Historia Parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Kościół parafialny w Cieślinie - brama główna.

      Cieślin wraz z innymi okolicznymi miejscowościami swą historią związał z chrześcijaństwem w odległych, średniowiecznych czasach. Od swego zarania, aż do czasu wybudowania obecnej świątyni (niespełna 100 lat temu) i utworzenia Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cieślinie, należał on do Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chechle. Jedynie Kolbark należał do parafii w Gołaczewach (co najmniej od 1529 roku). Kronikarz Jan Długosz w jednym ze swoich dzieł opisuje wartości majątków i przychodów z poszczególnych dóbr kościelnych, co pozwalało na nakładanie podatków przez biskupa krakowskiego. Pisząc o Chechel (Chechle) podaje, że w latach 1470 – 1480 we wsi stał drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP, do którego należały wsie:

– Grabowa – będąca w posiadaniu Wawrzyńca, Prokopa i Grzegorza Cebrzyków oraz Marcina Longerjusza. Należeli oni do herbów Pilawa, Przeginia i Ostoja,

– Blandów (Błędów) – którego dziedzicem był Florjan herbu Trąby i ośmiu innych herbu Pilawa,

– Nyegowanycze (Niegowonice) – należące do Przedbora Starzińskiego herbu Hełm i innych,

– Quasznyow (Kwaśniów) – dziedzicem którego był Jan herbu Stary koń,

– Riczowyek (Ryczówek) – należący do Jana Kwaśniewskiego herbu Stary koń,

– Riczow (Ryczów) – należący do króla polskiego,

– Rodaky (Rodaki) – należące do Salomona i Piotra, rajców krakowskich herbu Łabędź,

– Golczowycze (Golczowice) – należące do Jego Królewskiej Mości,

– Kanky (Hutki Kanki) – również należące do Jego Królewskiej Mości,

– Czeslin (Cieślin) – należący do Marcina herbu Ostoja oraz

– Krzywoplathi (Krzywopłoty) – należące wówczas do wojewody krakowskiego.

Parafia Chechło należała w tym czasie (1470 -1480) do dekanatu Sławków – Bytom. Później Chechło należało do dekanatu nowogórskiego, a od 1819 do dekanatu olkuskiego. Z opowieści naszych dziadków i pradziadków pamiętamy, że drogę do kościoła (ok. 10 km) latem przemierzało się na bosaka z butami pod pachą. Buty wkładano na nogi dopiero przed samym kościołem.  Mężczyźni po skończonym nabożeństwie często zachodzili do pobliskiej karczmy.

      Wśród miejscowej ludności od najdawniejszych czasów krążyło podanie, że św. Stanisław bp krakowski podróżując po swojej rozległej diecezji, idąc od Pilicy, mył tu nogi i odpoczywał. Po jego męczeńskiej śmierci, gdy sława świętego zaczęła się szerzyć po całej Polsce, miejscowy lud zaczął wspominać o bytności świętego biskupa w Cieślinie i czcią otaczać miejsce jego odpoczynku. Z czasem po drugiej stronie drogi, w niedalekim oddaleniu od sadzawek zaczęto wznosić kaplice poświęcone św. Stanisławowi. Kiedy powstała pierwsza kaplica i ile ich było – na dzień dzisiejszy nie sposób powiedzieć. Rzeczą bezsporną jest fakt, że w 1763 roku Walenty Męciński rozbiera istniejącą kaplicę, by dwa lata później, w roku 1765 wznieść nową, modrzewiową kaplicę. Pamięć o modrzewiowej kaplicy jest jeszcze żywa w opowiadaniach wśród okolicznej ludności. Budowę kaplicy to dzieło małopolskiej rodziny Męcińskich, pochodzącej z zapiastowskich comesów z Kurozwęk. Rodzina Męcińskich dziedziczyła Cieślin oraz Kwaśniów wraz z przyległościami (Hucisko) w okresie od 1758 roku do 1811 roku. W okresie wzniesienia modrzewiowej kaplicy św. Stanisława wsie te były w posiadaniu Adama i Walentego Męcińskich. Pod kaplicą fundator urządził sklepiony grób, w którym złożone zostały trzy trumny. Trumny te zostały przeniesione pod obecny kościół.  W kaplicy odbywały się w dniu 8 maja odpusty na św. Stanisława. Z dokumentów dziekańskich z 1833 roku dowiadujemy się, że odpusty nadawał biskup krakowski na okres 5 lat.

