblewski – gospodarz pańszczyźniany  Chałupa z drzewa pod gontem i deskami  10¾x10x4½ stan jeszcze dobry, komin murowany
3a.   Stodoła z drzewa pod słomą 17¾x8x4 stan średni
 4. Józef Karolczyk – gospodarz pańszczyźniany Chałupa z drzewa pod słomą  16×9½x4 połowa rozwalona – nie przyjęta do ubezpieczenia, druga połowa w stanie złym
4a.   Stodoła z drzewa pod słoma 12x8x3 zła, do użytku zdatna
 5.  Antoni Dąbrowski – gospodarz pańszczyźniany  Chałupa z drzewa pod słomą  25½x8½x4¼  zły, do użytku zdatny, komin sztagowy
5a.   Stodoła z drzewa pod słoma 11½x9x3¼ średnia
 6./7.       obydwie złe, małej wartości
 8.       plac pusty po Klimasiewiczu i Brombliku
9.  Bonawentura Mysor – sołtys Chałupa z drzewa pod gontem  35¼x8¼x4¼ nowe, komin murowany
9a.   Stodoła z drzewa pod słomą   mała wartość
 10.   Pustka   plac pusty po zm. Karolczyku
 11. Piotr Bromblik – gospodarz pańszczyźniany  Chałupa z drzewa pod gontem i słomą 28x10x4 zła, do użytku zdatna, chata kurna
 12. Jakób Polak – gospodarz pańszczyźniany  Chałupa z drzewa pod gontem 23½x9¼x4¼ zła, do użytku zdatna, chata kurna
 12a.   Stodoła z drzewa pod słomą  22½x8x3¾  zła, do użytku zdatna
 13.   Budowla dworska    
14. Szczepan Grzegorczyk – gospodarz pańszczyźniany  Chałupa z drzewa pod gontem 20¾x10x4 komin murowany, dobra, nowe
14a.   Chlew z drzewa pod słomą 9½x8x4 średni
14b.   Stodoła z drzewa pod słomą 24×10½x3½ stan średni
 15.  Kazimierz Grzegorczyk – gospodarz pańszczyźniany  Chałupa z drzewa pod słomą 26¼x9½x4¼ zła, do użytku zdatna, komin murowany
15a.   Stajenka murowana pod gontem 10½x6¼x3¾ dobry, mury w ¼ wartości
16.  Szczepan Grzyb  Chałupa z drzewa pod słomą i gontem 37×8¾x4¾  zła, do użytku jeszcze zdatna, chata kurna
16a.   Wozownia z drzewa pod słomą 17×6¼x4 stan średni
 16b.    Stodoła z drzewa pod słomą 22¼x11x3¾  dość dobra
17.  Wawrzyniec Gieszczyk – gospodarz pańszczyźniany Chałupa   rozebrana
17a.    Chlew    mała wartość
17b.   Stodoła   rozebrana
02/14.01.1849 r. – zgłoszenie do ubezpieczenia     
ZABUDOWANIA DWORSKIE
 1.  W. Traugott Knaut  Na Kiermasówce – Karczma z drzewa pod gontem i słomą  21½x14½x4  komin murowany, nowa
1a.   Stajnia zajezdna z drzewa pod gontem i słomą 21½x10½x4 nowa, po pogorzeli wystawione
