Wykaz ulic i obszar Cieślina

      Na terenie Cieślina znajdują się następujące ulice:

– Jurajska,

– Kamyk,

– Leśna,

– Olkuska,

– Polna,

– Sosnowa,

– Stawowa,

– Turystyczna,

– Zdrojowa.

Ponadto do wsi Cieślin należą dwa przysiółki: Bagno (potocznie zwane Bagna) oraz Pustki.

Położenie powyższych ulic i przysiółków przedstawione jest na poniższym planie miejscowości, za wyjątkiem ulicy Olkuskiej i ulicy Turystycznej (obie należą do wsi Bydlin). Przebieg tych ulic na terenie Cieślina przedstawiono przy omawianiu granic oraz obszaru wsi Cieślin.

Plan Cieślina.

Obszar Cieślina graniczy od północy z wsią Krzywopłoty, od północnego wschodu z wsią Bydlin, od południowego wschodu z wsią Kolbark, od południa z wsią Golczowice oraz od zachodu z wsiami Kwaśniów Dolny oraz Kwasniów Górny.

Położenie obszaru Cieślina w sąsiedztwie graniczących z nim sąsiednich miejscowości.

 

 

 

 

 

 

 

Położenie obszaru Cieślina w sąsiedztwie graniczących z nim sąsiednich miejscowości (fragment mapy z zasobów Starostwa Powiatowego w Olkuszu).

 

 

 

 

PRZEBIEG GRANICY POMIĘDZY OBSZARAMI WSI CIEŚLIN I KRZYWOPŁOTY.

CKr/1

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Krzywopłoty (CKr/1)

Granica pomiędzy miejscowościami Cieślin i Krzywopłoty rozpoczyna się od sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 141 (Cieslin) i 191/1 (Krzywopłoty) i dalej biegnie na wschód, wzdłuż rzeki (rejon.tzw. Sutorowskie). Swój bieg kończy na granicznych działkach nr ew. 168 (C.) i 196/2 (Kr.). Zabudowania znajdujące się się na działce nr ew. 168 w obrębie Cieślina (tzw. łąki pod Bydlinem, Stawiska) położone są przy ulicy Turystycznej, która przebiega ze wschodniej strony na obszarze Bydlina. Na niektórych mapach, ich autorzy łączą ulicę Turystyczną w Bydlinie drogami leśnymi z ulicą Leśną w Cieślinie (rejon cmentarza) nadając całemu traktowi nazwę ulicy Turystycznej.

 

PRZEBIEG GRANICY POMIĘDZY OBSZARAMI WSI CIEŚLIN I BYDLIN.

CB/1Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Bydlin (CB/1). CB/2Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Bydlin (CB/2).

Granica pomiędzy miejscowościami Cieślin i Bydlin rozpoczyna się od sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 168 (C.) i 341/1 (B.) i dalej biegnie łąkami w kierunku południowo-wschodnim (dawniej widoczne było w tym miejscu zagłębienie, będące najprawdopodobniej śladem po starym korycie rzeki Tarnówki). Od wysokości działek nr ew. 200 (C.) i 1744 (B.), aż do drogi asfaltowej Bydlin – Cieślin, granicą pomiędzy miejscowościami staje się koryto rzeki. Następnie granica kieruje się na zachód, by dalej pomiędzy działkami nr ew. 207/4 (C.) i 942/2 (B.) oraz 139/1 (C.) i 942/3 (B.) zmienić kierunek na południowo-wschodni.

CB/3 Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Bydlin (CB/3).  CB/4 Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Bydlin (CB/4).

Podążając dalej na południowy wschód, na wysokości działek nr ew. 234/1 (C.) i 941/18 (B.) granica przecina ulicę Olkuska na kierunku północ – południe. Po przejściu ulicy Olkuskiej granica podąża dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działki nr ew. 235 (C.) oraz sąsiadujących z nią od strony wschodniej działkami (B.). Na wysokości działki nr ew. 921 (B.) granica ta osiąga granicę miejscowości Kolbark. Budynki mieszkalne położone po zachodniej stronie ulicy Olkuskiej uwzględnione zostały w ewidencji Cieślina (rejon tzw. Dołki), natomiast po stronie wschodniej (rejon “trójkąta”) – Bydlina, mimo zlokalizowania na terenie należącym do Cieślina.

 

PRZEBIEG GRANICY POMIĘDZY OBSZARAMI WSI CIEŚLIN I KOLBARK.

CKo/1Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kolbark (CKo/1).CKo/2Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kolbark (CKo/2).

Granica pomiędzy miejscowościami Cieślin i Kolbark rozpoczyna się od sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 235 (C.) oraz 110/1 (Ko.) i podąża w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Olkuskiej. Po osiągnięciu ulicy Olkuskiej na wysokości granicy działek nr ew. 252/2 i 252/3 (C.), podąża w kierunku południowym wzdłuż ulicy Olkuskiej (droga asfaltowa Bydlin – Kolbark). Na wysokości działek nr ew. 258 (C.) i 104/1 (Ko.) granica zmienia kierunek na południowo-zachodni, podążając śladem rozgraniczającym niegdyś działki rolne (po stronie Cieślina) i działkę leśną (po stronie Kolbarku) do ulicy Stawowej. Po osiągnięciu ulicy Stawowej na wysokości działek nr ew. 336 (C.) i 104/2 (Ko.) podąża lasem wzdłuż obecnej ulicy Spacerowej w kierunku pól. Wszystkie zabudowania znajdujące się na ulicy Stawowej, ewidencyjnie należące do Kolbarku, leżą wobec powyższego na terenie należącym do Cieślina.