      W 1917 roku okoliczni mieszkańcy postanowili utworzyć oddzielną parafię i wybudować murowany kościół. Mimo różnorakich trudności, po 8 miesiącach budowy udało się wybudować obecną świątynię. W dniu 08.05.1918 roku uroczystego, tymczasowego poświęcenia nowowybudowanego kościoła dokonał ks. Jan Flis, proboszcz parafii ze Strzegowej. Wspomniana uroczystość zgromadziła ogromne rzesze pobożnych, którzy nie szczędzili datków na ukończenie wnętrza kościoła. Dzień tak ważny dla parafian uświetniła orkiestra w strojach narodowych ze wsi Rodaki pod dyrekcją p. Jampicha z Chechła.  Najwięcej  pracy, pieniędzy i swego inwentarza roboczego przy budowie kościoła poświęcili mieszkańcy trzech wiosek: Cieślina, Golczowic oraz Kwaśniowa. W dniu 23 stycznia 1918 roku członkowie stowarzyszenia spożywczego „Zorza” w Golczowicach zrzekli się przypadających im procentów i dywidendy od zakupów, tj. 224 rubli i 1 kopiejka, z zastrzeżeniem, żeby takową przeznaczyć na budowę kościoła św. Stanisława w Cieślinie. Wśród osób, które zbierały fundusze na ten cel, a później zajmowali się robotami oraz najwięcej zasłużyli się przy budowie kościoła wymienia się: F. Koźlika i Adama Szatana z Golczowic, Antoniego Brodzińskiego i Andrzeja Leśniaka z Kwaśniowa, Franciszka Mola i Franciszka Dąbrowskiego z Cieślina oraz ks. proboszcza Brykalskiego z Chechła. Administracją tworzącej się parafii zajął się ks. Antoni Marszałek z Bydlina, zaś ks. kanonik Antoni Bożek dojeżdżał do Cieślina z Kielc i dawał wskazówki. W latach 1917-1923 wybudowano obecny, murowany kościół, którego uroczystego poświęcenia w 1923 r. dokonał biskup kielecki Augustyn Łosiński. Kościół nie był konsekrowany. W skład komitetu budowy kościoła wchodzili: Antoni Brodziński z Kwaśniowa Górnego, Andrzej Leśniak z Kwaśniowa Górnego, Franciszek Mól z Cieślina, Małkiewicz z Krzywopłotów, Mazur z Kwaśniowa Dolnego i Adam Szatan z Golczowic. Komitet ten starał się o zdobycie gruntu pod probostwo oraz zabiegał o utworzenie parafii. Do nowej parafii w 1923 roku weszły następujące wioski: Cieślin, Golczowice, Kwaśniów (wraz z przysiółkiem Stoki Kwaśniowskie), Krzywopłoty i Stacja Rabsztyn (wówczas to część Rabsztyna – rejon dzisiejszej stacji kolejowej Jaroszowiec Olkuski oraz obecnego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji – dawne sanatorium – przykładowo w 1933 roku zamieszkiwało tu 88 osób). Pod koniec 1924 roku wieś Kwaśniów podzielił się na Kwaśniów Górny oraz Kwaśniów Dolny (początkowo zwany Kwaśniów Dworski). W kolejnych latach do parafii w Cieślinie dołączyły: Zalesie Golczowskie (przed 1927 r.) oraz