02/14.01.1849 r. – zgłoszenie do wykreślenia      
ZABUDOWANIA DWORSKIE
1. W. Traugott Knaut Na Kiermasówce – Karczma z drzewa pod słomą 22½x17¼x5¼ spalona dnia 10/22 kwietnia 1848 r.
18/30.09.1849 r. – zgłoszenie do ubezpieczenia 
  ZABUDOWANIA DWORSKIE
7. W. Traugott Knaut Fryszerka do kucia żelaza drewniana pod tarcicami 22×18¼x6¾ szacunek szczegółowy oddzielny
7a. Szopa na węgle przy fryszerce z drzewa pod tarcicami 19¾x14½x4¾ nowo wystawiona
7b. Dom dla hutnika z drzewa pod gontem 19×9½x4 nowy z kominem murowanym otynkowanym
13. Dom folwarczny z drzewa pod gontem 22×14½x4½ nowy z kominem murowanym otynkowanym
18/30.09.1849 r. – zgłoszenie do wykreślenia    
 ZABUDOWANIA DWORSKIE
7. W. Traugott Knaut Dom fabryczny murowany pod gontem 97½x24½x14½
18/30.03.1850 r. – zgłoszenie do wykreślenia    
 ZABUDOWANIA DWORSKIE
6a. Tartak z drzewa pod gontem  29×9½x4½ z powodu starości niezdatne do użytku 
13b.   Stodoła z drzewa pod słomą  18¼x12½x4¼ z powodu starości niezdatne do użytku 
20a.   Stajnia z drzewa, filary murowane pod słomą  33½x4¼x4½ z powodu starości niezdatne do użytku   
  ZABUDOWANIA WŁOŚCIAŃSKIE
 3.  Bonawentura Wróblewski – gospodarz pańszczyźniany  Chałupa z drzewa pod gontem i słomą   10¾x10x4½ z powodu starości niezdatne do zamieszkania
 11.  Piotr Bromblik – gospodarz pańszczyźniany Chałupa z drzewa pod gontem i słomą  28x10x4   z powodu starości niezdatne do zamieszkania
 16. Szczepan Grzyb – gospodarz pańszczyźniany   Chałupa z drzewa pod słomą i gontem  37×8¾x4¾  z powodu starości niezdatne do zamieszkania
01/13.11.1850 r. – zgłoszenie do wykreślenia   
    ZABUDOWANIA DWORSKIE
18. W. Traugott Knaut Dom mieszkalny dla fabrykantów z ziemi ubijanej pod gontem 154×26½x9¾ uległo z poświadczeniem
31.08/12.09.1853 r. – zgłoszenie do wykreślenia   
   ZABUDOWANIA DWORSKIE
 7.  W. Traugott Knaut  Fryszerka do kucia żelaza drewniana pod tarcicami  22×18¼x6¾ z powodu, że od lat dwóch czynną być przestała i w miejsce jej piec żelazny wystawiony zostanie
7a.    Szopa na węgle przy fryszerce pod tarcicami  19¾x14½x4¾ nowo wystawiona szopa do wykreślenia
01/13.10.1853 r. – zgłoszenie do wykreślenia   
ZABUDOWANIA WŁOŚCIAŃSKIE
15. Kazimierz Grzegorczyk – gospodarz pańszczyźniany Chałupa z drzewa pod słomą 26¼x9½x4¼ rozebrana
16a. Szczepan Grzyb – gospodarz pańszczyźniany Wozownia z drzewa pod słomą 17×6¼x4 rozebrana
24.11/06.12.1853 r. – zgłoszenie do ubezpieczenia 
   ZABUDOWANIA DWORSKIE
 20.  W. Traugott Knaut   Na Psiej Górce – Dom leśnego z drzewa pod gontem, dawna karczma   20×12¾x4¾  stan prawie zły, komin murowany
ZABUDOWANIA WŁOŚCIAŃSKIE
9.  Bonawentura Myszor  Chałupa z drzewa pod gontem  25¾x8¼x4¼ stan średni, komin murowany
 14. Szczepan Grzegorczyk   Chałupa z drzewa pod gontem 20¾x10x4 stan średni, komin murowany
24.11/06.12.1853 r. – zgłoszenie do wykreślenia (z powodu nowego przeszacowania)
    ZABUDOWANIA DWORSKIE
20. W. Franciszek Gostkowski
