Okres XVI oraz XVII wieku

Słownik historyczno - geograficzny ziem polskich w średniowieczu (ilustracja).

 

      Chronologicznie informacje historyczne odnoszące się do tego okresu:

– 1529 – dziesięcina należna plebanowi w Chechle ma wartość 12 grzywien,

– 1529 – Jan Cieśliński (Czyeslinski) plebanem w Ciągowicach,

– 1564 – właścicielem Cieślina jest Mikołaj Krasowski herbu Szreniawa,

– 1581 – właścicielem Cieślina jest Piotr Krassowski,

– 1581 – w Księdze poborowej z powiatu proszowskiego w województwie krakowskim, przy farze w Chechle, należącej wówczas do dekanatu nowogórskiego, zamiast wsi Cieślin pojawia się Chełm, a w nim Piotr Krassowski z kołem dorocznym,

Cieślin na mapie województwa krakowskiego z II połowy XVI wieku (fragment).

Cieślin na mapie województwa krakowskiego z II połowy XVI wieku (fragment).

– 25.04.1629 – Cieślin w posiadaniu Alberta Zolewskiego. Wojciech Zolewski oddał pobór z tej wsi od 2 zagród z rolą (1 floren 10 groszy) oraz 1 koła dorocznego i 1 stępnego praca  (5 florenów 10 groszy),