Kolbark i Hucisko Kwaśniowskie (po 1927 r.). W dniu 02.11.1924 r. odbyły się w parafii Cieślin powtórzone wybory członków Dozoru Kościelnego. Prezesem Dozoru Kościelnego został z mocy prawa Wójt gminy Ogrodzieniec, zaś jego zastępcą Antoni Brodziński zam. w Kwaśniowie. Na członków Dozoru wybrano: 1). Franciszka Mola zam. w Cieślinie, 2). Adama Szatana zam. w Golczowicach oraz 3). Jana Grzankę s. Stanisława zam. w Krzywopłotach. Natomiast na zastępców członków wybrani zostali: 1). Michał Mrówka s. Jana zam. w Golczowicach, 2). Franciszek Mazur zam. w Kwaśniowie Dolnym oraz 3). Szymon Karolczyk zam. w Cieślinie. Więcej na temat działalności Dozoru Kościelnego można przeczytać tu: Historia działalności Dozoru Kościelnego w parafii w Cieślinie (1924-1928). Pierwszym proboszczem parafii został ks. Roman Pytlarz, który sprawował swą posługę w Cieślinie do lipca 1924 roku. W tym okresie wykończono wewnątrz kościół i plebanię, zbudowano budynki gospodarcze (stodołę i oborę), założono ogród, uporządkowano i urządzono pamiątkowe sadzawki. Na środku jednej z nich postawiono figurę św. Jana Nepomucena, którą przeniesiono z Kwaśniowa Dolnego. Ks. Pytlarz przeszedł do parafii Łęka. Następnym proboszczem przez okres ponad półtora roku był ks. Julian Lisowski, były prefekt z Maczek. W okresie jego pobytu, w latach 1924-1926 ogrodzono cmentarz kościelny murem, rozpoczęto budowę dzwonnicy, zakupiono stacje Drogi Krzyżowej oraz zakupiono część bielizny kościelnej. W roku 1926 z wikariatu w Bielinach przybył do cieślińskiej parafii ks. Czesław Jeżewski, który jak podaje ks. Wiśniewski w swoim opracowaniu „aparaty nabył, naczynia św., lampę wieczystą, żyrandol za 700 zł, chorągwie za 450 zł, latarnie, balustradę (kratkę) sprawił, … chór osobiście zorganizował i doprowadził do perfekcji, tak samo orkiestrę.”. W 1926 roku parafia kupiła grunt pod organistówkę, ponadto w tymże 1926 roku (wg poz. 9 oraz poz. 44 Bibliografii) lub w 1928 roku (wg poz. 2 Bibliografii) nabyła wykonane z brązu dzwony ze słynnej Odlewni Dzwonów Bracia Felczyńscy z Kałusza (woj. lwowskie, aktualnie obwód iwanofrankowski na Ukrainie). Większy ze dzwonów św. Stanisław ważył 420 kg. Jego średnica i wysokość nie są znane. Znajdował się na nim napis fundacyjny „Sprawiony przez parafię Cieślin staraniem Ks. Czesława Jeżewskiego na imię mi św. Stanisław Bp.M. Odlali mię bracia Felczyńscy w Katuszu”. Waga mniejszego dzwonu św. Stanisław Kostka to 177,5 kg, zaś pozostałe wymiary  również nie są znane. Znajdował się na nim napis fundacyjny „Sprawiony przez parafię Cieślin staraniem Ks. Czesława Jeżewskiego na