Na Psiej Górce – Dom z drzewa pod gontem, dla leśnego, dawna karczma 20×12¾x4¾ jeszcze średni – komin murowany
ZABUDOWANIA WŁOŚCIAŃSKIE
9.   Bonawentura Myszor – sołtys  Chałupa z drzewa pod gontem  25¾x8¼x4¼  nowa, komin murowany
14. Szczepan Grzegorczyk – gospodarz pańszczyźniany Chałupa z drzewa pod gontem 20¾x10x4 komin murowany, dobra, nowa
07/19.03.1857 r. – zgłoszenie do ubezpieczenia
   ZABUDOWANIA DWORSKIE
6a.  W. Traugott Knaut  Tartak z drzewa na słupach pod gontem  o 2-ch piłach jednym kołem wodnym poruszanym   30×9½x4  stan dobry, oszacowany z całą maszynerią
 13b.     Stodoła z drzewa gontem kryta, ściany okrajkami obite, łącznie z wozownią  61x18x4½  stan dobry
07/19.03.1857 r. – zgłoszenie do wykreślenia
  ZABUDOWANIA DWORSKIE
20. W. Traugott Knaut Na Psiej Górce – Dom z drzewa pod gontem, dla leśnego, dawna karczma 20×12¾x4¾ jeszcze średni, komin murowany
ZABUDOWANIA WŁOŚCIAŃSKIE
16a. Szczepan Grzyb Wozownia z drzewa pod słomą 17×6¼x4 stan średni
06/18.06.1863 r. – zgłoszenie do ubezpieczenia
 ZABUDOWANIA PRYWATNE – BUDOWLE KOLONIALNE
6. WW. Fritz Liebrecht i Bernhard Julinsburg Tartak z desek na słupy z maszynerią poruszaną wodą o parterze i piętrze pod gontem 55¾x13½x8 taxa szczegółowa dołączona
7. Dom dla Inspektora tartaku z drzewa kostkowego o parterze pod gontem 21¾x14x4½ stan nowy, komin murowany, z pułapem i z podłogą
8. Pustkowie Stoki Dom z bali 3″ w słupy o parterze w pół ze stajnią pod gontem 32x11x4½ stan nowy, komin murowany, pułap wszędzie, podłoga tylko w stancji
10/22.12.1864 r. – zgłoszenie do ubezpieczenia     
ZABUDOWANIA PRYWATNE (PRZY TARTAKU PAROWYM KOLONISTY)
 20. WW. Fritz Liebrecht i Bernhard Julinsburg Dom na kotły parowe z mieszkaniem z drzewa pod gontem  38½x13½x5½ (11¼x5x3½)  szacunek szczegółowy oddzielny
17/29.05.1865 r. – zgłoszenie do ubezpieczenia 
ZABUDOWANIA PRYWATNE – BUDOWLE KOLONIALNE
6.   WW. Fritz Liebrecht i Bernhard Julinsburg  Tartak mechaniczny z machiną parową z drzewa pod gontem  55¾x13½x8   szacunek szczegółowy i dowody kupna i ustawienia machin
17/29.05.1865 r. – zgłoszenie do wykreślenia 
ZABUDOWANIA PRYWATNE – BUDOWLE KOLONIALNE
 6. WW. Fritz Liebrecht i Bernhard Julinsburg Tartak z drzewa w słupy z maszynerią poruszaną wodą o parterze i piętrze pod gontem   55¾x13½x8  z powodu przeszacowania
18/30.05.1866 r. – zgłoszenie do ubezpieczenia
ZABUDOWANIA WŁOŚCIAŃSKIE
21.  Bonawentura Dybek Chałupa z drzewa pod słomą i gontem  9½x8x4  stan nowy, komin murowany
22. Paweł Wencel Chałupa z drzewa pod słomą i gontem 17×8½x3½  stan nowy, komin murowany
23. Walenty Polak Chałupa z drzewa pod słomą i gontem 15½x8x3¾  stan nowy, komin murowany
24. Domin Chadyk i Jan Banyś  Chałupa z drzewa pod słomą i gontem 37½x8x3½  stan nowy, komin murowany
 25.  Franciszek Półkoszek Dom na podmurowaniu z drzewa pod słomą i gontem 23½x9x5  stan nowy, komin murowany
26.  Tomasz Mędrek Dom na podmurowaniu z drzewa pod słomą i gontem   24x9x4  stan nowy, komin murowany
26a.   Stodoła z drzewa pod słomą i gontem   16½x7½x3¾  stan nowy