CKo/3

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kolbark (CKo/3)

Następnie granica osiąga drogę polną w rejonie pól zwanych Kamyk, biegnącą w kierunku Pustek oraz Borku i podąża jej śladem zmieniając jednocześnie kierunek na zachodni. Na wysokości działek nr ew. 314 (C.) i 108 (Ko.), w rejonie skrzyżowania z drogą polną w kierunku Kobylicy i dalej Zalesia Golczowskiego, dociera do granicy z Golczowicami.

 

PRZEBIEG GRANICY POMIĘDZY OBSZARAMI WSI CIEŚLIN I GOLCZOWICE.

CG/1

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Golczowice (CG/1)

Granica pomiędzy miejscowościami Cieślin i Golczowice rozpoczyna się od sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 314 (C.) i 236/1 (G.) i biegnie drogą polną u podnóża tzw. Góry Golczowskiej w kierunku zachodnim. Następnie granica kieruje się starą drogą do Pustek, by po przekroczeniu rzeki Tarnówki biec dalej łąkami w kierunku północno-zachodnim.

CG/2

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Golczowice (CG/2)

Biegnąc dalej w kierunku północno-zachodnim, między działkami leśnymi po stronie Cieślina, a łąkami od strony Golczowic, granica na wysokości działek nr ew. 347/2 (C.) i 203 (G.) osiąga istniejącą drogę asfaltową relacji Cieślin – Golczowice (w rejonie Borku).

CG/3  

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Golczowice (CG/3)

W dalszym biegu granica podąża wzdłuż drogi asfaltowej, by następnie na wysokości działek nr ew. 338/3 (C.) i 170/3 (G.) opuścić pobocze drogi i zmienić mocno kierunek na północno-zachodni. Podążając pomiędzy działkami rolnymi (po stronie Golczowic) i leśnymi (od strony Cieślina) na wysokości graniczących ze sobą działek nr ew. 338/3 (C.) i 173 (G.) osiągamy granicę z Kwaśniowem Dolnym.

 

PRZEBIEG GRANICY POMIĘDZY OBSZARAMI WSI CIEŚLIN I KWAŚNIÓW DOLNY.

CKd/1 Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/1).     CKd/2 Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/2).

Granica pomiędzy miejscowościami Cieślin i Kwaśniów Dolny rozpoczyna się od sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 338/3 (C.) i 717 (Kd.) i biegnie w kierunku północno-wschodnim. Na wysokości sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 2/3 (C.) oraz 716 (Kd.) osiąga drogę asfaltową relacji Cieślin – Kwaśniów.

CKd/3

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/3).

Następnie granica kieruje się na zachód, biegnąc wzdłuż drogi relacji Cieślin – Kwaśniów. Na wysokości sąsiadujących działek nr ew. 1/1 (C.) oraz 732 (Kd.) osiąga ona rejon ulicy Kamyk. W rejonie stojącego krzyża zmienia ona kierunek na północny i podąża wzdłuż drogi polnej, będącej przedłużeniem ulicy Kamyk w kierunku północnym (jest to prawdopodobnie stary, średniowieczny trakt prowadzący od Olkusza, przez Bogucin, Golczowice i dalej w kierunku Złożeńca).

CKd/4 Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/4).     CKd/5 Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/5).

Podążając w kierunku północnym granica dociera do skrzyżowania dróg polnych w rejonie sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 14 (C.), 397/3 (Kd.), 398 (Kd.) oraz 1608 (Kg.). W miejscu tym granica skręca w kierunku południowo-wschodnim. Biegnąc drogą polną otacza ona swoistą “enklawę” należącą do terenu Kwaśniowa Dolnego, która od strony południowej i wschodniej otoczona jest obszarem należącym do Cieślina, zaś od północy i zachodu obszarem należącym do Kwaśniowa Górnego. W miejscu tym znajdowały się pola nazywane Kwaśniowskie, uprawiane dawniej głównie przez mieszkańców Cieślina, zaś obecnie są to w większości ugory i działki porośnięte samosiejkami sosny.

CKd/6

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/6).

Biegnąc początkowo w kierunku południowo-wschodnim, a następnie w kierunku wschodnim, granica na wysokości działek nr ew. 33/1 (C.) i 436/1 (Kd.) osiąga drogę polną biegnącą wzdłuż pól od strony cmentarza w Cieślinie (przedłużenie ulicy Leśnej).

CKd/7 

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Dolny (CKd/7).

Następnie granica podąża drogą leśną w kierunku północno-wschodnim, by na wysokości sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 65 (C.) i 439 (Kd.) dotrzeć do terenu należącego do Kwaśniowa Górnego.

 

PRZEBIEG GRANICY POMIĘDZY OBSZARAMI WSI CIEŚLIN I KWAŚNIÓW GÓRNY.

CKg/1

Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Górny (CKg/1).

Granica pomiędzy miejscowościami Cieślin i Kwaśniów Górny rozpoczyna się od sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 65 (C.) i 1836 (Kg.) i biegnie dalej drogą leśną w kierunku północno-wschodnim, a następnie w kierunku wschodnim. Dobiega ona w rejon pól zwany potocznie Kątami, gdzie na wysokości działek nr ew. 79 (C.) i 1793 (Kg.) zmienia kierunek na północny.

CKg/2   Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Górny (CKg/2).       CKg/3  Przebieg granicy pomiędzy obszarami wsi Cieślin i Kwaśniów Górny (CKg/3).

Następnie granica podążając wzdłuż działek leśnych w kierunku północnym, osiąga w rejonie sąsiadujących ze sobą działek nr ew. 141 (C.), 1792 (Kg.) oraz 191/1 (Kr.) obszar wsi Krzywopłoty.