imię mi św. Stanisław Kostka. Odlali mię bracia Felczyńscy w Katuszu”. Ks. Jeżewski wyszedł z Diecezji w 1929 roku. Następnym proboszczem parafii został ks. Jan Zieliński (lata 1929 – 1935). W tym okresie położono w kościele posadzkę terakotową z firmy „Paweł Wieczorek” w Katowicach, a także kościół został pomalowany przez p. Franciszka Banysia z cementowni „Jaroszowiec” kosztem jednej wsi – Kolbarku. Ponadto zakupiona została ładna szafa na aparaty kościelne, którą wykonał p. Piotr Pielka z Cieślina. Z ofiar 11 gospodarzy, którzy złożyli się po 100 zł, zakupiona i sprowadzona została z Miękini pod Krzeszowicami, czarna, marmurowa chrzcielnica. Do zakrystii sprawiona została jedna kapa i dwa ornaty – jeden ornat ofiarowała rodzina Pałków z Kolbarku, zaś drugi rodzina Szreniawów z Kwaśniowa Górnego. Ponadto jeden nowy, biały ornat ofiarował parafii p. Władysław Plater, zamieszkały wówczas w Moskorzewie. Gospodarze Roman i Stanisław Mól zakupili kielich, Adam Szatan puszkę, zaś gospodarze Piotr Mazur, Franciszek Mazur oraz Banyś dokonali innych zakupów. Młynarze i właściciele tartaku ufundowali lichtarze na wielki ołtarz za kwotę 1000 zł. Były to następujące osoby: Jan Majzer, Feliks Leśniak, Marek Wnuk, Wincenty Pasich, Antoni i Stanisław Mól, Wojciech i Waleria Kwiatkowscy oraz rodzina Siniarskich. Cementownia „Klucze” wykazał się bardzo dużą ofiarnością przy budowie kościoła i plebanii. Poszczególne wioski ofiarowywały ziemię, min. wieś Kolbark ofiarowała 2 morgi gruntu. W ofiarności nie pozostawała w tyle młodzież, i tak młodzież z Kolbarku zakupiła feretron i chorągiew, z Cieślina chorągiew, z Golczowic chorągiew i duży różaniec noszony na procesjach, z Kwaśniowa Górnego feretron, z Krzywopłotów złożono złożono na cele kościoła 100 zł, zaś z Kwaśniowa Dolnego na ornat 70 zł. Staraniem ks. Jana Zielińskiego i parafian zakupiony został kawałek łąki (½ morgi) na potrzeby księdza proboszcza. W 1931 roku trwała budowa organistówki oraz kontynuowane były roboty wykończeniowe przy oborze.
W dniach 26 i 27 maja 1931 roku miała pierwsza wizyta duszpasterska biskupa w Parafii pw. św. Stanisław BM w Cieślinie. Ks. biskup kielecki Augustyn Łosiński przybył do Cieślina pieszo z Bydlina. W czasie wizyty pasterskiej udzielany był Sakrament Bierzmowania, do którego w ciągu dwóch dni przystąpiły w sumie 643 osoby (we wtorek 26 maja – 417 osób, zaś w środę 27 maja – 226 osób). Z okazji wizyty duszpasterskiej biskupa, rodzina Olesiaków z Kolbarku zakupiła 6 świec ozdobnych na duży ołtarz. Następnym proboszczem parafii w Cieślinie został ks. Jan Opałacz (1935 – 1949).

Faksymile rozporządzenia arcybiskupa Adama Sapiehy z dnia 07 sierpnia 1941 r.

 

 

 

 

Faksymile rozporządzenia arcybiskupa Adama Sapiehy z dnia 07 sierpnia 1941 r.

 

 

 

 

 

      W 1936 roku parafia nabyła organy 8 głosowe z najsłynniejszej wytwórni organów w Polsce, jakim w tym czasie była „Fabryka Organów St. Krukowski i Syn w Piotrkowie Trybunalskim”. Okres probostwa ks. Jana Opałacza przypadł na okres II wojny światowej. Decyzją władz okupacyjnych z października 1939 roku większa część parafii Cieślin znalazła się w granicach Generalnego Gubernatorstwa. Trzy miejscowości ( Stacja Rabsztyn, Zalesie i Golczowice) włączone zostały do Rzeszy. W początkowym okresie, mimo obowiązujących przepustek, ludność z tych miejscowości nie miała większych problemów z dotarciem do kościoła parafialnego. Problemy, zwłaszcza z pogrzebami i ślubami, zaczęły się dopiero w styczniu 1940 roku, po utworzeniu granicy celnej. Z polecenia Kurii Diecezjalnej wioski te oddane zostały pod czasową opiekę duszpasterską sąsiednich parafii w Rzeszy (Klucze i Chechło). Stan taki trwał do października 1944 roku, gdy po przesunięciu granicy mogły powrócić do swojej macierzystej parafii. Latem 1941 roku Trzecia Rzesza zaczęła odczuwać brak surowców i uciekła się do rekwizycji metali kolorowych. Przeprowadzenie rekwizycji dzwonów kościelnych zlecono okupacyjnym starostom (Kreishauptmann, ew. Stadthauptmann), zaś jej uprawomocnieniem zgodnie z porozumieniem konkordatowym III Rzeszy z Państwem Watykańskim było na terenie metropolii krakowskiej rozporządzenie książęco-arcybiskupiego ordynariatu z 07 sierpnia 1941 roku nr 3230/41 podpisane przez arcybiskupa Adama Sapiechę, uzupełnione ogólnikiem z 29 sierpnia 1941 roku do podległych mu dekanatów. Obowiązek zdjęcia i odstawienia dzwonów do punktu zbornego (Busko, Brzozów lub Dunajec w Małopolsce) za pokwitowaniem należał do parafii. Termin zdawania dzwonów upływał 01.09.1941 roku, następnie został przełozony na 10.09.1941 roku. Zdjęcia dzwonów w cieślińskiej parafii dokonali w dniu 13 listopada 1941 roku mieszkańcy Kwaśniowa (jedna z osób w trakcie tych prac straciła palec), którzy chcieli zdemontowane dzwony wywieźć furmankami i zakopać w ziemi lub zatopić w stawach na Stokach. Jednak na apel ks. Jana Opałacza, który nie chciał niepotrzebnego przelewu krwi, obiecując jednocześnie odkupienie dzwonów po wojnie, odstąpili od tego pomysłu. Ks. Jan Opałacz dotrzymał danego słowa i tuż przed swoją śmiercią w roku 1949 dokonał zakupu nowych dzwonów. Zakupione zostały dzwony wykonane z odlewów żelaznych oraz o mniejszych gabarytach. Większy dzwon – św. Stanisław – o średnicy 750 mm, posiada napisy „Ofiarnością parafian z CIEŚLIN za ks. proboszcza Jana Opałacza. RR 1949”, natomiast dzwon mniejszy – Matka Boska Królowa Korony Polskiej – o średnicy 650 mm posiada napisy: „Królowo Korony Polskiej Błogosław Twojemu Ludowi” oraz „Ofiarnością parafian z CIEŚLIN za ks. proboszcza Jana Opałacza. RR 1949”.
W dniu 12 sierpnia 1942 roku miała miejsce II wizytacja duszpasterska biskupa w parafii w Cieślinie, którą odbył biskup kielecki ks. Czesław Kaczmarek. Kolejna III wizytacja kanoniczna biskupa kieleckiego w Cieślinie miała miejsce w dniach 12 i 13 maja 1948 roku. Tym razem przeprowadził ją pomocniczy biskup kielecki ks. Franciszek Sonik. Parafia Liczyła wtedy od. 2600 osób (ok. 500 rodzin), organistą był Mieczysław Obcowski, kościelnym i grabarzem Jan Smętek, zaś gospodynią na plebanii Maria Szafraniec. Parafia posiadała wówczas 6,72 ha ziemi własnej, z czego 2,10 ha ziemi uprawnej, 1,22 ha łąk i 3,36 ha nieużytków. Z danych podanych przy tej wizytacji dowiadujemy się ponadto, że w 1947 roku do I spowiedzi i uroczystej Komunii św. przystąpiło 78 dzieci, zaś do ostatnio udzielanego sakramentu Bierzmowania 365 osób. Z parafii miały pochodzić 2 zakonnice.

     Po uruchomieniu w 1934 roku (uroczyste otwarcie w dniu 18.10.1937 roku) Zakładu Leczniczo-Wychowawczego dla dzieci w Rabsztynie (wówczas była to tzw. Stacja Rabsztyn należąca do parafii w Cieślinie – dzisiejszy Jaroszowiec), w 1941 roku pracę rozpoczęły tam zakonnice ze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Jadwiżanek, zaś w 1946 roku posługę w kaplicy przyszpitalnej sanatorium rozpoczęli kapelani. Więcej na temat kaplicy przyszpitalnej w Rabsztynie i pracujących tu Jadwiżanek można przeczytać tu: Kaplica przyszpitalna oraz historia pobytu SS św. Jadwigi w Rabsztynie.

     Kolejna IV wizytacja kanoniczna miała miejsce w parafii w Cieślinie w dniach 16 i 17 maja 1957 roku, zaś odbył ją biskup kielecki ks. Czesław Kaczmarek. Parafia liczyła wtedy 3083 (inne źródło podaje 3086) osoby (851 rodzin). Organistą był wówczas Lis Władysław (od 1949 roku), kościelnym i grabarzem Kulawik Jan, gospodynią na plebanii była siostra cioteczna księdza proboszcza Kalafarska Józefa, zaś do pomocy w gospodarstwie zatrudniona była Stepa Julia. Parafia posiadała wówczas ziemi ornej 6,60 ha (V i VI klasy), 1,50 ha łąk, 1,00 ha nieużytków oraz 0,50 ogrodu owocowego. W dzierżawie prywatnej znajdowało się 3,30 ha ziemi ornej. Do I spowiedzi i uroczystej Komunii św. przystąpiło w 1956 roku 61 dzieci. Z okazji wizytacji kanonicznej udzielony został Sakrament Bierzmowania 412 osobom.

      Kolejnymi proboszczami byli: ks. Stefan Marzec (1950 – 1955), ks. Władysław Latała (1955 – 1959), ks. Marcin Dubiel (1959 – 1977 oraz rezydent w latach 1977 – 1986), ks. Jerzy Król (1977 – 1989) oraz ks. Ryszard Gąsior (1989 – 2005). Po śmierci ks. Ryszarda Gąsiora (+ 13.03.2005 r.) proboszczem parafii został ks. Leszek Kapela. W 1956 roku wnętrze kościoła otrzymało nową polichromię. W dniu 20 września 1984 roku ustanowiona została przez biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kwaśniowie. W latach 1984 – 1990 wzniesiona została świątynia, zaś w latach 1997 – 2001 dobudowano wolnostojącą wieżę – dzwonnicę. Konsekracji kościoła dokonał biskup kielecki Stanisław Szymecki w dniu 23 września 1990 roku. Do nowej parafii w Kwaśniowie wydzielone zostały z parafii w Cieślinie wsie: Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny oraz Hucisko. Od początku swego istnienia parafia w Cieślinie należała do Diecezji Kieleckiej oraz dekanatu olkuskiego. W lipcu 1984 biskup kielecki Stanisław Szymecki zniósł dotychczasowy dekanat olkuski i w jego miejsce ustanowił 2 dekanaty: Olkusz Północ i Olkusz Południe. Po zmianach w organizacji dekanalnej parafia w Cieślinie weszła w skład dekanatu Olkusz Północ. W roku 1986 do sakramentu Bierzmowania przystąpiło 48 osób. Z protokółów z wizyt dziekańskich możemy poznać liczbę parafian. I tak, w 1988 roku podawano liczbę 1642 parafian. W 1989 roku było 1590 parafian (ok. 400 rodzin) na ogólną liczbę 1600 mieszkańców oraz 21 dzieci pierwszokomunijnych. Natomiast w 1990 roku podano  liczbę 1570 parafian (ok. 400 rodzin) przy 1580 mieszkańcach oraz 27 dzieci przystąpiło do I spowiedzi i Komunii św. W dniu 25 marca 1992 roku Ojciec Święty bł. Jan Paweł II powołał do istnienia diecezję sosnowiecką. Parafia Cieślin przeniesiona została do nowej diecezji sosnowieckiej w archidiecezji częstochowskiej oraz Dekanatu VII NMP Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu. W dniach 30/31 maja 2012 roku w parafii Cieślin miała miejsce peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii błogosławionego Jana Pawła II. Od lat 50-tych do końca XX wieku  w parafii wykonano szereg niezbędnych prac remontowych, min: wykonano instalację elektryczną i kościół otrzymał nową polichromię (1956), zakupiono kinkiety, nastrojono organy i zainstalowano napęd elektryczny (1957), powiększono teren cmentarza grzebalnego, wymieniono drzwi do kościoła (1990), ogrodzono nową część cmentarza (1991), wyremontowano ogrodzenie kościoła i cmentarza parafialnego, wymieniono tynki zewnętrzne na świątyni oraz dzwonnicy, zmieniono pokrycie dachowe kościoła (aktualnie blachodachówka), w kościele założono boazerię i podsufitkę z drewna modrzewiowego, kilkakrotnie odnawiano malowanie ścian świątyni, wymieniono ławki w kościele. Wprowadzenie nowego proboszcza, ks. Leszka Kapeli na urząd parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cieślinie miała miejsce 3 kwietnia 2005 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – w czasie zupełnie wyjątkowym – przygnębiającym i podniosłym jednocześnie, kiedy cały świat pogrążył się w żałobie po Papieżu Polaku. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił wówczas bp Piotr Skucha. Po przybyciu do parafii ks. Leszka Kapela ustawiona została na placu przed kościołem w dniu 8 kwietnia 2005 roku (dzień pogrzebu Papieża) 2,5-metrowa figura Ojca Świętego Jana Pawła II trzymającego w ręku pastorał. Wykonawcą dzieła jest Józef Siwoń z Łowców k. Jarosławia. W dzień odpustu parafialnego ku czci patrona parafii – św. Stanisława – w niedzielę 8 maja 2005 roku aktu poświęcenia papieskiego pomnika dokonał proboszcz parafii św. Joachima w Sosnowcu – ks. kan. Stanisław Kocot. Ponadto wyremontowany został budynek plebanii i wymienione jego pokrycie dachowe (2007), wykonano parking dla samochodów w pobliżu kościoła, zagospodarowano i uporządkowano teren przy plebanii wraz sadzawkami w ogrodzie oraz wyłożono kostką brukową plac przed kościołem wraz z trasę procesyjną wokół świątyni. Ks. Leszek Kapela był pomysłodawcą oraz współorganizatorem I i II Pleneru Malarskiego im. ks. Marcina Dubiela w latach 2012 i 2013. Dekretem z dnia 27 stycznia 2014 roku ks. bp Grzegorz Kaszak mianował ks. Mariusza Wróbla, dotychczasowego wikariusza Parafii pw. św. Katarzyny w Wolbromiu, administratorem Parafii pw. św. Stanisława BM w Cieślinie. W dniu 23 lutego 2014 roku uroczystego wprowadzenia ks. Mariusza Wróbla na urząd Parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Cieślinie dokonał dziekan dekanatu w Jaroszowcu, ks. kanonik Marek Szeląg, proboszcz parafii w Chechle. Aktualnie parafia w Cieślinie liczy ok. 1500 wiernych. Jest rozrzucona terytorialnie, w jej skład wchodzą 4 wioski: Golczowice, Kolbark, Krzywopłoty oraz Cieślin.